Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor


Uppdaterad den: 2021-02-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Febril UVI och pyelonefrit:
  • Pyelonefrit är en infektion i de övre urinvägarna, det vill säga i njurparenkymet och njurbäckenet
  • Eftersom pyelonefrit ibland inte ger symtom från de övre urinvägarna är begreppet febril UVI mer akdevat

Epidemiologi

 • Det finns ingen aktuell svensk dokumentation om prevalens/incidens av pyelonefrit hos kvinnor inom primärvården.

Etiologi och patogenes

 • E. coli orsakar ungefär 90 % av pyelonefriter hos kvinnor (samhällsförvärvade).
 • Vid febril UVI uppstår såväl en lokal som en systemisk inflammatorisk reaktion.
 • Det är i regel en uppåtstigande infektion från de nedre urinvägarna, men pyelonefrit som komplikation till akut cystit är mycket ovanligt vid okomplicerad akut cystit hos kvinnor (0,5−2,6 %).
 • Hematogen spridning till njurbäcken/njure förekommer sällan, och oftast hos immunsupprimerade och kroniskt sjuka patienter.

ICD-10

 • N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Anamnes

 • Typiska symtom är feber, frossa och flanksmärta; feber kan saknas tidigt i förloppet.
 • Hos äldre är lägre feber och avsaknad av flanksmärta vanligt.
 • Allmän sjukdomskänsla, illamående och kräkningar förekommer.
 • Symtom från de nedre urinvägarna, såsom dysuri, trängningar och frekventa miktioner förekommer, men saknas hos ungefär en tredjedel av patienterna med pyelonefrit.
 • Smärtor i lumbalregionen förekommer.
 • Symtom från övre urinvägar kan vara saknas, särskilt hos äldre personer och patienter med nedsatt immunförsvar.

Kliniska fynd

 • Feber över 38 grader och varierande grad av nedsättning av allmäntillståndet.
 • Dunk-/palpationsömhet över njurlogen är ett typiskt fynd men det är vanligt att fyndet saknas hos äldre.

Utredning av febril UVI/pyelonefrit hos kvinnor

 • CRP är i regel förhöjt. Vanligtvis också leukocytos, efterhand också förhöjd SR.
 • Kreatinin.
 • U-sticka.
 • U-odling.
 • Vid misstanke om avflödeshinder eller vid terapisvikt:
  • Möjliga undersökningar är ultraljud, DT och MRT

Differentialdiagnoser

 • Appendicit
 • Akut bäckeninfektion 
 • Extrauterin graviditet
 • Kolecystit 
 • Pankreatit
 • Divertikulit
 • Pneumoni i underloben

Behandling av febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor

 • Behandlingen vid febril UVI består av antibiotika och eventuellt smärtstillande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel Dosering Behandlingstid (dygn) Kommentar
Ciprofloxacin 500 mg x 2 7  
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2 10 Om inte resistens föreligger
Ceftibuten 400 mg x 1 10 Andrahandsval, licenspreparat
Cefixim

200 mg x 2 eller
400 mg x 1

10 Tredjehandsval, licenspreparat 

Komplikationer

 • Urosepsis med chock.
 • Abscessbildning.
 • Konkrementbildning/stensjukdom.

Prognos

 • Vid tidig diagnos och rätt behandling är prognosen god, förbättring inom 48–72 timmar kan förväntas.

Källor

 • Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12).
 • Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation.

Annons
Annons
Annons

Annons