Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Medlemsvillkor


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2010-09-13 Uppdaterad den: 2020-03-19

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för nyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i NetdoktorPro.

1.2 Bonnier Healthcare Sweden AB driver webbsidan Netdoktorpro.se och tillhandahåller medlemskapet.

1.3 NetdoktorPro är en webbplats som innehåller tjänster och information för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. En del av informationen är tillgänglig för alla besökare men vissa tjänster, såsom möjlighet att se andra medlemmars profiler, läsa och skriva kommentarer till artiklar och delta i chattar, nedan gemensamt benämnda "Tjänster", kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. Medlemskapet och tjänsterna är kostnadsfria.

1.4 Följande villkor gäller för medlemskap i NetdoktorPro. Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person.

2. Medlemskap

2.1 Den som vill bli medlem registrerar sitt namn, födelseår, legitimationsår, mejladress och övriga uppgifter som NetdoktorPro efterfrågar. Dessa uppgifter behövs bl.a. för att NetdoktorPro ska kunna verifiera uppgifterna mot Socialstyrelsens förteckning över Sveriges legitimerade läkare eller Ladok. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

2.2 Observera att villkoren kan komma att ändras, de aktuella medlemsvillkoren finns alltid publicerade på NetdoktorPro.

2.3 Medlemskapet kan närhelst medlemmen önskar avslutas genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta NetdoktorPro (redaktionen@netdoktorpro.se). I sådana fall raderas medlemmens profil från sajten. Information som av medlemmen publicerats genom dialogtjänster såsom kommentarer till artiklar eller i chattar raderas ej per automatik. Dessa uppgifter kan anmälas för radering separat. Statistiska spår som medlemmen lämnat, exempelvis röstresultat, raderas dock inte.

3. Medlemmens ansvar och skyldigheter

3.1 Medlemmen förbinder sig att agera på ett alltigenom professionellt sätt samt att följa rådande lagstiftning och branschetik. En del av tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare regler som medlemmen måste tillgodogöra sig innan tjänsten nyttjas. När dessa tjänster nyttjas godkänner medlemmen de ytterligare regler som tillämpas för tjänsten.

3.2 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i syfte att hänvisa eller/och länka till andra webbsidor som:

 • är olagliga i Sverige
 • är i strid med tjänstens ytterligare villkor eller regler
 • kan anses stötande eller på annat sätt olämpliga
 • kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter

3.3 Medlemmen ansvarar för allt material som medlemmen publicerar på NetdoktorPro och:

 • måste själv ha upphovsrätten till materialet. Om medlemmen refererar till andra personers material skall källor tydligt anges.
 • får inte röja tredje parts personuppgifter eller annan information som kan kopplas direkt till enskilda individer.
 • får inte på något sätt bedriva försäljningsverksamhet eller marknadsföra/göra reklam för produkter/kommersiell verksamhet.
 • måste så långt det är möjligt se till att materialet är sanningsenligt.
 • får inte lägga ut material som av en eller annan anledning kan upplevas som stötande, rasistiskt, pornografiskt, hotfullt eller som innebär förtal eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller på något annat sätt kan betraktas som olämpligt.
 • får inte ladda upp material som kan innehålla datavirus, trojaner eller annan skadlig kod.
 • får inte skicka spam eller kedjebrev, inte heller meddelanden som inte är relevanta i det aktuella sammanhanget.
 • är medveten om och accepterar att material som medlemmen väljer att publicera på webbplatsen blir synligt för andra medlemmar beroende på hur medlemmen anger att informationen ska sparas.

3.4 Vidare ansvarar medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via webbplatsens anmälningsfunktion.

3.5 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

4. NetdoktorPro:s ansvar och begränsningar

4.1 NetdoktorPro ansvarar för att hålla tjänsterna i drift dygnet runt. Avbrott kan emellertid förekomma på grund av fel, service eller uppgradering. Vissa nya tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av, exempelvis när nya funktioner testas.

4.2 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall NetdoktorPro i skälig omfattning bistå medlemmen genom support per mejl (redaktionen@netdoktorpro.se).

4.3 NetdoktorPro ser till att på bästa sätt upprätthålla och säkerställa tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av information eller data som förmedlas via tjänsterna. NetdoktorPro kan ej hållas ansvarig för obehörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, NetdoktorPro:s eller övrigas tjänster.

4.4 NetdoktorPro tar inget ansvar för medlemmens eller övrigas användande av tjänsterna, inte heller för information eller data som medlemmen eller övriga registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

4.5 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger NetdoktorPro rätt, men har ej skyldighet, att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Utan varsel äger NetdoktorPro rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt NetdoktorPro:s bedömning står i strid med dessa villkor.

5. Giltighetstid och uppsägning

5.1 Medlemskapet gäller tills vidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta redaktionen via mejl (redaktionen@netdoktorpro.se) med följande uppgifter: namn, födelseår, legitimationsår och mejladress varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 2.1.

5.2 I det fall medlemmen missbrukar tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 3 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot NetdoktorPro äger NetdoktorPro rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens nyttjande av tjänsterna samt att säga upp medlemskapet med omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 2.1. NetdoktorPro äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd på grund av medlemmens missbruk eller medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

5.3 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger NetdoktorPro rätt att avsluta medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna behandlas på samma sätt som under punkt 2.1.

6. Överlåtelse

6.1 Eftersom medlemskapet är personligt får medlemmen inte överlåta det till tredje part.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.