Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Pediatrik

Kongressrapport från AACAP i San Diego

AACAP, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, anordnade sitt årliga möte för sextioförsta gången mellan den 20 och 25 oktober, 2014. Mötesplats för årets möte var soliga San Diego, bara någon mil från gränsen till Mexiko.


Publicerad den: 2014-11-20

Annons

San Diego är den åttonde största staden i USA och präglas av den omedelbara närheten till Stilla havet. Staden har många sevärdheter, allt från Zoo och Sea World till långa sandstränder med surfingvågor och inte minst närheten till Mexiko. Att San Diego ligger långt bort från Sverige märker man tydligt under själva resan, över 14 timmar på ett flygplan och nio timmars tidsskillnad kan avskräcka vem som helst. Trots detta hade ett knappt trettiotal svenskar gjort sig besväret att resa till San Diego.

Kongressen består av olika delar, dels öppna konferenser utan föranmälan och dels möten och utbildningar som kräver extra avgift och föranmälan. Jag har lite svårt för alla dessa extraavgifter som tillkommer på en redan hög anmälningsavgift, men så är tydligen normalläget för den här typen av stora kongresser.

Farmakologisk behandling av ADHD

Första dagen ägnades åt en kurs (An Update in Advanced Psychopharmacology for Practitioners), som gav en bra genomgång av farmakologisk behandling vid olika barnpsykiatriska typtillstånd, som ADHD, depression, tvång, ångest, etc.
Behandling vid ADHD uppvisar samma principer och mediciner som vi använder oss av i Sverige – metylphenidat (Concerta, Equasym, Ritalin, Medikinet), lisdexamfetamin (Elvanse) och atomoxetin (Strattera).  I USA har FDA även godkänt alfa-agonister, guanfacin och klonidin. Guanfacine (Intuniv) kan förskrivas som licenspreparat i Sverige och beräknas bli godkänt av läkemedelsverket inom något år. Guanfacine kommer att fylla ett tomrum vid behandling av ”komplicerad” ADHD, till exempel vid ADHD och samtidig förekomst av tics, ångest, humörsväxlingar och utåtagerande beteende. Guanfacine har en ”dygnet-runt-effekt” och kan ges antingen morgon eller kväll, som singelbehandling eller i kombination med framför allt metylfenidat.

Eget möte om Fragilt X

Annons
Annons

Ett intressant möte handlade om Fragilt X, ett X-kromosomalt missbildningssyndrom med i typfallet autism, ADHD och utvecklingsstörning. Speciellt intressant var genomgången av personer med så kallad premutation, vars sjukdomsbild skiljer sig åtskilligt från fullt utvecklat FraXa. I den genetiska diagnostiken presenterades möjligheter för att avgöra vilka premutationsbärare som löper risk att förmedla en fullmutation. En guru inom området, Randi Hagerman, talade sig varm för lågdosbehandling med sertralin i tidiga år (mellan 2 och 6 års ålder) för att skapa bättre förutsättningar för språklig och social utveckling.

Diagnoserna PANDAS och PANS, som är högaktuella hemma i Sverige och så även i USA och internationellt, hade förärats ett eget möte. För att uppfylla kriterier för diagnos krävs ett akut insjuknande i en sjukdomsbild som kännetecknas av en uttalad tvångsproblematik och ofta separationsångest i samband med infektionstillstånd med streptokocker (PANDAS) eller andra agens (PANS).  Mycket talar för att antikroppar mot basala ganglier är inblandade men många frågor finns fortfarande obesvarade vad gäller orsaksmekanismer och behandling.

Flera ”godbitar” från kongressen

Detta var några av mina ”godbitar” från mötet. Man blir lätt frustrerad över hur lite man hinner lyssna på i det enorma utbud som bjudes. Därför är det bra att lyssna på sina möteskollegor för att få höra deras ”godbitar”. Här kommer några:

Elisabeth Sandberg-Kullenberg, barnneurolog/barnneuropsykiatriker i Ängelholm: Intuniv/Guanfacin är bra mot mycket mer än vad jag tidigare trott: ADHD + tics; autism + ångest; autism + aggressivitet. Kan normalt användas i doser upp till 4 mg, men har använt upp till 6 mg/dygn. Atomoxetin har i några studier förbättrat tics.
Formuläret ”Autism mental status exam”, http://autismmentalstatusexam.com/, ett screeningformulär med 8 punkter kopplat till DSM-5, kan laddas ner kostnadsfritt.
Slutligen tycks det som att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller ADHD avseende till exempel strategiutbildningar till såväl föräldrar som barn och ungdomar.

Mats Johnson, vårdenhetsöverläkare vid enheten för Barnneuropsykiatri, Gillbergcentrum i Göteborg: PANDAS/PANS-symposiet (se ovan). Drogmissbruk belystes ur många perspektiv under kongressen. Bland annat diskuterades användningen av centralstimulantia vid samtidigt drogmissbruk. 23 procent av vuxna drogmissbrukare uppfyller kriterier för ADHD. Kombinera behandling för drogmissbruk och ADHD, använd långverkande metylfenidat, lisdexamfetamin eller atomoxetin.

Marie O’Neill, överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö: En av höjdarna på AACAP är möjligheten att välja mellan å ena sidan ”Institute”, en heldag med klinisk pragmatisk helhet om bedömning och behandling av specifika barnpsykiatriska/neuropediatriska tillstånd, och å andra sidan enskilda föreläsningar och seminarier kring avgränsade och nya forskningsresultat inom det barnpsykiatriska och neuropediatriska området. 
Argyris Stringaris, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, Kings College i London, har under de senaste årens AACAP på ett strålande sätt belyst irritabilitet som fenomen, dess plats i olika psykiatriska tillstånd samt skillnaden mellan kronisk och episodisk irritabilitet och om sambandet med ökad risk för depression. 

Annons
Annons

Ska du som läkare besöka en kongress som du vill rapportera från? Hör gärna av dig till Netdoktors redaktion, vi är alltid intresserade av kongressrapporter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.