Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Optikusneurit, ON


Uppdaterad den: 2022-01-31

Annons

Bakgrund

 • Idiopatisk inflammatorisk demyelinisering av synnerven som kan omfatta synnerven bakom ögongloben (retrobulbärneurit) eller synnervspapillen (papillit). Kan uppträda som en isolerad episod eller som en del av multipel skleros (MS).

Epidemiologi

 • Incidensen är cirka 1–3 per 100 000 per år.
 • Tre av fyra är kvinnor.
 • Debutåldern är oftast mellan 20 och 49 år.

Etiologi och patogenes

 • Idiopatisk, inflammatorisk demyelinisering av synnerven.
 • Tillståndet kan vara förknippat med en rad olika systemiska autoimmuna rubbningar, men den vanligaste formen – akut demyeliniserande optikusneurit – är mest känd för sin koppling till MS.
 • Hos barn förekommer optikusneurit oftast efter en viral infektion och kan vara bilateral.
Annons
Annons

ICD-10

 • H48 Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • H48.1 Retrobulbärneurit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Subakut, vanligtvis ensidig, synnedsättning med måttliga smärtor som accentueras vid ögonrörelser och progredierar under loppet av några få dagar till ett par veckor.

Kliniska fynd

 • Nedsatt färgseende, nedsatt kontrastsensitivitet, synfältsbortfall och försvagad pupillreflex vid belysning är vanligt i det påverkade ögat.

Utredning av optikusneurit

 • Utredning görs på ögonklinik eller neurologisk avdelning.
 • Det är viktigt att utesluta tillstånd som kan orsaka ökat intrakraniellt tryck, encefalit/meningoencefalit och sällsynta tillstånd som vaskulit.
 • MR-hjärna, lumbalpunktion och serologiska undersökningar brukar ingå i utredningen.
 • Påvisning av asymtomatiska lesioner i vit substans är en stark prediktor för utveckling av MS.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Optikuskompression
 • Neuromyelit Optica Spectrum Disorders (NMOSD)
 • Centralvenstrombos
 • Arteriell ocklusion
 • Diabetesretinopati – sent stadium
 • Hypertoniförändringar – sent stadium
 • Temporalisarterit
 • Akut glaukom
 • Näthinneavlossning

Behandling av optikusneurit

 • Behandling med högdos kortikosteroider förkortar det akuta förloppet, men förändrar inte den långsiktiga prognosen för synförlust och skyddar inte heller mot utvecklingen av optikusatrofi:
  • Det rekommenderas att påbörja behandling hos patienter som sedan tidigare har nedsatt syn på det opåverkade ögat, eller patienter med bilateral påverkan
 • Plasmaferes, intravenöst immunglobulin (IVIG) och initiering av sjukdomsmodifierande behandling (DMD) övervägs individuellt utifrån gällande riktlinjer:
  • Övervägs i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet, risk för patienten och synfunktion på det opåverkade ögat

Förlopp

 • Synen kommer nästan alltid tillbaka efter några dagar eller veckor, ibland går det månader innan alla symtom är borta.
 • I sällsynta fall kan tillståndet övergå till optikusatrofi och permanent nedsatt syn.
  Om optikusneuriten är recidiverande och en del av MS, kan synen gradvis försämras efter varje skov.

Prognos

 • Efter ett förstagångsfall av optikusneurit är sannolikheten för att senare utveckla MS cirka 50 %:
  • Det kan gå många år mellan neuriten och den senare MS-utvecklingen
  • Den starkaste prediktorn för utveckling av MS är fynd av asymtomatiska lesioner i vit substans i hjärnan vid MRT
 • Hos barn:
  • Prognosen är bättre än hos vuxna
  • Risken för att senare utveckla MS är klart lägre hos barn, detsamma gäller återfall i sjukdomen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.