Raynauds fenomen

Raynaud´s syndrom, symtom på hand. Foto: Ido Leden