Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Uretraskador hos män


Publicerad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Skador på urinröret hos män.
 • Urethaskador kräver noggrann diagnostik och behandling för att förhindra komplikationer som urethrastrikturer.1-2

Förekomst

 • Skador på främre uretra:
  • Är förhållandevis sällsynta och utgör cirka 10 % av skadorna på de nedre urinvägarna och knappt 40 % av alla uretraskador3-4
  • Många skador förblir oupptäckta tills de manifesterar sig som uretrastrikturer senare i livet
 • Skador på bakre uretra:
  • Är vanligare och uppstår oftast i samband med bäckenfraktur (5–10 %)

Klinisk anatomi

 • Den manliga uretra mäter mellan 17 och 20 cm i längd och delas in i tre sektioner:
  • Främre uretra – som delas in i det penila och bulbära segmentet
  • Membranösa uretra – den del som passerar genom den yttre uretrasfinktern
  • Bakre eller prostatiska uretra

Etiologi och patogenes

 • Uretraskador är oftast en följd av våld mot urinröret i samband med trafikolyckor eller fall från högre höjd.
 • I motsats till bakre uretraskador är främre uretraskador oftast isolerade.5
 • Skador på främre uretra:
  • Främre uretra kan skadas om penis pressas mot symfysen i samband med ett fall, efter våld mot skrevet som en spark
  • Sådana skador kan manifestera sig efter flera år i form av en striktur
 • Skador på bakre uretra:
  • Orsakas vanligen av bäckenbrott i samband med högenergiskador
  • Särskilt vanligt är uretraskada efter bilaterala frakturer i rami ossis pubis
  • En bakre uretraskada kan också ses utan en bäckenbensfraktur vid översträckning av uretra vid övergången mellan prostata och uretra
  • Iatrogena skador på uretra kan orsakas av inläggning av kateter, transuretrala ingrepp och dilatationer

Predisponerande faktorer

 • Högenergiolyckor.
 • Traumatisk kateterisering.
 • Direkt trauma (slag/fall) mot perineum.

ICD-10

 • S37 Skada på urin- och bäckenorganen
  • S37.3 Skada på uretra
  • S37.30 Skada på uretra utan öppet sår in i bäckenhålan
  • S37.31 Skada på uretra med öppet sår in i bäckenhålan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Det kan finnas en klinisk misstanke, men retrograd uretrografi eller uretroskopi är nödvändigt för att bekräfta diagnosen.

Anamnes

 • Symtomen på uretraskador kan vara lokal smärta, hematuri eller blödning via uretra, smärtor vid vattenkastning, minskat tryck i strålen och urinretention.

Kliniska fynd

 • Tecken på uretraskada kan vara blod i meatus, högt stående prostata (noteras vid palpation per rektum) , eventuellt tecken på samtidiga skador som kontusioner, lacerationer eller bäckenfraktur.
 • Omkring hälften av patienterna har inte blod i meatus.
 • Andra tecken är perinealt hematom, ekkymos runt penis och svullnad i mjukvävnaden till följd av extravasering av urin och/eller blod.

Allvarliga trauma

 • Vid multitrauma efter allvarliga olyckor kan en uretraskada förbises i den initiala handläggningen och man blir kanske först uppmärksam på skadan i samband med en besvärlig kateterisering, eller då blod sipprar fram från uretra.
 • I akutfasen har andra skador och upprätthållande av vitala funktioner prioritet framför bedömning av uretraskador. När patienten har stabiliserats bör utredning avseende eventuell uretraskada initieras.
 • Om blod kommer ur uretra hos patienter med misstänkt bäckenskada bör en suprapubisk blåskateter läggas in.

Andra undersökningar

Retrograd uretrografi

 • Detta är den initiala undersökningen vid misstanke om uretraskada.
 • En kateter förs in strax innanför meatus. 20–30 ml vattenlösligt kontrastmedel sprutas försiktigt in under röntgengenomlysning eller med tagning av flera röntgenbilder.
 • En uttalad kontraktion i sphincter externus kan förväxlas med striktur av bakre uretra.
 • Förutom frontalbilder bör vridbilder tas.
 • Vid urethraskador läcker kontrast ut utanför urethra.
 • En partiell ruptur av uretra kan föreligga vid extravasering av kontrastmedel, samtidigt som kontrastmedlet når fram till urinblåsan.
 • En komplett ruptur av uretra föreligger när man ser extravasering och ingen kontrast når fram till urinblåsan eller proximalt om uretraskadan.
 • uretraskador kan klassificeras enligt Goldman-klassificering.6
 • I en del fall finns det tydliga kliniska tecken på uretraskada men extravasering av kontrastmedel kan inte visualiseras. I sådana fall måste man göra cystografi och antegrad uretrografi.

När remittera?

 • Vid misstanke om denna typ av skada.

Behandling

Behandlingsmål

 • Åtgärda akuta vattenkastningsproblem.
 • Förhindra långtidsskador.

Allmänt om behandlingen

 • Det råder osäkerhet om vilken behandlingsmetod som är bäst.
 • I samband med multitrauma måste behandlingen samordnas med andra specialiteter.

Skador på bakre uretra

 • Foley-kateter?
  • En del rekommenderar Foley-kateter under sju till tio dagar samt smärtstillande och förebyggande antibiotika
  • Dock bör katetern sättas in med stor försiktighet av erfaren urolog, efter kontroll med uretrografi att ingeppet går att genomföra
 • Suprapubisk kateter:
  • Partiella rupturer kan bli till kompletta rupturer vid kateterisering. Därför rekommenderar de flesta experter initialt inläggning av en temporär transkutan suprapubisk kateter
 • Fördröjd kirurgisk reparation:
  • Ofta flera veckor senare – kan bli nödvändigt som slutlig behandling7
  • Allvarliga skador, komplett avskärning eller skador som gör att en kateter inte kan föras förbi skadestället kräver också kirurgisk reparation

Penetrerande skador på främre uretra

 • Bör exploreras för att klargöra skadans omfattning och eventuellt avlägsna död vävnad för att begränsa vävnadsförlusten.
 • Primärbehandling i form av en direkt anastomos via en kateter är acceptabelt för defekter upp till 1,5 cm i penila uretra, medan längre defekter bör rekonstrueras senare så att eventuella andra skador kan läka och man kan planera en eventuell vävnadstransplantation (uretraplastik).
 • Suprapubisk kateter kan övervägas vid större skador.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Långvarig och eventuellt kvarstående komplikationer är vanligare vid bakre skador och inefattar erektil dysfunktion, striktur och urininkontinens.
 • Vanliga problem är återkommande strikturer. Rekonstruerande uretraplastik bör då övervägas.1

Prognos

 • Prognosen är utmärkt vid korrekt behandling.
 • Problemet är att en uretraskada kan förbises i den akuta fasen, en skada som senare förvärras vid kateterisering av uretra.
 • Patienter som inte får tillfredsställande behandling kan få betydande problem med vattenkastningen och kan behöva upprepade interventioner.1

Uppföljning

Plan

 • Patienter med uretraskador bör följas upp av urolog.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Skador på urinröret hos män

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons