Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Subscapularistendinopati


Uppdaterad den: 2019-09-30
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Tendinopatier beskrivs traditionellt som en inflammation i en sena eller ett senfäste. Nya undersökningar tyder på att inflammationskomponenten inte är så framträdande som man tidigare trott.
 • De viktigaste skuldertendinopatierna, som alla tillhör musklerna/senorna i rotator cuff-gruppen, är:
  • Supraspinatustendinopati
  • Infraspinatustendinopati
  • Subscapularistendinopati
  • Bicepstendinopati

Förekomst

 • Subscapularistendinopati är en förhållandevis sällsynt skuldertendinopati.

Klinisk anatomi

 • M. subscapularis har sitt ursprung i fossa subscapularis på scapulas framsida och fäster på tuberculum minor.
 • Muskeln innerveras av de övre och nedre subscapulära nerverna från C5, C6 och C7 (främst C6).
 • Muskeln roterar armen inåt och adducerar den. Tillsammans med de övriga rotatorkuffmusklerna bidrar den också till att stabilisera humerushuvudet i glenoiden.

Etiologi och patogenes

 • Tendinopatier kan bero på en akut överbelastning, för stor belastning under en längre tid eller ett trauma, till exempel ett fall på skuldran. Ibland utvecklas tendinopatier utan känd orsak.
 • Tendinopatier kan utvecklas gradvis och sekundärt efter en skada, eller utveckla sig så sakta, under så lång tid att patienten inte kommer ihåg orsaken.
 • Patogenesen är mest sannolikt multifaktoreriell där såväl mikrovaskulära, degenerativa, anatomiska och mekaniska faktorer inverkar.
 • Nyare undersökningar tyder på att inflammationskomponenten är mindre framträdande än vad som tidigare trotts. Neovaskularisering med inväxt av nervändar i den inflammerade senan tycks kunna spela en roll.
 • Impingement i skuldran innebär att det inte finns tillräckligt med plats för senstrukturerna mellan humerus och det överliggande coracoacromiala taket. I synnerhet vid elevation kan det uppstå en mekanisk påverkan på senfästena.

Subscapularistendinopati

 • Oftast är subscapularis påverkat i fästet på tuberculum minor.
 • En del av fästet finns på humerus något distalt framför tuberculum minor samt medialt framför bicepsfåran.

Predisponerande faktorer

 • Dåliga arbetsvanor, tungt och ensidigt arbete med händerna över huvudet eller mycket lyftande och bärande.
 • Tidigare skada i axeln.

ICD-10

 • M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled
  • M75.2 Bicepstendinit
  • M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled
  • M75.4 Impingement syndrome i skulderled
  • M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M751 Rotator cuff-syndrom i skulderled
 • M752 Bicepstendinit
 • M753 Tendinit med förkalkning i skulderled
 • M754 Impingement syndrome i skulderled
 • M759P Andra sjukdomstillstånd i skulderled

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Det mest karaktäristiska fyndet vid supscapularistendinopati är positiv isometrisk inåtrotation.
 • Passiva tester visar full rörlighet.

Differentialdiagnoser

 • Skulderbursiter, akuta eller kroniska, påverkas oftast samtidigt vid tendinopatier, men oenighet om detta råder.
 • Kapsulit i skuldran.
 • Senruptur.
 • Fraktur
 • Övriga (lungtumör, gallsten, hjärtsjukdom).

Anamnes

 • Vissa patienter berättar att smärtorna kom efter arbete eller aktivitet på fritiden, särskilt om det varit en ovan rörelse.
 • Patienten har oftast ont lateralt i överarmen och smärtan förvärras när armen används. Aktiviteter i elevation och abduktion ger oftast symtom.
 • Viktiga frågor:
  • Smärtornas lokalisation
  • Debut, varaktighet och utveckling.
  • Vilo- och/eller nattsmärtor
  • Vilken aktivitet förvärrar tillståndet
  • Vilka konsekvenser smärtorna har för de dagliga aktiviteterna samt om behandling provats

Kliniska fynd

Systematisk skulderundersökning

 • Utför en Funktionell skulderundersökning.
 • Se utförlig beskrivning i dokumentet Axeltendinopatier.

Testrespons vid subscapularistendinos

 • Patienten har alltid full rörlighet i leden. Huvudfyndet är positivt isometriskt inåtrotationstest.
 • Aktiv och passiv elevation:
  • Vid aktiv och passiv elevation uppträder smärtan som en "smärtbåge" eller vid full elevation. I vissa fall kan båda fynden uppträda samtidigt
  • Att smärtan uppfattas som en "smärtbåge" kan tyda på att kompression av den övre delen av senfästet mot det coracoacromiala taket är orsaken till symtomet
 • Passiv inåt- och utåtrotation:
  • Både passiv inåt- och utåtrotation kan vara smärtsam i ytterläge. Oftast är passiv utåtrotation mest smärtsam
 • Isometrisk inåtrotation:
  • Är smärtsam
  • Tydligt nedsatt kraft tillsammans med smärta kan tyda på en partiell ruptur. Klart nedsatt kraft utan väsentlig smärta tyder på en totalruptur
  • Mycket sällan är en prolaps, som påverkar C5- och/eller C6-nervroten, orsak till nedsatt kraft vid isometrisk inåtrotation
 • Horisontell adduktion:
  • Om den nedre delen av fästet är påverkat är sannolikt också horisontell adduktion smärtsam
 • Palpation av senfästet:
  • Som diagnostiskt kriterium är sannolikt detta mer pålitligt vid en subscapularistendinopati än vid andra tendinopatier i skulderområdet
  • Palpation avslöjar vanligtvis var i senfästet skadan sitter

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover har lågt diagnostiskt värde.

Andra undersökningar

 • Bilddiagnostik ger generellt lite information vid axelsmärtor och rekommenderas inte initialt vid klinisk misstanke om subscapularistendinopati:
  • Ultraljud är en bra undersökning för bedömning av ytliga sen- eller muskellesioner och bursiter
  • MR-T är aktuellt vid behandlingssvikt, vid oklar diagnos och vid misstanke om rift i rotatorkuffen eller i labrum

När remittera?

 • Vid långvariga besvär och bristande effekt av behandling.

Checklista vid remittering

Skuldersmärtor

 • Syftet med remitteringen
  • Bekräftande diagnostik? Injektionsbehandling? Kirurgi? Annat?
 • Anamnes
  • Varaktighet och debut? Trauma? Överbelastning?
  • Smärtor? Vilosmärtor? Smärta under natten? Ihållande obehag? Svårt att lyfta eller vrida på armen? Provocerande aktiviteter?
  • Förlopp och utveckling? Prövad behandling – effekt?
  • Andra relevanta sjukdomar?
  • Aktuell medicinering?
  • Konsekvenser. Sviktande funktion? Arbetsförmåga?
 • Kliniska fynd
  • Passiv och aktiv rörelseförmåga? Smärtbåge vid abduktion? Muskelstyrka vid isometriska tester? Smärtrespons vid isometriska tester?
 • Tilläggsundersökningar
  • MR-T?
  • Ultraljud?

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.
 • Träna upp naturlig skulderfunktion genom långsiktig träning.

Behandlingen i korthet

 • Det är viktigt att informera patienten om egenbehandling i kombination med adekvat medicinsk behandling.
 • Dokumentationen av behandlingseffekt är mycket osäker, eftersom det inte råder konsensus om diagnostiken av skulderledsbesvär, något som leder till en heterogenitet i de olika behandlingsstudierna.
 • Behandlingsresultaten för olika interventioner skiljer sig åt.1-3

Egenbehandling

 • Be patienten undvika arbete och aktiviteter som förvärrar smärtorna.
 • Egenövningar rekommenderas vid långvariga (mer än 3 månader) subacromiala smärtor:
  • Remiss kan med fördel skickas till fysioterapeut
  • Programmet bör innehålla övningar för rotatorkuffen och skulderbladets muskulatur
  • Varaktigheten är 5–12 veckor

Förslag till hemövningar

Subscapularistendinopati
 • Töjning av subscapularis, 2 set med töjning 30 sekunder per gång.
 • Excentrisk träning av subscapularis, 10 x 3 set.
 • Töjning av subscapularis, 1 set töjningar, 30 sekunder per töjning.
 • Töjning utförs både före och efter styrkeövningen, totalt utförs töjningsövningen tre gånger, och styrkeövningen tre gånger.
 • Övningen bör utföras en gång per dag i tre månader. Öka på styrkeövningen när smärtnivån så tillåter, men acceptera viss smärta under styrkeövningen.

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • Akut eller subakut kan NSAID ha bra effekt hos vissa patienter:
  • Biverkningsrisken vid systemisk behandling gör att lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid bör appliceras
 • Om smärtorna suttit i många veckor eller månader rekommenderas mer specifik behandling som kortisoninjektion.
 • Kortisoninjektioner beskrivs i dokumentet om Skuldertendinopatier.
 • Behandling med lågeffektlaser vid tendinopatier i skulderregionen kan ge effektiv lindring.1
 • Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra effekten av injektioner med koncentrerade blodplättar vid behandling av tendinopatier.2

Kortisoninjektion vid subscapularistendinopati

 • Patienten sitter med armen rakt ned med underarmen vilande på låret och har en lätt utåtrotation i axelleden.
 • Medialt framför bicepsfåran palperas tuberculum minor där senan fäster i en bredd på 3 cm.
 • Instruktionsfilm: Injektionsteknik vid subscapularistendinopati

Annan behandling

 • Sjukskrivning vid behov. Om sjukskrivning väljs bör en aktiv plan finnas.
 • Avlastning genom att undvika aktiviteter som förvärrar smärtorna kan ges som generellt råd, men är till liten nytta vid kroniska tendinopatier.
 • Det saknas i stort sett vetenskaplig dokumentation av effekten av intervention annat än för läkemedel.3
 • Det finns dock visst stöd för fysioterapi för att snabbare kunna återgå till arbete hos arbetande patienter med rotatorkuffstendinopati.4

Fysioterapi

 • Se beskrivning i översiktsartikeln om Skuldertendinopati.
 • Finns viss evidens.

Förebyggande åtgärder

 • Samarbete med arbetsgivare eller företagshälsovård om anpassning av arbetet, omplacering eller aktiv sjukskrivning en period kan vara bra och underlätta för patienten att komma tillbaka i arbete.
 • Undvik immobilisering av skuldran.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad kan en kronisk tendinopati hålla i sig i flera år med varierande grad av besvär och den förvärras ofta efter ovan belastning.
 • Vid akut tendinopati är prognosen bra och de flesta är i full aktivitet efter en till två veckor.

Komplikationer

 • Injektion i själva senan kan ge skada och ruptur av senan.

Prognos

 • Många blir bra efter en till tre kortisoninjektioner.
 • I de flesta fall räcker det med adekvat träning och avlastning för att säkerställa en god prognos.

Uppföljning

Plan

 • Patienter bör få återbesök för utvärdering av behandlingseffekt.
 • Vissa patienter behöver sjukskrivas.
 • Samarbete med arbetsgivare eller företagshälsovården om anpassning av arbetet, omplacering eller aktiv sjukskrivning en period kan vara bra och underlätta för patienten att komma tillbaka i arbete.

Vad bör kontrolleras?

 • Behandlingseffekt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienten bör informeras om orsaksmekanismer och rekommenderas att försöka undvika arbete och aktiviteter som framkallar eller förvärrar smärtan.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Skuldrans anatomi
 • Rotatorcuff-skada

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons