Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Pneumoni hos barn


Uppdaterad den: 2023-11-23

Annons

Bakgrund

 • Pneumoni är en inflammatorisk reaktion i lungparenkymet i samband med en nedre luftvägsinfektion.

Epidemiologi

 • Pneumoni och bronkiolit (vanligen RS-virusinfektion hos spädbarn) är de vanligaste allvarliga infektionerna hos barn.
 • I världen är lunginflammation en av huvudorsakerna till dödsfall bland barn <5 år (15 %).

Etiologi och patogenes

 • Ofta är etiologin okänd, men de flesta lunginflammationer är virala och vissa är troligtvis blandat viral-bakteriella:
  • Efter neonatalperioden är S. pneumoniae den vanligaste bakteriella orsaken medan Haemophilus influenzae typ B, grupp A-streptokocker och Moraxella catarrhalis är mindre vanliga
 • Virusinfektioner är vanliga hos barn och anses vara orsaken i upp till hälften av unga barn:
  • RS-virus är vanligast medan andra virus är influensa A, parainfluensa och adenovirus
 • Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia pneumoniae är vanligare efter femårsåldern och under ungdomstiden.
Annons
Annons

ICD-10

 • J12 Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes
 • J13 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
 • J14 Pneumoni orsakad av Haemopilus influenzae
 • J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes
 • J16 Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes
 • J17 Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
 • J18 Pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism

Anamnes

 • Vanliga symtom och fynd är feber, hosta och snabb andning/andnöd:
  • Hosta och andra luftvägssymtom kan dock saknas vid bakteriell pneumoni
  • Hos vissa barn kan buksmärtorna vara det dominerande symtomet
 • Allmäntillståndet kan vara påverkat:
  • Utmattning, matvägran, kräkningar, diarré, buksmärtor, irritabilitet
 • Andningsbesvär:
  • Andnöd (äldre barn)
  • Särskilt hos små barn kan snabb andning vara det enda tecknet
  • Indragningar kan förekomma
  • Näsvingespel
  • Cyanos förekommer sent och i de allvarligaste fallen
 • Föregående symtom:
  • Pågående/tidigare luftvägsinfektion/förkylning? Kan tala för en virusinfektion
 • Atypisk presentation:
  • Mer atypiska symtom och fynd som akuta magsmärtor och blekhet, och som ett tyst och medtaget barn utan fokala fynd
 • Mykoplasma-lunginflammation:
  • Sjukdomen är sällsynt hos barn under fem år
  • Den börjar ofta med huvudvärk och mag-tarmbesvär
  • Typiska symtom är torrhosta, ledsmärtor och långvarig feber mellan 38–39 ºC
 • Klamydia-lunginflammation (TWAR):
  • Typiskt är långvarig halsinfektion, heshet, feber, produktiv hosta och förstorade halsmandlar
 • Allmänt:
  • Vaccinationsstatus, exponering för luftvägssjuka personer, resor, sjukhusinläggning, användning av antibiotika.
  • Kända sjukdomar, såsom underliggande hjärt- eller lungsjukdom, immunsvikt, neuromuskulär sjukdom.
  • Kan barnet ha aspirerat en främmande kropp? Eventuellt giftiga ämnen?

Kliniska fynd

 • Barn ser i regel sjuka ut.
 • Temperatur – feber?
 • Tecken på uttorkning eller hypovolemi (viktnedgång, torra slemhinnor i munnen, förlängd kapillär återfyllnad, kalla händer och fötter)?
 • Tecken på respirationssvikt:
  • Näsvingespel, interkostala indragningar, användning av accessoriska andningsmuskler, takypné, gruntande andning, cyanos
  • Takypné är ett viktigt tecken på pneumoni:
   • Andningsfrekvens > 50/min hos barn <1 år respektive > 40/min hos barn >1 år eller subjektiva andningsbesvär hos äldre barn
   • Kan förutom vid pneumoni också ses vid bronkiter och acidos
 • Perkussion/auskultation kan vara svårt att bedöma hos små barn:
  • Rassel, krepitationer, nedsatta andningsljud, sidoskillnad kan auskulteras
  • I många fall är försvagat respirationsljud ett tidigt tecken, men det kräver tålamod och erfarenhet för att höra det. Frånvaro av krepitationer utesluter inte diagnosen
  • Äldre barn kan ha mer typiska fynd, som rassel, försvagat eller bronkiellt andningsljud, dämpning vid perkussion

Utredning av pneumoni hos barn

 • Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd, provtagning och eventuellt röntgenfynd.
 • Provtagning:
  • CRP kan ge vägledning hos barn som har viss allmänpåverkan och feber, som är trötta men inte slöa, och som har lätt förhöjd andningsfrekvens men inte takypné
  • Är inte nödvändigt vid kliniskt klar pneumoni, men kan vara av värde för att följa förloppet
  • Är av begränsat värde och kan inte skilja mellan virala och bakteriella infektioner vid måttligt förhöjda värden (CRP 50–80 mg/L)
  • I klinisk praxis talar ett CRP-värde på >80 mg/L hos barn med en typisk klinisk bild ganska starkt för bakteriell infektion
  • CRP <10 mg/L efter ett dygn utesluter med hög sannolikhet pneumoni
   Prokalcitonin kan vara ett alternativ för att påvisa bakteriell genes
 • Syremättnad:
  • Blodets syrgasmättnad bedöms hos alla barn
  • En syremättnad ≤ 96 % ökar sannolikheten för pneumoni
  • En syremättnad ≤92 % bör föranleda akut remiss till akutmottagning
 • Mikrobiologi:
  • PCR-test på nasofarynxaspirat kan användas bland annat för att snabbt påvisa Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis samt de flesta virus inklusive influensa
  • Näsodling har sannolikt inget värde på grund av den ständiga koloniseringen av näsmukosan
  • Identifiering av etiologisk agens är framför allt viktig hos kritiskt sjuka barn
 • Lungröntgen:
  • Kan användas vid osäkerhet om diagnosen, terapisvikt, vid behov av inläggning och misstanke om komplikationer som pleuravätska
  • Lobär förtätning beror nästan alltid på bakteriell infektion. Interstitiella infiltrater kan inte med säkerhet användas för att skilja mellan bakteriell och viral infektion
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Förkylning
 • Bronkiolit (oftast RSV)
 • Mykoplasma-lunginflammation
 • Klamydia-lunginflammation (TWAR)
 • Bronkit
 • Astma
 • Metabol acidos

Behandling av pneumoni hos barn

 • Vid tecken på dehydrering eller respirationssvikt ges stödjande behandling.
 • Vid misstanke om bakteriell infektion efter utförd diagnostik kan antibiotika ges.

Egenbehandling

 • Febernedsättande kan användas.
 • Tillräckligt vätskeintag vid infektioner rekommenderas då barn med feber lättare kan bli dehydrerade.

Läkemedelsbehandling

 • Barn < cirka 5 år: PcV oral suspension 20 mg/kg x 3 i 7 dygn eller (hos de minsta barnen) alternativt amoxicillin oral suspension 15 mg/kg x 3 i 5 dygn
 • Barn > cirka 5 år: PcV-tabletter 12,5 mg/kg × 3 i 7 dygn
 • Vid penicillinallergi ges erytromycin:
  • <40 kg: oral suspension 10 mg/kg x 4 i 7 dygn, alternativt 20 mg/kg x 2 i 7 dygn
  • >40 kg: tabletter eller oral suspension 500 mg x 4 i 7 dagar, eller 1 gram x 2 i 7 dagar
 • Initial täckning mot mykoplasma behövs inte eftersom självläkningen är hög.
  • Antibiotikabehandling vid atypisk pneumoni:
   • <35 kg erytromycin mixtur 20 mg/kg x 2 eller 10 mg/kg x 4 i 7 dygn
   • >35 kg erytromycin enterokapslar 250 mg x 4, alternativt tabletter eller oral suspension 500 mg x 4
   • Totalt i 7 dygn
   • Barn >8 år doxycyklin 4 mg/kg kroppsvikt under första behandlingsdagen, därefter 2 mg/kg under följande dagar (totalt i 7 dygn, maximalt 100 mg x 1)
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Eventuellt syrgasbehandling vid syremättnad ≤92 %.
 • Pneumokockvaccination (förebyggande behandling).

Komplikationer

 • Möjliga komplikationer är bland annat sepsis, abscesser, andningssvikt, atelektas, pleuraexudat, pleuraempyem och bronkiektasier.

Prognos

 • Dödsfall som följd av lunginflammation hos annars friska barn är sällsynt i industrialiserade länder, men det är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall hos barn i utvecklingsländer.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.