Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

D-vitaminbrist


Uppdaterad den: 2022-04-28
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Uttalad D-vitaminbrist:
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är <12 nmol/L
 • D-vitaminbrist:1
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är <25 nmol/L
 • D-vitamininsufficiens:1
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är 25–50 nmol/L
 • Det finns ingen konsensus om optimal nivå av plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D, men 50–75 nmol/L anses av många internationella expertgrupper vara tillräckligt.2

Förekomst

 • Västländer:
  • D-vitaminbrist var mycket utbrett i västvärlden i början av 1900-talet, men förekomsten har senare avtagit
  • Förekomsten är sannolikt högre hos personer med mörk hud:
   • I en patientgrupp i Oslo, med ospecifika muskel-skelettsmärtor, huvudvärk eller uttalad trötthet hade 83 % av personer från Mellanöstern, Afrika och södra Asien 25-hydroxyvitamin D nivåer i blodet på <50 nmol/L. Motsvarande för etniska norrmän var 33 %3
   • I en svensk studie på gravida i tredje trimestern fann man 25-hydroxyvitamin D nivåer i blodet på <50 nmol/L hos 65 %, under vinterhalvåret hos 85 %
 • Utvecklingsländer:
  • I de flesta utvecklingsländer är D-vitaminbrist sällsynt, sannolikt på grund av hög exponering för solljus:
   • Ett undantag är kvinnor som sällan lämnar hemmet av religiösa eller kulturella skäl eller som måste täcka sig när de är utomhus
   • Eftersom dessa kvinnor har låga nivåer av D-vitamin löper deras barn ökad risk för att utveckla rakit
  • För tidigt födda barn:
   • Löper ökad risk för att utveckla rakit
 • Enligt en översiktsartikel beräknas en miljard människor i världen lida av D-vitaminbrist eller låga D-vitaminvärden:4
  • Detta gäller särskilt äldre personer, både kvinnor och män5-7

Normal fysiologi

 • D-vitamin bildas i huden vid UVB-strålning och absorberas dessutom i tarmen från livsmedel eller kosttillskott, som innehåller D-vitamin.4
 • D-vitamin är ett hormon med en komplex uppsättning funktioner.
 • Huvudfunktionen för D-vitamin är att öka absorptionen av kalcium från tarmen.
 • D-vitamin tycks dock även ha andra systemiska effekter eftersom 1,25(OH)2D-receptorer också finns i annan vävnad såsom paratyreoidea, ben, njurar, hud, hjärna, hypofys, aktiverade lymfocyter och i olika tumörer.

Etiologi och patogenes

 • Brist på D-vitamin:
  • Låg solexponering och bristfälligt näringsintag
  • Bristande endogen syntes
 • Omsättning i kroppen:
  • D-vitamin från huden och kosten metaboliseras i levern till 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol) som metaboliseras till sin aktiva form 1,25-dihydroxyvitamin D (kalcitriol). Njurarnas produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D regleras noggrant av nivån av paratyreoideahormon (PTH) i plasma samt nivån av kalcium och fosfor i serum4
  • D-vitaminer deponeras i fettvävnaden. Eftersom leverns syntesförmåga är mycket stor antas det att plasmanivån av 25-hydroxyvitamin D avspeglar individens samlade D-vitaminstatus8
  • Mätning av plasmanivån av 1,25-dihydroxyvitamin är inte lämplig för bedömning av D-vitaminstatus, eftersom metaboliten står under aktiv hormonell reglering och även kan vara kompensatoriskt förhöjd vid lättare grader av osteomalaci
 • Osteomalaci och rakit:
  • Minskat innehåll av kalciumsalter i skelettet leder till osteomalaci (mjukt ben)8
  • Osteomalaci kan förekomma framför allt hos vuxna som lider brist på kalcium, fosfat eller D-vitamin
 • D-vitaminbrist leder till minskat upptag av kalcium från tarmen:
  • Detta leder till sekundär hyperparatyroidism med ökad benomsättning, benförlust, nedsatt muskelstyrka och ökad risk för osteoporos med lågenergifrakturer8-9

D-vitaminkällor

 • Människor får i sig D-vitamin genom solexponering, kost och kosttillskott.10-11
 • Solexponering:
  • Solens bidrag till D-vitaminsyntesen hänger ihop med breddgrad, årstid, exponering för direkt solljus och hudpigmentering
  • UVB-strålar med en våglängd på 290–315 nm medför ombildning (fotolys) av 7-dihydrokolesterol i huden till prekolekalciferol (previtamin D3), som därefter omvandlas till kolekalciferol (vitamin D3)
  • Eftersom överskott av previtamin D3 eller vitamin D3 förstörs av solljuset kan betydande solexponering inte förorsaka D-vitaminintoxikation
  • Hudtypen spelar en väsentlig roll för solexponeringen. Hudpigmentet (melanin) förhindrar – i likhet med kläder och solkräm – UV-fotonerna från att ombilda 7-dehydrokolesterol till previtamin D312
  • Solexponering under sommarperioden kan tillföra kroppen stora mängder D-vitamin på mycket kort tid och i betydligt större mängd än vad som tillförs genom kosten eller intag av multivitaminer
  • Att sola i solarium rekommenderas inte som källa till D-vitamin:13
   • Även om solarium kan ge produktion av D-vitamin, är den ökade risken för hudcancer mycket högre och bättre dokumenterad än eventuella hälsovinster av ökad D-vitaminnivå14
   • Smalspektrum-UVB ger mindre erytem och mindre risk för skada på huden
  • Mängden solljus i Skandinavien är dock ofta för liten för att ge en tillräckligt hög koncentration av 25-hydroxyvitamin D under oktober till april.
 • Kost:
  • Daglig rekommenderat intag av D-vitamin genom kosten 10 µg för vuxna
  • Förutom fet fisk är det få livsmedel som innehåller naturligt eller tillsatt D-vitamin.
  • D-vitaminberikning i livsmedel:15
   • Konsumtionsmjölk, fil yoghurt och laktosfria produkter med <3 % fett berikas med 10 µg/L
   • Havre-, soja- och risdrycker berikas med 10 µg/L
   • Margarin och matfettsblandningar (både fasta och flytande) berikas med 20 µg/L/100 g
  • D-vitamininnehåll per 100 g i några vanliga livsmedel:
 • Kosttillskott:
  • Både vitamin D2 och vitamin D3 finns i olika kosttillskott
  • Studier tyder på att vitamin D(animaliskt) ökar D-vitaminnivåerna mer effektivt än vitamin D2 (vegetabiliskt)16
  • D-vitamin är fettlösligt, man behöver därför få i sig lite fett samtidigt för att kroppen ska kunna ta upp vitaminet (läkemedel med kolekalciferol innehåller tillsatta fettsyror)

Kalcium, fosfor och benmetabolism

 • Utan D-vitamin absorberas endast 10–15 % av kalcium och omkring 60 % av fosfor i kosten.10
 • Interaktionen mellan 1,25-dihydroxyvitamin D och vitamin D-receptorer ökar upptaget av intestinalt kalcium till 30–40 % och upptaget av fosfor till 80 %.17
 • Paratyreoideahormon (PTH) ökar reabsorptionen av kalcium i njurarna och stimulerar njurarna till att producera 1,25-dihydroxyvitamin D. Paratyreoideahormon aktiverar också osteoblaster som stimulerar ombildningen av preosteoklaster till mogna osteoklaster, som i sin tur löser upp den mineraliserade kollagenmatrixen i benet. Vid sjuklig överproduktion av PTH under längre tid kan detta leda till osteopeni och osteoporos samt ökad risk för frakturer.18
 • Brist på kalcium och D-vitamin under fostertiden och barndomen kan förhindra maximal inlagring av kalcium i skelettet. Allt eftersom D-vitaminbristen fortskrider blir paratyreoideakörtlarna onormalt stimulerade, något som leder till sekundär hyperparatyreoidism6

Klinisk betydelse av D-vitamininsufficiens

 • D-vitamininsufficiens anses vara ett risktillstånd för sekundär hyperparatyreoidism, förlust av benmineral och osteoporotiska frakturer:
  • En svensk studie visade ökad risk för frakturer när 25-hydroxyvitamin D-nivån var <40 nmol/L19
  • En studie från Australien fann att ändrad benmetabolism visar sig först vid värden <30 nmol/L20
 • Det är osäkert i vilken grad D-vitamininsufficiens påverkar andra funktioner som immunmodulerande och antineoplastiska effekter.21-22
 • Serumnivån av D-vitamin är relaterad till indikatorer för god fysisk form hos kvinnor.23
 • För närvarande finns det få skäl för förskrivning av D-vitamin för att förebygga fallolyckor hos äldre.24
 • Tillskott av D-vitamin utan tillskott av kalcium har inte visats minska risken för frakturer.25

Extraskeletala effekter av D-vitaminbrist

 • Symtomatisk hypokalcemi med kramper:
  • Kan förekomma hos spädbarn under sex månader till mödrar som har obehandlad, ofta subklinisk, osteomalaci
 • Myopati:
  • Proximal myopati hos barn och ungdomar
  • Kan också ge kardiomyopati med hjärtsvikt
  • Kan medföra nedsatt muskelstyrka och ökad fallrisk hos äldre26
 • Andra rubbningar:
  • Rakit hos barn till mödrar med D-vitaminbrist
  • D-vitaminbrist är epidemiologiskt associerad med ökad risk för cancersjukdomar:27
   • Beläggen för en förebyggande effekt mot cancer är för bristfälliga för att några säkra slutsatser ska kunna dras21
   • Tillskott av vitamin D (2000 IE dagligen) hade ingen effekt på förekomst av cancer efter 4 års uppföljning bland äldre kvinnor utan D-vitaminbrist28
   • Högdos vitamin D (100.000 IE intramuskulärt en gång/månad) hade ingen effekt på förekomst av cancer efter 5 års uppföljning29
  • En systematisk översikt visade att D-vitamin som togs dagligen eller en gång/vecka något minskade risken för luftvägsinfektioner. Effekten var störst bland personer med 25-hydroxyvitamin D nivåer på <25 nmol/L30

Predisponerande faktorer

 • Mörkhyade personer som vistas i nordliga länder.
 • Täckande klädsel.
 • Daglig användning av solkräm med med solfaktor 50+.31
 • Undernäring.32
 • Övervikt och fetma (inlagring av D-vitamin i fettvävnad).33
 • För tidigt födda barn:
  • På grund av otillräcklig tillförsel av kalcium och fosfat

ICD-10

 • E55 D-vitaminbrist
  • E55.0 Aktiv rakit
  • E55.9 D-vitaminbrist, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • E63-P Näringsbristtillstånd

Diagnos

Diagnoskriterier

 • D-vitaminbrist definieras som P/S-25-hydroxyvitamin D på <25 nmol/L
 • D-vitamininsufficiens definieras som en nivå av P/S-25-hydroxyvitamin D på 25–50 nmol/L.
 • Allvarlig D-vitaminbrist kännetecknas av typiska symtom som proximal myopati med gångsvårigheter, rakit och osteomalaci.
 • Misstanken om diagnosen kan stärkas av biokemiska fynd som hypokalcemi, hypofosfatemi, förhöjd alkalisk fosfatas (P/S-ALP) och eventuellt förhöjt paratyreoideahormon (P-PTH) i plasma, eventuellt genom röntgenundersökningar eller benbiopsi. Hypokalcemi och hypofosfatemi uppkommer sällan innan D-vitaminbristen är mycket uttalad.

Differentialdiagnoser

 • Trötthet och muskelsmärtor av andra orsaker.

Anamnes

 • Symtom uppträder ofta efter lång tids D-vitaminbrist.
 • Diffusa smärttillstånd.
 • Proximal myopati:
  • Visar sig som trötthet och minskad kraft:
   • Till exempel att en person måste ta stöd med händerna för att kunna resa sig från en stol
   • Problem med att gå i trappor
   • Bredbent och vaggande gång
 • Smärtor i skelettet är mer sällsynt:
  • Börjar i regel över ländryggen för att senare sprida sig till bäcken, höfter, lår, rygg och bröstkorg
 • Symtomen åtföljs eller kompliceras ibland av nedstämdhet.

Riskgrupper

 • Nyfödda som endast får bröstmjölk och som inte får tillskott med D-vitamin.
 • Barn och vuxna med mörk hud.
 • Personer med malabsorption:
  • Celiaki, cystisk fibros, kort tarm-syndrom, Crohns sjukdom, Whipples sjukdom
 • Patienter som genomgått gastric bypass
 • Personer med undernäring.32
 • Personer med övervikt och fetma.33
 • Personer med minimal solexponering.
 • Personer som tar vissa läkemedel såsom glukokortikoider, antiepileptika, antiretrovirala medel, rifampicin, kolestyramin.

Kliniska fynd

 • Barn:
  • Rakit ger tillväxthämning, bensmärtor och bendeformiteter
 • Vuxna:
  • Det kan förekomma lokaliserad eller generell ömhet över ben och muskler vid palpation34
  • Muskelsvaget.
  • Gångsvårigheter kan finnas.

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Diagnosen ställs genom mätning av P/S-25-OH-D-vitamin.
 • D-vitaminbrist:
  • <25 nmol/L
 • Uttalad D-vitaminbrist:
  • Värden under <12 nmol/L

Risk för mätfel

 • Det förekommer stora årstidsvariationer för P/S-25-OH-D-vitamin:
  • I Danmark exempelvis ses hos normala blodgivare ett lägsta referensvärde på 10 nmol/L på vintern och cirka 40 nmol/L på sommaren. (Observera att referensvärden enbart speglar hur det ser ut i populationen, inte att det är ett acceptabelt värde – jämför med blodfetter)
 • De normala referensvärdena är beroende av klimat, solexponering, klädsel, kost,  vitamintillskott, ålder och BMI.8,35

Andra undersökningar

 • Biokemiska fynd speglar orsaker och effekter av D-vitaminbrist
 • S/P-Calcium:
  • Konstateras obehandlat som regel i nedre normalområdet (referens 2,15–2,50 mmol/L) eftersom ökad utsöndring av paratyreoidhormon ger kalciumökning bland annat genom ökad mobilisering från benstommen
  • Ibland är denna mekanism otillräcklig och kalciumnivån faller
 • P/S-Fosfat:
  • Är till en början normalt:
   • Normalvärdena varierar med åldern: högre under nyföddhetsperioden: 1,6–3,0 mmol/L, lägre under ungdomstiden: 0,9–1,5 mmol/L. Vuxna 0,7–1,6 mmol/L (lite olika beroende på kön och ålder)
 • Paratyreoideahormon, P-PTH:
  • Normalvärdena varierar med ålder och metod: omkring 1–6 pmol/L (10–65 ng/L)
  • Har ett omvänt samband med D-vitaminnivån (25-hydroxyvitamin D) vid låga D-vitaminnivåer7
 • Alkalisk fosfatas, P/S-ALP:
  • Högre än normalt vid uttalad D-vitaminbrist

Andra undersökningar

 • Krävs vanligtvis inte

När remittera?

 • Tillståndet kan vanligtvis behandlas av allmänläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Korrigering av vitamin- och mineralbrist.
 • Normalisering av muskelstyrka.

Behandlingen i korthet

 • Solljus:
  • Är den optimala D-vitaminkällan
  • För att bilda D-vitamin motsvarande 5–10 µg per dag räcker det i juni och juli att vara ute barärmad 15 minuter 2–3 gånger/vecka
 • Kost:
  • Kosten är en viktig källa till D-vitamin bara när exponeringen för solljus inte räcker
  • Fet fisk och D-vitaminberikade livsmedel är centrala D-vitaminkällor
 • Läkemedel:
  • D-vitamin och eventuellt kalcium

Egenbehandling

 • Adekvat solexponering och god kosthållning.
 • Se D-vitaminkällor och Förebyggande åtgärder.

Läkemedelsbehandling

 • 25-hydroxyvitamin D <50 nmol/L:
  • Behandlingsindikationer är:1
   • D-vitaminbrist (P/S-25-hydroxyvitamin <25 nmol/L) 
   • D-vitamininsufficiens (P/S-25-hydroxyvitamin 25–50 nmol/L) vid muskuloskeletala symtom och vid lågt P/S-Ca samtidigt med förhöjda nivåer av P-PTH och/eller P/S-ALP
  • På apoteket kan D-vitaminprodukter i lämpliga doser köpas receptfritt:
   • D-vitamin 20 µg/dag (800 IE/dag) peroralt räcker i de flesta fall
  • Om hög dos krävs rekommenderas kolekalciferol 667 IE/droppe eller tablett 400 IE, dessa båda preparat kan skrivas ut på recept
  • Beräkning av behandlingsdos med kolekalciferol:1
  • Vid samtidig frakturförbyggande behandling bör 500–1000 mg kalcium och 800 IE kolekalciferol ges vid samtidig osteoporosbehandling med benspecifika läkemedel:
   • Vitamin D i kombination med kalcium minskar risken för frakturer hos framför allt sköra äldre med otillräckliga D-vitaminnivåer och lågt kalciumintag, vitamin D utan tillägg av kalcium har ingen visad frakturförebyggande effekt36
  • Kalciumtillskott i början av behandlingen, och fortsatt kalcium till personer med lågt intag av mjölkprodukter:
   • Det totala intaget av kalcium bör vara 1 000 mg hos vuxna, 1 200 mg hos män >70 år och kvinnor >50 år
   • Kalciuminnehåll per 100 g i några kalciumrika livsmedel:
 • 25-hydroxyvitamin D <25 nmol/L (D-vitaminbrist):
  • 60–100 µg (2 400–4 000 IE) kolekalciferol dagligen i 3–6 månader eller
  • 420–700 µg (16 800–28 000 IE) kolekalciferol en gång per vecka i 3–6 månader
  • Vid malabsorption, osteomalaci eller fetma kan det behövas mycket högre doser, upp till 10 000 IE dagligen
 • 25-hydroxyvitamin D 25–50 nmol/L (D-vitamininsufficiens):
  • 20–60 µg (800–2 400 IE) kolekalciferol dagligen eller
  • 140–420 µg (5 600–11 200 IE) kolekalciferol en gång per vecka 
 • I mycket speciella fall:
  • Kan det vara aktuellt att inleda med intramuskulär injektion av D-vitamin 100 000 IE, 3–6 gånger med 1–8 veckors intervall beroende på allvarlighetsgrad. Samtidigt påbörjas peroral behandling med D-vitamin 20 μg dagligen (800 IE/dag) samt kalciumkarbonat37
 • En årlig engångsdos kolekalciferol rekommenderas inte:
  • En RCT som undersökte effekten av en årlig engångsdos kolekalciferol (500 000 IE) påvisade ökad risk för fall och frakturer bland äldre
 • Det är osäkert om D-vitaminbehandling är indicerad för att förebygga muskuloskeletal sjukdom om inte osteomalaci/rakit, hypokalcemi eller stegrat PTH föreligger: 38
  • En systematisk review (2018) drog slutsatsen att tillskott av D-vitamin hos patienter med eller utan D-vitaminbrist inte förebygger frakturer och fall eller har positiv effekt på bentätheten

Kontroll

 • Vid symtomatisk D-vitaminbrist/insufficiens bör serumkoncentrationen mätas efter 1 månad för att kontrollera att vitaminet absorberas.
 • Vid asymtomatisk D-vitaminbrist/insufficiens rekommenderas kontroll efter 3 månader och därefter med 6 till 12 månaders intervall.
 • Ökad tillgänglighet och konsumtion av D-vitamin medför en ökad risk för felanvänding och överdoseringar.:
 • Kalciumnivåer bör mätas varje vecka om höga doser D-vitamin ges:
  • Patienten bör göras uppmärksam på symtom vid hyperkalcemi och instrueras om att ta kontakt med läkare för kontroll av S/P-calcium om sådana symtom uppkommer.

Intramuskulär behandling

 • Intramuskulär injektion av D-vitamin används i vissa länder och har visat effekt i flera mindre studier.39-42
 • Biverkningspotentialen för denna typ av behandling är än så länge något oklar, men hyperkalcemi har observerats i studierna.
 • Intramuskulär injektion kan minska problemen med compliance, men tills vidare saknas tillräcklig dokumentation för att behandlingen ska kunna rekommenderas som förstahandsval.
 • Det finns inga D-vitaminpreparat för intramuskulär injektion registrerade i Sverige, men de går att förskriva som licenspreparat.

Barn med D-vitaminbrist och risk för rakit4

 • Bör behandlas aggressivt för att undvika rakit.
 • En behandlingsmodell är kolekalciferol (vitamin D3) 1 000 IE/dag, alernativt 3 000 IE vitamin D2 per dag).
 • Eventuellt kan kontollmätning av 25-hydroxyvitamin D göras oftare än normalt om man misstänker dålig compliance, se Kontroll ovan.

Vegetabiliskt D-vitamin (D2)

 • Eftersom vitamin D2 (vegetabiliskt) bara är omkring 30 % så effektiv som vitamin D3 (animaliskt) behövs upp till tre gånger så höga doser av vitamin D2 för att upprätthålla tillräcklig nivå:
  • D2 ges i första hand till veganer/vegetarianer

Graviditet

 • Graviditet medför ett ökat behov av D-vitamin:
  • I en del länder rekommenderas gravida dagligt tillskott av D-vitamin. Kunskapen om behovet av extra D-vitamin under graviditeten är dock otillräckligt43-44
  • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) konkluderar att upp till 4 000 IE/dag inte är skadligt45
 • D-vitaminbrist hos modern kan medföra rakit hos barnet.
 • I Sverige rekommenderas D-vitamin tillskott till gravida som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade livsmedel eller som har mycket begränsad solexponering:
  • Samma dos D-vitamintillskott rekommenderas till gravida som till övriga barn och vuxna, se nedan under Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder

 • Se D-vitaminkällor ovan.
 • Följande riskgrupper rekommenderas D-vitamintillskott av Livsmedelsverket:15
  • Alla barn <2 år (10 µg/dag)
  • Barn och vuxna som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade produkter (10 µg/dag):
   • Särskilt viktigt under vinterhalvåret, uppehåll kan göras maj–augusti, men det går bra att ta tillskott hela året
  • Barn och vuxna med mycket begränsad solexponering (10 µg/dag om man äter fisk och D-vitaminberikade produkter, annars 20 µg/dag):
   • För att bilda D-vitamin motsvarande 5–10 µg per dag räcker det i juni och juli att vara ute barärmad 15 minuter 2–3 gånger/vecka.
  • Personer som är äldre än 75 år (20 µg/dag)
 • En metaanalys (2014) konkluderar att det saknas vetenskapligt stöd för att tillskott av D-vitamin med eller utan kalcium ger kliniskt relevant minskning av risk att insjukna i hjärtinfarkt, stroke eller cancer eller att få benbrott46-47
 • Det finns inte tillräcklig evidens för att rekommendera eller avråda från screening av asymtomatiska personer.48
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet utvecklas över lång tid.
 • Eftersom symtomen är så allmänna är det lätt att förbise diagnosen.

Komplikationer

 • Se Extraskeletala effekter av D-vitaminbrist ovan

Prognos

 • Prognosen är god vid tidig behandling.
 • Behandling med D-vitamin har en snabb och god effekt hos yngre.
 • Hos äldre, som ofta har haft D-vitaminbrist i många år, är effekten mindre och i många fall uppstår ett kroniskt, behandlingsresistent smärttillstånd.
 • Muskelsvaghet och balans tycks kunna förbättras hos äldre med D-vitaminbrist som får behandling:
  • En RCT påvisade ökad muskelstyrka vid behandling med D-vitamin bland patienter med låg nivå av 25-hydroxyvitamin D och nedsatt muskelstyrka.49
  • En metaanalys (2011) visade att 800–1 000 IE D-vitamin till äldre kvinnor medförde förbättrad balans.50

Uppföljning

 • P/S-25-hydroxyvitamin D bör kontrolleras regelbundet.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Behovet av livslång förebyggande behandling om personen löper risk för D-vitaminbrist.
 • Särskilt personer med mörk hy, personer med begränsad solexponering och personer som får för lite D-vitamin i kosten bör vara uppmärksamma på symtom.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons