Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Tyreotoxisk kris


Uppdaterad den: 2013-03-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition1

 • Livshotande tillstånd som kännetecknas av hypertyreossymtom som snabbt förvärras.
 • Uppträder oftast hos patienter med obehandlad eller otillräckligt behandlad tyreotoxikos.
 • Ofta en utlösande faktor.

Förekomst

 • Mycket sällsynt.

Utlösande faktorer

 • Infektioner.
 • Kirurgiska ingrepp.
 • Trauman.
 • Undersökning med jodhaltiga röntgenkontrastmedel.
 • Hypoglykemi.
 • Diabetisk ketoacidos.
 • Radiojodbehandling.
 • Olika former av stress.

ICD-10

 • E05.5 Tyreotoxisk kris

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk bild och stressutlösande faktor.

Differentialdiagnoser

 • Hypertyreos

Anamnes

Allmänt

 • Se hypertyreos.
 • Bedöm alltid om feber hos en patient med obehandlad tyreotoxikos är en tyreotoxisk kris.

Specifikt

 • Oro, irritabilitet, psykisk förvirring, medvetslöshet.
 • Feber, vanligtvis > 38,5°C.
 • Trötthet.
 • Illamående, kräkningar, diarré.

Kliniska fynd

 • Mentala förändringar.
 • Medvetanderubbningar.
 • Feber.
 • Takykardi, ofta mycket snabbt förmaksflimmer.
 • Uttorkning.

Kompletterande undersökningar

 • Innan behandling inleds ska blodprover tas för att fastställa fritt T4, fritt T3 och TSH.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Inleds vid klinisk misstanke.
 • Behandlingen har fyra huvudkomponenter:
  1. Behandling inriktad mot tyreoidea
  2. Behandling av de allmänna symtomen
  3. Behandling för att blockera den perifera verkan av tyreoideahormonerna
  4. Behandling av den/de utlösande orsaken/erna

Läkemedelsbehandling

1. Behandling inriktad mot tyreoidea

 • Inled behandling med tyreostatika:
  • Blockerar syntesen av tyreoideahormoner
  • Stora doser tioamider ges peroralt eller via magsond (krossade tabletter)
  • Propyltiouracil initialt 400-600 mg därefter 200 mg var fjärde timme eller tiamazol 20 mg var fjärde timme
  • Så småningom minskade doser
 • Natriumjodidlösning:
  • För att hämma utsöndringen av tyreoideahormoner kan det vara aktuellt att ge intravenös infusion 50 mg/ml, 1–2 gånger per dygn under de första dagarna. Alternativt kan kaliumjodidtabletter ges oralt. Jod skall tillföras tidigast sex timmar efter påbörjad tyreostatikatillförsel.
  • Nackdelen är att jodidbehandlingen försvårar senare behandling med tioamider och radioaktivt jod och även förbehandlingen vid kirurgi

2. Behandling av allmänna symtom

 • Rehydrering:
  • Snabb rehydrering med fysiologiskt koksalt eller glukos intravenöst
  • Plasma eller albumin intravenöst kan vara nödvändigt för att förhindra cirkulatorisk kollaps
 • Hydrokortison:
  • Initialt 200–400 mg intravenöst
  • Därefter 300 mg/dygn under två till tre dygn
 • Kardiell och cirkulatorisk övervakning.
 • Blåskateter bör läggas in och timdiuresen följas.
 • Vid feber kan paracetamol ges:
  • Acetylsalicylsyra bör undvikas:
   • Konkurrerar med T4 om bindningen till TBG och medför en ökning av fritt T4
 • Digitalisering och avkylande behandling kan bli aktuellt.

3. Behandling för att blockera den perifera verkan av tyreoideahormonerna

 • Betareceptorantagonist:
  • Snabb start med propranolol intravenöst, 0,5–1 mg/minut
  • Helst under kardiell övervakning
  • Högst 10 mg totalt
  • Underhållsbehandling med 20-40 mg peroralt var sjätte till åttonde timme eller om så krävs upp till 60–120 mg var sjätte till åttonde timme
  • Propranolol verkar genom att hämma den perifera ombildningen av T4 till det mer aktiva T3 och genom att blockera adrenerga betareceptorer
 • Propyltiouracil och glukokortikoider:
  • Verkar också genom att hämma den perifera ombildningen av T4 till T3

4. Behandling av utlösande orsaken/erna

 • Diagnostik och adekvat behandling av den/de utlösande orsaken/erna är viktig.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Dramatiskt förlopp

Prognos

 • Dödligheten är hög

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons