Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Psykiatri

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)


Uppdaterad den: 2013-03-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Definition

 • Elektrokonvulsiv terapi vid behandling av depression och andra psykiatriska tillstånd innebär användande av elektricitet mot huvudet i syfte att framkalla epileptisk aktivitet.1

Patofysiologiska effekter

 • ECT har flera effekter på neurobiologin vid depression.
 • ECT ökar GABA-koncentrationen i hjärnbarken2 och förstärker signalsubstansers funktion.3-4
 • ECT påverkar också den hypotalamus-hypofys-adrenokortikala axeln, visat genom att avvikelser i dexametason-suppressionstestet normaliseras.
 • Den funktionella hjärnaktiviteten ändras.3
 • Neuronala strukturer och synaptisk plasticitet förefaller också kunna påverkas. Djurstudier har visat ökning av neurotropa faktorer och cellnybildning.4

Dokumentation av effekt

 • ECT leder till snabbt förbättrade depressionssymtom hos de flesta (75 %) behandlade patienter. Effekten kvarstår efter fyra veckor.5
 • Jämfört med farmaka:
  • En metaanalys visade klart bättre effekt av ECT jämförd med både placebo och farmakoterapi 6 – dock var underlagets kvalitet till viss del inte fullt optimal
  • En annan metaanalys visade att ECT var mer effektivt än antidepressiva medel använda separat i behandlingen av psykotisk depression och att det fanns en trend i riktning mot att ECT var bättre än kombinerad farmakoterapi 7 – möjligen är responsen bättre bland äldre8-9
 • Teknik:
  • Effekten av ECT är teknikberoende, med remissionsfrekvenser varierande mellan 20 och 80 %, beroende på hur behandlingen utförts
  • Viktiga faktorer är placering av elektroderna, elektrisk dos och biverkningar10-11
  • Suboptimal effekt kan bero på för tidigt avslutad behandling8
Annons
Annons

Klinisk användning

 • Forskning och metodologiska framsteg har givit ett förnyat intresse för ECT i behandlingen av depression.
 • Indikationer:
  • Primär indikation är patienter med depression som inte svarar på eller som är intoleranta mot antidepressiva medel
  • Patienter som tidigare haft effekt av ECT
  • Patienter som kräver snabb och avgörande respons, till exempel på grund av psykos eller självmordsrisk
  • ECT kan användas vid både unipolära och bipolära sjukdomar
 • Begränsningar i indikationsställningen:
  • Beslutet att använda ECT beror på flera faktorer, inklusive svårighetsgrad, kronicitet, sannolikheten för att alternativa behandlingar är effektiva, patientens egna preferenser, och en avvägning av för- och nackdelar
  • ECT må vara mer effektiv än antidepressiva läkemedel, men reserveras ändå för användning efter resultatlösa läkemedelsbehandlingar, på grund av risken för biverkningar
 • Kontraindikationer?
  • Det finns inga absoluta kontraindikationer för ECT, men faktorer som är förknippade med bristfällig effekt är långvariga episoder, dålig medikamentell respons och samtidiga psykiatriska diagnoser såsom personlighetsstörningar8
  • Personer med instabil hjärtsjukdom som ischemi och arytmi, cerebrovaskulär sjukdom eller ökat intrakraniellt tryck kan ha ökad risk för komplikationer.
 • Utredning före ECT:
  • Bör innefatta fullständig medicinsk och neurologisk undersökning för att påvisa och behandla ovan nämnda tillstånd
  • ECT kan användas säkert på äldre patienter och på personer med pacemaker eller implanterbar defibrillator
  • ECT kan också ges under graviditet efter utvärdering av förlossningsläkare

Proceduren

 • Val av elektrodplacering:
  • Vanliga elektrodplaceringar är bilateralt, höger unilateralt och bifrontalt
  • Höger unilateral och bifrontal placering kan väljas för att minska belastningen av elektroder placerade på sidorna
  • Bilateral placering kan väljas – om höger unilaterala eller bifrontala lägen har låg sannolikhet att vara effektiva (patienter där tidigare ECT med dessa lokalisationer inte givit bra effekt)
 • ECT-dosen:
  • Mäts i millicoulomb av den laddning som levereras
  • Dosen måste vara tillräcklig för att framkalla epileptisk aktivitet
  • En slags titreringsmetod används av vissa. Det ges allt högre doser under den initiala ECT-sessionen tills krampnivån har uppnåtts. Därefter väljs en dos med olika procentandelar över tröskelvärdet under de senare behandlingssessionerna
  • Ett annat accepterat tillvägagångssätt är användning av en en åldersbestämd dos-algoritm, dock har denna teknik vissa begränsningar eftersom ålder bara förklarar en liten del av variansen för kramptröskeln9
 • Interaktioner?
  • Vissa läkemedel – litium, teofyllin och antiepileptika – kan interagera med ECT. Dessa läkemedel bör trappas ner eller utsättas innan ECT inleds
  • Antidepressiva utsätts ofta före start med ECT, men klinisk erfarenhet visar att i varje fall vissa av dessa preparat kan användas säkert under behandlingen, vilket dessutom kan minska risken för återfall i depression efter det att behandlingen är avslutad
 • Anestesi:
  • ECT genomförs med patienten i narkos. Därför bör alla patienter bedömas preoperativt av anestesiläkare12
  • Det är inte vanligt att intubera – maskventilation med tillskott av syrgas används
  • Neuromuskulära blockerande ämnen ges för att hindra skelettmuskelkontraktioner och möjlig skada under tonisk-klonisk aktivitet
  • Atropin eller glykopyrrolat kan ges för att begränsa bradykardi och salivation
 • EEG-monitorering:
  • Pågår under ECT-sessionen för att fastställa epileptisk aktivitet och för att dokumentera krampernas varaktighet
  • Därtill övervakas belägg för epileptisk motorisk aktivitet. Denna teknik involverar placering av ett band runt en av patientens fotanklar innan injektion av det muskelrelaxerande ämnet, för att muskelkontraktioner i foten skall kunna uppmärksammas
  • Syrgasmätning och hjärtrytm monitoreras också under proceduren
 • Behandlingssessioner:
  • I USA ges ECT vanligen tre gånger i veckan upp till totalt sex till tolv behandlingar, beroende på svårighetsgraden av patientens symtom och hur snabbt patienten svarar
  • Eftersom för tidigt avslutade behandlingar kan disponera för återfall, är det viktigt att övervaka effekten från behandlingarna på ett systematiskt sätt
  • Effekten kan övervakas genom att använda standardiserade skattningsskalor för depression eller genom att bedöma svårighetsgraden av utvalda symtom
  • Det är också viktigt att registrera biverkningar som kan uppstå under behandlingen, som amnesi, med användning av skattningsskalor som mäter kognitiva prestationer och minne
 • Underhållsbehandling:
  • Efter remission är det viktigt att inleda underhållsbehandling med ett antidepressivt medel och en stämningsstabilisator, och ge vissa patienter underhålls-ECT
  • Optimal underhållsbehandling är ännu inte klarlagd
 • Polikliniskt?
  • ECT kan erbjudas både inlagda patienter och patienter inom öppen vård

Biverkningar

 • I anslutning till proceduren:
  • På kort sikt orsakar ECT en anterograd amnesi som typiskt försvinner snabbt efter att ECT avslutats
  • Därutöver kan det förekomma postiktal desorientering eller till och med delirium, men också dessa tillstånd går i regel över inom loppet av en timme efter proceduren
  • Det är sällsynt med långvariga epileptiska anfall under ECT
 • Retrograd amnesi:
  • Är den vanligaste förekommande biverkningen av ECT
  • Under en kort tid efter ECT har de flesta patienter minneslucka för händelser som har inträffat innan behandlingen och den retrograda amnesin kan sträcka sig flera månader eller år tillbaka
  • Minnet för autobiografisk information är mindre påverkat av ECT än minnet för händelser som inte är personliga13
  • Även om retrograd amnesi ofta bättras inom de första månaderna efter ECT, så kan förbättringen vara ofullständig med långvarig amnesi beträffande händelser som har inträffat nära tiden för behandlingen14
  • Tidigare kognitiva störningar predicerar amnesi efter ECT och amnesi uppträder med större sannolikhet hos äldre15
  • Variationer i ECT-tekniken kan betydligt reducera incidensen och svårighetsgraden av retrograd amnesi16-17. Till exempel är bestående förluster av autobiografiska minnen två månader efter behandlingen större med bilateralt än med högersidig unilateralt ECT17
 • Andra biverkningar:
  • Kan vara huvudvärk, muskelsmärtor, illamående och trötthet
  • Trots bekymmer för strukturella hjärnskador med ECT, finns det inga studier, varken på människor eller djur som visat tecken på anatomiska skador18-21

Osäkerhet knutet till ECT

 • Behov av underhållsbehandling:
  • Den största utmaningen är hur det går att hindra återfall efter en remission som har inducerats av en kort behandlingsserie under en akut episod av depression
  • I en studie fann forskarna att de patienter som inte fick någon form av underhållsbehandling hade en recidivfrekvens på 84 % sex månader efter ECT, monoterapi med nortriptylin reducerade recidivfrekvensen till 60 % och kombinationsbehandling med nortriptylin och litium reducerade recidivfrekvensen till 39 %22-23
 • Kognitiva effekter:
  • Ett annat problem är belastningen i form av kognitiva biverkningar
  • Forskning bedrivs på ändringar av ECT-tekniken24-25
Annons
Annons

Rekommendationer

 • Den amerikanska psykiatriföreningen (APA) rekommenderar ECT ifall behandlingen utförs av kvalificerade psykiatrer.
 • De flesta riktlinjer för depression rekommenderar ECT bara vid svåra fall, ofta som femte-, sjätte- eller sjundehandsval efter att annan behandling misslyckats.
 • APA rekommenderar ECT också som förebyggande för recidiv.
 • I Storbritannien rekommenderar NICE att användningen av ECT begränsas till patienter med allvarlig depression, katatoni eller långvarig och allvarlig mani, men rekommenderar det inte som underhållsbehandling.

Patientinformation

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons