Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Hypokalemi


Uppdaterad den: 2018-12-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • P/S-kalium <3,5 mmol/L.1
 • Indelning:
  • Lätt hypokalemi: 3,0–3,5 mmol/L
  • Måttlig hypokalemi: 2,5–2,9 mmol/L
  • Svår hypokalemi: <2,5 mmol/L

 Förekomst

 • Inget ovanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Ökade förluster:
  • Via njurarna (vanligast):
   • Behandling med tiazider eller loopdiuretika utan samtidig behandling med kaliumklorid eller kaliumsparande diuretika
   • Primär aldosteronism (Conn syndrom) leder till svårbehandlad hypertoni
   • Sekundär aldosteronism på grund av bland annat leversjukdom eller hypovolemi
   • Mineralkortikoid effekt (steroidbehandling, Cushing syndrom)
   • Osmotisk diures vid hyperglykemi eller polyuri efter njursvikt
   • Missbruk av lakrits (aldosteronliknande effekt)
   • Sällsynta genetiska defekter med ökade kaliumförluster via njurarna
  • Gastroenterala förluster:
   • Kräkningar och diarré
   • Pylorusstenos
   • Villösa rektumadenom
   • Intestinala fistlar
   • Laxantia
 • Redistribution in i cellerna:
  • Alkalos, exempelvis efter tillförsel av bikarbonat 
  • Läkemedel:
   • Insulin, glukosinfusion
   • Adrenalin, beta2-agonister, teofyllin
 • Litet kaliumintag:
  • Är sällan orsak till hypokalemi i västvärlden men kan förekomma hos undernärda personer eller personer med alkoholmissbruk:
   • Njurarna kan minska kaliumförlusten ner till 15 mmol/dag – totalt innehåll av kalium i kroppen är 2 500–4 000 mmol 

Effekter av hypokalemi 

  • Eftersom kalium kvantitativt sett är den jon som har störst betydelse för vilomembranpotentialen, påverkar hypokalemi cellernas excitabilitet
  • Hypokalemi ger en mer negativ vilomembranpotential och gör därmed cellerna mindre excitabla, vilket särskilt påverkar muskulaturen

Predisponerande faktorer

 • Akuta sjukdomstillstånd i kombination med stress.
 • Användning av diuretika, särskilt tiaziddiuretika.
 • Hyperglykemi – osmotisk diures på grund av hyperglykemi och insulinbrist leder till kaliumförluster via njurarna.
 • Diarré, särskilt sekretorisk.
 • Kräkningar.
 • Missbruk av diuretika eller laxativ.
 • Hypovolemi/dehydrering – ger ökad reninutsöndring.
 • Lågt intag av kalium via kosten.
 • Njursjukdom (leder oftare till hyperkalemi).
 • Hyperaldosteronism – Conns syndrom.
 • Behandling av perniciös anemi med vitamin B12 – anabolt tillstånd.
 • Överdrivet intag av lakrits, som binder sig till mineralkortikoida receptorer.
 • Svettning.
 • Magnesiumbrist.
 • Användning av beta-2-stimulatorer, som leder till att kalium flyttas in i cellerna.

ICD-10

 • E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
  • E87.6 Hypokalemi

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Se Definition ovan.
 • Vid mycket låga kaliumvärden – <2,5 mmol/L – utan kliniska symtom bör man bedöma om mätresultatet är felaktigt, se texten P/S-Kalium.

Differentialdiagnoser

 • Pseudohypokalemi
 • Gitelmans syndrom:
  • Orsakas av en mutation i genen för den tiazidkänsliga natrium-klorkanalen i det distala nefronet
  • Är en ovanlig orsak till hypokalemi men man bör tänka på tillståndet vid oförklarlig hypokalemi och hypomagnesemi

Anamnes

 • Patienterna kan klaga över trötthet/håglöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen.
 • Ibland kan glatt muskulatur vara engagerad och patienterna kan ha magsmärtor på grund av paralytisk ileus.
 • Muskelkramper och -ryckningar kan förekomma.
 • Förekomst av symtom vid hypokalemi beror på hur snabbt P/S-kalium har sjunkit och aktuell plasma/serum-koncentration:
  • 3,0–3,5 mmol/L:
   • Ofta ospecifika eller inga symtom
   • Patienter med underliggande hjärtsjukdom och patienter som behandlas med digitalis har ökad risk för arytmi
  • 2,5–2,9 mmol/L:
   • Allmän svaghet, trötthet, apati, anorexi, förstoppning, subileus/ileus, hyporeflexi och restless legs
  • < 2,5 mmol/L:
   • Risk för hjärtarytmi, rabdomyolys och progredierande ascenderende pareser
 • Är patienten deydrerad? Överhydrerad?
 • Använder patienten läkemedel som kan ge hypokalemi?

Kliniska fynd

 • Muskelsvaghet.
 • Fynd förknippade med grundsjukdomen.
 • Hjärtarytmier och EKG-förändringar.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Aktuella blodprover:
  • Blodstatus, SR, CRP, P/S-NA, P/S-K, P/S-Cl, P/S-magnesium, P/S-fosfat, P/S-kreatinin, P/S-urea, P/S-albumin, B/P/S-glukos, P/S-TSH, P/S- FT4
  • Eventuellt arteriell blodgas, syrabasbalans
 • Syrabasbalans:
  • Hypokalemi med samtidig acidos är ett tecken på betydande kaliumförlust och kräver omedelbar behandling
 • Kalium i dygnsurin:
  • Värden <15 mmol/dag tyder på att njurarna fungerar som de ska och att orsaken till hypokalemi står att söka någon annanstans
 • Bedöm hydreringsstatus.
 • Högt blodtryck kan tyda på överskott av mineralkortikoider.
 • P/S-magnesium:
  • Vid hypomagnesemi kan det vara svårt att korrigera enbart kalium2
 • EKG:
  • EKG-förändringar vid hypokalemi inkluderar flack eller inverterad T-våg, prominent U-våg, ST-sänkning, förlängt QU-intervall, VES
  • Allvarlig hypokalemi kan ger ökad risk för arytmier (SVES, VES, förmaksflimmer och sällsynt kammarflimmer)

När remittera?

 • När man inte hittar orsaken till hypokalemi.
 • Vid P/S-kalium <2,5 mmol/L och tydliga symtom på hypokalemi.

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisera kaliumnivån:
  • Asymtomatiska patienter som står på tiazider och har kalium mellan 3,0 och 3,5 rekommenderas kaliumtillskott i första hand, se nedan
 • Behandla grundsjukdomen.

Allmänt om behandlingen

 • Vid behandling av hypokalemi bör man vara observant på risken för överbehandling.3
 • Vid tillstånd utan förlust eller minskat upptag av kalium normaliseras P/S-kalium vanligen vid behandling av grundsjukdomen, exempelvis genom korrigering av syrabasbalansen.

Egenbehandling

 • Avråd från lakrits som verkar direkt på mineralkortikoida receptorer.
 • Livsmedel som innehåller mycket kalium är bland annat banan, annan frukt, råa grönsaker, juice och buljong.

Läkemedelsbehandling

 • Ett fall på 1 mmol/L i P/S-kalium kan motsvara en total kaliumförlust på 200–400 mmol.
 • Patienter med P/S-kalium <3 mmol/L kan behöva >600 mmol kalium.
 • Det är sällan nödvändigt att ge kalium intravenöst, de flesta kan behandlas med kalium per os.4
 • Kalium för peroral administrering finns som kaliumcitrat och kaliumklorid.
 • Kaliumklorid ger ett tillskott av kloridjoner vilket är fördelaktigt I de flesta fall.
 • Kaliumcitrat reserveras för patienter med kronisk diarré och renal tubulär acidos.

Indikation för intravenös behandling

 • P/S-kalium <2,5 mmol/L.
 • Fallande värden trots peroralt tillskott.
 • P/S-kalium <3,0 mmol/L hos en patient med hög risk för arytmi (exempelvis digitalisbehandling eller hjärtsjukdom).
 • P/S-kalium <4,0 mmol/L hos en patient med upprepade tillfällen med ventrikulär takykardi av Torsades de pointes typ
 • Om en patient med normal njurfunktion och normalt P/S-kalium inte kan inta något peroralt, ges cirka 1 mmol/kg/dygn vid normala förluster

Annan behandling

 • Personer som behandlas med tiazider eller loopdiuretika behöver ofta tillägg av kaliumsparande diuretika eller kaliumklorid.

Förebyggande åtgärder

 • Patienter som behandlas med loopdiuretika i hög dos kaliumsparande diuretika ibland behöva kaliumkloridtillskott. 
 • Sådan behandling kräver täta kontroller av P-kalium, åtminstone initialt (risk för hyperkalemi).
Annons
Annons

Observationer

 • Blodparametrar:
  • Elektrolyter, magnesium, njurfunktion, syrabas
 • EKG:
  • Allvarlig hypokalemi kan ge förlängt QT-intervall och ökad risk för arytmier
 • Muskelstatus:
  • Följ upp om påfallande trötthet, myalgier och muskelsvaghet utvecklas i de nedre extremiteterna
  • Hypoventilation (vid uttalad hypokalemi och kompenserad metabol alkalos) eller direkt påverkan på andningsmuskulaturen.
  • Paralytisk ileus?

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vid P/S-kalium <3,0 mmol/L kan symtom på hypokalemi uppträda.
 • Symtomen börjar ofta med trötthet, myalgier och muskelsvaghet i de nedre extremiteterna, och kan vid uttalad hypokalemi leda till hypoventilation på grund av påverkan på andningsmuskulaturen.
 • Hypokalemi kan också ge nefrogen diabetes insipidus.
 • Periodisk hypokalemisk paralys kan förekomma (sällsynt genetisk sjukdom).
 • Obehandlad kan hypokalemi leda till hypoventilation och hjärtarytmier.

Komplikationer

 • Hjärtarytmier.
 • Rabdomyolys:
  • Vid ökad aktivitet på grund av bristande förmåga till hyperemi vid ökat syrebehov
 • Förvärrar digitalistoxicitet:
  • Hypokalemi är ofta bidragande orsak till digitalistoxicitet hos hjärtsviktspatienter eftersom dessa patienter ofta behandlas med diuretika
  • Digitalispreparat verkar genom att hämma Na+/K+-ATPas som pumpar ut Na+ ur cellen och K+ in i cellen och därmed ökar intracellulärt Na+ och Ca+. Eftersom K+ och digitalispreparat konkurrerar om bindning till Na+/K+-ATPas, ger lägre extracellulärt K+ ökad effekt av digitalispreparat
 • Hypoventilation.
 • Paralys.
 • Paralytisk ileus.
 • Metabol alkalos (till detta bidrar i regel en kloridbrist).

Prognos

 • Obehandlad uttalad hypokalemi är en dödlig sjukdom.
 • Vid adekvat behandling kan man förvänta sig en normalisering av P/S-kalium.

Uppföljning

Plan

 • Vid misstanke om ökad kaliumförlust vid exempelvis användning av tiazider eller loopdiuretika, långvarig diarré eller andra tillstånd som kan följas upp i primärvården, kan patienterna sättas på kaliumtillskott.
 • Det är särskilt viktigt med täta kontroller i den inledande fasen av kaliumbehandling för att snarast möjligt upptäcka hyperkalemi.

Vad bör kontrolleras?

 • P/S-kalium för att undvika hyperkalemi.
 • Syrabasbalans.
 • Kliniskt tillstånd.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Öka intaget av kaliumhaltiga livsmedel som alternativ till läkemedelsbehandling vid kroniska tillstånd.
 • Riskerna med lakrits och tuggtobak. Detta gäller särskilt patienter som på grund av grundsjukdomen har ökad tendens till hypokalemi.

Skriftlig patientinformation

 • Hypokalemi
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons