Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Epididymit


Uppdaterad den: 2019-11-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Inflammation eller infektion i bitestikel.
 • Akut epididymit: varaktighet <6 veckor.
 • Kronisk epididymit: varaktighet >12 veckor

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd, men det saknas tillförlitliga epidemiologiska siffror:
  • Tillståndet kan också förekomma hos barn, ofta runt puberteten
  • 40 % av fallen uppträder i åldergruppen 20–30 år

Etiologi och patogenes

 • Barn:
  • Mestadels okänd genes
  • Postinfektiöst syndrom
  • Reflux av urin i sädesledaren
  • I samband med Henoch-Schönleins purpura (vaskulit)
 • Sexuellt aktiva män:
  • Män under 35 år:
   • Sexuellt överförd infektion vanligast
   • Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae är vanliga patogener
   • M. genitalium är ovanligare 
  • Män över 35 år:
   • Vanliga patogener är E. coli och Proteus
   • Antas bero på benign prostatahyperplasi, systemsjukdom, immunosuppresion och ingrepp på urinvägar
  • Analt samlag (penetrerande roll):
   • Ökar risken för infektion med E. coli och Proteus
 • Trauma:
  • En icke-infektiös variant kan uppträda efter trauma, särskilt repetitiv irritation 
 • Andra orsaker:
  • Parotitvirusinfektion
  • Läkemedel (till exempel amiodaron)

ICD-10

 • N45.9 Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess

Anamnes

 • Långsamt insättande tyngdkänsla och ensidiga smärtor i skrotum, ofta strålande upp i buken och/eller flanksmärta.
 • Symtom uppstår ofta i loppet av 1–2 dagar, till skillnad från testistorsion (akut).
 • Feber med frossa och temperaturökning till 39–40 °C förekommer.
 • Samtidig sveda, trängningar, frekvent blåstömning och urininkontinens förekommer.
 • Flytning från uretra förekommer.

Kliniska fynd

 • Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig.
 • Palpation av epididymis, dorsalt och kranialt om testikeln och funikeln, gör mycket ont.
 • Hydrocele förekommer.
 • Cremasterreflex:
  • Vid beröring av insidan av lårbenet dras testikeln upp på samma sida
  • Reflexen är oftare intakt vid epididymit än vid funikeltorsion

Utredning av epididymit

 • Epididymit är en klinisk diagnos.
 • Mikrobiologi:
  • Personer med risk för STI/sexualla aktiva män:
   • Prover från urin/uretra för klamydia och gonorré, eventuellt M. genitalium
   • Studier har visat att provtagning även kan löna sig hos män som inte anser att de har risk för STI
  • Överväg även provtagning för syfilis och HIV
 • Urinodling (mittstråleurin):
   • Särskilt hos barn, men rekommenderas hos alla, även om de hos äldre barn och vuxna brukar finnas urinvägsbesvär
   • Fynd av leukocyter i urinen och/eller nitrit kan tala för samtidig urinvägsinfektion
 • Provtagning (CRP, SR, leukocyter) har begränsat värde.
 • Ultraljud kan visa på förändringar som talar för epididymit, men ska inte fördröja kirurgisk exploration vid misstanke om funikeltorsion.

Differentialdiagnoser

 • Funikeltorsion
 • Testikeltumör
 • Orkit
 • Varicocele
 • Trauma, slag mot yttre genitalia
 • Somatoforma bsvär

Behandling av epididymit

 • Antibiotika och vila.

Egenbehandling

 • Sängvila och kalla omslag lindrar de första dagarna.
 • Eventuellt kan en suspensoar stabilisera (bi-)testiklarna.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika är sällan indicerade hos barn, om inte provtagning talar för bakteriell genes.
 • Sexuellt aktiva/vuxna:
  • Ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 2–4 veckor eller
  • Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprim 160 mg x 2
  • Hos yngre (<30 år) kan doxycyklin 200 mg x 1 (första dagen), därefter 100 mg x 1, ges
  • Duration 2–4 veckor 
  • Vid klamydiaepididymit ges doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 10 dagar

Annan behandling

 • Smärtbehandling:
  • Till exempel naproxen 500 mg 1x2

Komplikationer

 • Abscesser
 • Ischemi
 • Cystbildning i epididymis
 • Sterilitet
 • Kroniska smärtor

Prognos

 • Smärtor kan kvarstå under flera veckor, trots framgångsrik behandling.
 • Risken för nedsatt fertilitet är liten.
 • Recidiv förekommer, särskilt hos barn.

Uppföljning

 • Patienten bör komma på kontroll efter två veckor–månad:
  • Vid icke sexuellt överförd sjukdom och bristande svar på behandlingen är det aktuellt med en urologisk utredning
  • Om palpationsfyndet inte är helt normalt bör ultraljudsundersökning av skrotum/testiklar beställas

Källor

 • Louette A, Krahn J, Caine V, et al. Treatment of Acute Epididymitis: A Systematic Review and Discussion of the Implications for Treatment Based on Etiology. Sex Trans Dis 2018; 458129: e104-8.
 • Street EJ, Justice ED, Kopa Z, et al. The 2016 European guideline on the management of epididymo-orchitis. Int J STD AIDS 2017; 28(8): 744-749.
 • McConaghy JR, Panchal B. Epididymitis: an overview. Am Fam Physician 2016; Nov 1;94(9): 723-726.
 • Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019)

Annons
Annons
Annons

Annons