Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allergologi

Latexallergi


Uppdaterad den: 2013-03-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Allergi mot latex kan både ge en snabbreaktion och en senreaktion.1-2
 • Naturligt latex kommer från gummiträdet och finns i många vanliga produkter.

Förekomst

 • Förekomsten ökade under 1980-talet, eftersom latexhandskar började användas i större omfattning än tidigare. Med ökad medvetenhet om riskerna och ökad användning av latexfria handskar har sannolikt förekomsten minskat.3
 • Förekomsten av klinisk latexallergi i befolkningen uppgår sannolikt till 1–2 %.3

Etiologi och patogenes

 • Typ I-allergi:
  • Detta är en IgE-medierad reaktion på latexproteiner med symtom varierande mellan urtikaria och anafylaxi3-4
  • Typ I-reaktion bör misstänkas hos personer som får omedelbara hudsymtom vid kontakt med latexhandskar2
 • Typ IV-allergi:
  • Orsakas vanligen av olika kemikalier och antioxidanter i handskarna och är vanligen inte en reaktion på latex
  • Detta kan ge kontakteksem
  • Rapporter om fördröjda typ IV-reaktioner mot latex är sällsynta3,5

Predisponerande faktorer

 • Vid mer intensiv exponering för latex ökar risken för att utveckla latexallergi.
 • Spina bifida:
  • Patienter med spina bifida (framför allt myelomeningocele) hör till dem som har störst risk att drabbas av latexallergi, eftersom de utsätts för upprepad exponering för latex i samband med ingrepp och omläggningar2-3
  • Förekomsten av latexallergi hos patienter med spina bifida (myelomeningocele) är 20–67 % och risken för anafylaxi under operation är cirka 500 gånger högre än i kontrollgrupper6
 • Vårdpersonal:
  • Det gäller särskilt dem som arbetar i operationssalar och på hemodialysavdelningar.7 Dessa yrkesgrupper har haft en tredubblad risk för latexallergi8-9
  • Det finns en positiv korrelation mellan risken för latexallergi och hur länge man har arbetat i exponerade yrken10
  • Exponering för pudrade handskar ökar risken för astma, allergisk rinit, konjunktivit och angioödem3,8
 • Annan allergi:
  • Annan allergi fyrdubblar risken för latexallergi
  • Födoämnen som korsreagerar med latex är3,10 bland annat avokado, banan, kiwi, mango, papaya och även skaldjur
 • Upprepade kirurgiska ingrepp:
  • Risken för latexallergi ökar för varje operation
  • Studier visar att omkring 75 % av alla operationer på barn som leder till anafylaxi beror på latexallergi11-12
 • Tidigare handeksem oavsett typ:
  • Gör att latex lättare kan tränga igenom huden på grund av torr och sprucken hud3,10

ICD-10

 • L23 Allergiskt kontakteksem

ICD-10 Primärvård

 • L25-P Kontaktdermatit UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnesen ger misstanke om tillståndet.
 • Pricktest, förhöjda nivåer av specifikt IgE mot latex I utvalda fall kan provokationstest bekräfta diagnosen om det har betydelse för behandlingen.

Differentialdiagnoser

 • Atopiskt eksem
 • Andra typer av kontakteksem

Anamnes

 • Anamnesen väcker ofta misstanke om diagnosen, men är inte tillräcklig för att ställa en säker diagnos:9,13
  • I två studier fann man att bara cirka 10 % av dem som uppgav att de hade latexallergi verkligen hade det10,14
 • Finns det tecken på andra typer av allergi från hud, luftvägar och kanske födoämnesallergi?
 • Frågor om möjlig latexallergi bör ingå i preoperativa utredningar.11
 • Vårdpersonal som ofta använder latexhandskar löper risk att drabbas av allergi.

Kliniska fynd

 • Eksemförändringar på exponerat område.

Kompletterande undersökningar

 • Det finns inga standardiserade testprotokoll för utredning av latexallergi.
 • Pricktest:
  • Har högst sensitivitet2,15
  • Rekommenderas i första hand för att påvisa snabballergiska reaktioner10,13
 • Prov för specifikt IgE mot latex:
  • Sensitivitet och specificitet varierar med 50–90 % respektive 80–87 %2-3

Andra undersökningar

 • Preoperativ utredning:
  • Kan vara aktuellt för högriskpatienter11-12
 • Provokationstest:3,9
  • Riskfyllt test och dåligt standardiserat
  • Bör bara utföras på mottagningar med god erfarenhet av metoden
 • Lapptest (epikutantest):9
  • Används för att diagnostisera senreaktioner (typ IV-allergi) som allergiskt kontakteksem

När remittera?

 • Om patienten inte svarar på genomförda åtgärder.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra exponering.
 • Behandla reaktioner.

Allmänt om behandlingen

 • Patienter med latexallergi minskar risken för exponering genom att undvika direkt kontakt med latex.
 • Patienten bör känna till vanliga produkter som innehåller latex och som kan utlösa allergi, och även korsreagerande födoämnen.3
 • Symtomen på latexallergi går snabbt tillbaka när exponeringen upphör. Nivåerna av specifikt IgE mot latex kan vara förhöjda i mer än fem år efter senaste exponering.16

Egenbehandling

 • Undvik kontakt med latexhandskar och andra gummiprodukter.

Läkemedelsbehandling

 • Lokalbehandling med kortisonkrämer.
 • I svåra fall kan peroralt kortison vara aktuellt.
 • Eventuellt antihistaminer för att dämpa klåda.
 • Eventuellt adrenalinpenna om patienten har haft anafylaxi.

Förebyggande åtgärder

 • Vid upprepade operationer av småbarn ska latexfria produkter användas.6,17-18
 • Användning av latexfria handskar istället för pudrade latexhandskar förhindrar utveckling av latexallergi.19
 • Försök pågår med sublingual immunterapi, SLIT, för personer med allvarlig latexallergi.20-22
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Upprepade exponeringar för latex förvärrar det allergiska kontakteksemet.

Komplikationer

 • Anafylaxi

Prognos

 • Prognosen är god om exponeringen för latex upphör. Vid förnyad exponering senare i livet finns risk för recidiv.1

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Undvik exponering för latex och andra gummiprodukter.
 • Var uppmärksam på korsreagerande födoämnen.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons