Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Nefrotiskt syndrom


Uppdaterad den: 2021-03-23

Annons

Bakgrund

 • Ett tillstånd som kännetecknas av hypoalbuminemi på grund av stora proteinförluster (proteinuri) med associerade symtom/fynd som hyperlipidemi, ödem och olika komplikationer såsom tromboembolism och ökad risk för infektioner.

Epidemiologi

 • Barn:
  • 2–3 barn per 100 000/år
  • Tillståndet är dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor
  • Insjuknandet sker vanligen före skolåldern
 • Vuxna:
  • 3 per 100 000/år
  • Ingen könsskillnad i vuxen ålder

Etiologi och patogenes

 • Nefrotiskt syndrom uppstår till följd av en ökad permeabilitet i glomerulus.
 • Primär njursjukdom, idiopatiskt nefrotiskt syndrom:
  • Barn:
   • MCNS (minimal change nephrotic syndrome) är orsaken i cirka 80 % av barn 1–12 år
   • En annan vanlig orsaker är FSGS (fokal segmentell glomeruloskleros)
   • Andra orsaker är ovanligare
  • Vuxna:
   • 80–90 % av alla fall av nefrotiskt syndrom är idiopatiska
   • Membranös nefropati och FSGS är vanligast, därefter MCNS och IgA-nefropati
   • Hos svarta personer är FSGS vanligast
 • Sekundär nefrotiskt syndrom:
  • Exempel på sekundära orsaker:
   • Diabetes
   • SLE (vanligt)
   • Amyloidos
   • Immunologiska sjukdomar
   • Läkemedel, till exempel litium eller NSAID
   • Infektioner
   • Allergi
   • Läkemedel
   • Ärftliga tillstånd
   • Cancersjukdomar  
   • Preeklampsi
Annons
Annons

ICD-10

 • N04 Nefrotiskt syndrom

Anamnes

 • Ödem:
  • Ödemet uppstår vanligen gradvis och är av pitting typ:
   • Ödem i nedre extremiteter är vanligt, särskilt senare på dagen
   • Ödem förekommer även periorbitalt (särskilt på morgonen)
   • Ödem i buken (ascites) och i genitalier uppträder senare
  • Lungödem är ovanligt
  • Ödemet kan ge kraftig viktuppgång (>10 kg)
 • Tecken på proteinuri:
  • Skummande urin kan förekomma
 • Tecken på komplikationer:
  • Djup ventrombos, lungemboli, njurvenstrombos
  • Bakteriell peritonit
  • Cellulit
  • Buksmärtor som kan tala för hypoperfusion av tarmar eller tarmödem
 • Allmänna symtom:
  • Trötthet
 • Symtom/tecken som talar för bakomliggande sjukdom.

Kliniska fynd

 • Tecken på ödem:
  • Ödem kan ge pleuraexsudat, perikardexsudat, svullnad i skrotum, svullna knäleder, ökat bukomfång (ascites) och hos barn buksmärtor på grund av ödem i mesenteriet
 • Blodtryck:
  • Hypertoni förekommer i 25 % av fallen
  • Hypovolemi, med tecken såsom takykardi och perifert nedsatt cirkulation, förekommer och kan vara allvarlig 
 • Tecken på komplikationer:
  • Ensidigt ödem i ett ben tidigt på morgonen kan tala för djup ventrombos
  • Feber och andra tecken på infektion
 • Bakomliggande orsaker:
  • Leta efter tecken på bakomliggande orsaker som till exempel SLE eller malignitet

Utredning av nefrotiskt syndrom

 • Vuxna:
  • Blodprover som kan ingå är till exempel blodstatus, koagulationsprover, njurfunktion, elektrolyter inklusive kalcium, leverprover inklusive albumin, glukos/HbA1c, kolesterol, triglycerider
  • Kompletterande prover såsom virusserologi, proteinfraktioner, serologiska antikroppstester och komplementprover kan ingå
 • Bilddiagnostik:
  • Vid misstanke om komplikationer
 • Njurbiopsi:
  • Rekommenderas ofta för att få en morfologisk diagnos, bedöma sjukdomsaktiviteten, bekräfta diagnosen – till exempel amyloidos eller SLE
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till ödem eller proteinuri.

Behandling av nefrotiskt syndrom

 • Behandlingen är en uppgift för en njurspecialist.
 • Behandlingsalternativ hos vuxna:
  • Minskat saltintag
  • Behandling med (ofta högdos) diuretika som peroral eller intravenös behandling vid symtomgivande ödem
  • Behandling med ACE-hämmare eller ARB för att minska proteinurin
  • Antikoagulation
  • Behandling med immunmodulerande läkemedel, såsom glukokortikoider
  • Behandling med statiner

Komplikationer

 • Tromboembolisk sjukdom
 • Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
 • Infektioner
 • Akut njursvikt
 • D-vitaminbrist
 • Katabolt tillstånd
 • Kronisk njursvikt

Prognos

 • Prognosen är starkt beroende av grundsjukdomen och behandlingen.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.