Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt

Nefrotiskt syndrom


Uppdaterad den: 2021-03-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Ett tillstånd som kännetecknas av hypoalbuminemi på grund av stora proteinförluster (proteinuri) med associerade symtom/fynd som hyperlipidemi, ödem och olika komplikationer såsom tromboembolism och ökad risk för infektioner.

Epidemiologi

 • Barn:
  • 2–3 barn per 100 000/år
  • Tillståndet är dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor
  • Insjuknandet sker vanligen före skolåldern
 • Vuxna:
  • 3 per 100 000/år
  • Ingen könsskillnad i vuxen ålder

Etiologi och patogenes

 • Nefrotiskt syndrom uppstår till följd av en ökad permeabilitet i glomerulus.
 • Primär njursjukdom, idiopatiskt nefrotiskt syndrom:
  • Barn:
   • MCNS (minimal change nephrotic syndrome) är orsaken i cirka 80 % av barn 1–12 år
   • En annan vanlig orsaker är FSGS (fokal segmentell glomeruloskleros)
   • Andra orsaker är ovanligare
  • Vuxna:
   • 80–90 % av alla fall av nefrotiskt syndrom är idiopatiska
   • Membranös nefropati och FSGS är vanligast, därefter MCNS och IgA-nefropati
   • Hos svarta personer är FSGS vanligast
 • Sekundär nefrotiskt syndrom:
  • Exempel på sekundära orsaker:
   • Diabetes
   • SLE (vanligt)
   • Amyloidos
   • Immunologiska sjukdomar
   • Läkemedel, till exempel litium eller NSAID
   • Infektioner
   • Allergi
   • Läkemedel
   • Ärftliga tillstånd
   • Cancersjukdomar  
   • Preeklampsi

ICD-10

 • N04 Nefrotiskt syndrom

Anamnes

 • Ödem:
  • Ödemet uppstår vanligen gradvis och är av pitting typ:
   • Ödem i nedre extremiteter är vanligt, särskilt senare på dagen
   • Ödem förekommer även periorbitalt (särskilt på morgonen)
   • Ödem i buken (ascites) och i genitalier uppträder senare
  • Lungödem är ovanligt
  • Ödemet kan ge kraftig viktuppgång (>10 kg)
 • Tecken på proteinuri:
  • Skummande urin kan förekomma
 • Tecken på komplikationer:
  • Djup ventrombos, lungemboli, njurvenstrombos
  • Bakteriell peritonit
  • Cellulit
  • Buksmärtor som kan tala för hypoperfusion av tarmar eller tarmödem
 • Allmänna symtom:
  • Trötthet
 • Symtom/tecken som talar för bakomliggande sjukdom.

Kliniska fynd

 • Tecken på ödem:
  • Ödem kan ge pleuraexsudat, perikardexsudat, svullnad i skrotum, svullna knäleder, ökat bukomfång (ascites) och hos barn buksmärtor på grund av ödem i mesenteriet
 • Blodtryck:
  • Hypertoni förekommer i 25 % av fallen
  • Hypovolemi, med tecken såsom takykardi och perifert nedsatt cirkulation, förekommer och kan vara allvarlig 
 • Tecken på komplikationer:
  • Ensidigt ödem i ett ben tidigt på morgonen kan tala för djup ventrombos
  • Feber och andra tecken på infektion
 • Bakomliggande orsaker:
  • Leta efter tecken på bakomliggande orsaker som till exempel SLE eller malignitet

Utredning av nefrotiskt syndrom

 • Vuxna:
  • Blodprover som kan ingå är till exempel blodstatus, koagulationsprover, njurfunktion, elektrolyter inklusive kalcium, leverprover inklusive albumin, glukos/HbA1c, kolesterol, triglycerider
  • Kompletterande prover såsom virusserologi, proteinfraktioner, serologiska antikroppstester och komplementprover kan ingå
 • Bilddiagnostik:
  • Vid misstanke om komplikationer
 • Njurbiopsi:
  • Rekommenderas ofta för att få en morfologisk diagnos, bedöma sjukdomsaktiviteten, bekräfta diagnosen – till exempel amyloidos eller SLE

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till ödem eller proteinuri.

Behandling av nefrotiskt syndrom

 • Behandlingen är en uppgift för en njurspecialist.
 • Behandlingsalternativ hos vuxna:
  • Minskat saltintag
  • Behandling med (ofta högdos) diuretika som peroral eller intravenös behandling vid symtomgivande ödem
  • Behandling med ACE-hämmare eller ARB för att minska proteinurin
  • Antikoagulation
  • Behandling med immunmodulerande läkemedel, såsom glukokortikoider
  • Behandling med statiner

Komplikationer

 • Tromboembolisk sjukdom
 • Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
 • Infektioner
 • Akut njursvikt
 • D-vitaminbrist
 • Katabolt tillstånd
 • Kronisk njursvikt

Prognos

 • Prognosen är starkt beroende av grundsjukdomen och behandlingen.

Källor

 • Svensk barnnefrologisk förening. Nefrotiskt syndrom. 2018 (Hämtad 2021-03-19).
 • Kodner C. Diagnosis and Management of Nephrotic Syndrome in Adults. Am Fam Physician. 2016;93(6):479-485. 

Annons
Annons
Annons

Annons