Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Multitrauma, som i huvudsak berör det muskuloskeletala systemet


Uppdaterad den: 2019-04-16
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Multitrauma kan definieras som en grad 3-skada eller högre i skalan Abbreviated Injury Scale (AIS)1 med skada av två eller fler AIS-kroppsregioner.

ISS – Injury Severity Score

 • Är en gradering av skadans allvarlighetsgrad där ISS-tal >15 räknas som allvarlig skada med risk för mortalitet.2
 • ISS är baserat på AIS (Abbreviated Injury Scale) som är en detaljerad lista över varje enskild skadas lokalisering och allvarlighetsgrad.3
 • Den totala graden av skada räknas ut efter den allvarligaste skadan i tre av sex definierade kroppsregioner.
 • Det finns flera versioner av AIS-systemet. I det här dokumentet används version AIS 2005 Update 2008:
  • Den innehåller cirka 2 000 skador. Skadorna graderas från 1 till 6, där 1 är den mildaste och 6 den allvarligaste skadan
  • Varje organ eller struktur har flera specifika koder som varierar i olika allvarlighetsgrad

Indelning i kroppsregioner (ISS)

 • Inom ISS-systemet delas kroppsregionerna in i följande sex grupper:
  • Huvud/hals inklusive cervikalryggrad
  • Ansikte
  • Brösthåla och thorakalryggrad
  • Buk/inre bäckenorgan inklusive lumbosakralrygg
  • Extremiteter/bäckenskelett
  • Hud

Multitrauma i rörelseapparaten

 • Skadeomfånget vid multitrauma visar stor variation med hänsyn till komplexitet, allvarlighetsgrad och sekvele.
 • Nedan nämns patienter med multitrauma där det dominerande traumat är komplicerade frakturer i extremiteter, bäckenskelett och/eller amputation.
 • Vanligen förekommande skador hos multitraumapatienter är:
  • Skada på lungorna och andra organ
  • Mjukdelsskador
  • Ansiktsskador
  • Påverkan av nervplexa och/eller perfera nerver
  • Ryggmärgsskador (kommer ej tas upp i detta dokument)
  • Huvudskador (kommer ej tas upp i detta dokument)
  • Multipla och komplicerade frakturer, krosskador, avslitningsskador, amputationer

Förekomst

 • Trauma räknas vara den vanligaste dödsorsaken i åldergruppen 15–45 globalt sett.4
 • I Sverige uppskattas runt 4 000 personer avlida till följd av trauma årligen.
 • SweTrau är det svenska traumaregistret som startade år 2008. År 2017 registrerades 4 958 fall med AIS ≥ 3.

Etiologi och patogenes

 • Skadorna uppstår oftast vid högenergitrauman där stora krafter är involverade.

Skadetyper i rörelseapparaten

 • Skelettskador:
  • Multipla och komplicerade frakturer, krosskador, avslitning, amputationer
 • Kontusionsskador:
  • Av inre organ, men också muskulatur, hud, artärer, vener samt plexusskador eller nervskador
 • Lacerationer:
  • Av hud, muskulatur, inre organ, artärer, vener samt plexusskador eller nervskador
 • Andra hud- och mjukdelsskador:
  • Kompartmentsyndrom, avslitning, brännskador, frostskador

ICD-10

 • S00–S05 Skador i huvud- och ansiktsregionen
 • S20–S29 Skador på/i bröstregionen
 • S30–S39 Skador i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalrygg och bäcken
 • S40–S49 Skador i axel och överarm
 • S50–S59 Skador i armbåge och underarm
 • S60–S69 Skador på handled och hand
 • S70–S79 Skador i höfter och lår
 • S80–S89 Skador i knä och ben
 • S90–S99 Skador i ankel och fot
 • T00–T07 Skador som omfattar flera kroppsregioner
 • T20–T32 Brännskador och frätskador

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Multitraumadiagnosen ställs på akutavdelningen enligt ovannämnda definition vid klinik och relevanta kompletterande undersökningar:
  • Slätröntgen, CT, MR-T, eventuellt laparoskopi

Differentialdiagnoser

 • Isolerade komplicerade frakturer och/eller extremitetsamputationer utan skada på andra organsystem:
  • Vissa av dessa patienter är i behov av medicinsk rehabilitering på speciellt inriktade vårdenheter
 • Dominerande skada i centrala nervsystemet, som huvudskador och/eller ryggmärgskador (S00–S19).

Anamnes

Anamnes – bakgrundsupplysningar

 • Familj och socialt nätverk.
 • Bostadens beskaffenhet.
 • Yrkesanamnes – arbetsförhållande och arbetsuppgifter, eventuellt skola/utbildning.
 • Tidigare funktionsnivå inklusive hjälp-/omsorgsbehov och stöd från Försäkringskassan.
 • Tidigare sjukdomar, bland annat tidigare smärt- och sömnproblem.
 • Läkemedel.
 • Användande av rusningsmedel såsom alkohol. 

Skaderelaterad anamnes

 • Beskrivning av orsak till traumat och möjliga skademekanismer.
 • Uppvisade skador, utfall och komplikationer.
 • Information om akutbehandlingen.
 • Uppgifter om restriktioner och begränsningar med hänsyn till rörlighet och belastning.
 • Smärt- och sömnproblem.
 • Information om blås-, tarm-, och sexualfunktion.

Kliniska fynd

Allmän status

 • Stämningsläge/psykiskt tillstånd.
 • Allmäntillstånd.
 • Näringstillstånd.
 • Kognitiv funktion inklusive kommunikation.
 • Cirkulation och andning.
 • Organstatus.

Skaderelaterad status

 • Omfattningen av frakturer, eventuella amputationer.
 • Skada på muskulatur och mjukdelar.
 • Muskelatrofi, felställningar i leder, svullnad.
 • Aktiv och passiv rörlighet.
 • Muskelkraft.
 • Arm-/handfunktion.
 • Gångfunktion.
 • Eventuell påverkan på kranialnerver vid ansikts- och/eller hjärnskador.
 • Sensibilitetsrubbningar inklusive ledkänsla.
 • Reflexer – centrala och/eller perifera nervskador.
 • Koordination och balans.
 • Sakral sensibilitet och sakrala reflexer vid bäckenskador.
 • Sår.

Andra undersökningar

 • Kontroll av blodprover:
  • Infektionsparametrar, hemoglobin, albumin, lever- och njurfunktion, elektrolyter, speciellt calcium, samt CK eller myoglobin vid rabdomyolys/kompartmentsyndrom
 • Kontroll av fraktur:
  • Med slätröntgenundersökning, CT, och/eller MR-T undersökning vid frågor om medullaskador och mjukdelsskador i led
 • Neurofysiologisk utredning:
  • EMG, neurografi (ENeG) eller andra specialundersökningar. Diskutera med neurolog eller klinisk neurofysiolog
  • Vid misstanke om perifera nervskador eller plexusskador
 • Vid misstanke om hjärnskada:
  • Cerebral CT, MR-T och eventuell EEG
 • Klinisk fysiologisk undersökning:
  • För att kartlägga hjärt-lungfunktion, muskulär uthållighet och muskelstyrka, fysisk arbetskapacitet/maximal syreupptagning:
   • Spirometri, maximalt VO2, isokinetisk styrkemätning (cybex)
   • Konditionstest/arbets-EKG, pulsklocka
  • 24 timmars blodtrycksmätning
 • Neuropsykologisk undersökning:
  • Vid misstanke om hjärnskador
  • Diagnostisk, samt funktionsutvärdering i förhållande till bilkörning, utbildning och arbete
 • Vid bäckenskador:
  • Klinisk undersökning av sakrala segment inklusive reflexer
  • Vätskemätningslista
  • Mätning av resídualurin med ultraljud 
  • Eventuell urodynamisk utredning
 • Kontroll hos ortoped:
  • Med frakturkontroll, eventuella restriktioner och belastning av påverkade frakturer
 • Kontroll hos neurokirurg:
  • Vid misstanke om huvudskador, rot-, plexus- eller medullaskador
 • Kontroll hos plastikkirurg:
  • Vid omfattande hud- och mjukdelsskador som brännskador, stora sår och fistlar

Behandling

Akutbehandling

 • Akutbehandling sker primärt på akutmottagning och på kirurgiska avdelningar och nämns inte närmare här.
 • Huvudmålsättningen i akutfasen är att begränsa skadeomfattningen, förhindra komplikationer och minimalisera omfattningen av varaktig funktionssvikt.

Behandlingsmål

 • Viktiga mål i tidig fas:
  • Reducera skadeomfattningen
  • Förebygga komplikationer som infektion, sår, trycksår och DVT
  • Adekvat smärtbehandling
 • Långsiktiga mål för rehabiliteringen:
  • Patienten ska uppnå högsta möjliga funktionsnivå utifrån skadans omfattning och individuella resurser
  • Patienten bör klara sig optimalt i förhållande till nivåerna i ICF-klassifikationen (kropp, dagliga aktiviteter, delaktighet i samhället, extern miljö och personliga faktorer)

Primärrehabilitering

 • Tidig start:
  • Aktiv rehabilitering bör starta medan patienten är inskriven på akutavdelning
  • Tidig aktivering av patienten kan reducera komplikationer som infektion, sår och DVT, samt främja den kommande rehabiliteringsprocessen och reducera tiden på sjukhus
 • Snabb överflyttning:
  • Överflyttning till specialiserad rehabiliteringsavdelning sker så snart patienten är medicinskt stabil

Primärrehabiliteringen omfattar

 • Tvärdisciplinär kartläggning och funktionsutvärdering:
  • Multitraumapatienter har ofta behov av en brett sammansatt grupp bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog/neuropsykolog, socionom och specialpedagog
 • Funktionsdiagnos och individuell rehabiliteringsplan:
  • Den tvärdisciplinära kartläggningen ligger till grund för en funktionsdiagnos
  • Utifrån funktionsdiagnosen utformar gruppen i samarbete med patienten en individuell rehabiliteringsplan
 • Specifik resultatorienterad behandling.
 • Funktionsträning och träning på dagliga aktiviteter.
 • Åtgärd vid funktionsstörningar av naturliga funktioner: blåstömning, avföring och sexualfunktion.
 • Adekvat smärtbehandling.
 • Ödemreducerande behandling.
 • Eventuellt anpassning av ortopediska hjälpmedel.
 • Beträffande bostaden planering av ändringar och/eller hjälpmedel med hänsyn till behov.
 • Praktisk bilkörningsutvärdering och bilanpassning.
 • Utvärdering av arbetsförmåga, arbetsförhållanden och eventuella behov av arbetsträning.
 • Utvärderingsmöten:
  • Genom utvärderingsmöten kan målen justeras och nya delmål prioriteras
 • Längd av första rehabiliteringsfasen:
  • Beroende på skadans omfattning och patientens behov och resurser varar primärrehabiliteringsfasen vanligen två till fyra månader
 • Plan för uppföljning vid utskrivning:
  • Före utskrivning kartläggs behovet av ytterligare uppföljning lokalt, eventuellt initieras en individuell plan
  • En utökad rehabiliteringsplan kan innefatta åtgärder i förhållande till patientens funktionsnivå, hjälpbehov i hemmet, bilkörning, arbete/utbildning och fritidsaktiviteter

Speciella utmaningar

 • Funktionsträning vid frakturskador:
  • Under den första tiden tillrättalägger man träning och aktivitet utifrån de begränsningar och restriktioner som frakturerna ger med hänsyn till belastning och rörlighet
 • Funktionsstörningar och blåstömning, avföring och sexualfunktion:
  • Perifera nervskador (skada av conus/cauda eller bäckennerverna) kan medföra problem med naturliga funktioner, och det är därför viktigt att fråga specifikt om detta
  • Vid påverkan av blåsfunktionen kan det vara aktuellt med kateterisering
  • Vid obstipation och reducerad sfinkterfunktion är kostreglering och/eller en fast tömningsregim för avföring aktuellt
  • Vid ändrad sexualfunktion behöver patienterna information och eventuellt läkemedelsbehandling
 • Osteomyelit:
  • Behandla med adekvat antibiotika
  • Följs upp med ortopediska kontroller och nödvändiga åtgärder
 • Omfattande och/eller djupa sår:
  • Kirurgisk revision, eventuellt hudtransplantation
  • Tryckavlastning
  • VAC-behandling (vacuum-assisted closure)
  • Konservativ behandling efter sårprocedurerna
 • Kartlägga eventuella posttraumatiska reaktioner efter olyckan.

Komplikationer

 • Primärrehabiliteringen kan hindras av komplikationer som:
  • Infektioner i sår, lungor, urinvägar, skelett (osteomyelit)
  • Trycksår
  • Myositis ossifikans (förkalkning i muskulatur). Kan ge starka smärtor och reducerad funktion i aktiv fas
  • Periartikulär ossifikation (lednära förkalkning). Kan reducera ledrörlighet och begränsa mobilitet
  • Ångest, depression och posttraumatiska stressreaktioner kan bidra till att primärrehabiliteringen förlängs
  • Komplikationer beträffande osteosyntesmaterial/plattor/skruvar och så vidare som eventuellt kräver omoperation
  • Försenad frakturläkning
  • Pseudoartros

Smärtbehandling

 • Smärta och värk är ofta ett stort problem för multitraumapatienter.
 • Den kan vara en begränsande faktor för patientens medverkan och framsteg i rehabiliteringsfasen,5 medföra reducerad sömnkvalitet och i vissa fall leda till kronisk eller ständig värk.

Åtgärder

 • Multifokalt och multidisciplinärt tillvägagångssätt med:
  • Information om skadorna och förväntat förlopp
  • Generell mobilisering
  • Avslappning
  • Töjning/stretching
  • Fysioterapi, bassängträning och förväntat förlopp
  • Elektroterapi (TENS)
  • Läkemedelsbehandling
  • Stimulering som kan konkurrera med smärtimpulserna
  • Behandla depression/ångestreaktioner
  • Eventuellt hjälp med krisbearbetning, posttraumatiska reaktioner

Läkemedelsbehandling

 • Optimal och adekvat smärtbehandling i den akuta och subakuta fasen kan bidra till och förebygga utveckling av kronisk värk5 och ge patienten bästa möjliga utgångsläge för aktivt deltagande i vidare rehabilitering.
 • Multitraumapatienter har vanligen en kombination av:
  • Nociceptiva smärtor, det vill säga smärtor från skelett och/eller mjukdelar
  • Neurogena smärtor, som följd av olika typer av nervskador och nervkompression
 • Vid behandling med narkotikaklassade läkemedel bör man snarast göra en nedtrappningsplan tillsammans med patienten och övergå från intravenös administrering till per os.
Nociceptiva smärtor
 • Basbehandling:
  • Paracetamol
  • Antiflogistika ifall detta inte är motstridande mot frakturskadorna
 • Vid starka smärtor (i akut och subakut fas):
  • Narkotikaklassade preparat som opioider med lång verkningstid
  • Så snart som möjligt bör intramuskulära eller intravenösa injektioner ersättas med oral administrering i adekvata doser
  • Smärtplåster med exempelvis kapsaicin kan provas
Neurogena smärtor
 • Neurogena smärtor uppstår oftast några dagar efter skadan, men kan också utvecklas flera månader senare.6
 • Basbehandling:
  • Gabapentin, pregabalin7 eller duloxetin ges huvudsakligen vid paroxysmala smärtor8
  • Amitriptylin ges vid hypersensibilitet, dysestesier, allodynier.9-10 Det är viktigt att starta med lägsta dos (10 mg) amitriptylin som en kvällsdos och öka gradvis till adekvat dosering, oftast till 30–50 mg/kväll. Amitriptylin ger också bättre sömnkvalitet, så det kan vara extra lämpligt för den patientgrupp som har sömnbesvär
  • Dessa preparat (gabapentin, pregabalin, duloxetin och amitriptylin) kan med fördel kombineras9-10
  • Andra antidepressiva har också använts vid neurogena smärtor med bra effekt11
 • Neurogena smärtor svarar bra på narkotikaklassade preparat i tidig fas.
Fantomsmärtor
 • Fantomsmärtor är vanligt förekommande efter amputationer och kräver en kombination av läkemedel mot neurogena smärtor och icke farmakologiska åtgärder (se ovan).12
Lokalt avgränsade smärtor
 • Neurinom och/eller allodyni och dysestesi i amputationsstump:
  • Lokala injektioner med lidokain eventuellt bupivakain, eventuellt blandat med en låg dos kortison12
 • Bursiter:
 • Triggerpunkter:
  • Injektioner med lidokain, följt av töjningar
Komplext regionalt smärtsyndrom
 • Perorala analgetika som vid neurogena smärttillstånd.
 • Som tillägg bör sympatikusblockad provas.
 • Kortikosteroider peroralt har effekt på vissa patienter.

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)

 • Används huvudsakligen vid nociceptiva smärtor, men har också visat sig ha effekt på neurogena smärtor (vissa patienter har rapporterat om effekt även på neurogena smärtor).
 • En förutsättning för att uppnå smärtlindring är daglig behandling under minst 30 minuter i 2–3 veckor.
 • Patienten kan efter introduktion och upplärning administrera behandlingen själv.

Fysioterapi

 • Vägledd aktiv mobilisering.
 • Egenträning inklusive funktionsträning
 • Värme, massage, töjningar, triggerpunktbehandling och specifika avspänningsövningar.
Annons
Annons

Vidare uppföljning

 • De flesta multitraumapatienterna har behov av uppföljning i primärvården efter avslutad primärrehabilitering, och aktuella vårdgivare bör vara kontaktade i god tid innan utskrivning.
 • Patienten bör ha en primärkontakt/koordinator i hemkommunen och kan ha behov av en lokal stödgrupp och/eller individuell plan.
 • Kontroll vid rehabiliteringsavdelning bör vara avtalad innan utskrivning, så att eventuella komplikationer eller avvikelser i förhållande till förväntade framsteg och uppnådd funktionsnivå tidigt kan upptäckas och korrigeras.
 • Patienten bör också veta var han/hon ska vända sig vid misstanke om komplikationer eller ifall förloppet efter utskrivning inte är som förväntat.
 • I enskilda komplicerade fall kan det vara aktuellt med regelbunden uppföljning hos relevant specialistsjukvård under flera år efter skadan.

Förlopp, sekvele och prognos

Förlopp

 • Funktionsnivån efter multitrauma med dominerande muskel- och skelettskador kan variera från små fysiska restsymtom med näst intill oförändrad funktions- och aktivitetsnivå till betydande funktionssvikt.13
 • De flesta kan ta hand om sig själva i ADL-aktiviteter, men har varierande grad av varaktiga sekvele och funktionsnedsättning.
 • En del har en lägre aktivitetsnivå som till exempel reducerad arbetsförmåga i vardagen än vad den skaderelaterade funktionssvikten borde medföra.
 • Efter några år bör man vara uppmärksam på möjliga sekundära besvär från det muskuloskeletala systemet på grund av långvarig fel- och överbelastning.

Sekvele

 • Komplikationer och sekvele efter multitrauma kan vara:
  • Reducerat ledutslag
  • Reducerad muskelstyrka i skadat område
  • Perifera nervskador
  • Störd blåstömning, tarmfunktion och/eller ändrad sexualfunktion
  • Förkalkningar i leder
  • Sekundär artros
  • Sekundära muskuloskeletala besvär
  • Kronisk värk
  • Ångest och depression
  • Posttraumatiskt stressyndrom

Prognos

 • När optimal funktionsnivå utifrån skadeomfång och personliga resurser har uppnåtts, förväntas tillståndet vara stabilt under många år.
 • För att upprätthålla funktionsnivån är det oftast nödvändigt med fortsatt träning.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Adekvat information om skadan, förväntat förlopp och förväntad uppnådd funktionsnivå är viktigt för att patienten ska kunna kontrollera sin nya situation och kunna planera sin framtid.
 • Det kan finnas behov av upprepad och förnyad information under olika perioder i rehabiliteringsprocessen.
 • Detta inkluderar också adekvat information (efter samtycke) till patientens anhöriga.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons