Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Dyslipidemi, hyperlipidemi


Uppdaterad den: 2023-02-27
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Begreppet dyslipidemi används för att benämna olika lipidrubbningar med ofördelaktig fördelning av lipider.
 • Kolesterol och triglycerider är viktiga lipider i vår kropp:
  • Kolesterol är en viktig komponent till cellmembraner och är utgångsmaterialet för bland annat bildning av vitamin D, steroidhormoner och gallsyror
  • Triglycerider kan brytas ned för kroppens energiförsörjning
  • Kolesterol och triglycerider transporteras i blodet i form av chylomikroner, VDL, LDL och HDL 
 • Det finns ett samband mellan rubbningar av nivåer av vissa lipider och aterosklerosutveckling, framför allt koronar hjärtsjukdom.
 • Dyslipidemi är således en riskfaktor som behandlas för att minska risken för hjärt- kärlsjukdom:
  • En riskfaktor måste alltid ses i relation till andra samtidiga riskfaktorer när man bedömer behovet av behandling
  • Se även kardiovaskulär riskbedömning
 • Begreppet hyperlipidemi omfattar alla former av ökad nivå av blodlipider:
  • Hypertriglycerideremi utgör också en oberoende riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och räknas som lipidrubbning. Se hypertriglyceridemi.

Övriga begrepp 

 • Primär dyslipidemi:
  • Ingen underliggande sjukdom orsakar tillståndet, här ingår även ärftliga dyslipidemier
 • Sekundär dyslipidemi:
  • Orsakas av en annan primär sjukdom och hyperlipidemi utgör en komplikation, till exempel njursvikt eller hypotyreos
 • Kombinerad dyslipidemi:
  • Innebär att både kolesterolnivån och triglyceridnivån är förhöjda.
 • Hyperkolesterolemi:
  • Betecknar en förhöjd serumkolesterolnivå i plasma
 • Hypertriglyceridemi:
  • Betecknar en förhöjd serumtriglyceridnivå i plasma
 • Opalescent serum eller plasma:
  • Går under beteckningen hyperlipidemi när den kan observeras med blotta ögat
 • Hyperlipoproteinemi:
  • Benämningen används bara om man har uppmätt eller beräknat för hög koncentration av ett eller flera lipoproteiner, vanligtvis LDL eller HDL-kolesterol

Förekomst

 • Kolesterolnivåerna i befolkningen:1
  • Mellan 1986–2004 sjönk genomsnittsvärdet från 6,4 till 5,8 mmol/L bland män och från 6,3 till 5,5 mmol/L bland kvinnor i åldrarna 25–64 år
  • Bland personer i åldrarna 65–74 år, och för perioden 1994–2004 sjönk de från 6,4 till 5,8 bland män och från 7,1 till 6,2 bland kvinnor. Västerbottens hälsoundersökningar som sträcker sig fram till år 2007 visar också att kolesterolnivåerna har minskat
  • Från år 2004 ses i stället en tendens till uppgång både bland män och bland kvinnor
 • Ärftliga varianter dyslipidemier (se även längre ned i texten):
  • Polygen hyperkolesterolemi:
   • Anses vara vanligt förekommande i Sverige
  • Familjär kombinerad hyperlipidemi:
   • Är vanligt förekommande och prevalensen uppskattas till 1 %2
  • Familjär hyperkolesterolemi:3-4
   • Förekommer hos 0,2–0,5 % av befolkningen eller 1 individ på 200-300
   • Endast några procent av dessa har diagnostiserats
 • Konsekvenser:
  • Kardiovaskulär sjukdom leder till över 4 miljoner dödsfall per år i Europa2

Etiologi och patogenes

Patogenes

 • Det finns numera en bred acceptans för att LDL-kolesterol och andra apoB-rika lipoproteiner leder till aterogenes och därmed till ateroskleros:2
  • ApoB är proteinet som binder LDL, VLDL, IDL och kylomikroner
  • Vid endoteldysfunktion kan apoB-rika lipoproteiner fastna i kärlväggar och där ge upphov till ateroskleros
  • Högre nivåer och längre exponering leder till snabbare utveckling av ateroskleros
 • Man har ett en linjär relation mellan LDL-kolesterol (och apoB-rika lipoproteiner) och risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, utan någon lägsta nivå där behandlingseffekten avtar:
  • I vanliga fall korellerar nivåer av LDL och apoB-rika lipoproteiner väl 
  • En metaanalys visade en 19 % relativ riskreduktion för allvarliga hjärt-kärlhändelser för varje 1 mmol/L sänkning av LDL, oberoende av utgångsvärdet, förekomst av diabetes eller förekomst av njursvikt 
 • HDL-kolesterol:
  • En kohortstudie med drygt 14 000 deltagare hittade ett U-format sammanhang mellan HDL-koncentrationen och kardiovaskulär risk: HDL<0,9 mmol/L och HDL >2,0 mmol/L var associerat med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom5

Ärftliga dyslipidemier

Polygen hyperkolesterolemi
 • Orsaken är multipla gener som i samspel kan leda till högre kolesterolnivåer men normala triglyceridnivåer.
 • Även livsstilsrelaterat och är vanligare hos individer med högt fettintag (mättat fett), övervikt och passiv livsstil.
 • Kolesterolnivån ligger oftast kring 6-8 mmol/L och LDL är särskilt högt.6
 • Arvsgången vid polygen hyperkolesterolemi är inte dominant och hyperlipidemin uppträder spritt i släkten.
Familjär hyperkolesterolemi
 • Autosomalt dominant ärftligt tillstånd (95% har en mutation i LDL-receptorgenen), hyperkolesterolemi föreligger redan från födseln och LDL-kolesterol ökar med åldern:7
  • Andra orsaker är mutationer i apoB- eller PCSK9-gener (4–5 % respektive 1 %)
 • Heterozygot familjär hyperkolesterolemi:
  • Obehandlade individer utvecklar ofta hjärt-kärlsjukdom före 55 år (män) och 60 år (kvinnor)
  • Karakteriseras av xantom/xantelasmata – lokaliserade infiltrat av lipidhaltiga skumceller som histologiskt påminner om ett atherom
  • Övervikt är ovanligt och vanligtvis har de här patienterna inte heller hypertoni eller diabetes7-8
  • Förekommer hos 0,2–0,5 % av befolkningen eller 1 individ på 200-300
 • Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
  • Utbredda xantomer, progressiv hjärt-kärlsjukdom och dålig prognos (de flesta dör innan 30 års ålder)
  • Xantom uppstår redan i barnåren, orangegula kutana xantomer utvecklar sig, särskilt i knäveck och armveck, på skinkorna och mellan fingrarna. Polyartralgi är vanligt och supravalvumär aortastenos kan leda till plötslig död
  • Ofta värden på totalkolesterol på över 13 mmol/L
  • Förekommer hos 1 på 160 000–320 000 individer
Familjär kombinerad hyperlipidemi
 • Orsaken är multipla gener som i samspel kan leda till högre nivåer av kolesterol och triglycerider; även livsstilsfaktorer spelar roll.
  • Genetiska faktorer är avgörande och vissa har betydande hyperkolesterolemi, vissa har betydande hyptertriglyceridemi och vissa har en kombination
  • Förekommer hos ungefär 1 på 100 individer
  • Totalkolesterol vanligtvis på 7–9 mmol/l i kombination med triglyceridnivåer över 2 mmol/l
 • Särskild patienter med samtidig hypertriglyceridemi har nytta av statinbehandling.
Andra genetiska former av dyslipidemi
 • Andra ärftliga former av dyslipidemi är:
  • Familjär dysbetalipoproteinemi
  • Vissa former av hypertriglyceridemi
  • Familjär lipoproteinlipasbrist
  • Tangers sjukdom
  • Familkär lecitin-kolesterol acyltransferase (LCAT) brist
Isolerad hypertriglyceridemi
 • Ökade fastande triglycerider och normalt s-kolesterol (<5,0 mmol/l).

Predisponerande faktorer

Sekundär dyslipidemi:

 • Typ 2-diabetes
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Primär biliär kolangit
 • Nefrotiskt syndrom
 • Sköldkörtelsjukdomar vanligen hypotyreos
 • Kronisk njursvikt
 • Rökning
 • Övervikt
 • Läkemedel såsom tiaziddiuretika, betablockerare, orala östrogener, atypiska antipsykotiska, antivirala läkemedel

ICD-10

 • E78 Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier:

ICD-10 Primärvård

 • E78- Lipidrubbning

Diagnos

Allmänt

 • Diagnostiken bygger på att dela in patienter i olika riskkategorier som har olika behandlingsmål.
 • Screening för dyslipidemi bör övervägas hos alla män >40 år och kvinnor >50 år (eller postmenopausala kvinnor).
 • Screening rekommenderas hos individer som har aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom hos nära släktingar med debut före 60 års ålder (kvinnor) och/eller 55 års ålder (män), hyperkolesterolemi i släkten, övervikt/bukfetma och diabetes.

Riskskattning

 • Familjär hyperkolesterolemi har egna specifika diagnoskriterier och räknas alltid som patienter med mycket hög risk.
 • Det finns inga tydliga gränser för hyper-/dyslipidemi då olika gränser hanteras för olika individer:
  • Gränsen för behandlingen beror på olika riskkategorier som baseras på SCORE-tabellen, NDR:s riskmotor eller riskbedömning vid hypertoni4
  • Riskskattning kan även göras via heartscore.org som även inkluderar nivåer av HDL-kolesterol som kan modifiera risken
Riskprofil Kriterier Information
Mycket hög risk

1. Sekundärprevention
2. Beräknad SCORE ≥10 % för 10-års risk på fatal HKS.
3. Allvarlig njursvikt (GFR <30 mL/min/1,73 m2)
4. Familjär hyperkolesterolemi med manifest sjukdom eller riskfaktorer

Sekundärprevention:

Tidigare stroke/TIA, hjärtinfarkt, angina pectoris, perifer arteriell sjukdom, bilddiagnostik som talar för signifikant ateroskleros1, vissa patienter med diabetes mellitus2

Hög risk

1. Enskilda riskfaktorer
2. Beräknad SCORE 5-<10 % för 10-års risk på fatal HKS.
3. Måttlig njursvikt (GFR 30-59 mL/min/1,73 m2)
4. Familjär hyperkolesterolemi utan riskfaktorer

Enskilda riskfaktorer: 

Totalkolesterol > 8 mmol/L, LDL > 4,9 mmol/L, systoliskt blodtryck ≥180 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥110 mmHg, rökare med >20 paketår

 

Måttlig risk Beräknad SCORE 1-<5 % för 10-års risk på fatal HKS.  
Låg risk Beräknad SCORE <1 % för 10-års risk på fatal HKS.  

HKS: Hjärt-kärlsjukdom; GFR: Glomerulär filtrationshastighet
1: Signifikant plack vid DT koronarer eller angiografi eller vid ultraljud av karotiderna
2: Beroende på riskskattningen via NDR:s riskmotor.

 • Riskskattning med hjälp av SCORE-tabellen hos yngre patienter:
  • Här kan man ta hjälp av en kardiovaskulär riskålder som är åldern som kommer överens med en individ med optimala nivåer av riskfaktorer. Riskåldern ger information till yngre personer om hur livslängden reduceras om inga åtgärder vidtas: en 40-årig man med en SCORE-risk på 2% har en riskålder på 60 år och därmed är den förväntade livslängden minskad med 20 år. Se: heartscore.org
  • En annan metod är att använda relativ risk som kan användas i pedagogiskt syfte hos yngre patienter, se nedan:
Relativ risk för 10-års kardiovaskulär mortalitet. Källa: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33.
 • Riskskattning med hjälp av SCORE-tabellen hos äldre patienter:
  • Äldre patienter kan, baserad på ålder och kön, ha en hög risk för kardiovaskulära dödliga händelser och det skulle kunna leda till övermedicinering
  • Noggrann klinisk bedömning rekommenderas för att inte övermedicinera äldre personer
  • Sannolikt överskattar SCORE-tabellen risken hos äldre personer och framtida tabeller kan kommer att användas hos denna patientgrupp9
 • Patienter med diabetes:
  • I Sverige rekommenderas användningen av NDR:s riskmotor (Nationella Diabetes Register) för att dela in patienter med låg till mycket hög risk
  • Den Europeiska kardiologföreningen bedömer att alla diabetespatienter med tecken på organskada (såsom retinopati och proteinuri), rökning, hypertoni och dyslipidemi räknas som patienter med mycket hög risk
 • Andra faktorer som kan spela in vid riskskattning är social deprivation, psykosocial stress, övervikt, fysisk inaktivitet, ärftlighet, autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, vissa psykiatriska sjukdomar, HIV-behandling, förmaksflimmer, vänsterkammerhypertrofi, kronisk njursvikt och sömnapnésyndrom:
  • Även diabetes eller hypertoni under graviditeten är riskfaktorer

Diagnoskriterier familjär hyperkolesterolemi (FH)

 • Bygger på poängsättning enligt Dutch Lipid Clinic Network:
  • Välj enbart ett alternativ per grupp, den högsta som passar in
  • En ‘definitiv’ FH diagnos vid >8 poäng
  • En ‘sannolik’ FH diagnos vid 6–8 poäng
  • En ‘möjlig’ FH diagnos vid 3–5 poäng
Diagnostiska kriterier:
 • Ärftlighet:
  • Förstagrads familjemedlem med känd förtida (män: <55 år; kvinnor: <60 år) koronarsjukdom eller vaskulär sjukdom eller förstagrads familjemedlem med LDL över 95:e percentilen: 1 poäng
  • Förstagrads familjemedlem med xantomknutor och/eller arcus senilis eller barn <18 år med LDL över 95:e percentilen: 2 poäng
 • Anamnes:
  • Patient med förtida (män: <55 år; kvinnor: <60 år) koronar sjukdom: 2 poäng
  • Patient med förtida(män: <55 år; kvinnor: <60 år) cerebral eller perifer arteriell sjukdom: 1 poäng
 • Klinisk undersökning:
  • Xantomknutor i senor: 6 poäng
  • Arcus senilis innan 45 års ålder: 4 poäng
 • LDL-nivåer:
  • LDL ≥ 8.5 mmol/L (325 mg/dL): 8 poäng
  • LDL 6.5–8.4 mmol/L (251–325 mg/dL): 5 poäng
  • LDL 5.0–6.4 mmol/L (191–250 mg/dL): 3 poäng
  • LDL 4.0–4.9 mmol/L (155–190 mg/dL): 1 poäng
 • DNA-analys:
  • Funktionell mutation i LDLR, apoB eller PCSK9-gen: 8 poäng

Anamnes

 • Anamnesen är till för att identifiera andra riskfaktorer:
  • Ärftlighet:
   • Släktingar med hyperkolesterolemi?
   • Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom hos nära släktingar med debut före 60 års ålder (kvinnor) och/eller 55 års ålder (män)
  • Hypertoni
  • Rökning
  • Onyttiga matvanor
  • Fysisk inaktivitet:
   • <150 minuter (måttlig intensitetsnivå) alternativt <75 minuter (hög intensitetsnivå) per vecka 
  • Psykosocial ohälsa
  • Överkonsumtion av alkohol 
  • Diabetes
  • Erektil dysfunktion
  • Läkemedel
 • Vid konstaterad dyslipidemi:
  • Föreligger tecken på sekundär dyslipidemi? Läkemedel som kan orsaka hyperlipidemi? Kroniska sjukdomar som kan orsaka hyperlipidemi?
 • Tidigare hjärt-kärlsjukdomar?

Kliniska fynd

 • Bedömning av andra riskfaktorer:
  • Blodtryck:
   • Normalvärde <140/90 mmHg
  • Vikt, längd, BMI, midjemått:
   • BMI 20-25
   • Midjemått <94 cm (män)
   • Midjemått <80 cm (kvinnor)
  • Tecken på perifer arteriell sjukdom:
   • Eventuell undersökning av stenosljud i halskärl, njurartärer och ljumskartärer samt puls i ljumskar och distalt i nedre extremiteter
 • Hjärt-kärlstatus:
  • Kärlstatus
 • Bedöm förekomsten av xantomknutor, arcus senilis corneae och xantelasmata för att bedöma risken på familjär hyperkolesterolemi:
  • Xantelasmata verkar vara en oberoende riskfaktor för aterosklerosisk hjärt-kärlsjukdom oberoende av lipidnivå10
   Xantelasma
  • Xantomknutor i senor: 
  • Arcus senilis är en vitgrå ring som man kan iaktta i korneas periferi, initialt mest längst upp och ned men senare ringformad och kan vara ett tecken på familjär hyperkolesterolemi när den uppträder före 45 års ålder
  • Prediktivt värde:
   • Arcus corneae och xantelasmata är inte specifika för familjär hyperkolesterolemi, men de uppträder mycket tidigare i livet hos den här gruppen än vid andra hyperkolesterolemier7
   • Arcus senilis cornea verkar inte vara en oberoende riskfaktor för koronarsjukdom10

Kompletterande undersökningar i primärvården

Lipidstatus

 • Görs i en klinisk stabil situation (det vill säga minst åtta veckor efter hjärtinfrakt).
 • Kartläggs genom att undersöka serumvärden av:
  • Totalkolesterol
  • HDL-kolesterol
  • Triglycerider 
  • LDL-kolesterol:
   • LDL >5 mmol/L (vuxna) eller >4 mmol/L (barn) kan tala för familjär hyperkolesterolemi
 • Värden på totalkolesterol, LDL- och HDL-kolesterol har starkast evidens:
  • LDL rekommenderas som primärt mål vid behandling
  • Såväl fastevärden som icke-fastevärden kan användas vid screening och riskbedömning:
   • Hos patienter med diabetes eller misstänkt hypertriglyceridemi rekommenderas fastevärden
  • Non-HDL-kolesterol kan i vissa användas som sekundära behandlingsmål:
   • Det gäller särskilt hos patienter med höga triglycerider, diabetes, obesitas eller myckt låga LDL-värden
   • Non-HDL-kolesterol: Totalkolesterol - HDL-kolesterol
 • Två mätningar bör göras (kliniskt stabil situation) med minst 2 veckors intervall, om inte patienten klassificeras som mycket hög riskpatient.

Fler undersökningar i primärvården

 • EKG tas på patienter med fastställd hypertoni.
 • Andra blodprover för att bedöma annan patologi och eventuellt sekundär dyslipidemi:
  • Blodstatus
  • Fastande blodglukos och vid diabetes HbA1c
  • TSH och T4
  • Levertransaminaser
  • Kreatinin, Na, K
 • Eventuellt albumin/kreatinin-ratio för att bedöma om (mikro-)albuminuri föreligger.

Familjär hyperkolesterolemi

 • Barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol bör bedömas avseende familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test, se diagnoskriterier:
  • Även förstagradssläktingar till personer med familjär hyperkolesterolemi bör bedömas (kaskadtestning)

Andra mätningar

 • Apolipoprotein B (ApoB) och Apolipoprotein A1 (ApoA1) är andra värden som skattar VLDL-, IDL- och LDL-kolesterol respektive HDL-kolesterol men tillför inget av praktisk betydelse för riskvärdering eller för att följa upp behandlingen4
 • Apolipoprotein CIII kan möjligen få större värde som terapeutiskt mål i framtiden
 • Lipoprotein(a) eller Lp(a) är en oberoende riskmarkör och bedöms vara en riskfaktor vid värden över 180 mg/dL och kan vara av värde hos patienter med förtidig hjärt-kärlsjukdom, familjär hyperkolesterolemi, ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom, recidiverande hjärt-kärlsjukdom och patienter med risk över 5% för dödliga hjärt-kärlhändelser (SCORE).
 • Genotypering rekommenderas inte för riskbedömning av patienter men kan övervägas vid vissa genetiska tillstånd.

Andra undersökningar

 • Beroende på fynden kan andra undersökningar göras.

När remittera?

 • Komplicerade fall remitteras till lämplig remissinstans:
  • Diagnostik och behandling av familjär hyperkolesterolemi
  • Familjär hyperlipidemi
  • Familjer med tidig hjärt-kärlsjukdom
  • Hypertriglyceridemi >10 mmol/L
 • Om behandlingen inte ger någon effekt.

Checklista vid remittering

Familjär hyperkolesterolemi

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? (Är diagnosen bekräftad med gentest? Misstanke om familjär hyperkolesterolemi?) Behandling? Annat?
 • Anamnes:
  • När upptäcktes högt kolesterol? Ålder för debut av hjärt-kärlsjukdom hos den drabbade eller familjemedlemmar?
  • Släktingar med hyperkolesterolemi? Information om kolesterolvärden i familjen eller släkten? Tidig koronarsjukdom (<60 år) i släkten? Rökning? Matvanor? Alkoholintag?
  • Andra relevanta sjukdomar? 
  • Pågående läkemedelsbehandling mot högt kolesterol? Tidigare behandling?Andra läkemedel? 
  • Konsekvenser – kardiovaskulära komplikationer?
 • Kliniska fynd:
  • Hjärtfrekvens, blodtryck, BMI, midjemått
  • Xantelasmer? Xantomknutor?
  • Stenosljud (buk, carotis)? Perifera pulsationer?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Lipidvärden före behandling och efter behandling (totalkolesterol, LDL, HDL, triglycerider)
  • Övriga prover såsom glukos, TSH, GT, ALAT, CK, kreatinin, U-albumin/kreatininratio
  • EKG

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Kranskärlssjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Stöd att sluta röka till personer med kranskärlssjukdom som röker (prioritet 1)
 • Reperfusion med primär PCI (ballongvidgning), eller trombolys vid ST-höjningsinfarkt:
  • Erbjuda trombolys inom 30 minuter vid ST-höjningsinfarkt där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 minuter efter EKG (prioritet 2)
 • Revaskularisering med PCI eller CABG (kranskärlskirurgi) vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda bedömning vid multidisciplinär konferens för ställningstagande till revaskularisering till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med komplicerad proximal LAD-stenos, trekärlssjukdom, huvudstamsstenos eller andra komplicerande kliniska faktorer (prioritet 3)
  • Erbjuda kranskärlskirurgi (CABG) till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlssjukdom och ett beräknat eller uppskattat SYNTAX-värde (gradering av operationsrisk) högre än 22 eller diabetes (prioritet 3)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom (prioritet 2)

Klaffsjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos:
  • Erbjuda kateterburen aortaklaffsimplantation till personer med uttalad, symtomgivande aortastenos som bedöms ha så hög risk att öppen klaffkirurgi inte är lämplig (prioritet 3)

Arytmi

Hälso- och sjukvården bör:

 • Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer:
  • Erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 2 eller större för män och CHA2DS2VASc större än 2 för kvinnor) behandling med NOAK (prioritet 2)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 1 eller större) behandling med acetylsalicylsyra (icke-göra)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och utan riskfaktorer för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 0) antikoagulationsbehandling (icke-göra)
 • Antikoagulationsbehandling inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer:
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med NOAK inför elkonvertering (prioritet 2)
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med warfarin inför elkonvertering (prioritet 3)

Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvården bör:

 • Behandling med MRA (mineralkortikoidreceptorantagonister) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda behandling med spironolakton eller eplerenon som tillägg till basbehandling vid hjärtsvikt NYHA II–IV och ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 % (prioritet 2)
  • Erbjuda behandling med eplerenon vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt (prioritet 2)
 • CRT-behandling (Cardiac Resynchronization Therapy) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (NYHA III–IV), nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm (prioritet 1)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt:
  • Erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom hjärtrehabilitering (prioritet 3)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid vänsterkammarsvikt:
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med vänsterkammarsvikt, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid sjukdom i lungvävnaden:
  • Inte erbjuda behandling med 5-fosfodiesterashämmare till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling (implantbar defilbrillator) i livets slutskede:
  • Erbjuda personer med ICD-behandling samtal om innebörden av och möjligheten till inaktivering av defibrillatorns chockfunktion under hela sjukdomsförloppet, men framför allt i livets slutskede (prioritet 1)

Genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

Hälso- och sjukvården bör:

 • Diagnostik av familjär hyperkolesterolemi:
  • Erbjuda barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol diagnostik av familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test (prioritet 3)
 • Kaskadtestning av genetisk hjärt-kärlsjukdom:
  • Erbjuda kaskadtestning med klinisk eller genetisk undersökning för att identifiera genetisk hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläktingar till personer med familjär kardiomyopati, familjär jonkanalsjukdom, familjära thorakala aortaaneurysmer och aortadissektioner (inklusive Marfans syndrom) eller familjär hyperkolesterolemi (prioritet 3)
 • Uppföljning inom GUCH-verksamhet (grown-up congenital heart disease) av vuxna med medfödda hjärtfel:
  • Erbjuda uppföljning inom GUCH-verksamhet till vuxna med medfödda hjärtfel (prioritet 2)

Till: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2018-01-01

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nedan redovisade åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt prioriteringsskalan 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har högst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Tobaksbruk

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som snusar (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
  • Webbaserad intervention till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak.

Riskbruk av alkohol

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)
  • Rådgivande samtal till gravida med bruk av alkohol (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda:
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år med bruk av alkohol (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om alkohol.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda
  • Familjestödsprogram till barn 2–12 år med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om fysisk aktivitet och Stöd för samtal om matvanor.

Inför planerad operation

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin) till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)

Till: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018.

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2014)

Riskbedömning

 • Mycket hög risk:
  • Dokumenterad tidigare kardiovaskulär sjukdom (sekundärprevention)
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE ≥10 %
  • Kronisk njursjukdom med GFR <30 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • Hög risk:
  • Markant förhöjning av enskilda riskfaktorer, till exempel:
   • Totalkolesterol >8 mmol/L
   • Systoliskt blodtryck >180 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥110 mmHg
   • Rökare med >20 paketår (antal paket à 20 cigaretter per dag × antal år)
   • Före eller under behandling
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 5 % – <10 %
  • Kronisk njursjukdom med GFR 30–59 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • Måttlig risk:
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 1 % – <5 %
 • Låg risk:
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE <1 %
 • SCORE-algoritmen:
  • Finns på heartscore.org. Personer över 65 år inkluderas inte, men har ökande risk med stigande ålder
 • Riskbedömning vid diabetes:
  • Det svenska Nationella Diabetesregistret, NDR, har konstruerat egna modeller för riskskattning vid typ 1- och typ 2-diabetes som finns på ndr.nu/risk. Därigenom kan hjärt-kärlrisken för diabetiker skattas på ett mer finkalibrigt sätt

Hyperlipidemibehandling

 • Livsstilsåtgärder inklusive fysisk aktivitet och lämplig kost enligt gällande rekommendationer är grundläggande vid kardiovaskulär prevention.
 • Det är den sammanlagda risken för hjärt-kärlsjukdom som ska avgöra vilka patienter som bör erbjudas lipidsänkande behandling.
 • Statiner utgör alltid förstahandsmedel och har dokumenterad effekt även på triglycerider.
 • Vid hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom bör erbjudas behandling med fastställda doser av kolesterolsänkande statiner, snarare än att särskilda målnivåer skall uppnås.
 • Kolesterolupptagshämmare (ezetimib):
  • Det saknas tillräcklig evidens för att ezetimib påverkar risken för kardiovaskulära händelser
 • Gallsyraabsorptionshämmare, resiner (kolestyramin, kolestipol, kolesevelam):
  • Det finns viss evidens för att resiner kan minska kardiovaskulär morbiditet vid hyperkolesterolemi
 • Fibrater (bezafibrat, gemfibrozil, fenofibrat)
  • Effekt på kardiovaskulär morbiditet har inte påvisats

Behandlingsrekommendation

 • Vid hög kardiovaskulär risk och LDL-kolesterol <4,9 mmol/L rekommenderas standardiserad dosering av statin (till exempel simvastatin 20–40 mg, atorvastatin 10–20 mg). Önskvärda nivåer av LDL-kolesterol ska mer ses som riktmärken än som absoluta behandlingsmål.
 • Vid mycket hög risk eller LDL-kolesterol >4,9 mmol/L rekommenderas mer intensiv statinbehandling (till exempel atorvastatin 40–80 mg, rosuvastatin 20–40 mg).
 • Statiner bör övervägas vid kronisk njursjukdom eftersom detta innebär förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.
 • Kombinationsbehandling med andra lipidsänkande läkemedel för att nå mycket låga LDL-kolesterolnivåer har inte dokumenterats avseende patientnytta.
 • För övriga lipidsänkande läkemedel finns föga dokumentation för prevention av kardiovaskulär sjukdom och användningen begränsas till speciella patientgrupper.
 • Lågt HDL-kolesterol indikerar hög risk för hjärt-kärlsjukdom, men det saknas stöd för att läkemedel som höjer HDL-kolesterol minskar risken för kardiovaskulär sjukdom.

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2014)

Behandlingsmål

 • Rökfrihet, nyttig kost, tillräcklig fysisk aktivitet, normal kroppsvikt, normalt blodtryck, normoglykemi och rekommenderade högsta LDL-nivåer (beroende på riskgrupp):
  • Svenska riktlinjer från 2014 är inte längre i samklang med europeiska riktlinjer, där nya lägre värden på LDL-kolesterol föreslås användas även i Sverige13-14 
  • Tabellen nedan presenterar målvärden från 20192
 • Den totala risken för hjärt-kärlsjukdomar utgör det primära underlaget för beslut om behandling, inte endast lipidnivån.9,13,15-16
 • Vid familjär hyperkolesterolemi är behandlingsmålet LDL <1,8 mmol/L eller <1,4 mmol/L vid manifest hjärt-kärlsjukdom; för barn under 10 år är detta LDL <3,5 mmol/L eller 50 % reduktion av utgångsvärdet.15

Översikt svenska (SV) och europeiska behandlingsmål (EU)

Mortalitet (10 år)

Behandlingsmål (LDL) Kommentarer
Låg risk
(risk < 1%)
 • LDL <3,0 mmol/L (EU)
 • Svenska målvärden saknas
 • Anpassade levnadsvanor
 • Statiner är indicerade vid LDL >4,9 mmol/L
Måttlig risk
(risk 1 – <5%)
 • LDL <2,6 mmol/L (EU)
 • Non-HDL-kolesterol <3,4 mmol/L (EU)
 • Svenska målvärden saknas
 • Anpassade levnadsvanor
 • Statiner är indicerade vid LDL >4,9 mmol/L eller vissa andra riskfaktorer
Hög risk
(risk 5 – <10 %)
 • LDL <2,5 (SV) eller <1,8 mmol/L (EU)
 • Non-HDL-kolesterol <3,3 (SV) eller <2,6 mmol/L (EU)
 • 50 % reduktion från utgångsvärdet*
 • Anpassade levnadsvanor
 • Läkemedelsbehandling med simvastatin (SV) eller mer potent statin (EU)
Mycket hög risk
(risk ≥10 %)
 • LDL <1,8 (SV) eller <1,4 mmol/L (EU)
 • Non-HDL-kolesterol <2,6 (SV) eller <2,2 mmol/L (EU)
 • 50 % reduktion från utgångsvärdet*

*) Svenska riktlinjer från 2014 rekommenderar att målvärden uppnås alternativt en 50 % reduktion medan europeiska riktlinjer rekommenderar att 50 % reduktion alltid ska ses som ett behandlingsmål utöver de absoluta målvärdena

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen består av anpassning av ohälsosamma levnadsvanor och eventuellt läkemedelsbehandling (beroende på risknivå):
 • Behandling av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bör beaktas och behandlas enligt rådande riktlinjer. Se även: hypertoni, typ 2-diabetes, fetma, rökning.

Behandlingsrekommendationer från andra länder

 • Denna artikel baseras mest på ESC:s riktlinjer om dyslipidemi men andra grupper har gett ut riktlinjer för behandling av dyslipidemi. Ett urval presenteras här. 
 • Den tyska allmänmedicinska fackföreningen DEGAM rekommenderar:17
  • Statin erbjuds vid risk på större hjärt-kärlhändelser >20 % (på 10 år) 
  • Behandlingen ska inte styras av särskilda målvärden för LDL
  • En fast dos statin rekommenderas (simvastatin 20–40 mg/dag eller pravastatin 40 mg/dag)
  • Inga andra läkemedel rekommenderas vid behandling av dyslipidemi (såsom ezetimib)
  • Ingen uppföljning av LDL-värden behövs
 • NICE-guidelines (Storbritannien):18
  • Riktlinjerna skiljer sig från kardiologföreningens rekommendationer
  • Erbjud behandling med atorvastatin 20 mg vid risk på större hjärt-kärlhändelser >10 % (på 10 år)
  • Statinbehandlingen ska leda till minskning av icke-HDL-kolesterol >40 % – vid hög risk för kardiovaskulär sjukdom kan statinbehandlingen intensifieras  

Egenbehandling

Anpassning av ohälsosamma levnadsvanor

 • Bör pågå i minst sex månader innan man tar ställning om behandling med läkemedel ska sättas in.
 • Undantaget är patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom där man ofta vill starta med läkemedelsbehandling och omläggning av livsstil samtidigt.
 • Förändrad livsstil gav, enligt en stor metaanalys, bara en måttlig reduktion i kolesterolnivå.19
 • Kombination av koständringar och träning:
  • Då kostråd tenderar att sänka totalkolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider, samtidigt som träning tenderar att höja HDL-kolesterol och sänka triglycerider så verkar det logiskt att kombinera de här två åtgärderna20-21

Kostråd

 • Matvanor som kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom generellt återfinns i kapitlet om hypertoni (under Egenbehandling) samt Enkla råd för bra matvanor (7 steg) – En snabbguide om hur hälso- och sjukvårdens personal kan stödja patienter att få mer hälsosamma matvanor, från Socialstyrelsen (2014):
 • Minska mängden fett i kosten till maximalt 35 % av kaloriintaget:
  • Transfetter har stor effekt på blodlipiderna22; industriell härdning av oljor och fetter står för den största delen av transfetter i vår diet
  • Mättade fettsyror har störst påverkan på LDL-kolesterol och bör vara mindre än 10 % av det totala kaloriintaget; huvudkällan till mättat fett i kosten är kött, köttprodukter (15–20 %) och mjölkprodukter (40 %) men det finns även i tropiska vegetabiliska oljor som palm- och kokosolja
  • Transfetter minskar nivån av HDL-kolesterol men mättade fetter ökar HDL-nivån
  • I stället bör den största delen av fettintaget komma från enkelomättat fett samt omega-3- och omega-6-fettsyror och kolesterolintaget bör vara mindre än 300 mg/dag
 • Öka mängden fibrer och kolhydrater:
  • Fibrer i kosten, särskilt lösliga fibrer, har en direkt kolesterolsänkande effekt (finns särskilt i havre och korn)
  • Produkter med såväl kolhydrater som fibrer kan vara ett bra substitut för mättad fett
  • Produkter med lågt glykemiskt index rekommenderas särskilt
  • Karbohydratintaget rekommenderas vara mellan 45–55 % av det totala energiintaget och maximalt 10 % bör komma från sockerarter
 • HDL-kolesterol kan ökas genom måttligt alkoholintag, viktnedgång och fysisk aktivitet.
 • Enkelomättat fett kan öka insulinkänsligheten och minska nivåer av triglycerider:
 • Ett ökat intag av nötter associeras med en signifikant minskning av kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider23
 • Alkohol:
  • Måttligt intag (2 enheter/dag för män, 1 enhet/dag för kvinnor) är acceptabelt
  • Patienter med hypertriglyceridemi kan behöva avstå från alkohol helt
 • Salt:
  • Maximalt 5 gram per dag rekommenderas
 • Kosttillskott och andra produkter för behandling av dyslipidemi:
 • Dokumentation:

Fysisk aktivitet

 • Fysisk aktivitet har endast liten effekt på LDL-kolesterol, men har gynnsamma effekter vid en övrigt förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom:
  • Har visat sig öka HDL-kolesterol med 0,05–0,06 mmol32
  • Minsta träningsmängd som behövs för att öka HDL-kolesterolet är 900 kcal per vecka, vilket motsvarar ungefär 120 minuters aerob träning33
  • Effekten verkar vara högre för högriskgrupper34
  • Det är en ganska stor variation i effekten av träning på HDL-kolesterolet.35 Förbättring av HDL verkar vara mer relaterat till mängden aktivitet än till intensiteten.36
 • Regelbunden fysisk aktivitet med måttlig intensitet rekommenderas hos alla patienter med dyslipidemi:
  • Målet är minst 30 minuters motion/dag
  • Se även: FYSS37
 • Fysisk inaktivitet har en mycket negativ effekt på lipidmetabolismen.38

Viktminskning

 • Rekommenderas om BMI är över 25 kg/m2 och/eller midjemått större än rekommenderat (se Diagnostik).
 • Viktminskning har en liten effekt på LDL-nivåer men kan vara något större om den har åstadkommit genom minskning av dietärt fettintag.
 • Viktminskning genom fysisk aktivitet och nyttig kost kan påverka andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och bör därför rekommenderas enligt ovan.

Rökning

 • Viktig oberoende riskfaktor för koronarsjukdom och rökstopp är av mycket stor betydelse.
 • Barn och unga med familjär hyperkolesterolemi bör särskilt varnas för faran med rökning.
 • HDL-kolesterol kan minska av rökstopp men endast om rökstoppet inte leder till viktuppgång.

Behandlingsförslag läkemedel

 • Se även behandlingsmål för att bedöma vilken nivå av LDL-kolesterol bör eftersträvas.
 • Hos patienter med hög risk rekommenderas i första hand statin i ordinär dos:
  • Till exempel simvastatin 20–40 mg och atorvastatin 10–20 mg
  • Europeiska riktlinjer rekommenderar potenta statiner i varje patientgrupp (2019), enligt nedan2
 • Hos patienter med mycket hög risk eller LDL >4,9 mmol/L rekommenderas en mer intensiv behandling med en potent statin:
 • Kolesterolabsorptionshämmare rekommenderas tillsammans med statiner om behandlingsmålet inte uppnås med den högsta doseringen av statiner eller hos patienter som inte tolererar statiner.
 • Kombinationsbehandling med andra preparat för att uppnå mycket låga värden av LDL-kolesterol rekommenderas inte rutinmässigt.
 • Hos patienter med hög eller mycket hög risk som får biverkningar av statinbehandlingen kan kombinationsbehandling med låg dos statin och kolesterolabsorptionshämmare eller resin övervägas.13

Läkemedelsgrupper

Statiner

 • Verkningsmekanism:
  • Statiner hämmer det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen, enzymet HMG-CoA-reduktas. Detta leder till en sänkning av LDL-kolesterol
 • Preparat:
 • Insättning och dosering:
  • Vid insättning bör levertransaminaser kontrolleras för att få ett utgångsvärde
  • Simvastatin tabletter: 20 mg x 1 till kvällen, upp till 80 mg x 1
  • Pravastatin tabletter 20 mg x 1 till kvällen, upp till 40 mg x 1
  • Fluvastatin kapslar 20 mg x 1 till kvällen, upp till 40 mg x 2
  • Atorvastatin tabletter 10–40 mg x 1, upp till 80 mg x 1
  • Rosuvastatin tabletter 20–40 mg x 1, upp till 40 mg x 1
 • Effekt:
  • Ger en minskning på 30–55 % av LDL-kolesterol
  • Sänker triglycerider med 15–20 %
  • Vissa statiner höjer HDL-kolesterol med 5–10 %
 • Övrig dokumentation:
 • Biverkningar:
  • 1–10 % av de som behandlas med statiner upplever biverkningar såsom subjektiv trötthet eller besvär med mage och tarm förekommer men muskelproblem är vanligast:
  • Muskelbiverkningar är vanliga:
   • 5–10 % utvecklar muskelvärk utan CK-stegring, och behandlingen behöver inte avslutas på grund av detta:
    • Bedömning om statiner är orsaken till besvären kan göras med hjälp av SAMS-formuläret
   • Allvarliga muskelbiverkningar är sällsynta. Den mest allvarliga biverkningen är myopati, som kan leda till rabdomyolys vilket kan leda till akut njursvikt och död
   • <1 av 1 000–10 000 utvecklar myopati, som karakteriseras av muskelvärk med CK-stegring. Se även: Uppföljning
  • Leverpåverkan är sällsynt och dosberoende (0,5–2 % av behandlade) men ska hanteras på olika sätt beroende på nivåer av ALAT, se Uppföljning
  • Katarakt:
   • Ökad risk, speciellt det första året av behandlingen (NNH 33 över 5 år)56
  • Njursvikt:
   • Sannolikt ökad risk (NNH 434 över 5 år)56
  • Diabetes:
   • Det finns en liten ökad risk för typ 2-diabetes vid statinanvändning; uppskattningsvis ett nytt fall av diabetes per 255 patienter behandlade under fyra år13 
   • Vinsten med statinbehandling för att förebygga kardiovaskulär sjukdom är betydligt större än risken för utveckling av typ 2 diabetes
   • Uppmärksamhet på risken för utveckling av diabetes vid statinbehandling rekommenderas57
 • Försiktighetsåtgärder:
  • Hos äldre finns ökad risk för interaktioner och biverkningar. Patienter med en till synes dålig kortsiktig prognos har sannolikt inte samma nytta av behandlingen
  • Risk för muskelbiverkning ökar vid interaktion med andra läkemedel, hos äldre, vid låg kroppsvikt, vid idrottsmän och vid nedsatt lever- eller njurfunktion:
   • Vid långvariga muskelsymtom bör CK kontrolleras då rabdomyolys är en mycket sällsynt men allvarlig biverkning
   • Se Komplikationer (myalgi/muskelsymtom)
  • Behandling med statiner ger en liten ökning av diabetesincidensen
  • Bilden nedan presenterar läkemedel som kan interagera med statiner och rekommendationerna i FASS rekommenderas för att undvika vissa interaktioner
Medel som kan interagera med statiner och leda till ökad risk för myalgi och rabdomyolys. Källa: Läkemedelsverket (2014).

Kolesterolabsorptionshämmare

 • Verkningsmekanism: 
  • Påverkar sterol­transportören och hämmar därmed upptaget av kolesterol 
 • Preparat: 
 • Insättning och dosering:
  • Ezetimib 10 mg 1x1
  • Kan sättas in om LDL-målen inte nås med statinbehandling
 • Effekt:
  • Sänker LDL-kolesterol med 15–20 % utan större effekt på HDL-kolesterol och triglycerider
  • Det finns några studier som visar på en beskedlig men signifikant minskning av incidensen av stroke (21 %) 
 • Biverkningar:
  • Biverkningar är ovanliga

Resiner

 • Verkningsmekanism:
  • Binder gallsyror i tarmen och påverkar därmed återupptagendet av dessa genom att ingripa i det enterohepatiska kretsloppet
  • Det minskade återflödet av gallsyror leder till att levern uppreglerar enzymer vilket ger ökad produktion av gallsyror i levern. Eftersom levern behöver LDL-kolesterol för denna process minskar LDL-nivåerna i blodet
 • Preparat:
 • Insättning och dosering:
  • Startdosering bör vara (mycket) låg för att förhindra biverkningar
  • Kolestyramin: 8–16 gram/dygn fördelat på 2–3 tillfällen (vuxna)
  • Kolestipol: 5–30 gram/dygn fördelat på 1–4 doser
  • Kolesevelam 625 tabletter: 3 tabletter 2 gånger dagligen 
 • Effekt:
  • Sänker LDL-kolesterol med 15–25 %; kan ge en lätt ökning av triglycerider
  • Aktuell evidens kring resinernas effekt på hjärt-kärlsjukdom saknas
 • Biverkningar:
  • Gastrointestinala biverkningar är vanliga

Fibrater

 • Verkningsmekanism:
  • Aktiverar cellkärnreceptorn PPAR-alfa och påverkar därmed lipidmetabolismen
 • Preparat:
 • Insättning och dosering:
  • Bedöm eventuell njur- och leversvikt
  • Behandling sker i upptrappning på grund av biverkningar
 • Effekt:
  • Liten effekt på LDL-kolesterol, men kan reducera triglycerider med 50–60 %
  • Ingen effekt på kardiovaskulär morbiditet har påvisats58
 • Biverkningar:
  • Gastrointestinala biverkningar hos ungefär 5 % av patienterna
  • Ökad risk för gallsten och muskelsmärta med enstaka fall av rabdomyolys
  • Kan interagera med statiner

Monoklonala antikroppar mot PCSK9

 • PCSK9-proteinet påverkar LDL-receptorn (LDLR). Monoklonala antikroppar som minskar PCSK9-proteinet leder till att LDL-nivåer sjunker:
  • Tillsammans med statiner kan de minska LDL-nivåer med 46–73 % 
 • Evolokumab och alirokumab är registrerade på den svenska marknaden:
 • Europeiska riktlinjer drar slutsatsen att dessa läkemedel är ytterst effektiva för att minska kardiovaskulära sjukdomar hos patienter med mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom.2

Övriga

Omega-3-fettsyror
 • Kan ha effekt på triglycerider vid doser om 2–4 EPA/DHA per dag.
 • Man har sett att behandling hos patienter med höga triglycerider trots användning av statiner med 2 gram EPA/dag minska antalet ischemiska händelser.59
Nikotinsyra
 • Har visat sig öka HDL-kolesterolen med 15–35 % och kan sänka LDL-kolesterol och triglycerider med 15–18 % respektive 20–40 %.2,60
 • Man har även sett effekt på angiografiska fynd, men effekt på hjärt-kärlsjuklighet eller dödlighet sågs inte och ökad förekomst av stroke i interventionsgruppen.60-61
Antikroppar mot angiopoetin-like protein 3
 • Kan ges vid homozygot FH.
Inklisiran
 • Medel som är godkänt för behandling av dyslipidemi:62
  • Hämmar syntesen av enzymet PCSK9 i levern
  • Behandling initieras av specialist inom kardiologi, endokrinologi eller internmedicin
CETP-hämmare (cholesterylestertransferasproteinhämmare)  
 • Direkt hämning av CETP har hittills visat störst effekt på HDL-kolesterol men den förebyggande effekten på kardiovaskulär sjukdom är oklar.

Behandling vid familjära dyslipidemier

Familjär kombinerad hyperlipidemi

 • Behandlingen skiljer sig inte från standardbehandlingen:
  • Observera dock att samtidig höjning av LDL-kolesterol och triglycerider är vanligt förekommande och ökar risken ytterligare som gör att kolesterolsänkande terapi kan ge större riskreducering

Familjär hyperkolesterolemi

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi
 • Adekvat behandling kan normalisera risken för hjärt-kärlsjukdom.63
 • Efter att diagnosen har ställts bör livstilsåtgärder och kolesterolsänkande terapi påbörjas så snart som möjligt:
  • Ofta ska behandlingen bestå av statiner i kombination med kolesterolabsorptionshämmare
  • Behandlingsmål är LDL <2,6 mmol/L (individer utan hjärt-kärlsjukdom) och LDL <1,8 mmol/L (individer med hjärt-kärlsjukdom)
  • Eventuellt kan behandling med monoklonala antikroppar mot PCSK9 övervägas, särskilt hos individer med beftinligt hjärt-kärlsjukdom, individer som inte kan ta statiner och/eller individer med högt Lp(a)
 • Kaskadtestning av övriga familjemedlemmar rekommenderas.
 • Hos barn rekommenderas livstilsåtgärder och statinbehandlin från 8–10 års ålder med ett målvärde på LDL <3,5 mmol/L (barn över 10 år) eller minskning på 50 % (yngre barn):
  • Behandlingen verkar vara säker på kort sikt, men långtidsstudier saknas och det går därför inte att säga något om studier av säkerheten på längre sikt samt om effekten på kliniskt viktiga utfall64
  • En kohortstudie visade en god tolerans och god effekt av långtidsbehandling med pravastatin avseende kardiovaskulära sjukdomar och död65
 Homozygot familjär hyperkolesterolemi
 • Aggresiv behandling med förändring av levnadsvanor och alla sorters kolesterolsänkande läkemedel rekommenderas.66
 • Behandlingen bör utföras på särskild klinik för dyslipidemier:
  • Behandling hos barn ska startas ofta inom det första levnadsåret eller direkt efter diagnos
  • Behandling med lomitapid, en MTP-hämmare (och mipomersen) kan övervägas67
  • Behandling kan ibland bestå av plasmaferes eller LDL-aferes, det bör göras varje eller varannan vecka och ger betydande sänkning av kolesterol och har få biverkningar68-69
Ärftliga former av hypertriglyceridemi
 • Se egen artikel om hypertriglyceridemi:
  • Det finns inga särskilda mål för triglyceridnivåer
 • Vid triglycerider >10 mmol/L kan behandling med till exempel fibrater påbörjas på grund av den ökade risken för pankreatit. 
Andra former av ärftliga dyslipidemier
 • Behandlingen sker enligt aktuella riktlinjer från till exempel det europeiska kardiologförbundet. 

Behandling i särskilda patientgrupper

Kvinnor, graviditet och amning
 • De flesta behandlingsstudier har gjorts på män men studier har bekräftat att effekten av statinbehandling och non-statinbehandling gäller för såväl kvinnor som män.
 • Hormonbehandling med östrogener rekommenderas inte för att minska hjärt-kärlsjukdom.
 • Gravida kvinnor, kvinnor som vill bli gravida eller ammande kvinnor bör ej ta statiner.
Äldre
 • Det finns evidens för att kolesterolsänkande behandling har samma relativ riskreduktion hos personer >75 år som personer <75 år:70
  • Det finns ett begränsat antal studier som tittar på statinbehandling i primärpreventivt syfte med utvärdering av total dödlighet
 • Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom hos individer över >75 år har begränsad evidens och beslut om behandling bör vara individuellt, baserat på kliniskt omdöme:
  • Statinbehandling kan övervägas vid hög eller mycket hög risk:
   • Statiner kan övervägas vid förekomst av hypertoni, rökning, diabetes 
  • Initiering av statinbehandling ska göras med lägsta möjliga startdos vid njursvikt eller interaktionsrisk
  • Se även Statiner (Läkemedelsgrupper)
 • Behandling med statiner hos äldre med manifest hjärt-kärlsjukdom rekommenderas med samma målvärden som för yngre patienter.
Diabetes och metabolt syndrom
 • Metabolt syndrom betecknar kombinationen fetma, förhöjda triglycerider, minskade HDL-värden, nedsatt glukostolerans och hypertoni:
  • Patienter med ökat midjemått och förhöjda triglycerider har hög risk för framtida hjärt-kärlsjukdom
 • Diabetes:
  • Se under riskbedömning för målvärden och behandling av dyslipidemier.
  • Livstilsfaktorer rekommenderas hos alla med metabolt syndrom och diabetes
  • Läs mer i texten om typ 2-diabetes
Akut koronart syndrom 
 • Hos patienter med akut koronart syndrom rekommenderas statinbehandling (målvärden såsom vid mycket hög risk), eventuellt med tillägg av kolesterolabsorptionshämmare:
  • I en studie fann man att PCSK9-hämmaren alirocumab halverade risken för kardiovaskulära händelser hos patienter med diabetes som nyligen hade haft akut koronart syndrom och som trots behandling med hög dos statiner hade höga lipidvärden71 
  • PCSK9-antikroppar kan övervägas vid mycket hög risk2
 • Vid PCI eller non-ST-höjningsinfarkt kan behandling med hög dos statiner övervägas.
Hjärtsvikt
 • Kolesterolsänkande terapi rekommenderas inte hos patienter med hjärtsvikt, förutsatt att de inte klassas på annat sätt som patienter med hög eller mycket hög risk för framtida hjärt-kärlhändelser.
Autoimmunsjukdomar
 • Rutinmässig användning av kolesterolsänkande terapi hos patienter med autoimmunsjukdomar rekommenderas inte.
Njursjukdom
 • Se riskbedömning.
 • Behandling med statiner eller statiner plus kolesterolabsorptionshämmare rekommenderas hos patienter med grad 3–5 njursvikt.
 • Start av statinbehandling hos patienter med dialyskrävande njursvikt utan andra tecken på hjärt-kärlsjukdom rekommenderas inte, men kan övervägas hos patienter som stått på statinbehandling även innan dialyskrävande njursvikt.
Perifer artärsjukdom och bukaortaaneurysma
 • Patienter med perifer artärsjukdom behandlas som individer med mycket hög risk.
 • Behandling med statiner kan övervägas vid bukaortaaneurysm då vissa studier har visat minskad dödlighet och lägre incidens av hjärtinfarkt och stroke hos patienter som behandlades med statiner jämfört med de som inte fick statinbehandling.15
Stroke
 • Kolesterolsänkande behandling har som mål att minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och det finns övertygande bevis att det är en effektiv terapi för att minska risken på stroke:
  • Riskreducering för den första ischemiska stroken uppskattas till 21 % per 1,0 mmol/L reduktion i LDL-kolesterol
  • Tillägg av kolesterolabsorptionshämmare verkar kunna minska risken ytterligare
 • Vid redan genomgången stroke minskar statiner risken för ny stroke, hjärtinfarkt och kärlrelaterad död.
HIV-infektion
 • Kolesterolsänkande behandling kan övervägas hos patienter med HIV-infekterade individer med dyslipidemi.
Psykiatriska sjukdomar
 • Patienter med vissa, stora psykiatriska diagnoser (såsom bipolär sjukdom och schizofreni) har en markant ökad risk för tidig utveckling av hjärt-kärlsjukdom:
  • Detta kan delvis bero på ogynnsamma livsstilsfaktorer som är vanligt förekommande i dessa patientgrupper
  • Vissa läkemedel kan ge upphov till dyslipidemi
  • Dessa patienter ska betraktas individer med hög risk eller mycket hög risk för framtida hjärtkärlhändelser

Övrig dokumentation 

Kombinationsbehandling

Översikt över studier

Undersökning

Basalt kolesterol

Antal hjärtinfarkter eller

kardiovaskulär död

NNT

 

mmol/l

Kontroll %

ARR

 

4S, sekundär prevention, simvastatin

6,7

21,5

8,0

13

LIPID, sekundär prevention, pravastatin

5,6

17,2

3,9

26

CARE, sekundär prevention, pravastatin

5,4

13,7

2,7

37

WOS, primär prevention, pravastatin

7,0

8,4

2,6

38

AFCAPS, primär prevention, lovastatin

5,7

3,6

1,4

71

Behandling inriktad på att öka HDL

Effekt av minskat kolesterol oavsett utgångsvärde

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Lipidvärdena varierar med ålder och kön.
 • Lipidvärdena verkar öka med 2–3 mmol/L från 20–30 års ålder till 55–60 års ålder för att därefter sjunka.

Komplikationer

 • Ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, hjärtdöd, stroke, TIA, njursvikt, erektil dysfunktion och perifer artärsjukdom.

Familjär hyperkolesterolemi

 • Individer med familjär hyperkolesterolemi har en betydligt högre risk för hjärtinfarkt och koronarsjukdom, med högsta risken i åldersgruppen 25–39 år:77
  • Hos individer mellan 25–39 år med FH hittade man 7,5 (män) respektive 13,6 (kvinnor) gånger så stor incidens av hjärtinfarkt och 11,1 (män) respektive 17,3 (kvinnor) gånger så stor incidens av koronarsjukdom än den förväntade incidensen i gruppen utan FH och den siffran avtog med ökande ålder      
 • Se även under ärftliga dyslipidemier.

Hypertriglyceridemi

 • Triglyceridvärden >10 mmol/L innebär risk för pankreatit.

Prognos

 • Prognosen beror både på kolesterolnivå och totalrisk för koronarsjukdom.

Uppföljning

Plan

 • Rekommendera förändring av ohälsosamma levnadsvanor till alla med dyslipidemi:
  • Hos patienter utan manifest koronarsjukdom eller annan aterosklerotisk kärlsjukdom kan man utvärdera effekten av kostomläggning och motion innan man bedömer om läkemedelsbehandling ska sättas in
 • Vid nyinsättning av läkemedel bör kolesterolnivåerna kontrolleras efter 4–12 veckor igen för att utvärdera effekten:
  • Mycket låga nivåer av LDL-kolesterol (<1,0 mmol/L) har inte visat sig vara skadliga2

Behandlingsrelaterade komplikationer

Muskelsymtom
 • Läs mer under Statiner (Biverkningar)
 • Utsättning:
  • Vid misstänkta muskelsymtom kan statiner sättas ut under en period
  • Återinsättning har visat sig minska kardiovaskulär risk:78
   • Återinsättning av samma eller annan statin kan ske med initialt låg eller mycket låg dos, följd av upptitrering med beaktande av symtom
   • Byte från simvastatin eller atorvastatin – pröva statin med annorlunda metabolisering och vattenlöslighet såsom rosuvastatin
   • Tillägg eller monoterapi med ezetimib kan övervägas
Myopati
 • ALAT och CK bör mätas innan start av kolesterolsänkande behandling och efter 8–12 veckor:
  • Om ALAT stiger till mer än 3 gånger över referensvärde bör behandlingen avslutas och kontroll av leverenzymer ske efter 4–6 veckor
  • Om ALAT stiger till mindre än 3 gånger över referensvärde bör behandlingen fortgå och kontroll av leverenzymer ske efter 4–6 veckor
  • Observera: Om ALAT är fortsatt normalt behöver det inte kontrolleras ytterligare
  • Om CK är mer än 4 gånger över referensvärde bör behandlingen inte sättas in, bedömning vid annat tillfälle rekommenderas
  • CK behöver därefter inte kontrolleras rutinmässigt men om patient utvecklar myalgi bör CK bedömas
  • Om CK stiger till ≥4 gånger över referensvärde:
  • Om CK stiger till <4 gånger referensvärde:

Vad bör kontrolleras?

 • Årligen:
  • Totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider:
   • Om man behandlar med fixed dose (fast dos statiner utan målvärden för LDL) behöver dessa värden inte följas upp
  • Överväg bedömning av albumin/kreatininkvot i urinen (albuminuri)
  • Fasteglukos (vid statinbruk, risk för diabetes)
  • Elektrolyter och njurfunktionen
 • Se också metabolt syndrom:
  • Det kan vara aktuellt att kontrollera blodtryck, puls, BMI, midja-höft-kvot, hjärta och lungor, perifer puls, oftalmoskopi
  • Hos vissa grupper kan bedömningen av non-HDL-kolesterol vara mer användbart, eftersom LDL-nivåerna kan vara felaktiga (höga triglycerider, diabetes, obesitas eller myckt låga LDL-värden) 

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Riskberäkning – totalrisk.
 • Behandlingsvinst.
 • Egenbehandling.
 • Compliance:
  • Bedöm patientens farhågor om behandlingen
  • Statinöverkänslighet är sällsynt och ofta finns en typ av statiner som fungerar2

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons