Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lumbosakralt diskbråck, ischias


Uppdaterad den: 2021-01-15
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Lumbosakralt diskbråck med rotpåverkan (rizopati).
 • Diskbråck delas ofta in i:
  • Protrusion – endast har en mjuk buktning ut mot kanalen
  • Herniering – ett bråck som innehåller nukleusvävnad (diskens mjuka kärna)
  • Sekvestrering – ett nukleusfragment är beläget fritt i spinalkanalen
 • Ischias och ischialgi:
  • Symtombeskrivning, definieras som smärtor utstrålande från ryggen till försörjningsområdet av nervus ischiadicus (L5- och S1-dermatom)
  • Påverkan av L4-dermatomet kallas ischias anterior
 • Cauda equina-syndrom:
  • Se nedan

Förekomst:

 • Prevalens och könsfördelning:
  • Något olika uppgifter om prevalens:
   • 1–3 % i Finland och Italien, dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor1
   • 3–5 %, lika vanligt hos män som hos kvinnor, men män utvecklar symtom i 40-årsåldern medan kvinnor får symtom i 50- till 60-årsåldern2
  • Är orsak till <5 % av fallen med akut ländryggssmärta
 • Asymtomatisk förekomst av disksjukdom:
  • 25–40 % av asymtomatiska personer mellan 30–40 år har ett diskbråck eller uttalad protrusion av disken vid MRT av ryggen
 • Ålder:

  • Vanligast i 30- till 50-årsåldern
  • Diskbråck kan förekomma redan i barndomen
 • Lokalisation:
  • Oftast (>90 %) L4/L5 eller L5/S1 som påverkar nervroten till L5 respektive S1, ovanligare i nivå med L3/L4 som påverkar nervroten till L4. Andra nivåer är ovanligare
  • Hos personer >60 år är högre nivåer vanligare

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Diskbråck är den viktigaste orsaken till nervrotspåverkan, tillsammans med spondylos:
  • Se differentialdiagnoser
 • Genetiska faktorer antas vara orsak till en stor andel diskbråck.

Patogenes

 • Degenerativa förändringar:
  • Diskens konsistens och höjd förändras med tiden på grund av allt mindre vätska i disken
  • Det sker sprickningar i anulus fibrosus som gör att diskmaterial kan penetrera
  • Det kan leda till att nukleusmaterial trycks in i spinalkanalen eller mot rotkanalen som ett bråck, eller att vävnadssubstansen kommer i kontakt med nervrötterna och ger ett inflammationstillstånd som påverkar nervrötterna
  • Smärtan beror på en kombination av mekaniskt tryck och en inflammatorisk reaktion
 • Ej fastställd, men diskbråck uppkommer ofta akut i samband med tungt arbete.
 • Inflammation i nervrot:
  • En viktig patogenetisk mekanism är också inflammation i en nervrot framkallad av vävnad i nucleus pulposus
  • Forskning har visat att det uppstår en autoimmun reaktion med bildande av antigen-antikroppskomplex när nucleus pulposus prolaberar ut i spinalkanalen
  • Det uppges att ischias därför kan bero på en inflammation som har immunologisk orsak
 • Cauda equina-syndrom (CES):
  • Diskbråck som trycker på cauda equina (S2–S4-bortfall). Bortfall kan härröra från en blandning av lumbala och sakrala rötter
  • I vissa fall kan irreversibla neurologiska skador uppstå
  • Dominerande orsak är en stor medial prolaps i nivån L4/L5 eller L5/S1

Predisponerande faktorer

 • Spondylos (degenerativa förändringar).
 • Rökning.
 • Viktbärande idrotter, yrken med ensidig fysisk belastning, arbete som yrkeschaufför.
 • Hereditet.

ICD-10

 • M51 Andra sjukdomar i diskarna:
  • M51.1 Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
 • M54 Ryggvärk:
  • M54.3 Ischias

ICD-10 Primärvård

 • M51- Sjukdom i mellankotsskivor
 • M543 Ischias

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos baserad på anamnes och kliniska fynd.
 • Typiska neurologiska bortfall motsvarande de olika spinala rötterna.
 • Diagnosen kan bekräftas med MR, eventuellt CT och myelografi.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till nervrotspåverkan:
  • Diabetes mellitus
  • Infektion (misstänks framför allt vid feber), till exempel:
  • Inflammation:
  • Tumörer (misstänks framför allt vid känd cancersjukdom, viktnedgång):
  • Vaskulära orsaker, såsom AV-malformation 
  • Degenerativa orsaker:
 • Cauda equina-syndrom:
  • Bör framför allt misstänkas vid sadelanestesi, rubbning i miktion/defekation, påverkan av fler nervrötter samtidigt, uteblivet genitalt svar 
 • Akut eller långvarig ländryggssmärta utan nervrotspåverkan:
  • Har en bred egen differentialdiagnos 
  • Ländryggssmärta utan nervrotspåverkan med smärta i ben förekommer, men neurologiska fynd/symtom saknas och smärtorna följer inte ett dermatom
 • Smärtor som inte kommer från ryggen:
  • Höftledssjukdomar
  • Dissekerande aortaaneurysm

Anamnes

Smärtdebut och tidsaspekt

 • I de flesta fall finns inte någon säker utlösande faktor:
  • Kan uppstå som akuta lumbala smärtor i samband med lyft eller annan belastning
  • Smärtorna kan också debutera timmar till dagar efter händelsen, ibland i samband med långvarigt sittande
 • Ofta föreligger först ryggsmärta som sedan utvecklar sig till ischiassmärtor/symtom i extremiteter:
  • Utstrålande eller radikulära symtom uppträder som regel efter någon tid, timmar till dagar, och ofta efter att de akuta lumbala smärtorna avtar något
  • Smärtor i glutealregionen förekommer ofta
  • Strålande smärtor i glutealregionen förekommer ofta i kombination med smärtor distalt i nedre extremiteten

Smärtans lokalisation

 • Se sensorik, motorik och reflexer.

Typiska symtom

 • Smärtor i området motsvarande ett dermatom.
 • Domning och parestesier är inte ovanliga och kan särskilt förekomma i underbenet, foten och tårna.
 • Nedsatt kraft kan också noteras av patienten, det vill säga problem med att gå på häl (L5-rot) eller stå på tå (S1-rot).
 • Smärtan förvärras ibland vid tryck i buken, som vid hosta.

Cauda equina-syndrom3

 • Blås- och tarmproblem samt sexuella problem i samband med ryggsmärtor och utstrålande smärtor:
  • Kan förekomma som akuta debutsymtom, som förvärring under vid kronisk ryggsmärta, eller funktionsstörningar som kan utvecklas långsamt
 • Fullständig urinretention indikerar dålig prognos när det gäller kontroll över vattenkastningen.
 • Cauda equina-syndrom kan också förekomma utan motoriska eller sensoriska bortfall i nedre extremiteter, och ger inte alltid smärtor.

Kliniska fynd

Allmänt

Inspektion

 • En patient med radikulopati föredrar ofta att gå, och går gärna med knän och höfter lätt flekterade.
 • Ryggundersökning visar nedsatt extension/flexion, sidodeviation och eventuellt smärtbetingad avvärjningsskolios.

Sensibilitet, motorik och reflexer

 • Sensibilitet testas genom beröring (mjuk del av bomullstuss, finger), stick (vasst föremål, nål) och temperatur (kallt föremål). Proprioception och vibrationssinne ger vanligtvis ingen diagnostisk information.7 
 • Reflexer testas genom att förlänga den misstänkt försvagade muskeln:
  • Se video (extern sida) med instruktioner
  • En försvagad reflex är ett fynd som kan tala för nervrotspåverkan
Sensibilitet, motorik och reflexer
Nivå Sensibilitet Motorik Reflex
L4

Quadriceps

Test: Knäextension, rakt benlyft (liggande)

Patella
L5

Ankelextensorer

Test: Dorsalextension i fotled och stortå, svårigheter med hälgång

 –
S1

Ankelflexorer

Test: Tågång, kraft plantarflexion

 Akillessena
Cauda equina S2–S4 Underliv, genitalier, ridbyxområdet  Analsfinktertonus

Anokutanreflex

Bulbocavernosusreflex

Smärtprovokation (Lasègues test, straight leg raising/SLR, Slump test)

Lasègues test/SLR
 • Kan vara positivt vid affektion av nervroten av L5 och S1.
 • Provet räknas som positivt när smärtorna strålar distalt om knäet när benet lyfts från liggande.
 • Korsat Lasègues test genomförs vid lyft av det ben som inte smärtar, är positivt när smärtorna strålar distalt om knäet i det påverkade benet. Det har högre specificitet för nervrotspåverkan (positivt test talar för nervrotspåverkan) men låg sensitivitet (negativt test utesluter inte nervrotspåverkan).5
 • Omvänt Lasègues test utförs genom att höften extenderas:
  • Kan testa högre nivåer L2–L4
  • Testet är positivt om detta leder till smärtutstrålning på framsidan av låret/underbenet
  • Det finns inga uppgifter om sensitivitet/specificitet
Slump test
 • Patienten sitter på britsen med händerna knutna bakom ryggen och böjer huvudet framåt. Undersökaren ger visst tryck på övre ryggen för att provocera fram ytterligare kyfos i övre ryggen (och därmed förlängning av nervbanorna).
 • Samtidigt extension av benet (till horisontalplanet) kan utlösa smärtor såsom vid Lasègue/SLR. Huvudet förs tillbaka till normalläget och minskade smärtor på grund av detta talar för nervrotspåverkan. 
 • Har möjligen högre sensitivitet än andra tester.6
 • Instruktionsvideo (Karolinska Institutet).

Cauda equina-syndrom (CES)

 • Klinisk diagnos med omfattande påverkan av både lumbala och/eller sakrala nervrötter:8
  • Tecken på bilateral nervrotspåverkan
  • Minskad sensibilitet i perineum
  • Förändrad funktion av urinblåsan, smärtfri urinretention
  • Minskad analsfinktertonus, avvikande analreflex vid beröring med vasst föremål
  • Sexuell dysfunktion/erektionssvikt
  • Frånvaro av bulbokavernosusreflex:
   • Analsfinktern dras i normaltillståndet ihop när man klämmer på ollonet
 • Syndromet bör hanteras som en akut situation som behöver omedelbar akutsjukvård för att klarlägga behovet av snabb kirurgisk avlastning:
  • Omedelbar undersökning med MRT är indicerad
  • Enbart 4–7 % av alla med misstänkt CES behöver akut kirurgi8 

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Ingen speciell av diagnostiskt värde vid misstanke om diskbråck.

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Vid radikulära smärtor rekommenderas expektans i 1–2 månader innan bilddiagnostik blir aktuell, och i så fall hos patienter som är intresserade av kirurgisk intervention.
 • Lumbal MRT är förstahandsval, men bör inte utföras hos alla:
  • Är en rimligt sensitiv, men inte så specifik metod för att upptäcka diskbråck. Undersökningen påvisar således många kliniskt irrelevanta diskbråck:
  • MRT behöver inte användas i akutfasen om det inte föreligger stora/progredierande pareser eller cauda equina-syndrom och ska betraktas som preoperativ bilddiagnostik
  • Det är mycket viktigt att korrelera symtom, kliniska fynd med eventuella svar på MRT eftersom enbart MRT har begränsad evidens för att kunna påvisa kliniskt signifikant nervrotspåverkan9
  • MRT kan inte skilja mellan vilka patienter som kommer ha nytta av kirurgisk behandling versus de som behöver konservativ behandling10
  • Man har inte sett att MRT 1 år efter konservativ eller kirurgisk behandling kan uttala sig om positiv utkomst av behandling, smärta och kvarstående funktionsnedsättning11
  • Hos tidigare opererade är MRT med intravenös kontrast att föredra eftersom den visar säkrast differentiering mellan ärrvävnad och nytt diskbråck
 • Myelografi/radikulografi:
  • Är också en preoperativ undersökning med större sensitivitet vid spinala stenoser
  • Bör utfärdas av ortoped

Röda flaggor

 • I regel rekommenderas ingen bilddiagnostik om man inte misstänker en specifik sjukdom som förklarar ryggsmärtorna:
  • Är inte nödvändigt vid akuta tillstånd om det inte föreligger symtom eller fynd förenliga med allvarlig sjukdom
  • Vid radikulära smärtor rekommenderas expektans i 1–2 månader innan bilddiagnostik blir aktuell
  • Indicerad vid smärtduration >3–4 veckor och med ≥1 röd flagga
  • Se artikel om akut ländryggssmärta
 • Ett system för att upptäcka allvarligare sjukdomar och de med hög risk för kronisk smärta har utvecklats men det är viktigt med en helhetsbedömning eftersom en röd flagga inte i sig är specifik för allvarlig sjukdom:
  • Röd flagga kräver speciell uppmärksamhet och ibland omedelbart omhändertagande

Röda flaggor

 • Ålder:
  • Ryggsmärta hos barn under 18 år
  • Avsevärda smärtor eller smärtdebut efter 55 år
 • Mekanism:
  • Våldsamt trauma bakom smärtan
 • Tidsaspekt:
  • Konstant eller progredierande smärta under natten
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar:
  • Tidigare eller nuvarande cancersjukdom
  • Systemisk steroidbehandling
  • Drogmissbruk, hiv-infektion
  • Osteoporos
  • Immunosuppression
 • Allmänsymtom:
  • Feber
  • Viktförlust och/eller dålig aptit
  • Allmänt nedkommen
 • Konsekvenser:
  • Bestående svår rörelseinskränkning
  • Intensifierad smärta vid minsta rörelse
  • Svårighet att urinera
 • Kliniska fynd:
  • Strukturell deformitet
  • Förlust av tonus i analsfinkter eller avföringsinkontinens. Sadelanestesi
  • Utbredd progredierande motorisk svaghet eller gångstörningar
 • Misstanke om inflammatorisk sjukdom:
  • Misstanke om Bechterews sjukdom (inflammationsparametrar)
  • Gradvis insättande sjukdom före 40–45 års ålder
  • Markant morgonstelhet som varar över en timme
  • Ihållande rörelseinskränkning
  • Perifera leder angripna
  • Irit, hudutslag, kolit, utsöndring från urinröret
  • Ärftlighet för inflammatorisk ryggsjukdom 

När remittera?

 • Akut remiss:
  • Till akutsjukhus med kompetens inom neurokirurgi vid misstanke om cauda equina-syndrom
  • Kontakt med neurokirurg/ortoped:
   • Betydande (morfinkrävande) och ihållande smärtor i mer än cirka två dygn
   • Snabb utveckling av benpares till muskelkraft grad 3 (kan knappt röra sig mot tyngdkraften) eller lägre
   • Patienter som fortfarande är sängliggande efter två till tre veckor på grund av smärtor
 • Det är något olika mellan olika delar av landet:
  • I vanliga fall beställer primärvården MRT enligt ovan (Bilddiagnostik)
 • Smärtor som kvarstår längre än tre månader, med tydlig korrelation mellan MRT-svar och symtom/fynd, kan remitteras för bedömning av kirurgisk åtgärd.

Checklista vid remittering

Ischias, lumbalt diskbråck

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Konservativ behandling? Akut eller elektiv kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Tidigare ryggkirurgi? Förlopp och utveckling? Progression? Ihållande besvär?
  • Graden av smärta? Vad provocerar smärtorna? Vad ger smärtlindring? Funktionsnedsättning? Tecken på neurologiska bortfall? Pareser?
  • Problem med blåsa och tarm eller sexuella problem (cauda equina)?
  • Effekt av konservativ behandling?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Psykosociala förhållande av betydelse? Regelbunden medicinering?
  • Träningspotential?
  • Konsekvenser – arbete, fritid, socialt?
 • Kliniska fynd:
  • Smärta? Provokationstest? Neurologiska bortfall - sensibilitet, motorik, reflexer?
  • Bedömning av kliniska och radiologiska fynd?
  • Tecken på cauda equina – nedsatt perianal sensibilitet?
 • Kompletterande undersökningar:
  • MRT

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring. 
 • Förhindra neurologisk skada.
 • Normal funktionsnivå. 

Behandlingen i korthet

 • De flesta blir successivt bättre efter några dagar och spontant botade efter några månader.
 • Konservativ behandling:
  • Smärtstillande läkemedel
  • Gradvis upptrappning av mobilitet/fysisk träning efter den akuta fasen
  • Utfallet vid konservativ behandling tycks vara lika bra hos äldre som hos yngre patienter12
 • Kirurgi kan övervägas vid långvariga eller allvarliga fall.

Egenbehandling

 • Lätt aktivitet rekommenderas istället för sängläge, bortsett från hos patienter som har betydande smärtprovokation när de är uppe:13-14
  • Att hålla sig aktiv kan ge en lätt smärtlindrande effekt, men evidensen är svag
  • Det är inte visat att det är bättre med sängläge än att hålla sig aktiv
 • Fysisk träning, övningar och beteendeterapi saknar dock dokumenterad effekt.13
 • En del har nytta av att ha kuddar under underbenen (90º flexion i höfter och knän) och att eventuellt använda kylpåsar.

Läkemedelsbehandling

Smärtstillande

 • Lätta smärtstillande:
  • Räknas som förstahandsval
  • Paracetamol 1 g x 3—4 i perioder på en till två veckor
 • NSAID:
  • Evidensen om effekten är svag, men man har sett en viss allmän förbättring15
  • Till exempel naproxen 500 mg 1–2 gånger dagligen, diklofenak 50 mg 1–3 gånger dagligen
 • Opioider:
  • Man har inte kunna visa någon effekt av opioider vid lumbosakralt diskbråck13
  • Ofta ges opioidanalgetika som kodein 25–50 mg, 1–4 gånger dagligen, eller tramadol 50–100 mg, 1–3 gånger dagligen16
  • Försiktighet rekommenderas på grund av risken för tillvänjning och förstoppning: kortverkande opioider kan användas under en kortare tid (maximalt 2 veckor)
 • Gabapentin:16
  • Kan ges vid neuropatisk smärta men har begränsad evidens och verkar framför allt ha kortvarig effekt17
  • Till exempel 300 mg 1 gånger dagligen, med upptrappning till maximalt 3 600 mg/dag fördelat på 3 doser
 • Pregabalin:18
  • Har inte visat sig ha effekt vid nervrotspåverkan
 • Kortikosteroider:
  • Har begränsad evidens och verkar framför allt ha kortvarig effekt17
  • Till exempel prednisolon 60–80 mg dagligen i 5–7 dagar med nedtrappning därefter
  • Har stor biverkningspotential och kan ge ökad blödningsrisk tillsammans med NSAID

Kirurgi

 • Effekt/indikation:
  • En betydande spontan egenläkning gör att man, om framgången är rimlig, avvaktar spontan förbättring i 6–12 veckor, även vid kraftiga besvär
  • I en jämförelse mellan tidig kirurgi (minidiskektomi) efter 6–12 veckor och konservativ behandling tog det i genomsnitt 8 veckor längre innan icke-kirurgigruppen blev bättre (4 veckor jämfört med 12 veckor). Efter ett år var det ingen skillnad på de två grupperna19
  • De flesta studier har beskrivit effekt under akutskedet, men ingen överlägsen effekt efter 1–2 år:
 • Syftet med operation:
  • Symtomlindring genom nervrotsdekompression och borttagande av prolaps och nukleusvävnad i disken
 • Allvarlig motoriskt präglat diskbråck:
  • Till synes är kirurgi det bästa behandlingsalternativet
 • Metoder:
  • Vanligast är mikroskopisk diskektomi och öppen diskektomi
  • En annan typ är perkutan endoskopisk diskektomi
  • Indikationerna för perkutan kemonukleolys och perkutana mekaniska nukleotomier är fortfarande osäkra
 • Komplikationer:25
  • Frekvensen av komplikationer är cirka 1–5 %
  • De flesta komplikationer är lätta
  • Allvarliga komplikationer är sällsynta men förekommer, som till exempel cauda equina-syndrom och diskit
 • Recidiv:
  • Förekommer i 5–10 % av alla 
 • Patienturval:
  • Ett korrekt patienturval tycks vara viktigare för ett bra operationsresultat än om det utförs vanlig eller mikrokirurgisk diskbråcksoperation, eller om operationen omfattar flera nervrötter21
 • Tidpunkt för operation:
  • En studie jämförde tidig operation (2 veckor) med konservativ behandling/senare operation (18 veckor). Resultaten efter ett år var desamma för det två grupperna, men smärtlindring och tillfrisknande var snabbare hos dem som opererades tidigt26
  • Motsvarande har visats i en annan studie27
 • Dagkirurgi:
  • Operation av lumbalt diskbråck kan genomföras utan inläggning vid användning av skonsam kirurgisk teknik, korttidsverkande anestesipreparat med ett minimum av biverkningar, tidig näring, multimodal analgesi och tidig mobilisering utan restriktioner28-29
  • Polikliniskt opererade tycks komma snabbare i arbete igen30-32
  • Långtidsresultaten är i linje med resultaten hos motsvarande inneliggande patienter
 • Rehabilitering postoperativt:33
  • Restriktioner i patientens aktiviteter krävs inte
  • Intensivt träningsprogram som startar till exempel fyra till sex veckor efter operation har visat sig vara gynnsam för funktionsstatus och för att snabbt komma tillbaka i arbete. Träningen ger ingen ökad risk för reoperation
  • Det är inte fastställt vilken typ av träning som är mest lämplig och när träningen bör starta

Cauda equina-syndrom

 • Det finns ingen tydlig konsensus om hur fort patienter behöver opereras, och beror sannolikt på vilken grad av symtom/fynd patienten har.8

Annan behandling

 • Den vetenskapliga dokumentationen är tunn och försvåras av att många blir bättre spontant.
 • Fysioterapi:
  • Tidig rörelseaktivering och smärtlindring med TENS, akupunktur och McKenzie-övningar kan hjälpa patienter16,34
  • En icke blinderad, randomiserad studie visade på gynnsam effekt på smärta vid ischias med <90 dagars duration, jämfört med endast information och råd om att vara fysisk aktiv35 
  • Rekommenderas i allmänhet
 • Traktionsbehandling:
  • Litteraturen stödjer inte traktionsbehandling som effektiv behandlingsmetod13,36
 • Övningar/fysisk träning:
  • Se även Fysioterapi ovan
  • Saknar dokumenterad effekt i akutfasen
  • Ledd postoperativ träning kan minska smärta och förbättra funktion
 • Manipulationsbehandling:
  • Uppfattas som kontraindicerad
  • Det finns inga studier som visar effekt
 • Kyla och värme:
  • Har inte visat effekt
 • Kiropraktik:
  • En italiensk studie visade att aktiv manipulation hade gynnsammare effekter än simulerade manipulationer på smärtlindring vid akuta ryggsmärtor och ischias med diskprotrusion37
 • Akupunktur:
  • Kan ge viss lindring13

Förebyggande åtgärder

 • Man har antagit att fysisk aktivitet samt en välutvecklad rygg- och magmuskulatur ger snabbare restitution, men förebygger troligtvis inte nya diskbråck:
  • Ergonomisk vägledning om sittställningar och lyftteknik, men dessa har begränsat värde som förebyggande behandling
  • Funktionsträning ingår i många organiserade ryggträningsprogram
 • Rökare har ökad förekomst av ischias, och det är möjligt att rökstopp ger friskare diskar.
 • Viktnedgång/kostråd vid övervikt. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De allra flesta upplever en successiv och spontan förbättring utan särskild åtgärd.
 • Personer som har haft ett diskbråck har ökad risk för senare episoder med ryggsmärtor/ischias och diskbråck.
 • Enstaka patienter kan gå in i en sjukroll med inaktivitet, något som i sin tur disponerar för muskulär insufficiens och funktionssvikt.

Komplikationer

 • Bestående nervskada med funktionsnedsättning i form av pareser, sensibilitetsstörningar eller blås- och sexualitetsdysfunktion.
 • Se även under Kirurgi. 

Prognos

 • God i de flesta fall på grund av betydande tendens till spontan förbättring:38
  • Hos 75 % minskar symtomen inom 3–4 veckor25
 • Bara 10 % behöver opereras och ofta finns mycket bra resultat efter operation:
  • Smärtfrihet eller uttalad smärtlindring i 70–90 % av fallen25

Prognostiska faktorer

 • Dåliga prognostiska faktorer vid operativ behandling inkluderar:
  • Dålig tro på egen bättring
  • Långvariga postoperativa smärtor som förhindrar aktivitet
  • Psykosociala faktorer
  • Kompensations- och försäkringsaspekter
 • Kombinationen av en kliniskt typisk nervrotsmärta och motsvarande patologiska fynd vid bilddiagnostik ger de bästa utsikterna för ett bra operationsresultat.
 • Långvarig sjukskrivning minskar möjligheterna att komma tillbaka till arbetet:39
  • Bara cirka 25 % återgår till arbetet igen när sjukskrivningstiden ökar från tre till tolv månader

Långtidseffekt

 • Långtidsuppföljning (1–2 år) visar liten skillnad mellan konservativ och operativ behandling, om inte absoluta operationsindikationer förelåg i början. 
 • En studie av diskbråcksopererade visade att:
  • 59 % hade postoperativt persisterande, men som regel lätta rygg- eller ischiasbesvär
  • 23 % hade bytt till lättare arbete
  • 14 % hade fått förtidspension

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör följas upp regelbundet i akutfasen.
 • Patienten bör omedelbart ta kontakt med läkare vid tecken på progression i form av ökande pareser eller blås-/sfinkterdysfunktion.
 • Efter 1–3 månader kan bilddiagnostik bli aktuell, särskilt hos patienter som önskar kirurgisk åtgärd. 

Vad bör kontrolleras?

 • Effekt av smärtbehandling och progression eller förbättring av tillståndet.

Försäkringsmedicinsk bedömning 

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Det är viktigt att informera patienten om att detta som regel är ett självläkande tillstånd med god prognos vid konservativ behandling.
 • Symtom och tecken som talar för allvarlig sjukdom, som ökade pareser eller blås-/sfinkterdysfunktion.
 • Efter den akuta fasen eller operation är det viktigt med mobilisering och successivt stegrad träning.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Diskbråck i ländryggen.
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons