Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolorektala polyper


Uppdaterad den: 2023-02-19

Annons

Bakgrund

 • Polyper är diskreta vävnadsprotrusioner in i tarmlumen.
 • Endast körtelpolyper, adenom, har malign potential.

Epidemiologi

 • Polyper är relativt sällsynta före 50 års ålder, men ökar till 50 % hos personer >70 år i länder med hög förekomst.
 • Kvinnor har färre polyper, cirka 1:2 i jämfört med män.

Etiologi och patogenes

 • Uppstår normalt sporadiskt, men kan vara ärftligt i form av familjär polypos.
  Förmågan att generera adenom varierar.
 • När man har påvisat ett adenom hos en person, är chansen stor för att det ska utvecklas nya.

Malignitetsrisk

 • Man räknar med att en stor andel av kolorektal cancer utvecklas via malign transformation av adenom:
  • Denna utveckling tror man kan ta från 2–3 år till 15 år
  • Utvecklingen påverkas av genetik och miljöfaktorer
 • Adenom <10 mm:
  • Cancerförekomsten är <0,9 % för adenom med diametern 5–10 mm, och praktiskt taget inga adenom <5 mm innehåller cancer
 • Adenom >1 cm:
  • Ökad risk för malignitet med ökad storlek
 • Adenom >2 cm:
  • Förekomst av malignitet är 20–50 %
 • Malignitetsrisken är sannolikt högre i förhållande till storleken för villösa och för platta adenom.
Annons
Annons

ICD-10

 • D12 Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
 • K635 Polyp i tjocktarmen

Anamnes och kliniska fynd

 • De flesta kolonpolyper är symtomfria och upptäcks av en slump.
 • Om polyper ger symtom är det oftast i form av blödning och avföringsrubbningar.

Utredning av kolorektala polyper

 • Patienter med blödning och avföringsrubbningar hanteras enligt Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer.
 • Fynd vid rektalpalpation, rektoskopi, koloskopi, bild- eller vävnadsdiagnostik som inger misstanke om kolorektalcancer remitteras enligt Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer.

Ärftliga former

 • Vid misstanke om ärftlig polypos eller Lynch syndrom skickas remiss till onkogenetisk mottagning som finns vid universitetssjukhusen.
 • Familjär adenomatös polypos (FAP) – polyposis coli:
  • Molekylärgenetisk diagnostik används för att bekräfta diagnosen.
  • Patienten anmäls till Svenska Polyposregistret, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Lynch syndrom:
  • Remiss för onkogenetisk bedömning (screening för Lynch syndrom) skickas i följande fall:
   • Individ/familj där någon insjuknat i kolorektal eller endometriecancer före 50 års ålder
   • Individ/familj med ≥2 personer med kolorektal cancer
   • Individ/familj med ≥2 personer med maligna tumörer associerade till ärftlig kolorektal cancer (främst kolon, rektum, endometrium, ovarier, tunntarm, ventrikel, övre urinvägar och hjärntumör)
   • Individ med flera tumörer efter varandra, det vill säga recidiv eller flera tumörer samtidigt associerad till ärftlig kolorektal cancer
   • Individ >10 kolorektala polyper

Differentialdiagnoser

 • Kolorektal cancer
Annons
Annons

Behandling av kolorektala polyper

 • Alla konstaterade polyper ska tas bort och undersökas histologiskt.
 • Resektion av högriskpolyper minskar förekomsten av cancer.

Uppföljning

 • Uppföljande koloskopi enligt den europeiska föreningen för gastrointestinal endoskopi (ESGE)9-10
  • Lågriskgrupp: 1‒4 icke-avancerade adenom (<10 mm och låggradig dysplasi) och sågtandade polyper <10 mm utan dysplasi:
   • Ingen specifik uppföljning, patienterna återgår istället till screeningprogrammet för kolorektalcancer:
    • Enligt Socialstyrelsen bör Hälso- och sjukvården erbjuda screening för kolorektalcancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år11
   • Om screeningprogrammet inte är utbyggt lokalt, eller om det kommer att ta >10 år tills patienten erbjuds scree­ning, rekommenderas en kontroll­koloskopi efter 10 år
  • Högriskgrupp: avancerade adenom (≥10 mm i storlek och/eller inslag av höggradig dysplasi) samt vid ≥5 adenom (sågtandade polyper inte räknas in i det totala antalet adenom):
   • Kontrollkoloskopi efter 3 år:
    • Om patienten då överförs till lågriskgrupp rekommenderas ytterligare en kontroll efter 5 år
    • En patient som tidigare tillhört högriskgrupp och som genomgått 2 på varand­ra följande koloskopier med lågriskfynd kan återgå till screening­programmet för kolorektalcancer

Uppföljning ärftliga former

Familjär adenomatös polypos (FAP) – polyposis coli

 • Vid konstaterad FAP rekommenderas årlig koloskopi från cirka 12 års ålder fram till operation:
  • Kolektomi när adenomantalet börjar bli stort, vilket vanligen innebär operation i 20-årsåldern
Lynch syndrom
 • Regelbunden koloskopi vid Lynch syndrom minskar risken för cancer och förlänger förväntad överlevnad:
  • Ett intervall på 1–2 år rekommenderas med start vid 20–25 års ålder

Komplikationer

 • Kolorektal cancer.
 • Ulcerationer med blödning.

Prognos

 • Se malignitetsrisk ovan.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.