Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Sömnapnésyndrom


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Bakgrund

 • Obstruktiv sömnapné (OSA):
  • Uppehåll i andningen på ≥10 sekunder (mätt med polysomnografi, PSG eller nattlig andningsregistrering, NAR)
  • Vid ≥5 sådana uppehåll i timmen (apné-hypopné-index, AHI) kan det röra sig om sömnapnésyndrom
 • Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS):
  • Kännetecknas av onormal andning under sömn med ökad ansträngning för att övervinna obstruktion. Medför upprepade uppvaknanden, fragmenterad nattsömn och nattlig hypoxi
  • Tillståndet är förknippat med dagtrötthet, nedsatt uppmärksamhet och nedsatt kognitiva funktioner, samt minskad livskvalitet
 • Central sömnapné:
  • Upphört luftflöde på grund av upphörda andningsrörelser
  • Indikerar en störning (primär eller sekundär) i andningsregleringen snarare än obstruktion.
  • Uppträder särskilt vid hjärtsvikt

Epidemiologi

 • Prevalens av OSA är cirka 20 % bland män och 10 % bland kvinnor i åldersintervallet 30–60 år:
  • Bland personer med OSA och AHI ≥15 har cirka 20 % dagsömnighet
 • Sömnapnédiagnos ställs hos de flesta i 50–65 årsåldern.
 • OSA uppges förekomma hos 1–4 % av alla barn.

Etiologi och patogenes

 • Sömnapné minskar djupsömnen och REM-sömnen genom korta uppvaknanden (microarousals) efter andningsstörningar.

Obstruktiv sömnapné

 • Området för övre luftvägsobstruktion vid OSA är runt bakre delen av tungan, den mjuka gommen eller epiglottis.
 • Hos vissa snarkare blir det så trångt i svalget att det leder till stopp vid inandningen. Detta kan bero på nedsatt muskeltonus i farynx, vilket gör att farynx ”kollapsar” under inandning.
 • Predisponerande faktorer för OSA kan vara övervikt, kraniofaciala avvikelser, stämbandsförändringar, förstorade tonsiller, nasal obstruktion, hypotyreos eller onormal neurologisk kontroll av muskulaturen i de övre luftvägarna.
 • Hos barn är förstorade tonsiller och adenoidhypertrofi den vanligaste orsaken.

Central sömnapné

 • Ses till exempel vid hjärtsvikt (Cheyne-Stokes andning).
 • Man antar detta beror på förlängd responstid eftersom hjärtsvikten försenar hjärnans kemoreceptorers reaktion på syresättning av blodet. Därmed uppstår de karakteristiska fluktuationerna i andningsdjupet.
Annons
Annons

ICD-10

 • G47.3 Sömnapnésyndrom

Anamnes

 • Bevittnade apnéer?
 • Snarkning?
 • Kippar efter andan ("gasping, choking") under natten?
 • Ökad dagsömninghet utan annan förklaring?
 • Vaknar dåligt utsövd ("Nonrefreshing sleep")?
 • Sömnfragmentering, insomningssvårigheter?
 • Nokturi?
 • Morgonhuvudvärk?
 • Koncentrationssvårigheter?
 • Minnesproblem?
 • Minskad libido?
 • Irritabilitet?
 • Samsjuklighet:
  • Kardiovaskulär och metabol samsjuklighet?
  • Tidigare kardiovaskulär händelse?
  • Psykisk ohälsa?
 • Läkemedel:
  • Sedativa?
  • Muskelrelaxerande?
  • Opiater för smärtbehandling?

Kliniska fynd

 • Ofta, men inte alltid, föreligger övervikt.
 • Misstanken förstärks om patienten har kort och kraftig hals.
 • Många har hypertoni, vissa kan ha hjärtsjukdom.
 • Det kan finnas obstruktiva förändringar i orofarynx.
 • Tonsillhypertrofi, vanligast hos de yngsta.
 • Hos barn kan också den kliniska undersökningen vara helt normal.

Utredning av sömnapnésyndrom

 • Dagsömnighet kan bedömas med Epworth Sleepiness Scale (ESS).
 • Blodprover behöver inte tas för diagnos sömnapnésyndrom, men kan övervägas med tanke på samsjuklighet:
  • FT4 och TSH
  • HbA1c
  • Lipidstatus: Kolesterol, HDL och LDL
  • Njurfunktionsprover

Sömnundersökning vuxna

 • Sömnundersökning för sömnstörningar görs på sömnlaboratorium/neurofysiologiskt laboratorium.
 • Sömnundersökning med frågeställning sömnapné – nattlig andningsregistrering (NAR):
  • Diagnostiskt test för sömnapné:
   • Indikation för utredning baseras på typiska symtom, alternativt förekomst av riskfaktorer eller samsjuklighet kopplad till förekomst av sömnapné
  • Olika fysiologiska variabler mäts under sömn, såsom andning, puls, syresättning, snarkning och kroppsposition
  • Patienten sover i hemmet
 • Polysomnografi (PSG):
  • Diagnostiskt test för flera olika sorters sömnstörningar, inklusive sömnapné. Används tillsammans med anamnes.
  • Olika fysiologiska variabler mäts under sömn, såsom andning, puls, syresättning, snarkning, kroppsposition, benrörelser, ögonrörelser, muskelaktivitet under hakan samt hjärnans aktivitet under sömn
  • Patienten sover på sjukhus eller i hemmet
 • Läs mer om sömnundersökning i Riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné hos vuxna 2018.

Barn

Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Okomplicerad snarkning.
 • Nasalstenos av olika etiologi.
 • Narkolepsi.
 • Hypertrofiska tonsiller och adenoid hos barn med sömnapné.

Behandling av sömnapnésyndrom

 • Behandling endast vid kliniskt relevant OSA:
  • Obstruktiv sömnapné bedöms som klinisk relevant om den orsakar symtom, ökar risken för sömnighetsrelaterade olycksfall, eller utgör en riskfaktor för kardiometabol ohälsa
 • Viktminskning bör eftersträvas vid övervikt.
 • Behandlingsalternativ är PAP-behandling (positivt andningstryck), apnébettskena, övre luftvägskirurgi, positionsbehandling och överviktsbehandling.
 • Vid PAP-behandling finns olika tekniker:
  • Övertrycket kan hållas konstant (CPAP), regleras automatiskt minut för minut (APAP) eller följa och fördjupa andetagen (BilevelPAP)
 • Se Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna för mer information om de olika behandlingarna.
 • Barn:
  • Adenotonsill­ektomi (adenoiden skrapas och tonsillerna tas bort) rekommenderas internationellt vid måttlig till svår obstruktiv sömnapné hos barn
  • I Sverige görs ofta adenotonsillotomi (partiell resektion där tonsillvävnad som sticker utanför gombågarna) tas bort:
   • Utvärdering av metoden har visat liknande resultat och färre biverkningar jämfört med adenotonsillektomi
   • Dock risk att tonsiller återväxer hos barn <3 år

Egenbehandling

 • Sidoläge när man sover.
 • Viktminskning kan ha en mycket positiv effekt.
 • Undvik alkohol och sömnmedel.

Komplikationer

 • Sämre livskvalitet.
 • Dagtrötthet.
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom
 • Ökad risk för motortrafikolyckor.
 • Ökad risk i samband med generell anestesi.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Behandling av OSA minskar risken för de flesta komplikationer listade ovan.
 • Utan behandling kvarstår symtomen.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.