Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolorektala polyper


Uppdaterad den: 2019-07-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Polyper är diskreta vävnadsprotrusioner in i tarmlumen.
 • Endast körtelpolyper, adenom, har malign potential.

Epidemiologi

 • Polyper är relativt sällsynta före 50 års ålder, men ökar till 50 % hos personer >70 år i länder med hög förekomst.
 • Kvinnor har färre polyper, cirka 1:2 i jämfört med män.

Etiologi och patogenes

 • Uppstår normalt sporadiskt, men kan vara ärftligt i form av familjär polypos.
  Förmågan att generera adenom varierar.
 • När man har påvisat ett adenom hos en person, är chansen stor för att det ska utvecklas nya.

Malignitetsrisk

 • Man räknar med att en stor andel av kolorektal cancer utvecklas via malign transformation av adenom:
  • Denna utveckling tror man kan ta från 2–3 år till 15 år
  • Utvecklingen påverkas av genetik och miljöfaktorer
 • Adenom <10 mm:
  • Cancerförekomsten är <0,9 % för adenom med diametern 5–10 mm, och praktiskt taget inga adenom <5 mm innehåller cancer
 • Adenom >1 cm:
  • Ökad risk för malignitet med ökad storlek
 • Adenom >2 cm:
  • Förekomst av malignitet är 20–50 %
 • Malignitetsrisken är sannolikt högre i förhållande till storleken för villösa och för platta adenom.

ICD-10

 • D12 Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
 • K635 Polyp i tjocktarmen

Anamnes och kliniska fynd

 • De flesta kolonpolyper är symtomfria och upptäcks av en slump.
 • Om polyper ger symtom är det oftast i form av blödning och avföringsrubbningar.

Utredning av kolorektala polyper

 • Patienter med blödning och avföringsrubbningar hanteras enligt Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer.
 • Fynd vid rektalpalpation, rektoskopi, koloskopi, bild- eller vävnadsdiagnostik som inger misstanke om kolorektalcancer remitteras enligt Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer.

Ärftliga former

 • Vid misstanke om ärftlig polypos eller Lynch syndrom skickas remiss till onkogenetisk mottagning som finns vid universitetssjukhusen.
 • Familjär adenomatös polypos (FAP) – polyposis coli:
  • Molekylärgenetisk diagnostik används för att bekräfta diagnosen.
  • Patienten anmäls till Svenska Polyposregistret, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Lynch syndrom:
  • Remiss för onkogenetisk bedömning (screening för Lynch syndrom) skickas i följande fall:
   • Individ/familj där någon insjuknat i kolorektal eller endometriecancer före 50 års ålder
   • Individ/familj med ≥2 personer med kolorektal cancer
   • Individ/familj med ≥2 personer med maligna tumörer associerade till ärftlig kolorektal cancer (främst kolon, rektum, endometrium, ovarier, tunntarm, ventrikel, övre urinvägar och hjärntumör)
   • Individ med flera tumörer efter varandra, det vill säga recidiv eller flera tumörer samtidigt associerad till ärftlig kolorektal cancer
   • Individ >10 kolorektala polyper

Differentialdiagnoser

 • Kolorektal cancer

Behandling av av kolorektala polyper

 • Alla konstaterade polyper ska tas bort och undersökas histologiskt.
 • Resektion av högriskpolyper minskar förekomsten av cancer.

Uppföljning

 • Uppföljande koloskopi enligt riktlinjer från Storbrittanien och Irland:
  • Patienter med 1–2 små adenom (<1 cm) behöver inte följas upp med koloskopi, alternativt följs upp med koloskopi vart 5:e år tills negativ undersökning
  • Patienter med 3–4 små adenom eller minst ett adenom ≥1 cm koloskoperas vart 3:e år tills 2 på varandra efterföljande undersökningar är negativa
  • Patienter där man vid antingen första undersökningen eller vid uppföljningsundersökning hittar ≥5 adenom oavsett storlek eller ≥3 adenom som är ≥1 cm görs en extra koloskopikontroll efter 12 månader innan man återgår till 3-årsuppföljningen
 • Endoskopikontroller fortsätter till 70–75 år ålder, beroende på allmäntillstånd och komorbiditet.
 • Multipla polyper och ärftlighetsfaktorer kan tala för kortare kontrollintervall.

Ärftliga former

Familjär adenomatös polypos (FAP) – polyposis coli

 • Vid konstaterad FAP rekommenderas årlig koloskopi från cirka 12 års ålder fram till operation:
  • Kolektomi när adenomantalet börjar bli stort, vilket vanligen innebär operation i 20-årsåldern
Lynch syndrom
 • Regelbunden koloskopi vid Lynch syndrom minskar risken för cancer och förlänger förväntad överlevnad:
  • Ett intervall på 1–2 år rekommenderas med start vid 20–25 års ålder

Komplikationer

 • Kolorektal cancer.
 • Ulcerationer med blödning.

Prognos

 • Se malignitetsrisk ovan.

Källor

 • Nationellt vårdprogram. Tjock- och ändtarmscancer, RCC 2016
 • Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer. Förkortad version för primärvården. Hämtad 2019-07-04
 • Utvärdering av diagnostiska strategier vid ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom). Rapport 2016_04. SBU
 • Cairns SR, Scholefield JH, Steele RJ, Dunlop MG et al. Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate and high risk groups (update from 2002). Gut. 2010 May;59(5):666-89. PMID: 20427401

Annons
Annons
Annons

Annons