Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Afebril och febril urinvägsinfektion hos män


Uppdaterad den: 2022-04-11

Annons

Bakgrund

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Vid akut cystit är urinblåsans och urinrörets slemhinnor engagerade. Räknas som en afebril urinvägsinfektion (afebril UVI). Vid okomplicerad akut cystit föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion.
 • Vid febril UVI är parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit) engagerad.

Epidemiologi

 • Symtomatisk UVI är ett förhållandevis sällsynt tillstånd hos män, särskilt hos män under 55 år.

Etiologi och patogenes

 • Uropatogena bakterier från patientens egen tarm koloniserar periuretralt, och förflyttar sig till blåsa, prostata eller njurbäcken:
  • E. coli är den vanligaste bakterien
  • Klebsiella pneumoniae, enterokocker och Proteus mirabilis är ovanligare
 • Man antar att det är vanligt att prostatan är engagerad i hög grad vid febril UVI:
  • Det är något oklart om detsamma gäller för afebril UVI
Annons
Annons

ICD-10

 • N30 Cystit (blåskatarr)
 • N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Anamnes

 • Se Utredning av UVI hos män.
 • Hos äldre är ospecifika symtom såsom oro, förvirring, agitation/ilska, aptitlöshet, falltendens och trötthet inte specifika för akut cystit.

Kliniska fynd

 • Vid febril UVI/pyelonefrit hos män är det vanligt att ömhet över njurlogen och palpationsömhet saknas.
 • Rektalpalpation för att finna en eventuell förstorad, oregelbunden och/eller öm prostata.

Utredning av urinvägsinfektion hos män

 • UVI:
  • Påvisning av bakteriuri tillsammans med typiska symtom/tecken talande för UVI
  • Urinsticka och urinodling rekommenderas alltid vid UVI hos män
  • CRP och kreatinin, provtagning för PSA rekommenderas inte vid samtidiga sumtom på UVI
 • Akut cystit:
  • Trängningar, sveda och smärta vid miktion och frekvent miktion. Ibland suprapubisk smärta. Ingen feber eller CRP-stegring.
 • Febril UVI (pyelonefrit +/- prostatit):
  • Feber ≥38°C. Akuta miktionsbesvär av varierande grad, allmän sjukdomskänsla, ofta illamående, ibland förekomst av ospecifika buksmärtor. Stegring av inflammatoriska parametrar (leukocytos, CRP)
 • Akut bakteriell prostatit (ABP):
  • Relativt ovanlig sjukdom med hög feber, ofta svår sepsis, med lokala smärtor samt miktionssvårigheter med risk för akut urinretention
 • Kronisk bakteriell prostatit (KBP):
  • Lokala smärtor i varierande grad i nedre delen av buken, perineum och skrotum/testiklar. Kan presentera sig om symtomgivande UVI (recidiverande)
 • Andra undersökningar:
  • Uretrocystoskopi vid makroskopisk hematuri
  • PSA, IPSS, miktionslista, tidsmiktion, residualbestämning (avflödeshinder)
  • DT urinvägar för att bedöma om urinvägskonkrement föreligger
  • Vid upprepade fynd av Proteus i urinodling utredning för stensjukdom
  • Akut radiologisk undersökning
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Nedre urinvägssymtom av icke-infektiös genes.
 • Uretrit.

Behandling av UVI hos män

 • Behandlingen består i huvudsak av antibiotikabehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Behandling av akut cystit:
 • Behandling av febril UVI:
  • Ciprofloxacin 500 mg x 2, trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2, ceftibuten (licens) 400 mg x 1 i 14 dagar. Trimetroprim/sulfametoxazol endast efter resistensbestämning
 • Patienter med blåskateter:
  • Afebril UVI kan oftast behandlas genom att byta kateter
  • Vid feber och allmänsymtom väljs i första hand ciprofloxacin i 7 dygn

Annan behandling

 • Smärstillande behandling (NSAID, paracetamol).
 • Eventuellt antibiotikaprofylax vid recidiverande UVI.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Sepsis.
 • Stenbildning.

Prognos

 • I regel god prognos.
 • Kontakt efter 2 veckor rekommederas för att bedöma om patienten har blivit symtromfri.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.