Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Psykiatri

Mani och bipolär sjukdom


Uppdaterad den: 2021-10-07

Annons

Bakgrund

 • Mani:
  • Är en sjuklig höjning av stämningsläget med snabbare tankar och tal, stort självförtroende och hög aktivitetsnivå
  • En enskild episod i livet kodas som manisk episod
  • Hypomani är en låggradig mani som vanligtvis inte medför nedsatt funktionsförmåga
 • Bipolär (manodepressiv) sjukdom:
  • Sjukdomsbilden består av episoder med mani (typ I) eller hypomani (typ II) och episod(er) med depression, med bra perioder däremellan. Manier och depressioner kan ha psykotisk valör
 • Bipolär sjukdom typ I:
  • Bipolär sjukdom där patienten minst en gång i livet har haft en manisk episod
  • De flesta av dessa patienter får fler och längre perioder med depression än med mani under livet
 • Bipolär sjukdom typ II:
  • Bipolär sjukdom där patienten har depressioner och hypomanier, men aldrig har haft en manisk episod
  • För diagnos krävs minst en episod av hypomani och minst en episod av egentlig depression
  • Det är depressionerna som ger funktionsbortfall
  • Om patienten får en manisk episod ändras kodningen till bipolär sjukdom typ I
 • Cyklotymi:
  • Hypomana eller depressiva symtom som inte uppfyller kriterierna för bipolär typ II
  • Det föreligger inga egentliga depressiva episoder
  • Det finns ingen konsensus om dessa lättare former ska kallas för bipolär sjukdom

Epidemiologi

 • Livstidsprevalens:
  • 0,6 % for bipolär sjukdom typ I
  • 0,4 % for bipolär sjukdom typ II
  • 1,4 % för lindrigare besvär som inte uppfyller diagnoskriterier för bipolär sjukdom typ I eller II (cyklotymi)
 • Män och kvinnor har lika hög risk.
 • Genomsnittsålder för den första affektiva episoden i två norska kohorter var för män respektive kvinnor:
  • Ålder <12 år: 23% och 6 %
  • Ålder 13–18 (19) år: 32 % och 32 %
  • Ålder 19–29 år: 26 % och 43 %
  • Ålder >30 år: 18 % och 19 %
 • Postpartumpsykos:
  • Psykotiska episoder med debut efter en förlossning förekommer vid en av 1 000 förlossningar. Omkring 85 % av psykoserna förekommer hos personer med bipolär sjukdom

Etiologi och patogenes

 • Ärftlighet – släktingar till en person med bipolär sjukdom har en livstidsrisk på:
  • 40–70 % för monozygota tvillingar
  • 5–15 % för förstagradssläktingar
 • Utlösande faktorer:
  • En enskild episod kan utlösas av yttre stress som allvarlig sjukdom hos en familjemedlem, störd sömn, emotionella konflikter
  • Minskad sömn, oregelbundna vanor och användning av droger kan utlösa en ny episod hos predisponerade individer
  • En del har en säsongsvariation med en ny episod vid samma årstid som tidigare episoder
  • Manin kan komma efter en depression som behandlas med antidepressiva
Annons
Annons

ICD-10

 • F30 Manisk episod
 • F31 Bipolär sjukdom

Anamnes

 • Mani:
  • Stämningsläget är förhöjt långt över vad som är vanligt för personen, och så att det går ut över förmågan att fungera normalt
  • Omdömeslöst och oansvarigt beteende
  • Uttalad oro, ofta irritabilitet och omdömeslöst beteende, också snabbare rörelser och hektiskt uppträdande
  • Tankeflykt och bristande koncentration
  • Minskat sömnbehov
  • Ökad sexualdrift
  • Aktivitet präglat av att patienten känner att hen kan allt, vet allt och klarar allt
  • Ibland också vanföreställningar (ofta grandiosa) och eventuellt
 • Hypomani:
  • Symtom som vid mani, men i lägre grad och med bättre bevarad funktion
  • Ofta glad, stor energi och kontaktsökande
  • Koncentrationsförmågan kan vara nedsatt, men inte mer än att de flesta kan fortsätta arbeta
  • Inga psykotiska symtom
  • Det är vanligt att kräva en varaktighet på minst 4 dagar för att episoden ska kvalificeras som hypomani
 • Depression:
  • Många söker hjälp för återkommande depressiva episoder innan det uppstår en manisk eller hypomanisk episod:
   • Diagnosen bipolär sjukdom kan inte ställas med säkerhet utifrån en enstaka episod med depression
   • Ärftlighet för bipolär sjukdom, ålder vid debut och förlopp kan stärka misstanken om bipolär sjukdom
  • Nedsatt stämningsläge, men många upplever inte sig själva som deprimerade:
   • Det är vanligt att ha minskad energi, känna tristess och minskad glädje
   • En del får också trögare tal och rörelser, men andra kan vara agiterade och oroliga
   • Stämningsläget varierar oftast lite från dag till dag, men några märker förbättring på kvällen
  • Sömnrubbningar är vanliga, det kan vara sömnlöshet eller för mycket sömn.
  • Ångestbesvär samtidigt med depression är också vanligt: rastlöshet, inre oro.
  • Förändrad matlust, antingen ökad eller minskad, är vanligt.
  • Depressionen kan också vara psykotisk med vanföreställningar. Ofta kan vanföreställningar handla om skuldkänsla och förlust, eller om att bli förföljd
 • Blandad episod:
  • Symtom på mani och depression samtidigt, eventuellt med snabba skiftningar från timme till timme eller från dag till dag
  • Detta tillstånd är ofta mer krävande att behandla och är associerat med ökad risk för suicidal aktivitet

Kliniska fynd

 • En manisk patient är ofta orolig och det kan vara svårt att föra ett normalt samtal.
 • En del patienter kan vara aggressiva.
 • Det kan vara svårt att genomföra en somatisk undersökning, men detta bör göras så långt det är möjligt:
  • Titta efter tecken på bakomliggande somatisk sjukdom
 • Låggradig mani är inte alltid framträdande vid samtal – man är beroende av beskrivningar från patienten själv eller någon i omgivningen.

Utredning av bipolär sjukdom

 • Eventuellt drogscreening vid misstanke om missbruk.
 • Eventuell inför läkemedelsbehandling:
  • Hb, CRP, glukos, vitamin B12, folsyra, kolesterol, ferritin, TSH, FT4, Ca, K, Na, ALAT, kreatinin
  • Vikt och blodtryck
 • Vid misstanke om organisk neurologisk sjukdom (hjärntumör, MS) kan DT eller MRT vara aktuellt.
 • Diagnostiska hjälpmedel:
  • Screening för bipolaritet:
   • Mood Disorder Questionnaire (MDQ)
  • Skattningsskala (energi, aktivitet, humör):
   • Hypomania Check List-32 (HCL-32 R1) (klinisk version)
  • Diagnostiska intervjuer:
   • Structured clinical interview for DSM-IV disorders (SCID-I)
   • Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Maniliknande tillstånd kan utlösas av:
  • Droger (alkohol, centralstimulerande medel och hallucinogener)
  • Många olika läkemedel exempelvis kortison
  • Fokala eller systemiska neurologiska sjukdomar
 • Depression:
  • Vi bipolär sjukdom: ofta ung patient, tidigare episod med depression eller upprymdhet, plötslig start, ärftlighet
 • Ångesttillstånd:
  • Samtidig ångest finns hos upp till 70 % av patienter med bipolär sjukdom. Kan vara det dominerande symtomet, och orsak till att man söker vård
 • Schizofren episod:
  • Personer med bipolär sjukdom har oftast bättre premorbid funktion och bättre funktion mellan episoderna
 • ADHD:
  • Alltid debut före pubertet vid ADHD, och oftast efter puberteten vid bipolär sjukdom
  • Ospecifik uppvarvning oftast <2 dagar vid ADHD, och längre tid vid bipolär sjukdom
  • Många barn med bipolär sjukdom uppfyller också diagnoskriterier för ADHD
 • Borderline personlighetsstörning
 • Anorexia nervosa

Behandling av bipolär sjukdom

Egenbehandling

 • Regelbunden livsföring och dygnsrytm är viktigt.
 • Patienten bör undvika livsomständigheter som tidigare har utlöst episoder.
 • Patienten ska vara uppmärksam på varningssignaler om att en ny episod med depression eller mani är på gång, exempelvis sömnstörningar, agitation och brutna vardagsrutiner.

Inläggning

 • Förstagångsmanier ska remitteras till psykiatrisk vård. Tillståndet kan växla snabbt och aggressivitet och/eller självskadebeteende kan uppträda. 
 • Vid senare episoder kan lindriga manier behandlas av husläkare om patienten har sin familj eller andra kring sig, men vanligtvis krävs inläggning och psykiatrisk slutenvård.
 • Vid depressiv episod hos person med bipolär sjukdom är det viktigt att bedöma suicidrisken och behov av inläggning.
 • Frivillig inläggning eller tvångsåtgärder kan bli aktuella.

Läkemedelsbehandling

 • Depressiv episod:
  • Optimal stämningsstabiliserande medicinering, bara undantagsvis kompletterad med antidepressiva läkemedel när responsen på behandlingen är dålig
 • Manisk episod:
  • Vid hypomani och måttlig mani rekommenderas neuroleptika med evidens för mani
  • Vid svår mani och blandtillstånd rekommenderas neuroleptika med evidens för mani i kombination med stämningsstabiliserare
  • Minskad aktivitet, avskärmning mot överstimulering och reglering av dygnsrytmen är viktigt
  • Avhållsamhet från alla typer av droger rekommenderas starkt i hypoman fas
 • Underhållsbehandling:
  • Litium är förstahandsval som underhållsbehandling vid bipolär sjukdom typ I, men kan också användas vid typ II

Annan behandling

 • ECT:
  • Vid svår kataton depression eller konfusorisk mani anses ECT vara livräddande
 • Psykologisk behandling:
  • God förebyggande effekt kan uppnås med KBT, familjefokuserad behandling och psykoedukativ behandling i grupp

Graviditet/förlossning

 • Samarbete mellan den enhet som behandlar bipolär sjukdom och kvinnoklinik och barnklinik är viktigt.
 • Förstahandsval vid behov av underhållsbehandling under graviditeten är litium:

Komplikationer

 • Handlingar under maniska perioder kan få betydande sociala följder.
 • Bland patienter med bipolär sjukdom är suicidrisken 15 gånger högre än i den generella befolkningen.
 • Under graviditeten och i tidig postpartum finns ökad risk för recidiv.
 • Metabolt syndrom som biverkning av läkemedel.

Prognos

 • Prognosen är god för den enskilda episoden men risken för nya episoder är hög.
 • Uppföljningsstudier visar att det är vanligt med symtom också mellan episoderna med depression eller mani, och att symtomen oftast är av depressiv karaktär.
 • Samtidigt drogmissbruk förvärrar både behandlingsmöjligheter och prognos.
 • En eventuell försämring vid graviditet eller förlossning kan behandlas och prognosen är god.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.