Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Epilepsi


Uppdaterad den: 2022-05-19

Annons

Bakgrund

Definition

 • Epilepsi är ett samlingsbegrepp för flera tillstånd med olika bakomliggande orsaker, anfallstyper och prognos, med en varaktig benägenhet för att få oprovocerade epileptiska anfall.
 • Epilepsidiagnos kan ställas hos patient som har haft:
  • Minst två oprovocerade epileptiska anfall med minst 24 timmars mellanrum eller
  • Ett oprovocerat epileptiskt anfall om risken för ytterligare anfall är >60 % (exempelvis strukturell hjärnpatologi som sannolikt är anfallsgenererande, epileptiforma EEG-förändringar) eller om den kliniska bilden överensstämmer med ett känt epilepsisyndrom
 • Provocerade anfall:
  • Exempel på kända faktorer som kan provocera epileptiska anfall:
   • Feber hos barn
   • Abstinens efter alkohol eller läkemedel (exempelvis bensodiazepiner)
   • Vissa läkemedel (exempelvis vissa neuroleptika och antidepressiva)
   • Akutfasen, det vill säga inom den första veckan, efter stroke, en traumatisk hjärnskada eller infektioner i CNS
   • Den postoperativa fasen efter intrakraniella operationer
   • Metabola rubbningar, exempelvis elektrolyrubbningar, hypoglykemi, uremi, hypoxi eller eklampsi
 • Oprovocerade anfall:
  • Om anfallet uppträder utan provocerande faktorer kallas det för oprovocerat anfall

Ny anfallsklassifikation

 • En ny anfallsklassifikation publicerades 2017.
 • Epileptiska anfall klassificeras utifrån om det har fokal (begränsar sig till en hjärnhalva) eller generaliserad (involverar bägge hjärnhalvor) start. Sekundär generalisering till bägge hjärnhalvor är möjlig vid fokal start.

Epidemiologi

 • Prevalens:
  • Cirka 0,6–0,7 % av befolkningen har aktiv epilepsi. Andelen är något lägre hos barn. Det innebär att det i Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 50 000 är vuxna och drygt 10 000 är barn
  • Livstidsprevalensen uppges till 3 %, men cirka 70 % av dessa går i remission
 • Incidens:
  • Är 40–50 nya fall per 100 000 per år, det vill säga cirka 4 000 – 5 000 nya fall årligen i Sverige
 • Ålder:
  • Epilepsi förekommer i alla åldersgrupper. Incidensen är högst bland barn och personer >65 år

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • International League Against Epilepsy (ILAE) klassificerar sjukdomsorsakerna i 6 etiologiska kategorier:
  • Strukturell
  • Genetisk
  • Infektionsbetingad
  • Metabol
  • Immunologisk
  • Okänd
 • Vid epileptiska anfall med fokal start finns ofta en fokal hjärnskada, exempelvis, vaskulär lesion, hjärnskada eller tumör.

Ålder

 • Orsakerna till epilepsi varierar beroende på patientens ålder.
 • Barn och unga:
  • Genetiska sjukdomar och medfödda neurologiska hjärnskador dominerar
 • Vuxna:
  • Förvärvade skallskador och hjärntumörer är vanligare
 • Äldre:
  • Cerebrovaskulära sjukdomar och neurodegenerativa tillstånd är vanliga orsaker

Patogenes

 • En obalans mellan hämning och aktivering leder till en dominoeffekt med synkroniserad hyperaktivering av nervkretsar:
 • Hyperaktiveringen kan utvecklas både i tid och utbredning så att det uppstår ett anfall.
Annons
Annons

ICD-10

 • G40 Epilepsi
 • G41 Status epilepticus

Anamnes

 • Det är viktigt att kartlägga hur anfallen förlöper eftersom detta har betydelse för behandlingen:
  • Fokalt eller generaliserat anfall? Anfallsutlösande faktorer?
  • Anfallets utveckling och den postiktala fasen?
  • Skador under anfall? Tidigare skador?
  • Funktionspåverkan?
  • Komorbiditet?
  • Ärftlighet?
  • Predisponerande faktorer?
 • Komorbiditet:
  • Flera andra samtidiga tillstånd kan komplicera bedömning och planering av behandling, exempelvis inlärningssvårigheter, varaktiga neurologiska skador, progressiv neurologisk sjukdom, psykologiska och psykiatriska problem, och speciellt bland äldre patienter – andra samtidiga medicinska tillstånd

Kliniska fynd

 • Efter ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall är patienten ofta desorienterad efter uppvaknande och har postiktal trötthet eller sömn under några timmar.
 • Undersökning utan anfall kan identifiera neurologiska skador, men är ofta normal.

Utredning av epilepsi

Bilddiagnostiska undersökningar

 • DT hjärna id misstanke om akut hjärnpåverkan.
 • MRT hjärna vid förstagångsutredning av misstänkt epilepsi.
 • Funktionell diagnostik med PET, SPECT, MR-spektroskopi och/eller fMR är mest aktuellt för patienter som är potentiella kandidater för epilepsikirurgi.

EEG

 • Används för diagnostisering, klassificering och lokalisering av epilepsifokus.
 • Epileptiform EEG-aktivitet kan påvisas hos cirka 90 % av patienter med epilepsi:
  • Ett normalt EEG utesluter inte epilepsi
  • Epileptiform EEG-aktivitet kan i enstaka fall förekomma hos personer utan anfall
  • Diagnosen epilepsi bör alltid ställas på kliniskt underlag med stöd av EEG-fynd, och inte på enbart EEG-fynd
 • Långtidsregistreringar över flera timmar, gärna i kombination med filminspelning och sömnregistreringar (vanligtvis efter sömndeprivation) ökar möjligheten att upptäcka förändringar.
 • Sömnregistreringar bör dessutom alltid utföras vid misstanke om epilepsi hos barn.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Synkope
 • Psykogena icke-epileptiska anfall
 • Cerebrovaskulär sjukdom: TIA eller stroke
 • Kardiovaskulär sjukdom, arytmi
 • Migrän (basilaris)
 • Sömnstörningar
 • Hypoglykemi
 • Rörelsestörningar
 • Nattlig mardröm
 • Hyperventilering
 • Narkolepsi
 • Paroxysmala dyskinesier
 • Transitorisk global amnesi

Behandling av epilepsi

 • Sköts av neurolog.
 • Det finns många typer av epilepsi. Noggrann diagnostik är en förutsättning för rätt behandling.
 • Flertalet antiepileptika verkar genom att genom att öka inhibition, minska excitation eller hindra aberrant impulsavfyrning från neuroner.
 • Många nya antiepileptika har kommit ut på marknaden men dessa är i nuläget i regel inte aktuella som förstavalspreparat. För en mer detaljerad beskrivning av val av antiepileptika, se artikel i Läkartidningen (2018) under Källor.

Egenbehandling

Levnadsvanor

 • Personer med epilepsi bör ha regelbundna levnadsvanor. De ska undvika vaknätter, större mängder alkohol och ha regelbundna måltider.
 • Situationer som kan vara farliga i samband med anfall (till exempel att bada ensam, dyka, klättra i berg och att surfa) bör undvikas

Anfallsutlösande faktorer

 • Åtgärda eventuella anfallsutlösande faktorer, exempelvis läkemedelsslarv, alkohol, sömnbrist, stress, hormonsvängningar, andra läkemedel, feber eller blinkande ljus.
 • En del kvinnor med epilepsi får anfall i samband med hormonsvängningar i menstruationscykeln. Man kan då medicinera med förlängd cykel (långcykel) av kombinerade hormonella metoder (p-piller, p-ring eller p-plåster) för att få en stabil hormonnivå.

Skydd under anfall

 • Lägg ett mjukt underlag under patientens huvud.
 • Dra bort patienten från, eller avlägsna om möjligt, föremål som kan orsaka skada.

Läkemedelsbehandling

Anfallsförebyggande läkemedelsbehandling

 • Indikation:
  • Är indicerat efter >2 oprovocerade anfall eller efter ett anfall när det föreligger stor risk för ytterligare anfall (till exempel strukturella förändringar och/eller patologiskt EEG)
  • Ett första epileptiskt anfall motiverar sällan behandling då <50 % kommer att få ett nytt anfall:18
   • Förebyggande läkemedelsbehandling efter ett första anfall minskar sannolikt risken för ett nytt anfall inom 2 år, men påverkar inte prognosen och tillståndet på sikt
  • Om det har förekommit 2 oprovocerade anfall är risken 70 % att det kommer ett tredje under loppet av 4 år
 • Monoterapi:
  • De flesta blir anfallsfria med bara ett läkemedel
   • Karbamazepin provas ofta först vid fokal epilepsi
   • Valproat är ofta förstahandsval vid generaliserade epilepsianfall:
   • Valproat innebär risker för fostret och är därför kontraindicerat vid graviditetet samt också för fertila kvinnor såvida inte åtgärder i ett särskilt program följs.
   • Kvinnor som måste använda valproat ska använda effektiva preventivmedel
  • Om patienten inte blir anfallsfri efter upptrappning av det första läkemedlet till optimal dos eller om det uppstår besvärliga biverkningar, rekommenderar man att prova en annan monoterapi
 • Kombinationsbehandling:
  • Cirka 20 % av patienterna som har fortsatta anfall trots flera monoterapiförsök, kan uppnå anfallskontroll med kombinationsbehandling
  • Vid kombinationsbehandling bör läkemedel med fördelaktig biverkningsprofil användas. Interaktionsproblematiken kan vara komplex. Så kallad "rationell polyterapi" där man använder två läkemedel med olika verkningsmekanismer är omdiskuterat
  • Om en patient inte blir anfallsfri efter att ha provat 2–3 preparat för den specifika typen av epilepsi är sannolikheten liten att de kommer att uppnå anfallsfrihet med ytterligare ett läkemedel
 • Utsättning:
  • Utsättning av antiepileptika kan diskuteras hos vuxna efter 2–5 års anfallsfrihet och hos barn efter 2 års anfallsfrihet
  • Följande faktorer ger ökad risk för återfall:
   • Onormalt EEG (speciellt epileptiform aktivitet)
   • Känd orsak till epilepsin (inklusive mental retardation, perinatal skada, onormala fynd vid neurologisk undersökning och eller vid MRT)
   • Fokala anfall
   • Hög ålder
  • Patienten bör avrådas från utsättning om minst 2 av ovanstående faktorer föreligger
  • Det rekommenderas försiktighet med utsättning av antiepileptika bland patienter med juvenil myoklon epilepsi och Lennox-Gastaut syndrom
  • Utsättningen bör ske gradvis och långsamt
  • Observationsstudier har visat att omkring en tredjedel kommer att recidivera inom 2 år om behandlingen med antiepileptika avslutas

Graviditet

 • Indikation och typ av behandling bör planeras innan graviditet, och följas upp under och efter graviditeten av neurolog.
 • Monoterapi med antiepileptika och lägsta möjliga dos eftersträvas.
 • Folsyratillskott med hög dos (5 mg/dag) ska användas under den första trimestern. Därefter kan dosen minskas till 0,4 mg/dag:
  • Folsyratillskottet påbörjas helst en månad före graviditet, eller så snart som praktiskt möjligt

Läkemedel för att bryta anfall

 • Ett enskilt anfall som varar <5 minuter behöver ingen omedelbar behandling.
 • Vid anfall som varar >5 minuter eller vid upprepade anfall:
  • Vuxna:
   • Diazepam 10 mg intravenöst med 5 mg/min alternativt lorazepam 4 mg intravenöst alternativt midazolam 10 mg intramuskulärt
   • Effekt förväntas efter 3–5 minuter
  • Barn:
   • Antingen: midazolam buckalt 0,3 mg/kg (om tidigare dålig effekt av 0,3 mg/kg, ges 0,5 mg/kg), maximal totaldos 10 mg. Godkänt för användning från 6 månaders ålder. Midazolam munhålelösning kan också ges nasalt (0,3 mg/kg, max totaldos 10 mg), injektionsvätska kan ges intramuskulärt (0,25 mg/kg, max totaldos 10 mg)
   • Eller: diazepam rektalt 0,5 mg/kg upp till 10 mg (20 kg), därefter 0,3 mg/kg för varje kilogram över 20 kg, med max totaldos 20 mg
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Anna behandling

 • Epilepsikirurgi:
  • Patienter som är läkemedelsresistenta bör remitteras till regionala epilepsiteam för utredning och bedömning av behandlingsalternativ, exempelvis epilepsikirurgi
 • Vagusnervstimulering:
  • Kronisk intermittent stimulering av vagusnerven är en icke-farmakologisk behandling av patienter med svårkontrollerbar epilepsi
 • Djup hjärnstimulerng:
  • Anfall med fokal start och medvetandepåverkan sprider sig i nätverk. Genom elektrisk stimulering av noder i dessa nätverk kan man påverka spridning av anfallet
  • Metoden är invasiv och dyr och finns tillgänglig endast på ett fåtal ställen i Sverige
 • Ketogen diet:
  • Kan användas vid behandlingsrefraktär epilepsi hos barn
  • Effekten är särskilt väldokumenterad vid myoklon atonisk epilepsi, Lennox–Gastauts syndrom, Dravets syndrom och tuberös skleros-komplexet
  • En dietist beräknar kostupplägget individuellt för varje barn och tar fram matrecept
  • Det krävs regelbundna kontroller och tillskott av vitaminer och mineraler

Komplikationer

 • Skador som uppkommit under anfallet:
  • Kroppsskador, brännsår, tungbett
 • Status epilepticus (SE):
  • De vanligast förekommande formerna av SE är generaliserad tonisk-klonisk SE, enkel och fokala SE
  • Generaliserad tonisk-klonisk SE är ett akut, allvarligt tillstånd som kräver akut behandling av vitala funktioner, specifik antiepileptisk behandling och inläggning på sjukhus

Prognos

 • Prognostiska faktorer:
  • Bäst prognos har patienter med epilepsi av okänd orsak, debut i barnaåren och utan neurologiska symtom eller strukturella hjärnskador
 • Behandlingens effekt:
  • De flesta med epilepsi får god eller fullständig anfallskontroll med läkemedel, men vissa patienter blir aldrig anfallsfria:
   • 60–70 % av patienterna blir anfallsfria med rätt behandling
   • Cirka 70 % går in i en remission, vilket betyder att de är anfallsfria i fem år med eller utan behandling
   • Efter ett första epileptiskt anfall får 60 % inga ytterligare anfall under en observationsperiod på två år
 • Mortalitet:
  • Personer med epilepsi har ökad risk för tidig död
  • Den ökade dödligheten beror framför allt på bakomliggande orsak

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.