Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Testikelcancer


Uppdaterad den: 2020-08-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Delas in i två huvudgrupper som utgår från germinalcellsvävnaden och som utgör 90–95 % av alla fall av testikelcancer.
 • Indelningen har betydelse för behandlingen:1
  • Seminom (52 %)
  • Icke-seminom (48 %)
 • Stadieindelning:
  • Traditionellt har man i Sverige använt sig av Royal Marsden-klassifikationen2 med en mindre modifiering. I allt större utsträckning används nu TNM-klassifikationen3 eller den internationella konsensusklassifikationen IGCCCG, International Germ Cell Cancer Collaborative Group4

TNM-klassificering

 • T – tumörstorlek:
  • Beskriver största diameter av största invasiva focus
  • Klassificering från TX-T4
 • N – lymfkörtelstatus:
  • Beskriver spridning till lymfkörtlar
  • Klassificering från NX-N4
 • M – metastaser:
  • MX – information för klassificering saknas
  • M0 – inga fjärrmetastaser har påvisats
  • M1 – fjärrmetastaser har påvisats
 • Dessutom klassificeras tumören också efter patologiska anatomiska fynd: pTNM.

International Germ Cell Consensus Classification (IGCCC)4

 • God prognos:
  • Testikulär eller retroperitoneal primärtumör och inga icke-pulmonella viscerala metastaser (lever, skelett, CNS m.m.) och alla markörer "goda":
   • Alfafetoprotein <1000 µg/L 
   • HCG <5000 IU/L 
   • LD <1,5 x övre normalgräns
 • Intermediär prognos:
  • Testikulär eller retroperitoneal primärtumör och inga icke-pulmonella viscerala metastaser och någon "intermediär" markör
   • Alfafetoprotein 1000–10 000 µg/L
   • HCG 5000–50 000 IU/L eller
   • LD 1,5–10 x övre normalgräns
 • Dålig prognos:
  • Mediastinal primärtumör eller icke-pulmonella viscerala metastaser eller någon "dålig" markör
   • Alfafetoprotein >10 000 µg/L
   • HCG >50 000 IU/L eller
   • LD >10 x övre normalgräns

Stadieindelning enligt Royal Marsden Hospital2

 • Baseras på tumörernas utbredning och spridning.
 • Stadium I:
  • Tumör endast i testikeln
  • IMk+ förhöjda nivåer av alfafetoprotein och/eller hCG utan påvisade metastaser
 • Stadium II:
  • Involverar testikel och retroperitoneala eller paraaortala lymfkörtlar under diafragma
  • Stadium IIa – körtlarna är mindre än 2 cm
  • Stadium IIb – körtlarna är 2–5 cm
  • Stadium IIc – körtlarna är över 5 cm
 • Stadium III:
  • Innebär spridning till lymfkörtlar ovan diafragma
 • Stadium IV:
  • Extralymfatisk spridning (lunga, lever, benvävnad med mera)

Förekomst

 • Incidens:
  • I Sverige registreras 355 nya fall årligen (medeltal 2011−2015)5
  • Åldersjusterad incidens (medeltal 2011−2015) i Sverige är 7,2/100 000 män5
 • Ålder:
  • Är den vanligaste cancerformen bland yngre män, 15–40 år
  • Medianåldern för diagnos av icke-seminom är 28–29 år, medan seminom uppträder något senare och har en medianålder på 35 år vid diagnostillfället
 • Etnicitet:
  • Bland personer med europeiskt ursprung i USA är testikelcancer cirka 5 gånger vanligare än bland afroamerikaner, cirka 4 gånger vanligare än bland asiater och cirka 1,5 gånger vanligare än bland indianer och latinamerikaner1
 • Disposition:
  • 5 % av fallen uppstår hos män med tidigare eller befintlig kryptorkism
 • Histologi:
  • Patienter med seminom är i regel 30–40 år gamla män, medan de med icke-seminom oftast är 20–30 år gamla
 • Globala trender:
  • Incidensen är ökande1,5-6
  • Den högsta incidensen finns i Nordeuropa7 där Norge och Danmark har den högsta incidensen i världen med 11 respektive 14 fall per 100 000 per år6

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • 95 % av testikeltumörerna är tumörer från germinalcellsvävnaden:
  • I testiklarna kan det också uppstå andra gonadala stromala tumörer som Leydigcellstumör och Sertolicellstumör samt andra sällsynta tumörformer, inklusive sarkom och lymfom. De här specialtyperna räknas inte som vanlig testikelcancer
 • Premaligna förändringar:
  • Tror man kan uppstå redan i fosterstadiet, och miljöfaktorer verkar ha betydelse8
 • Via icke-invasivt stadium:
  • Alla former av testikulär germinalcellscancer utvecklas via ett icke-invasivt stadium som kallas intratubulär germinalcellsneoplasi, oklassificerat eller carcinoma in situ9
  • Carcinoma in situ utvecklas till testikelcancer i 70 % av fallen inom en sjuårsperiod10
  • Alla lesioner progredierar till seminom eller undertyper av icke-seminom kring eller efter puberteten11

Histologiska typer

 • Germinalcellstumörer delas in i seminom och icke-seminom.1
 • De rena seminomen utgör cirka hälften av alla testikulära germinalcellstumörer.
 • De flesta icke-seminomatösa tumörerna är blandtumörer med innehåll av flera olika celltyper, varav seminom kan vara en av komponenterna.
 • Övriga celltyper utgörs av embryonalt karcinom, endodermal sinustumör, koriokarcinom och teratom.
 • Om både seminom och icke-seminom finns i samma tumör, behandlas patienten som om han har en icke-seminomatös tumör, eftersom den tumörformen är den mest aggressiva.

Carcinoma in situ

 • Hos 5 % av alla patienter med unilateral testikelcancer kan man påvisa carcinoma in situ, CIS, i den kontralaterala testikeln.
 • Hos cirka 40 % av alla patienter med extragonadal germinalcellstumör i retroperitoneum kan man påvisa CIS.
 • Obehandlad är risken för att CIS utvecklas till invasiv cancer 50 % inom fem år.
 • Man förmodar att nästan alla fall av CIS någon gång kommer att utvecklas till en invasiv cancer.

Tumörmarkörer

 • Alfafetoprotein, AFP:
  • Insöndras endast från icke-seminomatösa tumörer, särskilt embryonala karcinom och gulsäckstumörer
  • 40–60 % av alla patienter med metastatisk sjukdom har en förhöjd serumkoncentration av AFP
 • Humant koriogonadotropin, hCG:
  • Är förhöjt hos 40–60 % av alla patienter med metastatiskt icke-seminom och hos 15–20 % av alla patienter med metastatiskt seminom

Predisponerande faktorer

 • Kryptorkism ökar risken för testikelcancer 5–10 gånger (absolut.risk cirka 1 %).12
 • Tidigare cancer i kontralateral testikel.
 • Ökad risk för testikelcancer hos män med atrofi av testikel, ljumskbråck och/eller infertilitet.13
 • Bröder, söner eller fäder till patienter med testikelcancer löper 5–10 gånger ökad risk för testikelcancer14
 • Syndrom med onormal testikelutveckling medför ökad risk för germinalcellstumörer, till exempel Klinefelters syndrom, XY-dysgenesi, Downs syndrom.15
 • Miljöfaktorer med potentiell koppling till testikelcancer är klorerade kolväten (finns i lösningsmedel, minskad användning sedan 1990-talet), polyklorerad difenyl, polyvinylklorid (PVC), ftalater, marijuana och tobak.1

ICD-10

 • C62 Malign tumör i testikel
  • C62.0 Malign tumör i icke nedstigen testikel
  • C62.1 Malign tumör i nedstigen testikel
  • C62.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel

ICD-10 Primärvård

 • C62- Malign tumör i testikel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om diagnosen:
  • Knöl i testikeln eller förstorad testikel utan infektionstecken
  • Eventuellt smärtor i testikel eller ljumske16
 • Diagnosen bekräftas med ultraljud, kirurgisk exploration, epididymoorkidektomi och slutligen med histologi.
 • Isolerad öppen biopsi är i princip aldrig aktuellt. I tveksamma fall används intraoperativ fryssnittning.

Differentialdiagnoser1

 • Epididymit.
 • Hematom efter trauma.
 • Orkit:
  • Testikelcancer kan feltolkas som epididymit eller orkit
  • Om man påvisar intratestikulär lesion vid klinisk undersökning eller ultraljud måste fyndet alltid kontrolleras och följas upp
 • Hydrocele.
 • Spermatocele.
 • Testikeltorsion.
 • Ljumskbråck.

Anamnes

 • Patienten är oftast mellan 20–40 år.
 • Kom ihåg predisponerande faktorer:1
  • Tidigare cancer i motsatt testikel, kryptorkism, dålig spermakvalitet/infertilitet, far och/eller bröder med testikelcancer
 • Tidiga tecken är ofta diffust förstorad testikel eller att patienten känner en fast klump i testikeln, ibland i kombination med buksmärta.16
 • Testikeln är oftast oöm, men en känsla av tyngd är vanlig, och en del upplever obehag eller ömhet, 10–20 % kan ha ont.
 • Hos cirka 10 % uppmärksammar man tillståndet på grund av påfallande långvariga smärtor efter trauma.
 • Av och till nedsatt känsel i testikeln.
 • Föregående ospecifika besvär från ljumsken.
 • Gynekomasti hos yngre män kan vara det första symtomet, testiklarna måste alltid palperas vid utveckling av gynekomasti (hCG-producerande germinalcellstumör).
 • 5–10 % av germinalcellstumörerna presenterar sig extragonadalt, huvudsakligen retroperitonealt eller i mediastinum.7

Vid metastaser

 • De första symtomen kan bero på metastaser:
  • Ryggsmärtor orsakade av spridning till paraaortala eller paracavala lymfkörtlar
  • Hosta eller dyspné från lungmetastaser
  • Ödem i de nedre extremiteterna på grund av obstruktion av vena cava
  • Patologisk lymfkörtel på halsen, särskilt supraklavikulärt

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning av skrotum ska alltid genomföras och ger i regel en ganska tydlig misstanke om cancer föreligger eller inte:1
  • Dessutom allmän klinisk undersökning för att upptäcka eventuella fjärrmetastaser (supraklavikulärt), palpabel abdominaltumör eller gynekomasti
 • Tumörer palperas oftast ventralt eller lateralt i testikeln.
 • De flesta har en diffust förstorad testikel eller en knottrig tumör, men den angripna testikeln kan också vara mindre än normalt.
 • Vid noggrann palpation från umbilikalområdet och uppåt kan det vara möjligt att palpera metastaser till paraaortala lymfkörtlar.
 • Ibland palperas patologiska supraklavikulära lymfkörtlar.
 • Hos cirka 5 % av dem med germinalcellstumörer föreligger gynekomasti.

Positivt prediktivt värde för symtom i primärvård

 • En journalstudie i primärvård i Storbrittanien över män i ådrarna 17–49 år påvisade högsta prediktiva värden (PPV) för knöl i testikeln+svullen testikel (PPV 17 %), knöl i testikeln+smärta i testikel (PPV 10 %), knöl i testikeln+buksmärta (PPV 6 %) och svullen testikel+buksmärta (PPV 6 %).16

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om testikelcancer enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande ska föranleda misstanke:
  • Palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke)
  • Förändring av storlek eller konsistens på testikel
  • Smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring
  • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter 3 veckor trots behandling
  • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring
 • Vid misstanke ska följande utföras:
  • Klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
  • Nytillkommen gynekomasti utan annan uppenbar förklaring:
   • Ta beta-hCG
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • Palpabel knöl i testikeln
  • Testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
  • Förhöjt alfa-fetoprotein som inte förklaras av leversjukdom
  • Förhöjt beta-hCG
  • Histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt

Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för testikelcancer, RCC (hämtad 2018-10-03)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Aktuella blodprover är hCG vid ny tillkommen bröstkörtelförsoring utan annan uppenbar förklaring, leverfunktionsprover och kreatinin, se Välgrundad misstanke enligt nationellt vårdprogram
 • Positiva tumörmarkörprover (hCG, alfafetoprotein) är starka indikatorer på testikelcancer eftersom proverna har hög specificitet. Normala fynd utesluter inte testikelcancer, eftersom proverna har låg sensitivitet.
 • Ultraljud:
  • Utförs snarast vid misstanke om testikelcancer
  • Har hög sensitivitet (nästan 100 %) och rekommenderas alltid vid tveksamhet efter klinisk undersökning, skiljer enkelt mellan cystisk och solid tumör
  • Innehåll ultraljudsremiss:17

Andra undersökningar på sjukhus/poliklinik

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om testikelcancer ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt:18
  • Informera patienten om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering

Testikelcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om testikelcancer
 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet?
  • Symtom och tecken?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Lokalisation? Diffust förstorad testikel eller avgränsad knuta? Storlek? Avgränsning?
  • Patologiska lymfkörtlar i ljumsken eller på halsen?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Ultraljud som omedelbar åtgärd vid tumörmisstanke? Eventuellt tumörmarkörer vid påvisad tumör (alfafetoprotein, hCG)
  • Eventuellt leverfunktionsprover och kreatinin
 • Kontaktuppgifter:
  • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
  • Direktnummer till inremitterande

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsmål

 • Bot (95 % av patienterna).
 • Eventuellt palliation vid långt framskriden cancer.

Behandlingen i korthet

 • Testikelcancer behandlas enligt SWENOTECAs vårdprograms riktlinjer.18
 • Kirurgi, cytostatika och strålning är aktuella behandlingsformer:19-20
  • Cisplatinbaserad cytostatika har i allt större utsträckning tagit över från strålbehandling vid behandling av testikelcancer, även om seminom ofta är mycket känsliga för strålbehandling
  • Vid icke-seminom kan strålbehandling ha effekt på hjärnmetastaser och används som räddningsbehandling där det föreligger restlesioner efter cytostatika
 • Radikal epididymoorkidektomi utförs vid alla typer:
  • Kombineras i regel med cytostatika, ibland strålbehandling vid seminom
  • Kombineras i regel med cytostatika vid icke-seminom
 • Behandlingen kan ha följande biverkningar:
  • Förlust av fertilitet, men de flesta återfår sin fertilitet. Alla patienter ska erbjudas kryopreservering av sperma i en auktoriserad spermabank
  • Retrograd ejakulation, sällsynt vid modern behandling
  • Sekundära maligna tumörer (leukemier) – sällsynt
  • Hörselnedsättning – en konsekvens av cisplatinbehandlingen, men nedsättningen sitter i diskanten över området för vanligt tal 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Återfall efter behandling sker i de flesta fall inom två år.

Indikatorer på dålig prognos

 • Lever-, ben- eller hjärnmetastaser.
 • Mycket höga serummarkörer.
 • Primärt mediastinalt icke-seminom.

Komplikationer

 • Metastaser.
 • Recidiv.
 • Sexuell dysfunktion:
  • Nedsatt libido, retrograd ejakulation, erektil dysfunktion och andra långtidseffekter av behandling är inte ovanligt. Orsaken är delvis okänd21
  • Cirka en av tre upplever den typen av besvär i samband med behandlingen
 • Toxiska långtidseffekter:
  • Den höga tillfrisknandefrekvensen, särskilt vid tidig sjukdom, har medfört en ökad uppmärksamhet på toxiska långtidseffekter i form av sekundärcancer, kardiovaskulär sjukdom och minskad fertilitet7
  • Överlevande från testikelcancer har ökad kardiovaskulär morbiditet jämfört med andra jämnåriga män22

Prognos

 • Snabb behandling är viktigt för prognosen.
 • Testikeltumörer har idag en utmärkt överlevnadsfrekvens med 15 års överlevnad på 96 % totalt sett.
 • Tillfrisknande:
  • Nästan alla patienter med lokaliserad eller regional sjukdom blir botade23
  • För patienter med sjukdom på ett lågt stadium är möjligheten till tillfrisknande nästan 100 %
  • Vid spridd sjukdom är femårsöverlevnaden i genomsnitt 95 %18
 • Recidiv:
  • Under en 25-årsperiod löper patienter med testikelcancer 2–5 % kumulativ risk för att få cancer i den andra testikeln
 • Överlevnad:
  • Relativ femårsöverlevnad för fall som diagnostiserades under perioden 2005–2010 efter stadium:
   • Totalt 95 %
   • Lokalt 100 %
   • Regionalt 99 %
   • Fjärrspridning 90 %
 • Under åren 2011−2015 dog i i Sverige genomsnitt 10 personer årligen av testikelcancer.

Uppföljning

Plan

 • Regelbunden uppföljning under de första åren, leds av regional onkologisk avdelning.
 • Syftet är att upptäcka recidiv eller metastaser så tidigt som möjligt och i förekommande fall ny cancer i den testikel som återstår.
 • 20–30 % av de patienter som vid operationstillfället inte visade tecken på spridning, får återfall inom de första två åren om de inte får adjuvant behandling.24

Vad bör man kontrollera

 • Alfafetoprotein och hCG är goda markörer för respons på behandling och sjukdomsstatus.
 • DT thorax och DT buk eller ultraljudsundersökning görs regelbundet de första fem åren, men det beror på histologisk typ, stadium och primärbehandling.
 • Efter behandling av testikelcancer följer man upp patienterna i cirka 10 år vid en onkologisk poliklinik med påvisning av recidiv som huvudmål

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

 • Cytostatika, cellgiftsbehandling
 • Strålsjuka

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons