Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Reumatoid artrit, RA


Uppdaterad den: 2022-10-07
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en kronisk inflammatorisk sjukdom.
 • Vanligen ses en symmetrisk polyartrit med engagemang av händernas och fötternas leder, men alla leder kan drabbas.
 • Sjukdomen leder efter hand till erosioner av benvävnad, förstört brosk och hos vissa patienter fullständigt förstörda leder.1
 • Systemiska inflammationssymtom, såsom trötthet och sjukdomskänsla förekommer ofta.
 • Tidig diagnos och tidigt insatt behandling är viktigt för den fortsatta prognosen.2

Förekomst

 • Prevalens:3
  • Uppskattas till cirka 0,7 % i Sverige
 • Incidens:4
  • Den totala årliga incidensen i Sverige är 41 per 100 000
 • Ålder och kön:4
  • RA är 2–3 gånger vanligare hos kvinnor
  • Incidensen ökar med åldern, men sjunker efter 80 års ålder. Incidensen är som högst (86 per 100 000) i åldersgruppen 70–79 år

Etiologi och patogenes

 • RA är en autoimmun sjukdom, men det är inte helt klarlagt vad som startar den immunologiska processen.
 • Genetiska och epigenetiska faktorer samt miljöfaktorer samverkar antagligen.5
 • En orsak kan vara att en infektion utlöser den autoimmuna processen hos genetiskt predisponerade personer.5

Patofysiologi

 • Initial synovial inflammation med infiltration av monocyter, B-celler, T-celler och plasmaceller.
 • Så småningom karakteristisk neovaskularisering och förtjockat synovialmembran som till stor del består av makrofager och ökade synovialceller.5-6
 • Den hyperplastiska synovian kan börja växa infiltrativt och orsaka irreversibla skador på brosk och underliggande ben, så kallad pannusbildning.
 • Bland de cytokiner som finns i synovialvävnad vid RA är tumörnekrosfaktor (TNF), interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-10, IL-17 och lymphotoxin β:5
  • Dessa är angreppspunkter för behandling med TNF alfa- och interleukinhämmare
 • Frisatta kemokiner och cytokiner bidrar till fortsatt aktivering av inflammationsprocessen lokalt och, när de kommer in i cirkulationen, till systemiska effekter.

Extraartikulära manifestationer7

 • Bland annat keratokonjunktivitis sicca (torra ögon), episklerit, interstitiell lungsjukdom, pleurala utgjutningar, perikardit.
 • Prevalensen extraartikulära manifestationer varierar mellan 8–40%.
 • Riskfaktorer för extraartikulära manifestationer är manligt kön, seropositivitet och rökning.

Predisponerande faktorer

 • Tvillingstudier har visat att ärftlighet bidrar med omkring 60–70 % till risken att utveckla RA.5
 • Överrepresentationen av kvinnligt kön och associationer mellan risk för RA och menarche, graviditet, amning respektive p-piller indikerar att könshormoner kan vara av betydelse.

Riskfaktorer

 • Rökning är den viktigaste icke-genetiska riskfaktorn.5
 • Kronisk periodontit, virusinfektioner och bakteriesammansättning i tarm, munhåla och lungor har visats vara associerat med utveckling av RA.6,8
 • Antikroppar relaterade till RA har påvisats flera år innan sjukdomsdebuten och vissa kombinationer av dessa antikroppar har positivt prediktiva värden nära 100 %.9

ICD-10

 • M05 Seropositiv reumatoid artrit
 • M06 Annan reumatoid artrit

ICD-10 Primärvård

 • M06-P Reumatoid artrit

Diagnos

Diagnoskriterier

Reumatoid artrit, klinisk diagnos

 • Vid ≥1 av nedanstående bör patienten remitteras skyndsamt:10
  • Symmetrisk småledsartrit
  • ≥1 svullen led samt positiv anti-CCP
  • ≥1 svullen led samt artritförändringar på röntgen
  • Ledvärk i händer eller fötter samt positiv anti-CCP

ACR-EULAR klassifikationskriterier 201011

 • Kriterierna kan prövas på en patient med minst en svullen led och avsaknad av annan sjukdom som bättre förklarar synoviten. Poängen för kategori A-D summeras och en sammanlagd poäng ≥6 konfirmerar RA-diagnos.
 • A. Ledengagemang (Öm och/eller svullen led. Engagemang av DIP-leder, MCP I-leder, MTP I-leder räknas ej):
  • 1 stor led (axel-, armbågs-, höft-, knä- eller fotled) – 0 poäng
  • 2–10 stora leder – 1 poäng
  • 1–3 små leder (med eller utan engagemang av stora leder) – 2 poäng
  • 4–10 små leder (med eller utan engagemang av stora leder) – 3 poäng
  • >10 leder (minst 1 liten led) – 5 poäng
 • B. Serologi*:
  • Negativ RF och negativ ACPA – 0 poäng
  • Positiv RF, låg koncentration eller ACPA, låg koncentration – 2 poäng
  • Positiv RF, hög koncentration eller ACPA, hög koncentration – 3 poäng
 • C. Akutfasreaktanter:
  • Normal CRP och normal SR – 0 poäng
  • Förhöjd CRP eller SR – 1 poäng
 • D. Symtomduration:
  • <6 veckor – 0 poäng
  • ≥6 veckor – 1 poäng

* Negativa värden definieras som mindre än eller lika med övre gränsen för referensvärdet för testet på aktuellt laboratorium. Låga positiva värden är högre än referensvärdet och ≤3 gånger övre referensvärdet. Höga positiva värden är >3 gånger övre referensvärdet för testet. Där RF-resultat anges som enbart positivt eller negativt poängsätts positiv RF som låg positiv RF. ACPA=anti-citrullinerad protein antikropp, vanligen mätt som anti-CCP. 

Differentialdiagnoser

Monoartrit/oligoartrit

 • Ospecificerad mono/oligoartrit
 • Spondylartrit
 • Reaktiv artrit
 • Gikt och andra kristallartriter
 • Borrelia-artrit
 • Hemartros
 • Trauma
 • Malignitet
 • Infektiös artrit

Polyartrit

 • Ospecificerad polyartrit
 • Psoriasisartrit
 • Seronegativ artrit/spondylartrit
 • Reaktiv artrit
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Systemisk skleros
 • Hemokromatos
 • Sarkoidos

Övrigt

 • Fibromyalgi
 • Polymyalgia rheumatica

Anamnes

 • Artrit >6 veckor.
 • Debut kan vara akut eller långsamt:
  • Akut debut med symtom från flera leder och allmänsymtom hos 10–15 %
  • Subakut debut hos 15–20 % över dagar eller veckor
  • Långsam utveckling hos 50–75 %:
   • Flera månader med ospecifika symtom som nedsatt aptit, sjukdomskänsla, trötthet, viktminskning, låggradig feber, ledsmärtor och morgonstelhet som ofta startar i en led och efter hand sprider sig till flera leder
   • Artralgier och stelhet på morgonen eller efter vila
 • Ledvärk och svullnad:
  • Ofta smärta, stelhet och svullnad i små leder som handleder, fingrar (PIP- och MCP-leder) och MTP-leder och fotleder
  • Symmetriska ledbesvär är typiskt
  • Kan angripa alla leder
 • Morgonstelhet:
  • Misstänkt inflammatorisk orsak om >1 timme7
 • Senare i förloppet:
  • Minskad ledrörlighet, felställningar, muskelatrofi, reumatiska noduli
 • Extraartikulära manifestationer kan vara:
  • Interstitiell lungsjukdom
  • Vaskulit
  • Torra ögon eller sklerit

Kliniska fynd

 • Fullständigt ledstatus:
  • Bedömning av svullnad, ömhet, värmeökning, rörelsesmärtor, deformiteter, hudförändringar och rörlighet
  • Vid nydebuterad RA ses ofta artriter i MCP-, PIP- och MTP-leder, men debut med mono- eller oligoartrit i andra leder förekommer
  • Lednära strukturer kan vara engagerade, såsom tenosynovit och bursit
  • Muskler nära inflammerade leder kan vara hypotrofiska
  • Vid mer avancerad sjukdom kan led- och senskador, såsom subluxation och ulnardeviation i MCP-leden, eller svanhalsdeformitet i fingrarna, ses
 • Hjärta, lungor, hud, ögon och njurar (urin):
  • Undersöks med tanke på extraartikulära manifestationer
 • Nacke:
  • Atlantoaxial subluxation med neurogen påverkan på grund av försvagning av ligamentum transversum atlantis
 • Nedre extremiteter:
  • Knäleden har ofta nedsatt extensionsförmåga, quadricepsatrofi och i vissa fall Bakercysta, vilket kan orsaka både smärta och begränsad rörelse
  • Höftlederna är mer sällan påverkade
  • Kronisk inflammation i små leder i fötterna kan leda till missbildningar i framfoten:
   • Hammartå, på grund av flexionskontraktur i PIP-leden, hallux valgus eller korsning av laterala tår
   • Tvärgående plattfot

Extra-artikulära manifestationer

 • Reumatiska noduli:
  • Noduli (knölar) vid senor eller subkutant, oftast med beniga utbuktningar
  • Vanligtvis lokaliserade till armbågen, extensorsidorna av underarmen och händerna, os sacrum och ischiasnerven
 • Vaskulit:
  • På grund av inflammatoriska skador i de små blodkärlen i huden
  • Kan orsaka subkutan blödning, sårbildning eller nekros
 • Ögonsymtom:
  • Särskilt torra ögon (keratoconjunctivit sicca ), eventuellt sklerit
 • Hjärtat:
  • Kan visa sig som perikardit
 • Lungor:
  • Kan vara involverad med reumatiska noduli i lungvävnaden, diffus interstitiell fibros, pleurit och obstruktiva förändringar
 • Njurarna:
  • Drabbas i sällsynta fall, eventuellt amyloidos, vilket ger proteinuri som första tecken, senare eventuellt njursvikt
  • Läkemedelsrelaterade njureffekter är vanligare
 • Osteoporos:
  • Kan uppkomma dels som en följd av sjukdomen och dels som ett av resultat av läkemedelsbehandlingen

Kompletterande undersökningar i primärvården

Laboratorieanalyser

 • Kontrollera anti-CCP, CRP, SR och blodstatus:10
  • Överväg RF inför remiss till specialiserad vård
 • ACPA (Anti-citrullinerad protein antikropp, oftast analyseras anti-cyklisk citrullinerad peptid, anti-CCP):
  • Är mer specifikt än RF i diagnostiken av RA, kan påvisas tidigare i sjukdomsförloppet och bättre predicera erosiv sjukdom12
  • Serologisk nivå av anti-CCP verkar inte kunna skilja mellan olika reumatiska tillstånd13
  • anti-CCP på >3 gånger över det övre referensvärdet hos patient som inte uppfyller kriterier för RA är associerat med nästan 50 % risk att utveckla RA inom 5 år14
 • IgM-reumatoid faktor (RF):
  • Kan påvisas hos 70 % av patienterna med RA, men också vid många andra sjukdomar
  • RF kan ofta påvisas vid Sjögrens syndrom, SLE och sklerodermi
  • 5 % av befolkningen har positiv RF och av dessa har endast 20–25 % RA
 • Antinukleär antikropp (ANA):
  • Många patienter med RA har positivt prov, men specificiteten är låg och analysen används i första hand vid misstanke om inflammatorisk systemsjukdom och juvenil idiopatisk artrit
 • SR, CRP och andra akutfasreaktanter är ofta förhöjda vid aktiv sjukdom:
  • SR är vanligtvis ≥30 mm vid aktiv sjukdom
  • CRP i RA verkar korrelera med graden av leddestruktion
  • Är lämplig för att övervaka sjukdomsförloppet
 • Blodstatus:
  • Normokrom anemi är vanligt
  • Trombocytos är vanligt
 • Kreatinin och leverfunktionstester:
  • Är viktiga parametrar när behandlingen planeras
 • Kolesterol, HbA1c, blodtryck, rökstatus och ärftlighet för att bedöma risk för hjärt-kärlsjukdom.

Andra laboratorieundersökningar

 • Urinundersökning:
  • Proteinuri indikerar en annan orsak till artriten, exempelvis systemisk lupus erythematosus, SLE
  • Kan förekomma vid amyloidos efter många års sjukdom
 • Undersökning av synovialvätska:
  • Ofta ses halmfärgad ledvätska med fibrinavlagringar. Vätskan kan koagulera vid rumstemperatur
  • Högt antal leukocyter med vita blodkroppar 5 000–25 000/µL
  • Odling är negativ, det finns inga kristaller

Andra undersökningar

 • Röntgen av händer och fötter kan visa periartikulär urkalkning, reducerad broskhöjd och benerosioner (usurer).
 • Normalt röntgenfynd utesluter inte RA-diagnos.
 • Vid etablerad sjukdom kan felställningar och subluxationer ses.
 • Synovit kan också påvisas med ultraljud, scintigrafi, datortomografi eller MRI.
 • Vid pulmonella noduli måste malignitet eller infektion uteslutas.15

När remittera?

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Reumatoid artrit

Ingång och utgång

 • Ingång i vårdförloppet ska ske vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit (RA). Välgrundad misstanke om RA föreligger om patienten:
  • Är >18 år
  • Har ledvärk eller svullna leder där annan orsak till symtomen som till exempel trauma, gikt eller infektion har uteslutits
  • Samt att patienten har minst en av följande:
   • Symmetrisk småledsartrit
   • Minst en svullen led samt positivt anti-CCP-test
   • Minst en svullen led samt artritförändringar på röntgen
   • Ledvärk i händer eller fötter samt positivt anti-CCP-test
 • Utgång ur påbörjat vårdförlopp kan ske på något av följande sätt:
  • Diagnos RA inte kan fastställas
  • Uppföljningsbesöket vid 12 månader har skett

Remiss till reumatologisk specialistvård

 • Vid välgrundad misstanke om RA bör remiss skickas inom en vecka.
 • Remiss till specialistvård skall innehålla obligatorisk information om:
  • Aktuella symtom, debuttidpunkt / duration
  • Ledstatus, ömma och svullna leder (ange vilka leder)
  • Laboratorieprover: anti-CCP, Hb, Lpk, Tpk, SR, CRP
 • Övrigt önskvärt innehåll i remiss är:
  • Hereditet för reumatisk sjukdom
  • Morgonstelhet
  • NSAID effekt
  • Aktuella läkemedel
  • Tidigare/ Nuvarande sjukdomar
  • Laboratorieprover: RF 
  • Röntgensvar av händer, fötter och annan drabbad led (invänta ej svar om det fördröjer remissen till reumatolog)
 • För att underlätta snabbt omhändertagande bör kontaktuppgifter till patient, gärna mobilnummer, anges samt eventuella särskilda behov som exempelvis tolk inkluderas i remiss.
 • För att underlätta bedömningen hos reumatolog, undvik per oral kortisonbehandling
 • Den som remitterar till utredning skall informera patienten om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har RA
  • Att remiss skrivs till specialiserad reumatologisk vårdenhet
  • Att patienten kan kallas till utredning snabbt och det underlättar om patienten är tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Källa: Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård. Vårdförlopp Reumatoid artrit

 • Patienter med misstänkt eller säkerställd nydebuterad RA bör snarast remitteras till reumatolog:16
  • Tidig diagnos och behandling kan förbättra långtidsprognosen
  • I väntan på specialistbedömning kan man vid behov använda icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat) eller paracetamol
 • Patienter med etablerad RA i remission som utremitterats till primärvården bör återremitteras vid tecken på nytt sjukdomsskov.
 • Vid misstänkt svår komplikation vid etablerad RA eller dess behandling bör reumatolog oftast konsulteras.

Checklista vid remittering

Reumatoid artrit, nydebuterad sjukdom

 • Se Reumatoid artrit, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ovan

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Nedan listas de viktigaste rekommendationer med rangordning 1–3/4 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Artros – diagnostik och utredning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramid (prioritet 2)
 • Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft:
  • Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (prioritet 3)
 • Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft:
  • Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning (prioritet 4)

Artros – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Fysisk träning (prioritet 2)
  • Patientutbildning som tillägg till fysisk träning (prioritet 3)

Artros – läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

 • Personer med artros i höft:
  • Akupunktur med eller utan elstimulering (icke-göra)
 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Manuell terapi som enskild behandling (icke-göra)
  • Injektion av hyaluronsyra i leden (icke-göra)

Artros – kirurgi

 • Artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä:
  • Artroskopisk kirurgi (icke-göra)
 • Artros i knä:
  • Broskcellstransplantation (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – diagnostik, prognostik och utredning

 • Odifferentierad artrit och välgrundad misstanke om reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador (prioritet 3)
 • Tidig reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för ledskador (prioritet 3)
  • Bentäthetsmätning i mellanhanden med DXR (digital X-ray radiogrammetry) för att bedöma risken för ledskador (icke-göra)
 • Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit (prioritet 4)
 • Axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att bedöma effekten av biologisk läkemedelsbehandling (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna:
  • Handträning (prioritet 3)
 • Personer med tidig reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med etablerad reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit:
  • Sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

 • Personer med reumatoid artrit:

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit

 • Personer med ankyloserande spondylit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
 • Personer med axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • IL17-hämmare (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit

 • Personer med psoriasisartrit och medelhög till hög sjukdomsaktivitet och tillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling (cox-hämmare och kortisoninjektioner och andra sjukdomsmodifierande läkemedel):
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
  • IL17A-hämmare eller IL12/23-hämmare (prioritet 3)
  • JAK-hämmare (prioritet 3)

Osteoporos – diagnostik och utredning

 • Benskörhetsfraktur:
  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
 • Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling:
  • Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur (prioritet 2)
 • Personer med misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk:
  • Beräkning av risk för benskörhetsfrakturer enligt FRAX (prioritet 2)
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning (prioritet 3)

Osteoporos – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
  • Patientutbildning, till exempel osteoporosskola (prioritet 4)

Osteoporos – läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

 • Benskörhetsfraktur i rygg eller höft:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, antiresorptiva (prioritet 2)
 • Multipla benskörhetsfrakturer i rygg och uttalat låg bentäthet:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, teriparatid (prioritet 2)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder eller äldre män med systemisk kortisonbehandling:
  • Benspecifika läkemedel (prioritet 4)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder med benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet:
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, utan dokumenterad brist på kalcium eller D-vitamin, utan behandling med systemisk kortison eller benspecifika läkemedel mot osteoporos:
  • Behandling med kalcium och D-vitamin (icke-göra)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2021-01-20 

Behandlingsmål

 • Att uppnå remission.
 • Att minska symtom, lindra smärta och värk.
 • Att bibehålla/återställa funktionsförmåga.
 • Att förebygga komplikationer och komorbiditet.

Behandlingen i korthet

Läkemedelsgrupper

 • Sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (disease modifying antirheumatic drugs = DMARD) är den viktigaste läkemedelsgruppen vid RA, se nedan.
 • Kortikosteroider.
 • Symtomlindrande läkemedelsbehandling:
  • NSAID
  • Analgetika

DMARD

 • DMARD kan delas upp i:
 • Tidig DMARD-behandling är avgörande:17-18
  • Leddestruktion startar några få veckor efter symtomstart
  • Tidigt insatt DMARD-behandling ökar sannolikheten för behandlingssvar
  • Eventuellt tillägg av kortikosteroider
  • Start och uppföljning av DMARD-behandlingen handläggs av läkare med vana av behandlingarna, oftast reumatolog eller specialintresserad internmedicinare

Annan behandling

 • Bedömning och behandling av reumateam bestående av olika yrkeskategorier såsom arbetsterapeut, fotterapeut, kurator, läkare, fysioterapeut och sjuksköterska behövs ofta.
 • Patientutbildning och rehabilitering är en viktig del av behandlingen.
 • Rökavvänjning erbjuds vid behov:
  • Rökning är associerat med svårare RA-sjukdom och sämre effekt av DMARD-behandling19-21
  • Rökning kan påverka risk för komorbiditet, särskilt hjärt-kärlsjukdom22
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom:
  • Viktigt med primärprevention som behandling av högt blodtryck och hyperlipidemi
 • Fysisk aktivitet:
  • Personer med RA och låg till måttlig sjukdomsgrad bör rekommenderas land- eller vattenbaserad konditions- och styrketräning på måttlig till högintensiv nivå23
  • Fysioterapeuter med inriktning mot reumatiska sjukdomar kan hjälpa patienter att hitta bra sätt att träna
 • Kost:
  • Patienter med RA rekommenderas kost enligt Livsmedelsverkets svenska näringsrekommendationer. De patienter som är intresserade av prova någon specialdiet rekommenderas att först rådgöra med sin reumatolog
 • Vaccinationer:24
  • Influensavaccin – rekommenderas årligen för alla med RA
   • Utsättning av metotrexat i 2 veckor efter influensavaccinet ökar vaccineffekten utan att öka sjukdomsaktiviteten25
   • Aktuell för patienter med stabil sjukdom
  • Pneumokockvaccin:
   • Till alla >65 år
   • Alla som ska påbörja behandling med tsDMARD eller bDMARD
  • Herpes zoster-vaccin:
   • Kan vara aktuellt innan man börjar med TNF-alfa- eller JAK-hämmare hos personer >50 år
   • Levande försvagade vacciner är som en allmän regel kontraindicerade vid användning av DMARD, men kan bedömas individuellt och kräver utsättande av DMARDs

Graviditet

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet varierar mycket mellan olika patienter.
 • Cirka 10 % får allvarlig progressiv sjukdom i leder och andra organ som slutar i full funktionsnedsättning:
  • Dessa siffror är från tiden innan biologiska läkemedel och innan tidig behandling prioriterades
 • Många upplever förbättring under graviditet, men får ofta återfall efter förlossningen.

Komplikationer

 • Sekundär osteoporos.
 • Sekundär amyloidos.
 • Extraartikulära sjukdomsmanifestationer:26
  • Subkutana noduli, ofta över armbågen, underarmens sträcksidor och sittbensknölen
  • Interstitiell lungsjukdom, bronkiektasier, pleurit27
  • Feltys syndrom
  • Glomerulonefrit
  • Sklerit och episklerit
  • Perikardit och pleurit
  • Vaskulit med hudsår eller mononeurit
 • Sekundärt Sjögrens syndrom.
 • Nervpåverkan på grund av synovialsvullnad:
  • Exempelvis karpaltunnelsyndrom eller påverkan av n. ulnaris i armbågshöjd
 • Muskuloskeletalt:
  • Senrupturer
  • Atlantoaxial subluxation med neurogen påverkan på grund av försvagning av ligamentum transversum atlantis
  • Felställningar och subluxationer i andra leder:
   • Exempelvis ulnardeviation i MCP-leder och hammartåfelställningar
  • Bakercysta
 • Hjärt-kärlsjukdom:
  • RA är en oberoende riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom:16
   • Det finns vetenskapligt stöd för att riskökningen är minst hos patienter som behandlas med TNF-hämmare eller metotrexat, något högre vid användning av NSAID och högst risk vid användning av kortison28
   • Patienter med RA har samma risk för hjärtinfarkt som patienter med diabetes, eller motsvarande 10 år äldre personer utan RA29 
  • Förmaksflimmer
  • Hjärtsvikt:
   • Risk för både ischemisk och icke-ischemisk hjärtsvikt verkar vara ökad
   • Risken för icke-ischemisk hjärtsvikt ökar snabbt det första året efter diagnos och är associerad med hög sjukdomsaktivitet30
 • Infektioner:
  • De flesta DMARDs och kortikosteroider har en immunsuppressiv effekt, vilket ökar risken för infektioner samt att infektioner kan ha ett atypiskt kliniskt förlopp31

Prognos

 • RA är en livslång sjukdom.
 • Aktiv behandling kan leda till remission hos upp till 30–40 %18
 • Prognostiskt negativa faktorer:
  • Förekomst av RF och/eller anti-CCP antikroppar
  • Hög SR eller CRP
  • Tidig förekomst av röntgenologiskt påvisbara erosioner
  • Stort antal svullna leder
 • Mortaliteten är ökad jämfört med normalbefolkningen framförallt beroende på en ökad risk för hjärt-kärl sjukdom:
  • RA verkar påskynda utveckling av ateroskleros
 • Persisterande SR- och/eller CRP-stegring samt svåra extra-artikulära sjukdomsmanifestationer stärker indikationen för interventioner för att förebygga hjärt-kärl sjukdom vid RA.32

Uppföljning

Plan

 • Svår RA kan kräva samarbete mellan allmänläkare, reumatolog, ortoped, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, fotterapeut och kurator.
 • Många patienter behöver stöd i kontakten med arbetsgivare och/eller myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedling, skola och sociala myndigheter.

Vad bör kontrolleras?

 • Patienter med aktiv RA eller pågående DMARD-behandling kontrolleras på reumatologklinik.
 • Patienter som utremitterats på grund av inaktivitet i RA-sjukdomen, bör återremitteras till reumatologisk enhet vid tecken på återkommen sjukdomsaktivitet.
 • Den ökade risken för infektioner, samt att infektioner kan ha lindrigare symtom vid immunsuppression bör alltid övervägas hos patienter med svår, avancerad RA-sjukdom eller med immunsuppressiv behandling.
 • Reumatolog bör konsulteras vid misstanke om svår extraartikulär manifestation av RA-sjukdomen.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom, men för de flesta finns effektiv behandling.
 • Vissa ledbelastande aktiviteter i arbetsliv och fritid kan vara olämpliga, men generellt bör man eftersträva en fysiskt aktiv livsstil.
 • Reumateamet, med arbetsterapeut, fotterapeut, kurator, läkare, fysioterapeut och sjuksköterska, är till för att hjälpa patienterna att motverka de negativa konsekvenserna av sjukdomen.
 • Kontakt med andra med liknande sjukdom kan vara till hjälp. Man kan få information om Reumatikerförbundets verksamhet på deras hemsida.
 • Personer som insjuknar tidigt i livet kan behöva ta hänsyn till sjukdomen när det gäller yrkesval.
 • Kvinnor i fertil ålder rekommenderas att planera graviditet utifrån sjukdomsaktivitet och behandling i samråd med en reumatolog.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Reumatoid artrit, knä
 • Insättning av konstgjord knäled

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons