Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Obesitas

En miljard människor har obesitas – det här är behandlingsalternativen

Av världens åtta miljarder människor uppskattas en miljard leva med obesitas (BMI över 30). Antalet har flerdubblats på bara några decennier, enligt en studie som publicerats i The Lancet, och obesitas är betydligt mer vanligt förekommande än undervikt.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-03-22

Annons

Mest dramatisk är utvecklingen bland barn och ungdomar (olika BMI-gränser för obesitas beroende på ålder och kön). År 1990 bedömdes 31 miljoner av världens alla unga vara obesa. Enligt studien i Lancet hade antalet stigit till nära 160 miljoner år 2022.

 

Annons
Annons

Obesitas ökar främst bland pojkar och män 

I Sverige har förekomsten av obesitas stadigt ökat i alla åldersgrupper bland vuxna i Sverige; omkring 14 procent av vuxna kvinnor och 17 procent av vuxna män uppskattas ha obesitas idag, det vill säga nästan 1,5 miljoner totalt. Svenska barn och ungdomar ligger över det globala genomsnittet, med obesitas bland åtta procent av flickorna och tolv procent bland pojkarna.

Underdiagnostiserat och underbehandlat trots stark riskfaktor

Obesitas är både underdiagnostiserat och underbehandlat. I Sverige har mindre än 40 procent av de som har obesitas fått en diagnos. Män diagnostiseras i lägre utsträckning än kvinnor. Av de som får en obesitasdiagnos får endast 64 procent behandling.

Obesitas ökar risken för ett antal olika sjukdomar och tillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck, typ 2-diabetes, njursjukdomar, olika cancerformer, muskel- och skelettsjukdomar, neurologiska sjukdomar, kroniska respiratoriska sjukdomar, minskad fertilitet, sömnapné och sjukdomar i matsmältningsorganen. Obesitas ökar också risken för svår sjukdom och död i samband med en covid-19-infektion.

Orsakerna till obesitas är mångfacetterade och inkluderar bland annat genetik, hormonella faktorer, miljöpåverkan, matvanor och fysisk aktivitet.

 

Annons
Annons

Hälsosamma levnadsvanor är grunden

Vilken behandling som fungerar bäst för obesitas skiljer sig från person till person och bör därför anpassas individuellt. En hörnsten i behandlingen är alltid hälsosamma levnadsvanor. För en del personer är magsäckskirurgi den bästa behandlingen, för andra behövs det extra stöd i form av läkemedel.

En magsäcksoperation kan vara aktuell för patienter mellan 18 och 60 år med ett BMI över 35 alternativt 30–35 och samsjuklighet, exempelvis diabetes. Patienten bör vara välinformerad samt ha genomfört seriösa viktminskningsförsök tidigare. En magsäcksoperation är kontraindicerad vid uttalad ätstörning eller allvarlig psykisk sjukdom, inklusive missbruk.

Läkemedel kan användas som hjälpmedel och de senaste studierna har visat att läkemedel i kombination med levnadsvanebehandling kan ge en mycket bra effekt på viktnedgång. Alla läkemedel ingår dock inte i läkemedelsförmånen utan måste isåfall bekostas av patienten. 

Fler bör få diagnos och behandling

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård för obesitas bör fler få diagnos och behandling tidigt. Vidare anger riktlinjerna att grunden i behandlingen är förändring av levnadsvanor med kontinuerlig rådgivning och stöd av kvalificerad vårdpersonal som respekterar patientens rätt att pröva olika typer av behandling. 

Godkända läkemedel mot obesitas

Aptitdämpande läkemedel:

 • Saxenda (liraglutid, en GLP-1-analog)
  GLP-1-receptorn finns i flera områden i hjärnan som är involverade i aptitreglering.
  Subkutan injektion en gång dagligen, inte subventionerat.
 • Wegovy (semaglutid, en GLP-1-analog) 
  Subkutan injektion en gång per vecka, inte subventionerat.

 • Mysimba (naltrexon, en opioidantagonist samt bupropion, en noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare)
  Påverkar aptitreglering och hjärnans belöningssystem.
  Peroral depottablett, inte subventionerat. 

 • Mounjaro (tirzepatid, en GIP/GLP 1-agonist). Dämpar aptiten. Godkänt vid typ 2-diabetes i EU och sedan december 2023 även mot obesitas. Ännu ej tillgänglig i Sverige. 
  Injiceras veckovis.

Minskar fettupptaget:

 • Xenical (orlistat). Hämmar gastrointestinala lipaser.
  Ingår i läkemedelsförmånen och är därför subventionerat.
  Peroral kapsel. 

Läkemedel på ingång:

 • Qsiva (fentermin, aptitreglerande via noradrenalin samt topiramat, som ger nedsatt gastrointestinal rörlighet, ökad energiförbrukning och nedsatt aptit).
  Peroral kapsel.
 • Orforglipron (GLP-1-agonist).
  Tablett som tas en gång dagligen.
 • Retatrutide (trippelagonist,GIP, GLP-1 och glukagon). Reglering av energibalans och metabolism.
  Veckovisa injektioner.

Läkare kan skriva ut samtliga godkända obesitasläkemedel. Socialstyrelsen har valt att bara ha Xenical i sina riktlinjer för obesitasvård, eftersom det än så länge är det enda läkemedlet som är subventionerat. En del läkare skriver också ut diabetesmedlet Ozempic mot obesitas, eftersom det också innehåller semaglutid.

Biverkningarna av läkemedlen mot obesitas är främst mag-tarmrelaterade. Att tänka på är att läkemedlen kan vara kontraindicerade vid graviditet.

För flesta läkemedel rekommenderas att avsluta behandlingen vid utebliven effekt (mindre än fem procents viktnedgång) efter tre till fyra månader.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

  Källor

 • Dagens Medicin: - https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/mage-tarm/dystert-rekord-en-miljard-manniskor-lider-av-fetma/
 • Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2024: 403: 1027–50.
  - https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02750-2/fulltext
 • Obesitascentrum
  - https://capiostgoran.se/mottagningar-och-avdelningar/obesitascentrum/
 • Vårdgivarguiden
  - https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/hpo-och-rvp/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.