Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Njurcellscancer


Uppdaterad den: 2019-12-18
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Cancer i njurvävnaden – njurcellskarcinom, RCC, utgör 80–90 % av alla njurcancer fall.1
 • Adenokarcinom utgör >95 %.
 • Wilms tumör, sarkom och andra sällsynta former presenteras inte här.

Stadieindelning efter TNM

 • Njurcancer kan indelas utifrån storlek, växtsätt och lokalisation. 
 • TNM från IUCC (Union for International Cancer Control) är ur ett kliniskt perspektiv mest relevant och återspeglar bäst prognosen för patienten.
 • T − Primär tumör:
  • TX Otillräcklig information för stadieindelning
  • T0 Ingen primärtumör påträffad
  • T1 Tumör ≤7,0 cm begränsad till njuren:
   • T1a Tumör ≤4,0 cm, begränsad till njuren
   • T1b Tumör >4,0 cm men ≤7,0 cm, begränsad till njuren
  • T2 Tumör >7,0 cm begränsad till njuren:
   • T2a Tumör >7.0 cm men inte större än 10 cm
   • T2b Tumör större än 10 cm, begränsad till njuren
  • T3 Tumör som växer in i större vener och perirenalt fett men inte in i samma sidas binjure eller utanför Gerotas fascia:
   • T3a Tumör som sträcker sig ut i njurven eller i större grenar i njurhilus (muskel innehållande) eller tumör som växer in i det perirenala eller in i njursinus fett men innanför Gerotas fascia
   • T3b Tumörtromb in i vena cava nedom diafragma
   • T3c Tumörtromb i vena cava ovan diafragma eller invaderar vena cavas vägg
  • T4 Tumörväxt utanför Gerotas fascia.
 • N − Regionala lymfkörtelmetastaser:
  • NX Körtelmetastaser inte undersökta eller kan inte bedömas
  • N0 Inga metastaser påvisade (kräver DT-buk)
  • N1 Metastaser i regional lymfkörtel/lar
 • M − Fjärrmetastaser:
  • M0 Inga påvisade fjärrmetastaser (kräver CT-thorax).
  • M1 Fjärrmetastaser påvisade.
 • Med stöd av TNM-systemet ovan stadieindelas njurcancer i Stadium I-IV:
  • I: T1, N0, M0
  • II: T2, N0, M0
  • III: T1 eller T2, N1, M0 eller T3, N0 eller N1, M0
  • IV: T4, N0 eller N1, M0 eller T1–T4, N0 eller N1, M1

Histopatologisk indelning2

 • För histopatologisk indelning används Fuhrman nuclear grading och WHO/ISUP-graderingssytemet:
  • Klarcellig njurcancer (70–80 % av fallen)
  • Papillär njurcancer (10–15 % av fallen):
   • Typ 1 och typ 2 – typ 2 är aggressivare med sämre prognos
  • Kromofob njurcancer (cirka 5 % av fallen).
  • Medullärt karcinom och "collecting duct"-karcinom (<0,5 % av fallen) , extremt aggressiva med dålig prognos

Förekomst

 • Incidens:2
  • Cirka 1 200 nya fall per år i Sverige
  • I Sverige var år 2016 den åldersjusterade incidensen av njurcancer 15,8 per 100 000 män och 8,2 per 100 000 kvinnor
  • Incidensen av njurcancer har ökat globalt de senaste decennierna. I Sverige minskade incidensen några decennier, men under det senaste decenniet ses åter en svag ökning
 • Ålder:2
  • De flesta insjuknar i 60–80 års åldern
  • Tillståndet är sällsynt före 40-årsåldern
 • Den ökade användningen av moderna bildundersökningsmetoder har lett till att cirka hälften av njurcancerfallen upptäcks av en tillfällighet. Dessa tumörer är oftast mindre och mer låggradiga.1-3

Etiologi och patogenes

 • De flesta fall av njurcellscancer är sporadiska, en lite andel orsakas av familjära, genetiska förhållanden, som von Hippel Lindaus sjukdom.2
 • Njurcellscancer uppstår från njurepitelet, ofta i proximala tubuli. Tumörerna är kraftigt vaskulariserade, troligen på grund av ökad produktion av vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF).

Tumörtyper

 • Klarcellig njurcancer utgör 70–80 % av alla maligna njurcellstumörer:
  • Defekter i VHL-genen verkar vara ansvariga för 60 % av dessa njurcancertyper4
  • Kan ingå i von Hippel-Lindaus sjukdom
 • Papillär njurcancer utgör 10–15 % av alla maligna njurcellstumörer:
  • Har 90 % femårsöverlevnad och förekommer fem gånger oftare hos män5
  • Det finns två undertyper6
  • Denna cancerform förekommer vid en rad familjära syndrom som en autosomalt dominant ärftlig sjukdom7
 • Kromofob njurcancer utgör 10–15 % av alla maligna njurcellstumörer:
  • Den kromofoba varianten av njurcellskarcinom kan ha ett benignt förlopp om kirurgi utförs tidigt8
 • Njurcellskarcinom som uppstått i samlingsrören "collecting duct"-karcinom utgör <0,5 % av alla maligna njurcellstumörer:
  • Aggressiv tumörform med dålig prognos
 • Njurcellskarcinom skiljs från njurbäckencancer:
  • Njurbäckencancer är cancerutveckling i urotelet i njurbäckenet och inte i njurcellerna
  • Biologiskt är njurbäckencancer jämförbar med urinblåsecancer

Predisponerande faktorer

 • Cigarettrökning ökar risken och är associerat med med mer avancerade sjukdomsstadier vid diagnostidpunkten.9
 • Övervikt.
 • Hypertoni.
 • Sällsynta ärftliga tillstånd.

ICD-10

 • C64 Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken

ICD-10 Primärvård

 • C64-P Malign tumör i njure

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ibland finns symtom och fynd som kan ge misstanke om diagnosen.
 • I de flesta fall (80 % i Sverige år 2017) upptäcks tumören av en tillfällighet i samband med en bilddiagnostisk undersökning.10
 • Diagnosen bekräftas via bilddiagnostik.

Screening

 • Det finns i dag ingen evidens för att organiserad screening av befolkningen minskar mortaliteten. Det finns få studier och en rad frågor att besvara innan screening kan rekommenderas utanför vetenskapliga studier.
 • Vid ärftlighet för njurcancer utförs i dag riktad screening i följande situationer:
  • Individ eller familj med njurcancer med insjuknandeålder 40 år eller yngre
  • Njurcancer hos ≥2 förstagradssläktingar
  • Bilateral eller multifokal njurcancer
  • Annan manifestation hos patienten eller i den nära släkten som inger misstanke om något ärftligt syndrom med njurcellscancer, till exempel pneumotorax eller oklara multipla hudförändringar
  • Ovanlig histopatologisk typ och blandtumörer stärker indikationen för genetisk utredning

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Differentialdiagnoser

 • Solida lesioner i njurarna är njurcancer tills motsatsen har bevisats.

Anamnes

 • Ofta sker diagnostiken av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i utredning av makro- eller mikroskopisk hematuri eller hög SR.
 • Tillståndet är symtomfattigt, symtomen är inte särskilt specifika och kan bete sig som ovanliga syndrom:
  • Lokalsymtom – makroskopisk hematuri (30–40 %), buksmärtor (cirka 50 %), flanksmärtor (20–40 %)
  • Paraneoplastiska symtom (5–10 %) – hypertoni, feber, viktnedgång, SR >100, polycytemi, ektopisk hormonproduktion
  • Metastassymtom – nedsatt allmäntillstånd, hosta, skelettsmärtor, huvudvärk, viktminskning, anemi

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen är vanligen normal.
 • Tumören palperas sällan.
 • Triaden flanksmärtor, hematuri och palpabel resistens finns bara hos 10–15 %.
 • I samband med anamnes och klinisk undersökning bör man ange allmäntillstånd och funktionsnivå.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om njurcancer enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande symtom ska föranleda misstanke:
  • Makroskopisk hematuri utan annan verifierad diagnos (kan vara välgrundad misstanke om cancer i urinblåsan eller övre urinvägarna)
  • Palpabel resistens i flanken
  • Smärta i flanken
  • Nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande
 • Vid misstanke ska patienten remitteras till en bilddiagnostisk undersökning (filterfunktion), i första hand en DT-undersökning, utan och med kontrastmedel:
  • Vid reducerad njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast vara alternativ
  • Svaret ska skyndsamt tas om hand
  • Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer. Då ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för njurcancer 2019, RCC

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinundersökning – hematuri är ett vanligt fynd.
 • Enkla blodprover som SR, CRP, kalcium, hemoglobin och alkaliska fosfataser har prognostiskt värde. De tre sista är dock viktigast i samband med metastaserande sjukdom.

Andra undersökningar

 • Ultraljud:
  • Visar en expansiv process
 • DT (tre faser) eller MRT:
  • Är den bästa diagnostiska undersökningen
  • Ger bäst framställning av tumören och information vad gäller stadieindelning – regionala lymfkörtlar, inväxt i njurvenen, levermetastaser
 • Röntgen/DT-torax:
  • Utförs för att leta efter lungmetastaser
 • Skelettscintigrafi och/eller DT-hjärna vid symtom och tecken på metastaser.
 • Nålbiopsi används i liten omfattning vid utredning av njurtumörer:
  • Metoden är aktuell i särskilt när man vill undvika ett kirurgiskt ingrepp, till exempel vid misstanke om onkocytom och i fall där patienten bara har en fungerande njure

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.10
 • Informera patienten om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Checklista vid remittering

Njurcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om lungcancer.
 • Anamnes:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke:
   • Företagen utredning
   • Röntgenenhet, kreatininvärde
  • Allmäntillstånd
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation
  • Eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter:
  • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
  • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Utläkning
 • Palliation

Behandlingen i korthet

 • Kirurgi är den enda kurativa behandlingen för njurcellscancer.
 • Nefrektomi är förstahandsbehandling vid lokaliserad njurcancer, och kan vara kurativ för upp till 90 %.1
 • Ablativ behandling, embolisering av njurartär, systemisk behandling och strålbehandling är möjliga tilläggs- eller palliativa behandlingar.2

Behandling av icke metastaserad sjukdom

Behandling av icke metastaserad sjukdom

Kirurgi

 • Nefronsparande kirurgi (partiell nefrektomi):
  • Rekommenderat standardingrepp vid lokaliserad njurcancer (T1a):
   • Likvärdigt onkologiskt resultat som radikal nefrektomi 
  • Rekommenderas även vid T1b-tumörer om tumörens läge gör det tekniskt gynnsamt
  • Ska alltid övervägas för patienter med:
   • Tumör i solitär njure
   • Bilateral njurcancer
   • Risk för låg total kvarvarande njurfunktion
 • Radikal nefrektomi:
  • Rekommenderas enbart när nefronsparande kirurgi inte bedöms vara lämplig, på grund av lokalt avancerad tumörväxt, tumörens lokalisation i njuren eller patientens samsjuklighet
 • Rekommendation rökstopp och alkoholuppehåll:
  • Rökstopp 4–8 veckor före och efter operation
  • Alkoholuppehåll 4–8 veckor före och efter operation

Ablativa behandlingar (under utveckling)

 • Särskilt användbara hos personer med förhöjd komplikationsrisk vid operation men också vid multipla, recidiverande njurtumörer:
  • Kryobehandling (kyla), RF-behandling (radio frequency, värme) och mikrovågsbehandling (värme) och stereotaktisk strålbehandling

Embolisering av njurartär

 • Används preoperativt i utvalda fall vid lokalt avancerad tumör.

Exspektans och aktiv monitorering

 • Hos patienter med kort förväntad levnadstid, nedsatt allmäntillstånd och hög anestesiologisk risk kan man överväga att vid symtomfria tumörer helt avstå från primär kurativt syftande behandling (exspektans).
 • I utvalda fall, även hos yngre patienter med små tumörer, kan man följa tumören med upprepade undersökningar för att vid eventuell tillväxt rekommendera åtgärd (aktiv monitorering)

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Behandling av metastaserad sjukdom eller återfall

Kirurgi

Nefrektomi vid metastaserad sjukdom

 • Nefrektomi bör övervägas på patienter med gott allmäntillstånd om tumörbördan huvudsakligen finns i njuren.
 • Nefrektomi är ibland indicerat i palliativt syfte vid blödning eller smärta.

Kirurgi av metastaser

 • Vid solitära metastaser ska metastaskirurgi övervägas. Det kan även diskuteras vid oligometastaser.
 • Systemisk behandling och kirurgi:
  • Om man planerar kirurgi av metastas efter start av systemisk behandling med angiogeneshämmare rekommenderas att läkemedlet utsätts minst 5 dagar före operationen:
   • För bevacizumab rekommenderas utsättning minst 4 veckor före planerad kirurgi.
   • För kabozantinib rekommenderas utsättning minst fyra veckor före planerad kirurgi inklusive tandkirurgiska ingrepp
  • Systemisk behandling ska återinsättas först efter adekvat sårläkning och ska individualiseras efter kirurgins omfattning och lokal. Vanligtvis räcker 2–4 veckors läkningstid.
 • Adjuvant strålbehandling bör övervägas vid kirurgi av skelettmetastaser.

Kirurgi vid lokalt tumörrecidiv

 • Kirurgi ska alltid övervägas vid lokalt tumörrecidiv i kvarvarande njurparenkym efter partiell nefrektomi.
 • Lokalrecidiv efter nefrektomi bör excideras om det kan göras komplett.

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Läkemedelsbehandling

 • Se Nationellt vårdprogram för njurcancer för detaljerad beskrivning av systemisk behandling.
 • Zoledronsyra eller denosumab kan rekommenderas till njurcancerpatienter med skelettmetastaser, vid nedsatt njurfunktion är denosumab att föredra:
  • Tandstatus bör värderas av specialisttandläkare och eventuellt behöver tandsanering göras innan start av behandling för att förebygga biverkning med osteonekros
  • Tillskott med D-vitamin och kalktillskott ges om patienten inte har hyperkalcemi
  • Kalciumnivån och njurfunktionen i serum bör följas

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Strålbehandling

 • Lokalrecidiv och oligometastaser:
  • Stereotaktisk strålbehandling kan vara ett alternativ till kirurgi vid lokalrecidiv och kan användas vid oligometastaser i till exempel hjärna eller lunga
 • Skelettmetastaser:
  • Strålbehandling är indicerad vid skelettmetastaser för behandling av smärttillstånd, vid risk för spontanfraktur och vid ryggmärgskompression om operation inte är möjlig
  • Strålbehandling ska övervägas postoperativt efter kirurgisk behandling av skelettmetastas
 • Strålbehandling kan ges som palliation vid vissa mjukdelsmetastaser, bland annat om det ger upphov till:
  • Obstruktion av luftvägar
  • Stokes krage med stas av centrala vener på grund av mediastinal metastasering
  • Pleural karcinos med vätskeutträde
  • Smärtor på grund av nerv- eller kärlkompression
  • Blödning
 • Vid kompressionssymtom av metastaser i hjärna eller ryggmärg ska kortikosteroider ges inför och i samband med strålbehandling.

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta symtomfattigt förlopp.
 • Vid diagnostillfället har cirka 15 % fjärrmetastaser, oftast till lungorna, skelettet och hjärnan.2
 • Ungefär 20 % av patienterna med lokaliserad sjukdom vid diagnostillfället får återfall inom 5 år.2
 • I cirka 80 % av fallen upptäcks metastaserna inom 3 år och cirka 90 % inom 5 år efter nefrektomi för lokaliserad sjukdom, men återfall kan uppträda efter mer än 10 år.2
 • Det kliniska förloppet vid metastaserad njurcancer varierar kraftigt och är ofta oförutsägbart för den enskilda patienten.

Komplikationer

 • Metastaser (lunga, hjärta, skelett – patologiska frakturer).

Prognos2

 • Överlevnaden är starkt kopplad till tumörstadium vid diagnostillfället.
 • För lokaliserad sjukdom med små tumörer är den relativa femårsöverlevnaden >90 %.
 • Vid förekomst av metastaser vid diagnostillfället är den relativa femårsöverlevnaden knappt 30 %.

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning av personer med misstänkt ärftlig njurcancer

 • Kontrollprogrammet vid konstaterat ärftligt ökad risk för njurcancer varierar beroende på bakomliggande orsak och familjehistoria:
  • Innefattar ofta MRT och ultraljud av njurar
  • Startålder för och innehåll i programmet bestäms utifrån bakomliggande syndrom

Uppföljning vid aktiv monitorering

 • Vid kliniskt lokaliserad tumör där man valt aktiv monitorering rekommenderas kontroller om man överväger kurativt syftande behandling:
  • Om tidigare bilddiagnostik saknas bör en första kontroll göras efter 6 månader, därefter årligen.
  • Finns tidigare bilddiagnostik med uppgift om tillväxthastighet kan andra intervall övervägas. Man bör överväga perkutan mellannålsbiopsi för diagnos.

Uppföljning efter kirurgi

 • I tidig fas efter radikal behandling av njurcancer är det viktigt med fokus på uppkomst av kirurgiska komplikationer.
 • Njurfunktionen ska även följas med långtidsuppföljning av eGFR, i synnerhet för dem som redan före operationen hade påverkad njurfunktion.
 • Innehåll i uppföljningsprogram:
  • Anamnes och fysikalisk undersökning vid behov
  • Laboratorieprover, exempelvis B-Hb, CRP, S-Krea, eGFR, S-ALP och S-Ca
  • DT av torax och buk, alternativt MRT av buk
 • De flesta uppföljningsprogram har tätare kontroller under de första åren efter primärbehandling:
  • För "lågrisk"-patienter kan kontrollerna avslutas efter 5 år
  • Intermediär- och högrisktumörer följs under längre tid

Nationellt vårdprogram för njurcancer 2019, RCC

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons