Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Benign prostatahyperplasi (BPH)


Uppdaterad den: 2021-09-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även texten om LUTS, nedre urinvägssymtom

Basfakta

Definition

 • Benign prostatahyperplasi (BPH):1
  • Är en histologisk beteckning, som betyder att det finns fler celler än normalt inom ett givet område. Definitionen säger ingenting om storleken på prostata
  • Tillståndet leder med tiden till förstorad prostata och risk för urinvägsobstruktion
 • Benign (godartad) prostataförstoring (BPE):
  • Indikerar att prostatan är större än normalt, konstaterad genom rektalpalpation eller transrektalt ultraljud
  • Termen benign prostatahyperplasi/BPH används också för det kliniska tillståndet benign prostataförstoring
 • Benign prostataobstruktion (BPO):
  • Är ett kliniskt tillstånd med avflödeshinder på grund av godartad prostataförstoring
 • LUTS (lower urinary tract symtoms):
  • Symtom kan tyda på störd funktion i urinblåsan och/eller urinröret

Förekomst

 • Drabbar med stigande ålder i princip alla män.
 • Uppskattningsvis en tredjedel av alla män över 50 år har LUTS:2
  • 80 000 har svårare besvär
 • Prevalensen för LUTS är hög:
  • Bland män över 70 år: 40 %
  • Män 40–80 år: 24 %

Etiologi och patogenes

 • Ålder och manliga könshormoner pekas ut som de viktigaste faktorerna bakom utveckling av BPH:
  • Det är svårt att avgöra om symtom och fynd beror på fysiologiskt åldrande eller godartad prostataförstoring
  • Testosteron gör att cellerna i prostatans övergångszon växer till snabbare än motsvarande celldöd
  • Andra faktorer som spelar en roll är hyperinsulinemi och kvinnligt könshormon2
 • Symtomen beror på dysfunktion i samspelet mellan blåsa, blåshals, prostata och urinrör.
 • Blåshalsobstruktion beror på två mekanismer:3

Patofysiologi

 • Avflödeshindret kompenseras först av en ökad kontraktionskraft i blåsmuskulaturen. Vid ökat avflödeshinder och/eller när blåsmuskeln blir svagare kan urinblåsan inte längre kompensera och LUTS uppstår.
 • Ökad mängd muskelvävnad och bindväv på grund av överaktiv detrusitor gör att urinblåsan blir tjockare och stelare och kan med tiden inte kontrahera sig lika effektivt.
 • Avflödeshindret kan också leda till förstärkt ryggmärgsreflex som kan leda till en överaktiv detrusitor.
 • Det saknas tydlig korrelation mellan symtom och prostatastorlek.
 • Urinretention uppstår om miktionsreflexen är hämmad eller om detrusitorkraften inte räcker till.
 • Kronisk retention kan leda till överflödesinkontinens, njursvikt, blåssvaghet genom övertänjning, stenbildning och hematuri.

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder4
 • Normal androgenproduktion4
 • Metabolt syndrom

ICD-10

 • N409 Prostataförstoring
 • R398 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen (inkluderar LUTS)

ICD-10 Primärvård

 • N40- Prostataförstoring

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes med LUTS.
 • Typiska kliniska fynd med avsaknad av fynd som talar för annan sjukdom.
 • Det finns ingen enskild diagnostisk metod som kan fastställa att en patient har en förstorad prostata som skapar avflödeshinder.

Differentialdiagnoser

Avflödeshinder

 • Prostatacancer
 • Blåshalsobstruktion
 • Prostatit akut och kronisk
 • Uretrastriktur

Sjukdomar i urinblåsan

 • Urinvägsinfektion
 • Detrusorinstabilitet
 • Nedsatt blåskontraktilitet
 • Blåscancer
 • Stensjukdom
 • Divertiklar
 • Neurogen urinblåsa

Övrigt

 • Nattlig polyuri (mer än 33 % urinproduktion under natten) eller 24-timmars polyuri (3 L eller mer under dygnet)
 • OSAS (obstruktiv sömnapné)

Anamnes

 • Anamnesen bör ge svar på typ av besvär, grad av besvär och konsekvenser för patienten.
 • Kartläggning av debut av besvär, förlopp, förekomst av andra symtom såsom feber, dysuri, hematuri, smärtsam miktion, ärftlighet för prostatacancer eller urinblåsecancer:
  • Snabbt ökande (senaste halvåret), påtagliga urineringsbesvär talar för prostatacancer5
  • Se faktaruta 1 om symtom som ska föranleda misstanke om prostatacancer hos män >40 år
 • Symtom och tecken på avflödeshinder (tömningssymtom/obstruktiva symtom):
  • Startsvårigheter, svag stråle, långvarig vattenkastning, känsla av ofullständig tömning, irreguljär eller avbruten vattenkastning, behov av att pressa/trycka, efterdropp, tidigare akut retention
  • Överflödesinkontinens vid fylld blåsa: Urinen rinner över en full blåsa men vanlig miktion är svårt att starta
 • Symtom och tecken på lagringssymtom (irritativa symtom):
  • Plötslig, stark och tvingande trängning, täta urineringar, nokturi (miktion 2 eller fler gånger per natt), liten volym, trängningsinkontinens
 • Symtom på akut urinretention (sällsynt):
  • Total oförmåga att urinera, med tryckbesvär från nedre magen
 • Anamnes på recidiverande nedre urinvägsinfektioner.
 • Miktionslista ger värdefull information. Tolkning:
 • IPSS (International Prostata Symptom Score) är till hjälp. Tolkning:
 • Tidsmiktion kan ge information om utflödeshastighet:
  • Normal tidsåtgång ligger på mindre än 12 sekunder för den första decilitern
 • Tidigare kända tillstånd och läkemedel:
  • Läkemedel som kan ge (försämring i) LUTS är antihistaminer, avsvällande läkemedel, diuretika, opiater, tricykliska antidepressiva
  • Tillstånd som kan ge (försämring i) LUTS är andra urologiska tillstånd, urinblåsecancer, hjärtsvikt (ökad diures), diabetes, Parkinsons sjukdom, prostatacancer, kognitiva störningar, tidigare ingrepp eller diagnostik av uretra/urinblåsa
 • Sexuell funktion:
  • Erektil dysfunkion, nedsatt libido, föreställningar om hur sjukdomen kan påverka sexualiteten
 • Kartläggning av livskvalitet och påverkan på närstående.

Kliniska fynd

 • Vid rektalpalpation:
  • Förstorad prostata, om undersökaren inte kan nå övre gränsen av prostata vid rektalpalpation, är körteln som regel större än 50 mL. Normal volym är 20–30 mL
  • Abnormal sfinktertonus: Talar för neurogen störning
  • Knöl eller förhårdnad i prostata: Kan tala för prostatacancer
  • Öm prostata: Kan tala för prostatit
 • Typiska prostatafynd vid benign prostataförstoring:
  • Symmetriskt förstorad
  • Fast, elastisk konsistens
  • Jämn yta
  • Normal konfiguration
  • Tydlig avgränsning
  • Förskjutbar rektal mukosa
 • Urinblåsan kan vara palpabel vid urinretention och mycket resturin och ge intryck av förstorad prostata.
 • Palpationsfyndets sensitivitet för förstorad prostata är låg, för prostatacancer bara 30–50 %, men specificiteten är högre.
 • Urinretetion kan påvisas vid perkussion, eventuellt också genom palpation.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinsticka och vid tydliga symtom eventuellt urinodling:
  • Eventuella positiva urinfynd ska inte tillskrivas BPH, utan utredas på vanligt sätt
 • S-kreatinin och/eller C-cystatin C och beräkning av eGFR/aGFR:
  • Rekommenderas inte i amerikanska riktlinjer eftersom incidensen av njursvikt har visat sig vara densamma bland patienter utan BPH6
 • Mätning av resturin kan ha sitt värde vid misstanke om urinretention (resturin >100 mL):
  • Uttalade symtom
  • Misstanke om kronisk retention
  • Mycket svag stråle
  • Stegrat kreatinin, cystatin C (eGFR/aGFR)
 • PSA:5
  • BPH är ingen känd riskfaktor för prostatacancer
  • Tas vid symtom på prostatacancer (se ruta nedan för symtom som inger misstanke om prostatacancer)
  • Rekommenderas vid malignitetsmisstänkt palpationsfynd (om inga symtom på prostatacancer föreligger)
  • Läs mer om användning av PSA-test i prostatacancerdiagnostik i separat artikel om prostatacancer

Faktaruta 1. Symtom som ska föranleda misstanke om prostatacancer hos män >40 år

 • Snabbt ökande (senaste halvåret), påtagliga urineringsbesvär.
 • Tilltagande skelettsmärtor.
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör.
 • Allmänna cancersymtom såsom trötthet och aptitlöshet.

Se texten om Prostatacancer

Andra undersökningar

 • Är som regel inte nödvändiga i primärutredningen av okomplicerad BPH.
 • Relevanta undersökningar hos utvalda patienter med kvarstående symtom eller allvarliga symtom kan vara urografi, ultraljud och cystoskopi, beroende på vilka symtom och fynd som dominerar.
 • Transrektalt ultraljud:
 • Tryckflödesundersökning:
 • Vid oklarheter till störd sömn kan en sömnregistrering övervägas.

När remittera?

 • Remittera vid:
  • Uttalade symtom
  • Oklara eller atypiska symtom eller fynd
  • Misstanke om cancer
  • Täta urinvägsinfektioner
  • Hematuri
  • Misstanke om uretrastriktur
  • Misstanke om neurologisk sjukdom
  • Förhöjda PSA-värden
 • Överväg omedelbar remittering vid tecken på:
  • Stor mängd resturin, >300 mL, eller totalretention med behov av kateter
  • Hydronefros
  • Påverkad njurfunktion

Checklista vid remittering

Prostatism

 • Syftet med remissen:
  • Biopsi? Cystoskopi? Behandling? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet?
  • Vattenkastningsbesvär? Tömningsbesvär? Trängningar? Nattliga besvär? Urinläckage? Hematuri? Hematospermi? Urinretention? Övrigt?
  • Behandlingsförsök?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Stående läkemedel?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd?
  • Prostata? – förstorad? – knölar?
  • Rektum? – palpabel tumör?
  • Lymfadenopati? Lymfödem i nedre extremiteter?
 • Kompletterande undersökningar
  • Urin – makroskopisk/mikroskopisk hematuri?
  • Hb, SR, leverfunktionsprover, kreatinin?
  • CT urinvägar, alternativt ultraljud eller urografi – resultat
  • Eventuell cystoskopi – resultat
  • Eventuellt PSA

Behandling

Riktlinjer

SBU: Godartad prostataförstoring med avflödeshinder (2011)

Det finns ingen enskild diagnostisk metod som kan fastställa att en patient har en förstorad prostata som skapar avflödeshinder. Andra diagnoser måste uteslutas, prostatans storlek behöver uppskattas och förmågan att miktera utvärderas.

Läkemedel

 • Alfablockerare:
  • Minskar symtom och besvär, samt förbättrar det maximala urinflödet något mer än placebo (starkt vetenskapligt underlag). Biverkningarna är relativt få, vanligast yrsel, huvudvärk, asteni, för lågt blodtryck, erektionsproblem (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • 5-alfareduktashämmare (5-ARI):
  • Minskar symtom och besvär, samt förbättrar det maximala urinflödet något mer än placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag). Minskar risken för större blödningar i urinen orsakad av BPH. Biverkningarna är relativt få, vanligaste erektionsproblem, minskad libido, ejakulationsproblem (begränsat vetenskapligt underlag)
  • 5-ARI är mindre effektiva vid små prostatakörtlar (mindre än 35 ml). Vidare sänks PSA-nivån med omkring 50 %, vilket måste beaktas då risken för prostatacancer bedöms
 • Kombinationsbehandling med 5-ARI och alfablockerare:
  • Minskar symtom och besvär, samt förbättrar det maximala urinflödet något mer än med placebo. Alfablockerare bidrar i något högre grad än 5-ARI till behandlingseffekten (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • För flertalet patienter medför kombinationsbehandling ingen skillnad avseende sjukdomsprogress jämfört med enbart 5-ARI (måttligt starkt vetenskapligt underlag)

Naturläkemedel

 • β-sitosterol respektive urtica:
  • Minskar symtom och besvär, samt förbättrar det maximala urinflödet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Serenoa repens:
  • Ensamt eller i kombination med urtica minskar symtomen och förbättras det maximala urinflödet i samma utsträckning som alfablockerare eller 5-ARI (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Tillägg av serenoa repens till alfablockerare ger ingen förbättring av effekten jämfört med alfablockerare enbart (begränsat vetenskapligt underlag)

Den genomsnittliga effekten av läkemedel är blygsam, även om enskilda patienter kan ha nytta av dem.

Kirurgiska behandlingsmetoder

 • Transuretral resektion av prostata (TURP) Är den dominerande metoden:
  • Lindrar påtagligt symtom och besvär med kraftig ökning av det maximala urinflödet (starkt vetenskapligt underlag)
  • Risken för bestående urinläckage på grund av skada på slutmuskeln är mindre än 0,5 % (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Retrograd ejakulation förekommer hos 42–86 % av de opererade (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • Risken för TUR-syndrom (som följd av resorption av spolvätska under operationen) är cirka 1 % och den perioperativa dödligheten är mindre än 1 % (begränsat vetenskapligt underlag). • Risken för omoperation pga uretrastriktur eller blåshalsskleros är mindre än 3 respektive 1,5 % (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Det går inte att avgöra om erektil funktion påverkas, frekvensen tycks vara ungefär lika före som efter operation.
 • Det går inte att bedöma nyttan av trombosprofylax vid TURP.
 • Bipolär TURP:
  • Lindrar symtom och besvär i samma utsträckning som monopolär TURP med ökning av det maximala urinflödet i samma storleksordning som efter monopolär TURP (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • Katetertiden förkortas jämfört med monopolär TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Transuretral elektrovaporisation (TUVP):
  • Lindrar symtom och besvär i samma utsträckning som TURP och det maximala urinflödet ökar i samma storleksordning som efter TURP (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • Risken för signifikant blödning är lägre jämfört med TURP och ingen skillnad har påvisats när det gäller risk för uretrastriktur (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Bipolär transuretral elektrovaporisation (B-TUVP):
  • Lindrar symtomen i samma utsträckning som TURP med ökning av det maximala urinflödet i samma storleksordning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Det går inte att avgöra om det är någon skillnad mot TURP när det gäller besvär, risk för blödning, uretrastriktur, blåshalsskleros eller bestående urinläckage.
 • Transuretral incision (TUIP) Alternativ metod till TURP vid små prostatakörtlar, är otillräckligt utprövat för patienter med kateter:
  • Lindrar symtom och besvär med ökning av det maximala urinflödet i samma utsträckning som TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Risken för omoperation pga ofullständig effekt är högre jämfört med TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Det går inte att bedöma risk för blödning, TUR-syndrom, uretrastriktur, låshalsskleros eller bestående urinläckage jämfört med TURP.
 • Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) Är den dominerande av de mindre invasiva metoderna:
  • Ej lämpad för små prostatakörtlar, vid tydlig lobus tertius eller för patienter som genomgått TURP
  • Lindrar symtom och besvär, samt ökar maximala urinflödet något sämre än efter TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Innebär större risk för ombehandling pga ofullständig effekt jämfört med TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Går inte att bedöma risk för blödning, uretrastriktur, blåshalsskleros eller bestående urinläckage jämfört med TURP.
 • Öppen operation:
  • Lindrar påtagligt symtom och besvär med kraftig ökning av det maximala urinflödet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • Risken för bestående urinläckage är låg (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Risken för djup venös trombos är två till fyra gånger så hög som vid TURP (starkt vetenskapligt underlag). Kan reduceras med farmakologisk profylax (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
  • Dödligheten inom 30 dagar är mindre än 1 procent (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Går inte att avgöra om erektil funktion påverkas, eller att bedöma risken för påverkan på erektion och ejakulation (är sannolikt jämförbar med TURP).

Lasertekniker

 • Holmiumlaser (HoLEP):
  • Lindrar symtom och besvär, samt ökar det maximala urinflödet i samma utsträckning som TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
  • Risken för uretrastriktur är lägre jämfört med TURP (begränsat vetenskapligt underlag)
 • Kalium-titanyl-fosfatkristall-laser (Grön laser): Det går inte att bedöma behandling med grön laser i relation till TURP när det gäller effekt på symtom, maximalt urinflöde, besvärsgrad, biverkningar eller komplikationer.

SBU: Godartad prostataförstoring med avflödeshinder (2011)

Behandlingsmål

 • Eliminera besvär som minskar livskvaliteten.
 • Förhindra komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Det är patientens subjektiva besvär som är vägledande för behandlingen.
 • Egenbehandling kan vara till nytta.
 • De flesta män med få symtom (IPSS <8) som inte påverkar livskvaliteten behöver ingen behandling.
 • Vid måttliga besvär kan läkemedelsbehandling läggas till.
 • Vid svårare besvär kan invasiv behandling (kirurgi) övervägas.

Egenbehandling

 • Livstilsåtgärder vid måttliga-svåra besvär består av:
  • Minskat vätskeintag på kvällen
  • Minskning av läkemedel; diuretika eventuellt på förmiddagen
  • Undvikande av större mängder alkohol, koffein, eller starkt kryddad mat
  • Viktnedgång
 • Patienten kan prova upprepad miktion för att minska mängden residualurin vid kronisk resturin, infektionstendens eller påvisad detrusorinstabilitet:

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • Patienter med symtomgivande, godartad prostataförstoring och IPSS-poäng 8–19 kan behandlas med alfa-1-adrenerga receptorblockerare eller 5-alfareduktashämmare (5-ARI).
 • Alfablockerare och 5-alfareduktashämmare är dokumenterat bättre än placebo när det gäller lindring av symtom:7-8
  • Effekten är dock liten, en minskning på IPSS med 2 poäng för alfablockerare och 1-2 poäng för 5-ARI
 • För många patienter med måttliga-svårare besvär är det rimligt att prova läkemedelsbehandling först och bara rekommendera operation vid avsaknad av effekt eller ökade symtom.

Behandlingsstrategi

 • Se även lokala anvisningar. 
 • Alfablockerare är oftast förstahandsval och indikationen är patienter med IPSS-poäng på 8–19, som önskar symtomlindring och bättre kraft på urinstrålen:
  • Effekten kommer som regel senast efter två till fyra veckor
  • Det har inte visats att behovet för senare kirurgi påverkas
 • 5-ARI som monoterapi eller tillägg är andrahandsval:
  • Minskar prostatavolymen och ger klinisk och urodynamisk förbättring
  • Den symtomlindrande effekten är på samma nivå som med alfablockerare, men den kommer senare (kan dröja upp till sex månader)
  • Bäst effekt hos dem med stor körtel (>40–50 mL bedömt med ultraljud). Läkemedlet minskar risken för urinretention:9
 • Kombinationsbehandling:
  • För de flesta patienter medför kombinationsbehandling ingen fördel utöver monoterapi med 5-ARI
  • Om alfablockerare och 5-ARI ges som kombinationsbehandling till patienter med prostata > 40 mL, blir symtomlindringen bestående om alfablockeraren seponeras efter nio till tolv månader:11-12
  • Ett sådant behandlingsupplägg utnyttjar de bästa effekterna av de två preparatgrupperna, men är dyrt och ger mer biverkningar2,13
 • Antikolinergika (till exempel tolterodin):
  • Kan övervägas vid framför allt irritativa besvär (överaktivitet av urinblåsan) med normal resturin
  • Se även behandling av trängningsinkontinens
  • Vid ökad resturin (över 150–250 mL) kan antikolinergika ge ökad risk för urinretention
 • Fosfodiesterashämmare:
  • Har också visat sig förbättra både IPSS-poäng och erektil funktion hos patienter med benign prostatahyperplasi2,14
  • Fosfodiesterashämmare tillsammans med alfablockerare ledde till signifikant bättre effekt än alfablockerare ensamt
  • Har visat sig kunna minska IPSS med 2,6 poäng utöver placebo
  • Rekommenderas i europeiska riktlinjer för alla med måttliga–svåra besvär, även hos personer utan erektil dysfunktion9
 • Beta-3-agonister (till exempel mirabegron):9
  • Bedöms ha mest effekt mot överaktiv blåsa
  • Kan läggas till behadling med alfablockerare, framför allt vid tecken på överaktiv blåsa
  • Relativt nytt läkemedel utan dokumentation på långtidseffekter
 • Desmopressin:

Läkemedelsgrupper

Alfablockerare

 • Verkningsmekanism:
  • De kliniska symtomen är inte endast relaterade till prostatas storlek utan också till den sympatomimetiska nervimpulsen, som genom att stimulera de alfa-1-receptorerna ökar spänningen i den glatta muskulaturen i de nedre urinvägarna
  • Vid behandling med alfablockerare relaxeras denna glatta muskulatur så att urinflödet förbättras
 • Preparat:
  • Doxazosin: depottabletter 4 mg eller 8 mg:
   • Vanligast 4 mg dagligen, maxdosering 8 mg dagligen
  • Alfuzosin: tablett 10 mg
   • 1 tablett 10 mg dagligen
 • Biverkningar:
  • Relativt få, men består av yrsel, huvudvärk, asteni, hypotoni och erektionsproblem
 • Rekommenderas inte vid planerad kataraktoperation.16

5-alfareduktashämmare (5-ARI)

 • Verkningsmekanism:
  • Hämmare av typ-II-5-α-reduktas. Enzymet omvandlar testosteron till det mer potenta androgenet dihydrotestosteron (DHT).
  • Prostatakörteln och följaktligen även hyperplastisk prostatavävnad är beroende av omvandlingen av testosteron tillDHT för normal funktion och tillväxt 
 • Preparat:
 • Dosering och biverkningar:
  • Finasterid tabletter 5 mg: 1 tablett dagligen
  • Dutasterid kan ge minskade subjektiva besvär och ökat urinflöde, men belastas av biverkningar, främst impotens, minskad libido och ejakulationsproblem17
  • Något ökad risk för att utveckla diabetes jämfört med alfablockerare (76 vs 60 fall per 10 000 patientår)
 • Användning av 5-alfareduktashämmare minskar PSA-nivån:
  • Behandlingen sänker PSA-värdet:5
   • Om PSA-värdet inte halveras inom ett år, eller om PSA-värdet stiger mer än 0,5 µg/L över det lägsta värdet under pågående behandling, bör patienten remitteras till urolog
   • Vid bedömning av PSA-värden bör de åldersberoende åtgärdsgränserna halveras, det vill säga att mannen ska remitteras vid värden ≥1,5 µg/L (<70 år), ≥2,5 µg/L (70–80 år) och ≥3,5 µg/L (>80 år) 
   • Mannen behöver inte remitteras till urolog vid förväntad kvarvarande livstid <10 år
  • Det finns en ökad förekomst av höggradig prostatacancer hos män som behandlas med finasterid:18
 • Kombinationsbehandling med alfablockerare ger snabbare och bättre symtomlindring.17

Fosfodiesterashämmare

 • Se även texten om Erektil dysfunktion – Behandling.
 • Tadalafil 5 mg 1x1 rekommenderas hos alla med måttliga–svåra symtom, med eller utan förekomst av erektil dysfunktion, om inga kontraindikationer föreligger:9
  • Verkar ha bäst effekt hos yngre män med lågt BMI

Beta-3-agonister

 • Verkningsmekanism:
  • Selektiv beta-3-adrenoceptoragonist med avslappning/relaxering av urinblåsemuskler
  • Har framför allt studerats hos kvinnor, där preparetet visade sig minska antalet miktioner, trängningar, urinkontinens och nokturi
  • Bedöms ha mest effekt mot överaktiv blåsa
 • Preparat:
 • Dosering och biverkningar:
  • Dosering:
   • Kan läggas till behandling med alfablockerare, framför allt vid tecken på överaktiv blåsa
   • Doseringen av mirabegron beror på njur- och leverfunktion samt samtidigt intag av starka CYP3A-hämmare – se FASS
  • Biverkningar:
   • Hypertoni (kontraindicerat vid systoliskt blodtryck  ≥180 mmHg eller diastoliskt ≥110 mmHg), huvudvärk och nasofaryngit

Naturläkemedel

 • Örtpreparat används ofta av personer med prostatahyperplasi men det saknas studier som stödjer en reguljär användning av dessa substanser:

Kirurgi

Allmänt

 • Indikationer: Total urinretention/betydande mängder resturin med behov av kvarliggande kateter, uttalade symtom, recidiverande urinvägsinfektioner, njursvikt på grund av BPH, blåssten med bakgrund i tömningshinder från urinblåsan och (makroskopisk) hematuri.2
 • Standardmetoden är transuretral resektion av prostata (TURP). Andra metoder:
  • Öppen prostatektomi kan användas vid mycket stora körtlar (> 100 mL), där TURP-metoden medför en lång operationstid med ökad risk för blödning, påverkan på urinröret och TUR-syndrom (se nedan)
  • Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT), minskar inte avflödeshindret lika effektivt som TURP, men har möjlighet att ge lägre behandlingsrisk och färre biverkningar
  • För patienter som har besvär, men ingen eller obetydlig prostataförstoring, kan transuretral incision av prostata (TUIP) användas
  • Mindre invasiva tekniker som transuretral nålablation (TUNA), transuretral etanolablation av prostata (TEAP) eller laserkoagulering används också
 • TURP leder till bättre symtomlindring och har bäst effekt på urodynamiska parametrar, men genomgående något fler biverkningar än de andra metoderna:
  • Upp till en tredjedel av de patienter som har genomgått kirurgisk behandling får kvarstående obehag av nedre urinvägssymtom22
  • Endoskopiska metoder har ofta bättre säkerhetsprofil än TURP; enuklukleation har visat sig ha bättre effekt än TURP23
 • Läs mer om de olika metoderna.

Transuretral resektion av prostata (TURP)

 • Transuretral resektion av prostata med elektrisk ström som går från prostata till huden (TURP) är den dominerande kirurgiska behandlingsmetoden:
 • Akuta komplikationer:
 • Långvariga komplikationer:

Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT)

 • Metod:30
 • Effekt:31-32

Andra kirurgiska behandlingar

Annan behandling

 • Ren intermittent kateterisering (RIK) av urinblåsan är en tillfällig lösning för patienter med urinretention som väntar på TURP:
  • Kan vara svår att genomföra för vissa patienter
 • Akupunktur har inte visat sig ha effekt. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • BPH utvecklas ofta långsamt - under flera år.
 • Symtomen kan avsevärt försämra livskvaliteten.
 • Vanligen är symtomen progressiva och behöver så småningom behandling:
  • I en större studie hittade man försämring av måttlig BPH i 18,5 fall per 1 000 personår; försämring till svår LUTS i 45 fall per 1 000 personår.35
  • En del män förbättras dock med tiden
 • BPH kan ha konsekvenser för sexuell funktion och närståendes livskvalitet. 

Komplikationer

 • Blåssten.
 • Blåsdivertiklar.
 • Urinvägsinfektioner.
 • Hydronefros.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Akut urinretention hos 1–2 % av männen med symtom per år.36

Prognos

 • Symtomgivande, godartad prostataförstoring är sällan en livshotande sjukdom.
 • BPH anses inte öka risken för prostatacancer.

Uppföljning

Plan

 • Expektans är ett väl dokumenterat alternativ vid måttliga besvär, om patienten vill vänta med aktiva behandlingsåtgärder.
 • Vid måttliga/svåra besvär bör aktiv behandling påbörjas enligt ovan. 

Vad bör kontrolleras

 • Schema för symtompoäng (IPSS).
 • 5-ARI kan minska PSA med 50 % vilket kan påverka diagnostik av prostatacancer.
 • Natriumvärden vid behandling med desmopressin.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vad ett normalt vattenkastningsmönster är.
 • Ingen ökad risk för prostatacancer.
 • Behandlingsalternativ:
  • Expektans, råd och tips
  • Läkemedel, möjligheter och biverkningar
  • Kirurgi, möjligheter och komplikationer

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons