Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Gastroenterologi

Här listar specialistsjuksköterskan fyra viktiga punkter från ECCO 2024

ECCO, som pågick mellan 21–24 februari 2024 i Stockholm, var ett lyckat vetenskapligt möte som omfattade en bred variation av ämnen med särskilt fokus på vikten av multidisciplinära omhändertagande, digital monitorering, adherence, fatigue och sexuell hälsa hos patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Det skriver specialistsjuksköterska Katarina Pihl Lesnovska som var på plats.


Katarina Pihl Lesnovska4
Publicerad den: 2024-02-27

Annons

 För första gången i ECCO:s historia hölls mötet i Sverige, Stockholm. För ECCO var det 19:e mötet i ordningen och deltagarantalet var ungefär som det brukar med cirka 7000 deltagare, skriver Katarina Pihl Lesnovska, specialistsjuksköterska, Magtarmmedicinska kliniken i Linköping, som här sammanfattar det senaste från framför allt N-ECCO (Nurses of ECCO) och D-ECCO (Dietitians of ECCO), som är delar av ECCO. 

Kommunikation, transparens och delaktighet är viktigt för patienterna

N-ECCO inleddes med sessioner med fokus på multidisciplinärt omhändertagande som presenterades av kirurger, gastroenterologer, stomi och IBD-sjuksköterska. I den avslutande paneldiskussionen deltog även en patient som representerade den svenska patientföreningen. 

Det var en mycket trevlig session och konsensus var hur viktigt det är för våra patienter med kommunikation, transparens i vården, att bjuda in till delaktighet och att vården som organisation kan erbjuda olika sätt för våra patienter att träffa oss. Det bör finnas en kombination av fysiska möten, telefonkontakter och digitala lösningar både utifrån patientens behov för stunden, men också utifrån att individer är olika och föredrar olika sätt att mötas på. 

Annons
Annons

Faktorer som påverkar icke-följsamhet med läkemedelsbehandling vid IBD

En av studierna som presenterade adherence (följsamhet) var ”Exploration of medication non-adherence in Inflammatory Bowel Disease patients: A systematic review” av K. King et al från King's College London, som presenterade en systematisk översiktsstudie där studier som utforskar läkemedelsföljsamhet för IBD genomförda mellan 2012–2022 identifierades i sex elektroniska databaser. 

Resultat inkluderade 39 603 deltagare i 79 studier som undersökte IBD-läkemedelsföljsamhet, främst från enskilda patientpopulationer från öppenvårdskliniker, med användning av tvärsnittsstudier. Icke-följsamhet mättes oftast med en version av Morisky Medication Adherence Scale, med en icke-följsamhet som varierade från 4,3% – 88,9%. 

I multivariabel analys av kvantitativa data var yngre ålder och kvinnligt kön vanligtvis förknippade med icke-följsamhet. Förekomsten av rökning, psykologiska problem (depression, behandlingsbekymmer, ångest) eller lägre social status var också signifikanta riskfaktorer för icke-följsamhet. Kliniska variabler undersöktes oftast, många var signifikant relaterade till icke-följsamhet, inklusive läkemedelstyp (specifikt 5-ASA), administreringsväg (oral, rektal, subkutan, intravenös), sjukdomsaktivitet samt bristfällig sjukdom/läkemedelskunskap. 

Signifikanta resultat var ofta motstridiga mellan studier, liksom relationens riktning till icke-följsamhet. Att glömma medicin var den främsta anledningen till icke-följsamhet i kvalitativa intervjuer, med biverkningar, kostnader, medicinrelaterade bekymmer och en hektisk livsstil. 

Annons
Annons

Sammanfattningsvis är följsamhet till behandling avgörande vid IBD. Ändå finns en omfattande och förvirrande litteratur om faktorer som ligger till grund för icke-följsamhet. Hälsosjukvårdspersonal bör vara medvetna om dessa faktorer för att hjälpa till att identifiera patienter och stödja deras behandlings. Potentiellt modifierbara faktorer inklusive läkemedelsregimer, administreringsväg och patientkunskap kan riktas mot att förbättra följsamheten vid IBD. En framgångsrik evidensbaserad intervention som stöder läkemedelsföljsamhet skulle kunna hjälpa till att förbättra livskvaliteten för patienter som lever med IBD, samtidigt som den ger patientcentrerad vård och minimerar hälsovårdskostnader.

Patientinitierad  uppföljning i IBD-vård med digitala medel

Vidare presenterades monitorering av patienter via digitala arbetssätt i studien ”Incorporating a patient facing application and home calprotectin based patient initiated follow up and monitoring in IBD Home® digital care ” av  J. Schranz1, et al från Hull University Teaching Hospitals, United Kingdom. 

Behovet av tillgång till en snabb bedömning och modifiering av behandlingen är väsentlig under IBD-skov för att undvika sjukhusvård. IBD Home är en modell som erbjuder en omfattande, integrerad och holistisk tillvägagångssätt till vård för att tillhandahålla ett ”multidisciplinärt skyddsnät” av vård runt patienternas behov i deras egna hem. 

Elektroniska och virtuella plattformar har utvecklats för att rutinmässigt övervaka IBD-patienter och vägleda lämpliga åtgärder. I studien integrerades en patientorienterad app som heter MyIBD Care® och CalproSmart™ själv kalprotekintest i två kohorter av patienter som deltar i IBD Home.

I studien piloterade två kohorter av patienter. Kohort 1: patienter i långvarig remission utan några behandlingar och/eller mesalazin. Kohort 2: Patienter på självadministrerade biologiska eller immunmodulerande medel. Intervallet för PROMS och frekvensen av hemkalproteintester anpassades till kohorten. Informationen och de med förhöjda kalproteinnivåer granskades virtuellt av IBD-sjuksköterskan.

Sammanlagt deltog 594 patienter (43%) (284 i kohort 1 och 310 i kohort 2). Hos patienter med förhöjda hemkalproteintester behövde 42 en personlig uppföljning och 24 andra hade förändringar i behandlingen. Etthundraelva patienter i kohort 1 behövde inte en årlig klinisk översyn på grund av PROM-resultat och låga kalproteinnivåer. 

Sammanfattningsvis visade studien att patientinitierad uppföljning med My IBD Care-appen tillsammans med självmonitorering av kalproteinet är genomförbart hos IBD-patienter i långvarig remission och kan minska behovet av personliga uppföljningar. Identifiering av lämplighet och studier av patientpreferenser är viktiga för att öka upptagningsgraden i digitala vägar.

Kostens påverkan vid IBD

Vad gäller kost och IBD var det mycket fokus på studier kring nyttan med medelhavsdieten och att undvika ultraprocessad mat i den mån det går. Svårigheter att genomföra koststudier jämfört med läkemedelsstudier lyftes också. Mycket intressanta studier är pågående kring tillsatsämnen i vår västerländska kost och betydelsen för progress i sjukdomsaktivitet, jag ser fram emot att få ta del av dessa resultat längre fram.

Nästa års konferens är i Berlin 19-22 februari, vi ses väl där!

Katarina Pihl Lesnovska
Specialistsjuksköterska, Medicine Doktor
Magtarmmedicinska kliniken i Linköping

Mer från ECCO 2024

Läs också överläkaren Pontus Karlings rapport från ECCO-kongressen, där han presenterar och sammanfattar ett urval av nyheterna från mötet. Klicka här för att ta del av Pontus Karlings text.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.