Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hyperaldosteronism, primär


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Hyperaldesteronism innefattar olika tillstånd med förhöjda aldesteronnivåer i blodet.
 • Det skiljs mellan primär (dominerande) och sekundär hyperaldosteronism/aldosteronism:
  • Vid PA finns orsaken i binjurebarken. Conns sjukdom/Conns syndrom beror på ett aldosteronproducerande adenom i binjurebarken
  • Sekundär hyperaldosteronism orsakas ett överaktivt renin-angiotensin-aldosteron-system (RAAS), vanligen till en adekvat nivå på grund av andra tillstånd
 • Denna text handlar främst om primär hyperaldosteronism, PA.

Epidemiologi

 • PA är den vanligaste orsaken till sekundär hypertoni (5–13 %).
 • Prevalensen i primärvården varierar från drygt 1 % till drygt 8 % av alla hypertonipatienter.

Etiologi och patogenes

Etiologi primär hyperaldosteronism

 • Idiopatisk bilateral hyperplasi (cirka två tredjedelar)
 • Aldosteronproducerande adenom i binjurebarken (Conns syndrom, cirka en trejdedel).
 • Primär, unilateral adrenal hyperplasi (ovanlig orsak).
 • Aldosteronproducerande binjurecancer (sällsynt).
 • Familjär hyperaldosteronism (sällsynt).
 • Ektopisk aldosteronproducerande adenom eller cancer (sällsynt).

Etiologi sekundär hyperaldosteronism

 • Levercirros med ascites
 • Hjärtsvikt
 • Njurartärstenos
 • Diuretikabehandling
 • Reninom (sällsynt)

Patogenes primär hyperaldosteronism

 • Överproduktion av aldosteron kan leda till volymexpansion/hypervolemi (hypertoni), ökad utsöndring av kalium (hypokalemi) och ökad utsöndring av H+ (metabol alkalos).
 • PA kan leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (exempelvis förmaksflimmer, koronarsjukdom, hjärtsvikt, njursvikt och stroke), oavsett om hypertoni förekommer eller inte.

Patogenes sekundär hyperaldosteronism

 • Olika tillstånd kan göra att njurarna känner av en för låg extracellulär volym. Som en (ofta fysiologisk) reaktion ökar aldosteronnivåerna i blodet. De kan leda till samma följdsjukdomar som primär hyperaldesteronism. 
Annons
Annons

ICD-10

 • E26 Hyperaldosteronism

Anamnes

 • Ofta föreligger inga symtom.
 • Symtom på hypokalemi kan förekomma, såsom trötthet och muskelsvaghet. 

Kliniska fynd

 • Hypertoni föreligger ofta, men inte alltid. 

Utredning av hyperaldosteronism, aldosteronism

 • Förhöjd aldosteron/renin-kvot (ARR) med bekräftande prov:
  • Bekräftande prov kan bestå av fludrokortisonhämningstest, oral/intravenös saltbelastning eller kaptopriltest
 • Screening för ARR rekommenderas i följande fall:
  • Hypertoni och samtidig hypokalemi
  • Hypertoni hos personer <40 år:
   • Europeiska rekommendationer: personer <40 år med 160–179 mmHg systoliskt och/eller 90–99 mmHg diastoliskt eller hypertoni som barn
  • Behandlingsresistent hypertoni (≥3 läkemedel, inkluderande ett diuretikum)
  • Svårbehandlad hypertoni (≥4 läkemedel)
  • Svår hypertoni (≥150/100)
   • Europeiska rekommendationer: ≥180 mmHg och/eller ≥110 mmHg
  • Ärftlighet för hypertoni <40 års ålder, för primär hyperaldesteronism eller för kardiovaskulär sjukdom/cerebrovaskulär sjukdom <40 års ålder
  • Binjureincidentalom och samtidig hypertoni
  • Hypertoni och sömnapnésyndrom
  • Hypertoni och hypertoniorsakade organskador (stroke, ischemisk hjärtsjukdom, påvisat artärplack, perifer artärsjukdom, hjärtsvikt, förmaksflimmer)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Essentiell hypertoni.
 • Andra orsaker till hypokalemi. 
 • Pseudohyperaldesteronism:
  • Högt laktritsintag
  • Steroidsyntesenzymdefekter, kongenital adrenal hyperplasi
  • Kortisolresistens
  • "Syndrome of apparent mineralocorticoid excess":
   • Exogent intag
   • Medfödda förändringar
  • Liddles syndrom

Behandling av hyperaldesteronism

 • Behandling genom kirurgi eller läkemedel kan minimera riskökningen för kardiovaskulär sjukdom som PA medför.
 • Behandlingen beror på den underliggande orsaken:
  • Läkemedelsbehandling
  • Kirurgi

Läkemedelsbehandling

 • Behandling med mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA) ges till alla som inte opereras eller vid bilateral aldosteronöverproduktion.
 • Behandling av sekundär hyperaldosteronism beror på den bakomliggande orsaken.

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • Adrenalektomi genom minimalinvasiva kirurgiska metoder
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (oberoende förekomsten av hypertoni) – se Etiologi.
 • Komplikationer av hypertoni.

Prognos

 • Såväl kirurgisk som medicinsk behandling leder till lägre risk för kardiovaskulär sjukdom.
 • En liten del har persisterande sjukdom efter kirurgi. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.