Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Ögonkontusion


Uppdaterad den: 2023-01-06
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Trubbigt trauma mot ögat som kan leda till ett antal olika skador, inklusive ruptur av ögongloben.

Epidemiologi

 • Vanligt är att ögat har träffats av en hård boll eller liknande, exempelvis vid squash, padel eller ishockey.

Etiologi och patogenes

 • Kan i svårare fall förorsaka ruptur av ögongloben, näthinneavlossning, blödningar och ögonmuskelpares.

ICD-10

 • S05- Skada på ögat och ögonhålan

Anamnes

 • Förtydliga skademekanismen, ofta enkel anamnes med trubbigt våld.
 • Ihållande smärta och synförändringar indikerar skada på ögongloben.
 • Klargör om patienten använder antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmare.

Kliniska fynd

 • Beroende på svårighetsgrad.
 • Nedsatt syn?
 • Dubbelseende när patienten tittar upp eller ned ger stark misstanke om fraktur i ögonhålan.
 • Periorbital svullnad, ekymos och subkonjunktival blödning finns ofta.
 • Deformitet av ögat indikerar ruptur av ögongloben.
 • Hyphema – blod i främre kammaren:
  • Blödningen kommer ofta från irisroten
  • Kan orsaka ljusväg/blodkroppar i främre kammaren
 • Dilaterad pupill:
  • Indikerar en möjlig skallskada
 • Irisskada:
  • Avrivning av antingen irisroten (iridodialys) eller sphincter pupillae med en traumatisk mydrasis (anisokori)
  • Eventuellt kan förlamning av sfinktermuskeln uppstå, som kan vara övergående (iridoplegi) eller ihållande (vid nervlesion)
 • Skada på linsen:
  • Linsen kan ha lossnat (luxatio eller subluxatio lentis), vilket leder till att iris mister sitt stödjande underlag med ökning av kammardjupet och man kan se en böljande rörelse hos iris (iridodenesis)
 • Glaskroppsblödning.
 • Näthinneskador:
  • Näthinneblödningar kan ses som punktformade små blödningar eller större välavgränsade blödningar
  • Näthinneödem ses som gråvit missfärgning och leder till nedsatt visus om svullnaden omfattar centrala näthinnan. Vanligen övergående, men inte för alla, även om ödemet snabbt går tillbaka
 • Traumatisk näthinneavlossning:
  • Näthinneavlossning uppträder när det på grund av en reva eller ruptur tränger in blod eller exudat mellan näthinnan och pigmentepitelet. Det syns som en gråaktig buktande/böljande förändring vid oftalmoskopi
  • Ärrförändringar till följd av skada eller sjukdom kan leda till att näthinnan dras loss
 • Retrobulbärt hematom:
  • Orsakar proptos, svår smärta och eventuellt synförlust

Utredning av ögonkontusion

Remittering

 • Vid smärta i ögat, synpåverkan, oregelbunden trögreagerande pupill, subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion, patologi i främre kammare, blödning i ögat eller störd röd reflex remitteras patienten akut till ögonklinik.

Utredning

 • Palpation av ögonhålsranden med tanke på fraktur.
 • Oftalmoskopi.
 • Undersökning med spaltlampa.
 • Tonometri.
 • Ultraljud:
  • Är avgörande för lokalisering av främmande kroppar, näthinneskador, näthinneavlossning, ruptur av ögongloben, glaskroppsblödning och koroidal avlossning
 • DT-undersökning av ögonhålan:
  • Vid misstanke om fraktur
  • Kan också påvisa deformitet av ögongloben, retrobulbärt hematom, främmande kroppar och skada på sklera
 • MRT:
  • Kan påvisa och lokalisera ockult ruptur av ögongloben och mjukdelsskador
  • Kontraindicerat om en metallisk främmande kropp misstänks

Differentialdiagnoser

 • Orbital cellulit.
 • Näthinneavlossning.

Behandling av ögonkontusion

 • Avlägsna eventuella kontaktlinser – svullnaden kan göra det svårare att ta ut dem senare.
 • Många olika typer av skador kan uppstå.
 • Tecken på ruptur av ögongloben och retrobulbärt hematom kräver omedelbar behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på vilka skador som uppstått.
 • Analgetika.
 • Antiemetikum:
  • För att undvika valsalva vid illamående, vilket kan öka intraokulärt tryck och öka risken för att pressa ut intraokulärt innehåll
 • Antibiotika:
  • Profylaktiskt för att förhindra sekundär endoftalmit

Annan behandling

 • Patienten ska placeras i halvt liggande ställning.
 • Kirurgi:
  • Första hjälpen: dekompression med lateral kantotomi och inferior kantolys
  • Försenad behandling försämrar prognosen

Komplikationer

 • Beror på vad som är skadat.
 • Reblödning vid hyphema, sker hos <10 %.
 • Bulbusruptur.

Prognos

 • Prognosen är i de flesta fall god, men komplikationer kan uppstå.
 • Vid traumatisk näthinneavlossning är prognosen dålig vid skada på makula, stora revor i retina och skador på glaskroppen.

Källor


Annons
Annons
Annons

Annons