Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Alfa1-antitrypsinbrist


Uppdaterad den: 2023-07-18
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Bakgrund

 • En autosomal recessivt ärftlig sjukdom med brist på enzymet alfa1-antitrypsin och sjukdomsframkallande mutationer i SERPINA1-genen. Det finns flera genotyper.
 • Sjukdomen kan öka bindvävsbildning i lungor och/eller lever och leda till KOL, emfysem och/eller levercirros.

Epidemiologi

 • En dansk registerstudie påvisade en prevalens av diagnostiserad alfa1-antitrypsinbrist på 13/100 000 personer. Åldersfördelningen hade två toppar – vid åldrarna ≤12 och ≥45 år.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet ärvs autosomalt recessivt.
 • Lungsjukdom:
  • Alfa1-antitrypsinbrist minskar lungornas förmåga att skydda sig mot elastolytisk skada
  • Det ökar risken för allvarligt och tidigt debuterande emfysem, något som accelereras vid rökning
 • Leversjukdom omfattar:
  • Kolestatisk ikterus i neonatalperioden (neonatal hepatit) som kan förbättras spontant
  • Kronisk hepatit och cirros hos vuxna
Annons
Annons

ICD-10

 • E88.0 Alfa-1-antitrypsinbrist, symtomatisk

Kliniska manifestationer

 • Den främsta kliniska manifestationen vid alfa1-antitrypsinbrist är tidigt debuterande emfysem:
  • Cirka 85 % av personer med ZZ-genotyp uppges ha tecken på KOL, vilken ofta debuterar i ung ålder (<45 år)
 • Levermanifestationerna är ovanligare:
  • Majoriteten av vuxna med alfa1-antitrypsinbrist uppvisar varken kliniska eller laboratoriemässiga tecken på leversjukdom under sin levnad
  • Hos dem som diagnostiseras med leversjukdom sker upptäckten ofta vid provtagning i samband med utredning av lungsjukdom
 • Andra sjukdomar som man tror är relaterade till alfa1-antitrypsinbrist är glomerulonefriter, celiaki, lungcancer, kolorektalcancer, blåscancer, intrakraniella och intraabdominella aneurysm, fibromuskulär dysplasi och pankreatit.

Utredning av alfa1-antitrypsinbrist

 • Leverprover:
  • ALAT, gamma-GT, ALP, albumin, bilirubin
 • Alfa1-antitrypsin (ingår i proteinfraktioner):
  • Låga värden (<1 g/L) indikerar genotypundersökning.
 • Genotypundersökning:
  • Visar vissa genotyper, ibland krävs gensekvensering
  • Gentestning utförs vid Klinisk kemi, Labmedicin Skåne i Malmö. Lokalt laboratorium kan dock förmedla provtransporten
 • Spirometri:
  • Kan påvisa låga värden, bland annat lågt FEV1

Vem bör testas för alfa1-antitrypsinbrist?

 • Tidig debut av emfysem.
 • Emfysem utan uppenbara riskfaktorer och emfysem i de nedre loberna.
 • Oförklarlig leversjukdom.
 • Nekrotiserande pannikulit.
 • c-ANCA-positiv vaskulit.
 • Hereditet för alfa1-antitrypsinbrist.
 • Oförklarlig bronkiektasi.
 • Refraktär astma hos barn
 • Patienter med KOL som inte förbättras med bronkdilaterande behandling.
 • Vid KOL/astma:
  • I första hand hos dem <45–50 år, men enligt vissa rekommendationer hos alla med KOL-diagnos
  • Patienter med KOL som inte förbättras med bronkdilaterande behandling
  • Om många i familjen har KOL
  • KOL hos icke-rökare

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till levercirros och lungsjukdom.
Annons
Annons

Behandling av alfa1-antitrypsinbrist

 • Behandling av KOL/emfysem och levercirros som följd av alfa1-antitrypsinbrist ska följa de allmänna behandlingsrekommendationerna för dessa sjukdomar.
 • I enstaka svåra fall med emfysem vid alfa-1-antitrypsinbrist genomförs lungtransplantation.
 • Ungefär 15 % av vuxna som utvecklar alfa1-antitrypsinbrist-relaterad leversjukdom behöver levertransplantation.

Förebyggande åtgärder

 • Barn och syskon till patienter bör undersökas för att fastställa om de har gendefekten.
 • Rökstopp är viktigt för att hindra utveckling av lungsjukdom, men har ingen betydelse för leversjukdomen.
 • Patienter bör vara restriktiva med alkohol.
 • Alla patienter med alfa1-antitrypsinbrist-associerad leversjukdom bör vaccineras mot hepatit A och B.

Komplikationer

 • KOL och emfysem.
 • Levercirros och portahypertension.
 • Leversvikt.
 • Ökad risk för levercellscancer.

Prognos

 • Den vanligaste dödsorsaken för patienter med alfa1-antitrypsinbrist är andningssvikt, följt av hjärt-kärlsjukdomar och leversvikt.
 • Dödligheten är något högre för personer med diagnostiserad alfa1-antitrypsinbrist än för den allmänna befolkningen, relativ risk 4,7.
 • I en svensk registerstudie observerades samma medellivslängd för icke-rökare med genotypen ZZ, påvisad vid screening som för den icke-rökare i bakgrundsbefolkningen.
 • Vid levertransplantation är femårsöverlevnaden 80 %.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons