Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Systemiska vaskuliter


Uppdaterad den: 2017-01-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Vaskuliter syftar på en heterogen grupp rubbningar där det föreligger inflammation och skada på blodkärlsväggarna, vilket leder till vävnadsnekros.1
 • Vaskulit kan vara begränsad till hud eller andra organ eller det kan vara ett multisystem-tillstånd med flera manifestationer.

Förekomst

 • Ovanliga tillstånd med en rapporterad årlig incidens på 40–54 fall per 1 miljon invånare.2
 • Incidensen tycks vara relaterad till geografi, ålder och säsongsvariationer.

Klassificering

 • Många olika indelningar har föreslagits. Nedan beskrivs Chapel Hill Consensus Conferences indelning.3
 • Det är omstritt om denna indelning har diagnostisk betydelse.4-5

Små kärl

 • Churg-Strauss syndrom:
  • Eosinofilrik och granulomatös inflammation i luftvägarna: nekrotiserande vaskulit i små till medelstora kärl: associerad med astma och eosinofili
 • Kutan leukocytoklastisk angit:
  • Isolerad kutan leukocytoklastisk angiit utan systemisk vaskulit eller glomerulonefrit
 • Essentiell cryoglobulinemisk vaskulit:
  • Vaskulit med cryoglobulin-immunoglobulininlagringar i små kärl (kapillärer, venuler eller arterioler): associerad med serum cryoglobuliner, hud och glomeruli är ofta drabbade
 • Henoch-Schönlein purpura:
  • Immunglobulin A-dominanta immunavlagringar i små kärl (kapillärer, venuler eller arterioler): drabbar typiskt hud, tarm och glomeruli, associerad med artralgier eller artrit
 • Mikroskopisk polyangit:
  • Nekrotiserande vaskulit med få eller inga immunavlagringar i små kärl (kapillärer, venuler eller arterioler), men kan också omfatta små och medelstora artärer: nekrotiserande glomerulonefrit är mycket vanligt, pulmonell kapillärit förekommer ofta
 • Granulomatös polyangit:
  • Granulomatös inflammation i luftvägarna och nekrotiserande vaskulit i små till medelstora kärl (kapillärer, venuler, arterioler och artärer): nekrotiserande glomerulonefrit är vanligt

Medelstora kärl

 • Kawasakis sjukdom:
  • Arterit i stora, medelstora eller små artärer. Hudutslag, konjunktivit och feber är vanliga symtom.
  • Koronarartärer är ofta drabbade, men också aorta och vener kan drabbas
  • Förekommer oftast hos barn
 • Polyarteritis nodosa:
  • Nekrotiserande inflammation av medelstora eller små artärer utan glomerulonefrit eller vaskulit i arterioler, kapillärer eller venuler

Stora kärl

 • Jättecellsarterit:
  • Granulomatös arterit i aorta och dess huvudgrenar med en predilektion för extrakraniala grenar av carotisartären: inbegriper ofta temporalisartären (temporalisarterit)
  • Mest vanligt hos patienter äldre än 50 år, ofta associerad med polymyalgi reumatika
 • Takayasus arterit:6
  • Granulomatös inflammation av aorta och dess huvudgrenar
  • Vanligast hos patienter yngre än 50 år

Etiologi och patogenes

 • Kunskapen om patogenesen vid vaskuliter är begränsad, men tre möjliga mekanismer för vaskulär skada är:7-8
  • Immunkomplexavlagringar
  • ANCA-associerad (humoral respons)
  • T-lymfocyt respons med granulombildning (cellmedierad)
 • Slutresultatet för dessa olika mekanismer är endotelial cellaktivering, med efterföljande kärlobstruktion och ischemi i tillhörande vävnader.
 • Detta kan leda till blödning i omgivande vävnader och ibland till försvagad kärlvägg och aneurysmutveckling eller förtjockad, ärrpräglad vägg med stenosbildning.
 • Vid nästan alla former av vaskulit är den utlösande händelsen okänd.

ICD-10

 • L95.8 Vaskulit, begränsad till hud
 • M31 Olika systemiska vaskuliter
  • M31.0 Hypersensitivitetsangiit
   • Goodpastures syndrom
  • M31.1 Trombotisk mikroangiopati
   • Trombotisk mikroangiopati
  • M31.2 Letalt mittlinjegranulom
  • M31.3 Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos)
   • Nekrotiserande luftvägsgranulomatos
  • M31.4 Aortabågssyndrom (Takayasus sjukdom)
  • M31.5 Jättecellsarterit med polymyalgia reumatika
  • M31.6 Annan jättecellsarterit
   • Temporalisarterit
  • M31.7 Mikroskopisk polyangit
   • Mikroskopisk polyarterit
  • M31.8 Andra specificerade nekrotiserande vaskuliter
  • M31.9 Ospecificerad nekrotiserande vaskulit

ICD-10 Primärvård

 • L95- Vaskulit begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes
 • M315P Jättecellsarterit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Det finns ingen rekommenderad diagnostisk standard, men Chapel Hill-kriterierna används för att skilja mellan de olika formerna av vaskulit:
  • En nyare EMEA-algoritm9 baserat på Chapel Hill-kriterier och American College of Rheumatology 1990-kriterier10 används också
 • Primära systemiska vaskuliter är svåra att diagnostisera eftersom kliniken kan tala för malign sjukdom, infektion eller annan autoimmun sjukdom.
 • Vaskulit kan vara en exklusionsdiagnos och det är viktigt att utesluta malign sjukdom och infektion.
 • Adekvat diagnostik och kartläggning av sjukdomens utrbedning / organengagemang är helt avgörande för dess behandling.

Differentialdiagnoser

 • Antifosfolipidantikroppssyndrom.
 • Tromboembolisk sjukdom.
 • Kokain- och amfetaminmissbruk.
 • Hypersensitivitetsreaktioner.
 • Infektiös endokardit.
 • Multipelt myelom.
 • Malignitet.
 • Kolesterol emboli.
 • Andra tillstånd med sekundär vaskulit.

Anamnes

 • Patienter med vaskulit uppvisar ofta prodromalsymtom, konstitutionella rubbningar och organspecifika manifestationer.
 • Som regel uppvisar patienten ospecifika symtom såsom feber, utslag, muskelsmärtor, ledsmärtor, kraftlöshet och viktnedgång.
 • Information om patientens ålder, kön geografiska och etniska ursprung kan vara av betydelse för diagnostik.

Kliniska fynd

 • Manifestationer varierar beroende på storlek, plats och utbredning för de berörda kärlen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Laboratorieprov är viktiga för att fastställa graden av inflammation, vilka organ som är berörda, för att utesluta andra sjukdomar och för att övervaka sjukdomen och behandlingen.
 • Fullständig blodstatus:
  • Ofta föreligger typiska tecken på inflammation (leukocytos, anemi och trombocytos)
  • Eosinofili är ett framträdande tecken vid Churg-Strauss syndrom, men kan också ses vid Granulomatös polyangiit
  • Vid behandling är det viktigt att monitorera blodbild för att undvika alltför uttalad benmärgssuppression
 • Akutfasreaktanter:
  • Förhöjt SR och CRP är vanligt, men det är ospecifika prov och förhöjda värden kan förekomma vid många andra sjukdomar:
   • Normal SR och CRP kan förekomma vid begränsad sjukdom (exempelvis begränsad GPA med affektion främst i de övre luftvägarna och vid fortsatt aktiv lokal inflammation i aorta vid Takayasu) samt vid inaktiv vaskulitsjukdom
 • Njurfunktion:
  • Kreatinin – viktigt också i övervakningen av sjukdomen
  • Urin måste undersökas med urinsticka – proteinuri och hematuri kan tyda på glomerulonefrit:
   • Vid positiv urinsticka rekommenderas kontroll med U-sediment
 • Leverfunktion:
  • Leverstatus kan påverkas vid vaskulit i levern.
 • Antineutrofila cytoplasmiska antikroppar (ANCA):
  • Många patienter med vaskulit har ANCA, en heterogen grupp autoantikroppar riktade mot enzymer i neutrofila granulocyters cytoplasma
  • Man skiljer på två typer av ANCA utifrån indirekta immunofluorescensmönster: cytoplasmiska och perinukleära
  • De vanligaste korresponderande antigener som identifieras genom enzymatisk immunanalys (ELISA) är proteinas 3 för cytoplasmisk ANCA (PR3-ANCA) och myeloperoxidas för perinukleär ANCA (MPO-ANCA)
  • Alla positiva ANCA-resultat baserat på immunofluorescens ska bekräftas genom ELISA11-12
  • Tillstånd associerade med cirkulerande ANCA kallas ANCA-associerade vaskuliter och inkluderar Churg-Strauss syndrom, mikroskopisk polyangiit och Granulomatös polyangiit (GPA):
   • PR3-ANCA finns hos mer än 90 procent av alla patienter med systemisk GPA, men endast hos cirka 50 procent av alla patienter med begränsad GPA
   • MPO-ANCA är typiskt vid mikroskopisk polyangiit och Churg-Strauss syndrom, antikroppen finns hos cirka 80 procent respektive 50 procent av patienterna
   • ANCA är användbara kvantitativa markörer för de här tillstånden och nivån reflekterar graden av inflammation13
  • ANCA ökar ofta vid recidiv och de är användbara vid övervakning av respons på behandling.14-15 Bestående höga ANCAs är en prediktor för recidiv
  • ANCA har begränsad sensitivitet och specificitet,16 framför allt gäller det MPO-ANCA14

Andra undersökningar

 • Diagnosen måste verifieras med histologiska tecken på vaskulit, eventuellt positiv serologi för ANCA eller specifika indirekta bevis på vaskulit.13-15
 • Thoraxröntgen:
  • Ospecifika förändringar kan ses som infiltrat, noduli, ökad interstitiell täckning, pleuravätska och hjärtförstoring
  • Röntgen är inte tillräckligt sensitiv för att påvisa mindre vaskulitförändringar och det är därför helt nödvändigt med HRCT Thorax vid utredning av vaskulit
 • Angiografi:
  • Kan påvisa vaskulära ocklusioner och aneurysm i medelstora och stora kärl
  • Polyarteritis nodosa-diagnosen kan ställas vid fynd av aneurysmer i mesenteriella eller renala artärer
  • CT- eller MR-angiografi är att föredra vid storkärlsvaskulit, då man också får en bild av kärlväggen
 • Ekokardiografi:
  • Kan påvisa förändringar vid Kawasakis syndrom
  • Cirka 40 procent av alla barn med Kawasakis syndrom har lesioner i hjärtats kranskärl17
  • Undersökningen används för att bedöma blodflödet i hjärtats kranskärl och graden av koronarstenos hos patienter med Takayasus arterit18
  • Hjärtaffektion ses också relativt ofta vid Churg-Strauss syndrom (CSS) och är den viktigaste sjukdomsrelaterade dödsorsaken19
  • Hjärtaffektion är ovanligare vid GPA, men är en prediktor för senare recidiv20
 • Ultraljud av halskärl, arteria temporalis och arteria axillaris:
  • Kan vara användbart i diagnostiken och övervakningen av vaskuliter i stora kärl
 • CT bihålor:
  • Ska tas vid misstanke om granulomatös polyangit21
 • MR orbita och MR hjärna:
  • Är aktuellt vid utredning, framför allt av GPA med ögon- eller CNS-symtom
 • Nervledningstester:
  • Det kan föreligga motorisk eller sensorisk neuropati vid vaskuliter, exempelvis Churg-Strauss vaskulit, polyarteritis nodosa och GPA
  • Mononeuritis multiplex är viktig att diagnostisera eftersom det kräver snabb behandling för att man ska kunna undvika följdsjukdomar med neuropatisk smärta och funktionsförlust
 • Vävnadsbiopsi:
  • Slutgiltig diagnos ställs utifrån biopsi av berörd vävnad (hud, bihålor, lungor, artärer, nerver, njurar) och fastslår graden av inflammation
  • Fynd av immunoglobuliner och komplement vid immunofluorescens kan vara användbart för att identifiera IgA-relaterad Henoch Schönleins pupura och för påvisande av anti-GBM vid misstanke om Goodpastures syndrom
  • Biopsi är framför allt användbart för att fastställa diagnos och utesluta annan sjukdom, även om negativ biopsi inte utesluter vaskulit1

När remittera?

 • Remittera till relevant specialist för diagnostik och eventuell behandling vid misstanke.
 • Aktuella specialister kan vara reumatolog, nefrolog, hudläkare, ÖNH-läkare eller lungläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla patienten till remission och undvika organskador.
 • Undvika recidiv.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen består av tre faser:
  • Induktion av remission
  • Underhållsbehandling
  • Recidivbehandling
 • Allvarlighetsgrad och utbredning delar in patienterna i tre grupper:
  • Lokaliserad eller tidig sjukdom
  • Generaliserad sjukdom med hotande organskador
  • Allvarlig och livshotande sjukdom

Läkemedelsbehandling

 • Behandling består av immunomodulerande läkemedel såsom kortison, olika former av cytostatika/cellhämmande läkemedel (exempelvis cyklofosfamid, metotrexat och azatioprin) och biologiska läkemedel.

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Patienter med systemisk vaskulit löper ökad risk för komorbiditet som följd av uppkommen organskada och till följd av tung immunosuppression.
 • Allvarliga biverkningar är särskilt vanliga under det första behandlingsåret.
 • Tyngre immunomodulerande terapi ökar risken för svåra infektioner:
  • Cyklofosfamid kan ge upphov till hemorragisk cystit, ovariell eller testiklär svikt och kan på lång sikt ge en ökad risk för cancer (som regel urinblåsecancer, myelodysplasi eller hudcancer)24
 • Vaskuliter ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i likhet med annan inflammatorisk reumatisk sjukdom.25

Prognos

 • Många patienter med vaskulit har en relativt godartad, självbegränsande sjukdom – framför allt om sjukdomen är begränsad till huden.
 • Patienter med aggressiv sjukdom, som ANCA-associerad småkärlsvaskulit måste inleda behandling snarast för att säkerställa en bättre prognos.
 • Nya behandlingar har förbättrat prognosen vid vaskuliter.1
Annons
Annons

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons