Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Allergisk konjunktivit


Uppdaterad den: 2021-06-23
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Konjunktivit som orsakas av allergi mot djurhår, pollen, kosmetika, ögondroppar och liknande.
 • Tillståndet förekommer ofta tillsammans med allergisk rinit, eksem och astma.1

Förekomst

 • Tillståndet utgör cirka 10 % av de ögonrelaterade läkarbesöken i primärvården, och det är starkt säsongsbetonat.
 • Uppskattas drabba 25 % av befolkningen i USA.2-3
 • Den akuta typen associeras i regel med hösnuva och pollenallergi.
 • Yrkesrelaterad konjunktivit rapporteras i ökande grad bland personer som säljer mat och jordbruksarbetare som exponeras för vanliga kryddor, frukt och grönsaker.4

Kliniska former

 • Akuta:
  • Säsongsbunden allergisk konjunktivit
  • Ej säsongsbunden allergisk konjunktivit
 • Kroniska:
  • Vernal keratokonjunktivit (VK)
  • Atopisk keratokonjunktivit
  • Jättepapillskonjunktivit
  • Kontaktallergi

Etiologi och patogenes

 • Allergisk reaktion.
 • Det går inte alltid att identifiera allergenerna.

Akut typ

 • Allergisk reaktion typ I:
  • IgE-medierad mastcellsdegranulering med frisättning av histamin som binds till H1- och H2-receptorer på målceller
  • Målcellerna svarar med kärlvidgning (konjunktival injektion), kärlläckage, klåda (H1) och slemproduktion (H2)
  • Dessutom frisätts en rad cytokiner som leder till ansamling av eosinofiler, lymfocyter och granulocyter i konjunktiva. Degranuleringen av eosinofila granulocyter är cytotoxisk5
 • Säsongsbunden allergisk konjunktivit utlöses av säsongsberoende allergener som pollen.
 • Ej säsongsbunden allergisk konjunktivit utlöses av allergener som finns närvarande hela året: djurhår, husdamm, kvalster, svampsporer, läkemedel, kosmetika och så vidare:
  • Det går inte alltid att identifiera allergenerna

Kronisk typ

 • Allvarlig inflammation med sekundära ärrbildningar i konjunktiva.
 • Förändring av cellpopulationen i konjunktiva – förlust av bägarceller som leder till torra ögon.
 • Vernal keratokonjunktivit, VK, förekommer oftast hos barn i tropiska/subtropiska områden, mer sällan i Sverige:
  • Kraftig konjunktival reaktion med papiller under det övre ögonlocket och pannusbildning i hornhinnan – måste behandlas av ögonspecialist
 • Atopisk konjunktivit: Hos patienter med generell allergi (atopi, eksem, astma).
 • Jättepapillskonjunktivit: Beror på främmande föremål i konjunktiva. Ovanlig idag, förekommer nästan uteslutande hos personer som använder kontaktlinser.

Predisponerande faktorer

 • Familjär predisposition med atopi: hösnuva, eksem, astma.
 • Hantering av varor och djur som har potentiella allergener.

ICD-10

 • H10 Bindehinneinflammation
  • H10.1 Akut atopisk konjunktivit

ICD-10 Primärvård

 • H101 Akut atopisk konjunktivit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och typiska kliniska fynd där symtomen varar längre än tio dagar.6
 • Vid uttalade symptom, längre duration och dåligt svar på behandling ska kronisk typ (vernal eller atopisk konjunktivit) övervägas, och remiss skrivas till ögonspecialist.

Differentialdiagnoser

 • Konjunktivit, infektiös
 • Keratit

Anamnes

 • Kraftig klåda.
 • Röda ögon.
 • Tårflöde, slemtrådar kan bildas.
 • Ljuskänslighet.
 • Eventuellt andra allergiska symtom som hösnuva, eksem och astma.
 • Tillståndet är ofta säsongsbetonat.

Kliniska fynd

 • Konjunktival injektion.
 • Slemsekretion.
 • Ljuskänslighet.
 • Eventuellt ödem i och runt ögonen, så kallade "allergiska påsar kring ögonen":
  • Kemos, betydande ödem i konjunktiva, kan ses under akuta anfall
 • Papiller i konjunktiva på insidan av ögonlocken.7
 • Av och till ses ett lätt eksem kring ögat, särskilt vid ej säsongsbunden allergisk konjunktivit.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Om orsaken till allergin är okänd, kan man överväga pricktest eller IgE antikroppar. 8

Andra undersökningar

 • Allergitestning:
  • Behövs ofta inte
  • Korsallergi är vanligt9-10

När remittera?

 • Säsongsbunden allergisk konjunktivit är självbegränsande och patienten behöver inte remitteras.
 • Ej säsongsbunden allergisk konjunktivit och kroniska fall bör remitteras om konjunktiviten är särskilt aggressiv med kraftig sekretion:
  • Eversion av det övre ögonlocket kan visa uttalad rodnad och kullerstensliknande ojämnheter
  • Överväg vernal eller atopisk konjunktivit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika allergener.
 • Symtomlindring.

Behandlingen i korthet

 • Lokal behandling med antihistaminer och mastcellsstabiliserande preparat (var för sig eller i kombination) är en effektiv behandling mot allergisk konjunktivit. Det saknas evidens för att avgöra vilket preparat som har bäst effekt.11

Egenbehandling

 • Identifiera och eliminera allergenen om detta är möjligt.
 • Kalla kompresser vid uttalade besvär.
 • Kontaktlinser bör inte användas under perioder med aktiv allergisk konjunktivit.
 • Tårsubstitut kan ha lindrande effekt genom att skölja bort allergenet.

Läkemedelsbehandling

 • Behandlingen riktar sig mot två mekanismer:
  • Förhindra degranulering av mastceller
  • Blockera effekten av histamin med receptorblockerare:
   • Adrenerga vasokonstriktorer ger endast kortvarig effekt. Stor tendens till toleransutveckling.
 • Orala antihistaminer utgör idag basbehandlingen, speciellt vid andra samtidiga allergiska manifestationer som rinit.
 • Lokala antihistaminer och mastcellstabilisatorer har likvärdig effekt, men effekten av antihistaminer insätter snabbare:11
  • Lindrar symptomen på kort sikt och är säkra att använda11
  • Data för långtidseffekter saknas
 • Lokala kortikosteroider:
  • Ska endast användas av ögonspecialist
  • Var uppmärksam på den ökade risken för glaukom och katarakt4 

Läkemedel

 • Histamin H1-receptorblockerare:
 • Mastcellsstabilisatorer:
  • Hindrar frisättning av histamin, ofta gynnsamt i kombination med perorala antihistaminer
  • Behandling med mastcellstabilisatorer kan påbörjas två veckor innan exponering för allergener för optimal effekt12
  • Natriumkromoglikat (vuxna och barn):
   • 20 mg/ml: 1–2 droppar i vardera öga 4 gånger dagligen
   • 40 mg/ml: 1–2 droppar i vardera öga 2 gånger dagligen
  • Nedokromil:
   • Vuxna och barn > 6 år, säsongsbunden allergisk konjunktivit, 1 droppe i vardera öga 2 gånger dagligen
   • Vuxna och barn > 6 år, ej säsongsbunden allergisk konjunktivit, 1 droppe i vardera öga 4 gånger dagligen
 • Kombinerad histamin H1-receptorblockerare och mastcellsstabilisator:
 • Vid allergisk rinokonjúnktivit är förstahandsval vid läkemedelsbehandling är nasala steroider, med perorala eller nasala antihistaminer som alternativ.

Behandlingsförslag 

 • Orala antihistaminer utgör basbehandling av allergisk konjunktivit:
 • Ögondroppar histamin H1-receptorblockerare, vid behov kombinerat med en mastcellsstabilisator ges som tillägg vid otillräcklig effekt av orala antihistaminer:
 • Vid långvarigt problem (över tre veckor) rekommenderas andra generationens kombinationspreparat:
  • Olopatidin eller ketotifen
  • Olopatidin, ögondroppar: Vuxna och barn > 3 år:
   • 1mg/ml, 1–2 droppar 2 x dagligen i vardera ögat
  • Ketotifen, ögondroppar: Vuxna och barn > 3 år:
   • 0,25 mg/ml, 1–2 droppar 2 x dagligen i vardera ögat

Specifik immunterapi13

 • Substansen Allergen, Phleum pratense pollen är godkänd som behandling av gräspolleninducerad hösnuva (rinit och konjunktivit) hos vuxna som har kliniskt relevanta symtom och diagnos (dokumenterat med positivt pricktest och/eller specifikt IgE).
 • Det är en munsmältande tablett som stoppas under tungan där den löses upp omedelbart.
 • Behandlingen inleds minst 8–16 veckor före pollensäsongen och fortsätter som all annan immunterapi i tre år.
 • Den rekommenderade dosen är en tablett dagligen.
 • Det är osäkert om den dokumenterade effekten är kliniskt relevant.14-15
 • Behandlingen är kostsam men i jämförelse med injektionsbaserad immunterapi (hyposensibilisering) är behandlingen kostnadseffektiv.13,16
 • Immunmodulerande läkemedel (ciklosporin med mera) ska på denna indikation bara användas av ögonspecialister.

Gravida och ammande

 • Det finns omfattande klinisk erfarenhet av att både gravida och ammande kvinnor tryggt kan använda nyare antihistaminer.
 • Lokalbehandling med antihistaminer, kromoglikat eller glukokortikoider i terapeutiska doser kan också tryggt användas.

Annan behandling

 • Identifiera och eliminera allergenen om detta är möjligt.

Förebyggande åtgärder

 • Patienter med känd säsongsbunden allergisk konjunktivit bör starta i god tid före säsongen med mastcellsstabilisatorer.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta medfödd atopisk dermatit.
 • Från småbarnsåldern utvecklas hösnuva och allergisk konjunktivit.

Komplikationer

 • Ärr i konjunktiva eller på kornea.
 • Keratokonus.
 • Trichiasis.

Prognos

 • Tillståndet blir i regel mycket mindre uttalat i vuxen ålder.
 • Komplikationer är sällsynta.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Identifiera allergener och undvik dem så långt det är möjligt.
 • Använd allergimedicinerna på rätt sätt.
 • Undvik kontaktlinser.
 • Undvik att gnugga i ögonen.

Skriftlig patientinformation

 • Allergisk ögonkatarr
 • Allergimedicin vid graviditet och amning

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Ingen särskild uppföljning krävs.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons