Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Blåssten


Uppdaterad den: 2013-03-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Stenmaterial i urinblåsan som inte avgår vid normal blåstömning.
 • Man skiljer mellan primära och sekundära stenar.

Förekomst

 • Primär blåssten
  • Är mycket ovanligt i industriländer
  • I utvecklingsländer förekommer det hos barn, särskilt hos pojkar under tio år:
   • Stenarna består av ammoniumurat (80 %) eller kalciumoxalat (50 %)1
   • Den endemiska stenbildningen i utvecklingsländerna har generellt ett samband med dåligt näringsintag då kosten saknar vitamin A, magnesium, fosfat och vitamin B6, samt i synnerhet proteinfattig kost med mycket kolhydrater kombinerat med uttorkning, infektion och diarré2-4
   • Endemisk bildning av blåssten förekommer i Sydost-Asien, Mellanöstern och Afrika
 • Sekundära stenar:
  • Sker i 90 % av fallen hos män
  • Blåssten utgör 5 % av all stenbildning i urinvägarna2

Etiologi och patogenes

 • Infravesikal obstruktion är den vanligste orsaken till blåssten, ofta i kombination med urinvägsinfektion.
 • Obstruktionen är oftast förorsakad av benign förstoring av prostatakörteln eller som komplikation efter prostatakirurgi (blåshalsförträngning/skleros).5
 • En kombination av ökad mängd residualurin medför utfällning av kristaller och stenbildning i kvarvarande urin.
 • Många patienter med ryggmärgskador utvecklar allvarliga urologiska komplikationer.
 • Blåssten bildas hos 30–50 % av de patienter som har blåsförlamning orsakad av ryggmärgsskada.6-10 De flesta av stenarna hos dessa patienterna består av trippelfosfat.11
 • De viktigaste faktorerna som predisponerar för blåssten hos dessa patienterna är komplett neurologisk skada och urinvägsinfektion (vanligast med bakterien Klebsiella).
 • Sambandet mellan blåssten och utveckling av blåscancer hos patienter med ryggmärgskada har beskrivits i flera studier.12-13
 • > 50 % av blåstumörerna hos dessa patienterna är av skivepitel-typ.14
 • Bakomliggande patofysiologi för utveckling av blåstumörer hos dessa patienterna är omdiskuterad. Kontinuerliga små skador i det skyddande glukosaminskiktet som täcker blåsendotelet kan vara carcinogent.15
 • Främmande ämnen i urinblåsan kan fungera som kärna för stenbildning i blåsan vid infektion eller infravesikal obstruktion.
 • Det är välkänt att kontinuerlig behandling med inneliggande Foley-kateter i blåsan kan leda till infektioner, blåserosioner och stenbildning.16
 • Iatrogen genes:
  • Stentar, stift, metall från endourologiska instrument, suturmaterial, rester av en kateter
  • Bäckenkirurgi och prostatakirurgi15,17

Patofysiologi

 • Blåssten bildas primärt i blåsan.
 • Njurstenar som passerar över till blåsan och där växer till en storlek som gör spontan avgång omöjlig, är ovanligt.
 • Sammansättning:
  • Sammansättningen av blåsstenar påverkas av urinens pH och mättningsgrad3
  • Stenar som orsakas av obstruktion har en varierad sammansättning
  • Om en infektion föreligger, består 50 % av magnesiumammoniumfosfat (struvit), antingen rent eller blandat med kalcium18
  • Infektionsstenar bildas i alkalisk urin
  • I USA består de flesta blåsstenar av kalciumoxalat, medan urinsyra och uratstenar är dominerande i Europa
 • Storlek:
  • Är stenen tillräckligt liten, passerar den ut genom uretra
  • Om stenen blir kvar i blåsan, kommer den att växa och kan i extrema fall fylla hela blåsan
 • Stenarna:
  • Det kan finnas enstaka och multipla stenar
  • Några är mycket hårda och laminerade
  • Formen varierar från elliptiska till runda till kantiga
  • Stenarna kan vara fritt flytande eller fästa till blåsväggen

Predisponerande faktorer

 • Hos barn är dysfunktion av blåstömningen, anatomiska avvikelser såsom bakre uretrala klaffar och vesikoureteral reflux, predisponerande faktorer.3
 • Hos vuxna män uppstår blåssten nästan aldrig spontant. Det måste finnas en predisponerande faktor såsom dysfunktion av blåstömningen (neurogen blåsa), infravesikal obstruktion, urinvägsobstruktion orsakad av prostataförstoring eller striktur i uretra, blåsdivertikel eller främmande kropp i blåsan (suturmaterial, metallclips, katetrar, JJ-stentar eller föremål som har introducerats i blåsan av patienten själv).3,19
 • Hos kvinnor omfattar predisponerande faktorer vaginalprolaps, neurogen blåsa, främmande kroppar och kirurgi på inre genitala organ.20
 • Njurtransplanterade patienter kan få blåsstenar orsakade av främmande kroppar eller ischemi.21

ICD-10

 • N21.0 Blåssten

ICD-10 Primärvård

 • N21-Sten i de nedre urinvägarna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinik som ger misstanke.
 • Bekräftelse genom bilddiagnostik eller cystoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Alla tillstånd som ger obstruktion eller irritation i blåsan.
 • Bakteriell cystit.
 • Tillstånd som ger Lower Urinary Tract Symtoms, LUTS.
 • Striktur i uretra.
 • Cancer i urinblåsan.
 • Ureterocele.
 • Neurogen blåsa.
 • Interstitiell cystit.
 • Polyp i urinblåsan.

Anamnes

 • Blåsstenar kan vara helt asymtomatiska.
 • Symtom kan förekomma i form av:
  • Suprapubiska smärtor
  • Obehag vid blåstömning
  • Irritation vid blåstömning
  • Blod i urinen
  • Varierande urinflöde, eventuellt snabbt avbrott i urinflödet
  • Svårt att komma igång med blåstömning
  • Trängning till blåstömning (urgency)
  • Nattlig blåstömning
  • Smärtor som strålar mot spetsen av penis
 • Tidigare kirurgi.

Kliniska fynd

 • Vanligen inga fynd utöver eventuellt fynd av underliggande orsak:
  • Förstorad prostata vid rektalundersökning.
  • Utspänd urinblåsa vid stor mängd residualurin

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinmikroskopi:
  • Kan visa hematuri och kristalluri, bakteriuri eller pyuri
 • Urinodling:
  • Kan visa växt av bakterier

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Röntgen kan visa röntgentäta stenar, men uratstenar är inte alltid röntgentäta:
  • Mer än 50 % av blåssten i Europa är inte synligt på översiktsbilder, och översiktsbilder är därför inte en adekvat diagnostisk metod vid blåssten22
 • Urografi och cystouretrogram:
  • Avslöjar fyllningsdefekter i blåsan
  • Om fyllningsdefekten flyttar sig efter att patienten har bytt ställning, är det en sten
  • Andra blåsanomalier, såsom divertiklar eller ureterocele, kan ses vid denna undersökning
 • Ultraljud:
  • Påvisar blåssten23
 • CT:
  • Är mycket sensitiv och specifik för stenar överallt i urinvägarna

Endoskopi

 • Cystoskopi är den bästa undersökningsmetoden vid blåssten och är obligatorisk vid misstanke:
  • Visualiserar stenarna, ger information om antal, storlek och läge

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet.

Checklista vid remittering

Blåssten

 • Syftet med remissen:
  • Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Hur har diagnosen ställts? Sannolik orsak? Utveckling?
  • Symtomatologi? Smärtor? Obehag vid blåstömning? Tömningsbesvär? Trängningar (urgency)? Nattliga besvär?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Förstorad blåsa?
  • Prostata? – förstorad? – knutor?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Urin – synlig/icke-synlig hematuri? Odling.
  • CT urinvägar eller ultraljud?
  • Cystoskopi

Behandling

Behandlingsmål

 • Fullständigt avlägsnande av all blåssten.
 • Korrektion av predisponerande faktorer som till exempel infravesikal obstruktion eller infektion är helt nödvändig vid all behandling.

Allmänt om behandlingen

 • Absolut allt stenmaterial måste tas bort.
 • Bakomliggande patologi måste om möjligt behandlas.

Läkemedelsbehandling

 • Hos barn i endemiska områden kan råd om diet och dryck, tillskott av fosfat, proteiner, vitaminer och magnesium reducera incidensen av blåssten betydligt.4
 • Upplösande behandling av blåssten (alkalinisering vid rena urinsyrastenar eller sköljning med Renacidin, Subys G- eller M-lösning vid trippelfosfatstenar), är en mycket utdragen behandling som kan ge avsevärda komplikationer och utförs därför nästan aldrig.24
 • Analgetika och antibiotika vid behov.

Kirurgi

 • Fyra alternativ finns.
 • Öppen kirurgi, cystotomi:
  • Avlägsnar stenen intakt
  • Denna behandlingsmetod sträcker sig århundraden tillbaka
  • Öppen cystolitotomi kan fortfarande vara aktuellt i sällsynta fall, såsom när stenen är mycket stor (> 4 cm) eller när försök med transuretral litotripsi har misslyckats
  • Om det är indikation för öppen prostatektomi, avlägsnas samtidigt stenen intakt
  • Redan på mitten av 1900-talet blev öppen cystolitotomi ersatt av transuretrala ingrepp som det optimala ingreppet vid blåssten25
  • Öppen cystolitotomi är fortfarande den mest använda kirurgiska metoden hos barn, och används i 99 % av fallen26
 • Endoskopisk transuretral litotripsi:
  • Detta är i dagsläget det rutinmässiga kirurgiska ingreppet vid krossning och borttagning av blåssten27
  • Endoskopet används för att visualisera stenen, en energikälla används för att dela upp stenen, varpå fragmenten spolas ut genom cystoskopet
  • Detta kan utföras med hjälp av olika endoskopiska litotripsi-instrument2
  • Energikällan kan vara mekanisk krossning med tång 25,25 pneumatisk litotripsi (Lithoclast)28,28 ultraljud-sond,2 elektrohydraulisk sond (EHL)2 eller holmium YAG-laser21,29
  • Endoskopisk litotripsi med holmium YAG-laser är i dag den vanligaste formen för endoskopisk kirurgi30
 • Perkutan suprapubisk litotripsi:
  • Perkutana procedurer har utvecklats för att kunna utföra minimalt invasiv kirurgi vid blåssten, utan risk för skada på blåshals eller uretra
  • Ingreppet kan utföras hos barn i endemiska områden,31 eller hos vuxna med stora stenar32-33
 • Extrakorporeal stötvågsbehandling (ESVL).34-35

Förebyggande åtgärder

 • Behandling av bakomliggande orsak.
 • Analys av stenen så att eventuella metabola förändringar kan behandlas.
 • Uppmaning att dricka rikligt.
 • Användning av intermittent kateterisering för att undvika en kroniskt irriterande blåskateter.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta asymtomatiskt under lång tid.

Komplikationer

 • Beror som regel på intermittent obstruktion av blåshalsen:
  • Kraftig hematuri, recidiverande cystiter, suprapubiska smärtor, kronisk cystit, ökad risk för att utveckla skivepitelkarcinom i urinblåsan
  • I västländerna påverkas njurfunktionen sällan eftersom diagnosen ställs tidigt

Prognos

 • Recidiverande stenar är ovanligt om bakomliggande patologi såsom obstruktion och infektion behandlas, och allt stenmaterial har avlägsnats.

Uppföljning

Plan

 • Periodiska kontroller rekommenderas för att utesluta nybildning av stenar.
 • Kontrollerna bör inkludera cystoskopi samt metabola och endokrina faktorer.36

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons