Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Supraspinatustendinopati


Uppdaterad den: 2018-12-10
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Se dokument om axeltendinopati, allmänt.
 • Tendinopati uppfattas traditionellt som en inflammation i en sena eller ett senfäste. Nya undersökningar tyder på att inflammationskomponenten inte är så framträdande som man tidigare trott.
 • Supraspinatusmuskeln är en del av rotatorcuffen, tillsammans med m. infraspinatus, m. subscapularis och m. teres minor. 

Förekomst

 • Supraspinatustendinopati är den vanligaste formen av axeltendinopati.

Klinisk anatomi

 • M. supraspinatus har sitt ursprung i fossa supraspinosa på baksidan av skapula och den fäster i mitten av tuberculum major.
 • Muskeln innerveras av n. suprascapularis från C4, C5 och C6 (främst C5).
 • Huvudfunktionen är att initiera och assistera deltoideus i abduktionen av armen. Fungerar i samspel med de övriga musklerna i rotatorkuffen.

Etiologi och patogenes

 • Se: Axeltendinopatier.

Impingement av supraspinatussenan

 • Vid abducerad axel kommer supraspinatus lätt i kläm mellan tuberculum major och akromion.
 • Aktiviteter som innebär upprepade abduktioner, där supraspinatus kommer i kläm (impingement), kan medföra upprepade muskel- och senskador och ischemisk kompression av senan.

Predisponerande faktorer

 • Dåliga arbetsvanor, tungt och ensidigt arbete med händerna över huvudet eller mycket lyftande och bärande.
 • Tidigare skada i axeln.

ICD-10

 • M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled
  • M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled
  • M75.4 Impingement syndrom i skulderled
  • M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerat

ICD-10 Primärvård

 • M751 Rotator cuff-syndrom i skulderled
 • M753 Tendinit med förkalkning i skulderled
 • M754 Impingement syndrom i skulderled
 • M759P Andra sjukdomstillstånd i skulderled

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Smärtan reproduceras vid isometrisk abduktion/empty can test. Full rörlighet i axelleden. 

Differentialdiagnoser

 • Infraspinatustendinopati.
 • Subscapularistendinopati.
 • Bicepstendinopati.
 • Axelbursiter, akuta eller kroniska, tycks ofta föreligga samtidigt med tendinopati.
 • Kapsulit i axelled.
 • Senruptur.
 • Fraktur.
 • Övriga (lungtumör, gallsten, hjärtsjukdom).

Anamnes

 • En del patienter berättar att smärtorna kom efter arbete eller aktivitet på fritiden och särskilt om belastningen har varit ovanlig.
 • Patienten har oftast smärta lateralt i överarmen. Smärtan ökar när armen används. Aktiviteter med abduktion framkallar oftast symtom.
 • Vid ett akut tillstånd kan smärtan hos vissa patienter kännas nedåt till den radiala delen av underarmen. I sådana fall har patienten sannolikt också vilosmärtor.
 • Smärtan upplevs som värre när patienten ligger på den onda axeln.
 • Anamnesen avslöjar inte vilken typ av tendinopati som patienten har.

Viktigt vid anamnesupptagning

 • Smärtornas lokalisering måste klarläggas, liksom deras debut, varaktighet och utveckling. Om patienten har vilo- och/eller nattsmärtor, vilken aktivitet som förvärrar, vilka konsekvenser smärtorna har för de dagliga aktiviteterna och om behandling prövats.

Kliniska fynd

Systematisk axelundersökning

 • Utför en funktionell axelundersökning.
 • Se beskrivning i översiktsartikeln om axeltendinopati.

Testrespons vid supraspinatustendinopati

 • Huvudfyndet är positiva isometriska tester:
  • Abduktion: bör utföras med armen i enbart 20 graders abduktion för att minska m. deltoideus' abducerande förmåga
  • Ett mer känsligt test för supraspinatuspåverkan görs av empty can test:
   • Inåtrotation av armen i axeln (tummarna ner, som om man tömmer en burk), lyft av armen till ungefär 40 grader
   • Patienten aktivt ska försöka lyfta armen mot motstånd (isometriskt test)
  • Vid en okomplicerad tendinopati är kraften god. Tydligt nedsatt kraft tillsammans med smärta kan tyda på en partiell ruptur. Klart nedsatt kraft utan väsentlig smärta gör en totalruptur trolig
 • Aktiv och passiv abduktion:
  • Normal rörlighet, men smärtor förekommer i ändlägen
  • Smärtan kan uppträda som en smärtbåge, vilket kan tyda på kompression av den övre delen av senfästet mot det coracoacromiala taket
  • Om det inte föreligger en smärtbåge och smärtan först uppträder vid full abduktion kan är kompression av den nedre delen av fästet mot glenoidkanten tänkbar symtomgivande orsak
  • Om en smärtbåge föreligger tillsammans med smärta vid full abduktion är sannolikt både den övre och den nedre delen av fästet påverkat
  • I mycket sällsynta fall kan tillståndet lokaliseras till muskel-senövergången. Då saknas smärta vid abduktion och det finns inte heller någon smärtbåge. Smärta vid isometrisk utåtrotation är då det enda fyndet
 • Passiv utåt- och inåtrotation:
  • Full passiv utåt- och inåtrotation är vanligtvis smärtsam i ytterläge
  • Ibland bara i det ena, andra gånger i båda två
  • Patienten har alltid full rörlighet i leden
 • Differentialdiagnostiska bedömningar:
  • Väsentligt nedsatt kraft vid isometrisk utåtrotation finns vid flera neurologiska tillstånd
  • Neuropati i nervus axillaris och suprascapularis är typisk
  • En prolaps som påverkar C5-nervroten kan också ge nedsatt styrka för isometrisk abduktion
 • Palpation:
  • Palpation av senfästet som diagnostiskt kriterium är föga tillförlitlig
  • Även om palpation av fästet är negativ, men den funktionella undersökningen tyder på en supraspinatustendinopati, riktas behandlingen mot supraspinatus

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover har inget diagnostiskt värde.

Andra undersökningar

 • Beskrivs i axeltendinopatier.

När remittera?

 • Vid långvariga besvär och bristande effekt av behandling, trots behandling med fysioterapi eller antiinflammatorisk behandling.

Checklista vid remittering

Subakromialt impingement, axelsmärtor

 • Syftet med remissen
  • Bekräftande diagnostik? Injektionsbehandling? Kirurgi? Övrigt?
 • Anamnes
  • Varaktighet och debut? Trauma? Överbelastning?
  • Smärtor? Smärtor i vila? Nattliga smärtor? Långvariga besvär? Svårigheter att lyfta eller vrida armen? Provocerande aktiviteter?
  • Förlopp och utveckling? Prövad behandling – effekt?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser? Funktionsnedsättning? Arbetsförhet?
 • Kliniska fynd
  • Passiv och aktiv rörlighet? Smärtbåge vid abduktion? Muskelstyrka vid isometriska tester? Smärtrespons vid isometriska tester?
 • Kompletterande undersökningar
  • MR?
  • Eventuell röntgen. Övrigt?

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.
 • Träna upp naturlig axelfunktion genom långsiktigt träning.

Behandlingen i korthet

 • Det är viktigt att informera patienten om egenbehandling i kombination med adekvat medicinsk behandling.
 • Dokumentationen av effekten av behandlingen är mycket osäker, eftersom det inte råder konsensus om diagnostiken av axelbesvär, något som leder till en heterogenitet i de olika behandlingsstudierna.
 • Behandlingsresultaten för olika interventioner skiljer sig åt.1-5
 • En lyckad konservativ behandling består av ett välkoordinerat program med relativ vila, aktiv rehabilitering och gradvis ökande belastning på senan.
 • I en jämförande studie var kortisoninjektion subakromiellt, följt av träning och manuell behandling, inte mer effektiv än enbart träning.6

Egenbehandling

 • Undvik arbete och aktivitet som förvärrar smärtorna.
 • Vid idrott bör mängden och intensiteten, som den skadade senan utsätts för, begränsas under en period. Därefter gradvis ökande belastning.

Förslag till hemövningar

Supraspinatustendinopati
 • Töjning av supraspinatus, två set med töjning 30 sekunder per gång.
 • Excentrisk träning av supraspinatus, 10 x 3 set.
 • Töjning av supraspinatus, ett set töjningar, 30 sekunder per töjning.
 • Töjning utförs både före och efter styrkeövningen, totalt utförs töjningsövningen tre gånger och styrkeövningen tre gånger.
 • Övningarna bör utföras en gång per dag i tre månader. Öka på styrkeövningen när smärtnivån så tillåter, men en viss smärta under styrkeövningen kan inte undgås.

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • NSAID:
  • Akut eller subakut kan NSAID ha bra effekt hos vissa patienter
  • Lokalbehandling med NSAID kan prövas
  • De flesta tendinopatier innebär lindrig eller ingen inflammation och därför har NSAID ofta liten effekt utöver initial lindring7-8
 • Kortison:
  • Om smärtorna har varat i många veckor eller månader är kortisoninjektion aktuell
  • Allmän beskrivning av kortisoninjektioner finns i översiktsartikeln om axeltendinopatier

Supraspinatustendinopati

 • Det finns olika åsikter om vad som är optimal injektionsteknik.
 • Lesionen är oftast lokaliserad till själva senfästet:
  • Baseras på klinisk erfarenhet
  • Patienten ska sitta med axeln inåtroterad och underarmen på sin rygg så att senfästet hamnar framtill
  • Senfästet palperas strax framför akromions främre del mellan akromions laterala del och AC-leden
 • Injektionen deponeras i 5–10 små doser fördelade över hela senfästet in mot periostet:
  • MR-bilder kan visa uppruggning av supraspinatussenan subakromialt

Annan behandling

 • Sjukskrivning vid behov. Vissa behöver sjukskrivas under lång tid.
 • Avlastning genom att undvika aktiviteter som förvärrar smärtorna kan ges som generellt råd, men är till liten nytta vid kroniska tendinopatier.
 • Det saknas i stort sett vetenskaplig dokumentation av effekten av intervention annat än med läkemedel.
 • Behandling med lågeffektlaser vid tendinopatier i skulderregionen kan ge effektiv lindring.9
 • Beskrivning av fysioterapi och kirurgi finns i översiktsartikeln om axeltendinopatier.

Friktionsmassage

 • Se: axeltendinopatier.

Förebyggande åtgärder

 • Samarbete med arbetsgivare eller företagshälsovård om anpassning av arbetet, omplacering eller aktiv sjukskrivning en period kan vara bra och underlätta för patienten att komma tillbaka i arbete.
 • Undvik immobilisering av axeln.
 • Se: axeltendinopatier.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad kan en kronisk tendinopati hålla i sig i flera år med varierande grad av besvär och den förvärras ofta efter ovan belastning.
 • Vid akut tendinopati är prognosen bra och de flesta är i full aktivitet efter en till två veckor.

Komplikationer

 • En kortisoninjektion kan ge kortvarig ökad smärta. 
 • Injektion i själva senan kan ge skada och ruptur av senan.

Prognos

 • Prognosen är i allmänhet god om tillståndet diagnostiseras korrekt och behandlas enligt rekommendationerna.
 • Alternativt räcker det med adekvat träning och avlastning i de flesta fall för att säkerställa en god prognos.
 • Ibland kan tillståndet vara kvar länge. 
 • Många behandlingsresistenta blir bra efter 1–3 kortisoninjektioner.

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör få återbesök för utvärdering av behandlingseffekt och för förnyade tester.
 • Vissa patienter behöver sjukskrivas lång tid.
 • Samarbete med arbetsgivare eller företagshälsovård om anpassning av arbetet, omplacering eller aktiv sjukskrivning en period kan vara bra och underlätta för patienten att komma tillbaka i arbete.

Vad bör kontrolleras?

 • Behandlingseffekt.

Patientinformation

Vad patienten bör informeras om

 • Informera patienten om orsaksmekanismen och rekommendera honom att försöka undvika arbete och aktiviteter som ger eller förvärrar smärtan, det vill säga arbete med upplyft arm.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Axelns anatomi
 • Rotator cuff-skada

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons