Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Leverabscess

Leverabscess är ett sällsynt tillstånd som innebär ett hålrum fyllt med pus i levern på grund av invasion och förökning av mikroorganismer.


Uppdaterad den: 2019-04-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • En leverabscess är ett hålrum fyllt med pus i levern på grund av invasion och förökning av mikroorganismer:
  • Pyogen leverabscess, på grund av bakteriell infektion, är vanligast
  • Amöbaabscesser och andra importbetingade abscesser förekommer också i Sverige.

Bakgrund och epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • 80 % av leverabscesserna i västländerna är av bakteriell orsak.
 • Amöbaabscess är vanligast i tropiska och subtropiska områden.
 • Det finns olika smittvägar, såsom systemiskt, via portacirkulationen och genom kirurgiska ingrepp. Bakomliggande sjukdomar i området kan öka risken för leverabscess. 

ICD-10

 • K75 Andra inflammatoriska leversjukdomar:
  • K75.0 Leverabscess

Anamnes och kliniska fynd

 • Ofta icke-specifika symtom, såsom buksmärtor och feber.
 • Andra symtom kan vara trötthet, anorexi, illamående, kräkningar, smärtor under höger revbensbåge, eventuellt pleuritiska smärtor, eventuellt hicka, hög och eventuellt pendlande feber
 • Dåligt allmäntillstånd med ofta hög feber. Öm, palpabel lever, men ömheten under höger revbensbåge kan saknas.

Diagnostik och undersökning

 • Hb, leukocyter, trombocyter, SR/CRP, ALAT, ALP, GT, bilirubin.
 • Blododlingar.
 • Eventuellt övrig mikrobiell diagnostik, såsom PCR.
 • DT eller ultraljud kan bekräfta diagnos. 

Differentialdiagnoser

 • Gallstenssjukdom
 • Kolecystit
 • Pleuropulmonärt empyem
 • Lunginflammation
 • Levermetastaser
 • Levercancer
 • Benigna cystor i levern

Allmänt

 • Består av antibiotika med eller utan dränage.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på identifierad mikroorganism.
 • Pyogen abscess:
  • Små abscesser (<3–5 cm i diameter) kan sannolikt behandlas med enbart antibiotika
  • Större abscesser bör behandlas med antibiotika, i vanliga fall piperacillin-tazobaktam, amoxicillin-klavulansyra eller cefotaxim/ceftriaxon, eventuellt i kombination med metronidazol eller en aminoglykosid

Kirurgi

 • Dränage:
  • Abscess >3–5 cm alltid dränage, med hjälp av interventionell radiologi

Förlopp

 • Obehandlad är det sannolikt ett dödligt tillstånd. 

Prognos

 • I höginkomstländerna ligger mortaliteten kring 2–12 %.
 • Något högre vid pyogen abscessen, många av dessa patienter har underliggande malign sjukdom i gallgångarna eller allvarlig multiorgansvikt.

Komplikationer

 • Ruptur av abscess med påföljande allvarlig infektion:
  • Peritonit
 • Empyem med direkt spridning.
 • Allvarlig sepsis.

Källor

 • Lardière-Deguelte S, Ragot E, Amroun K, et al. Hepatic abscess: Diagnosis and management. J Visc Surg 2015; 152(4): 231-43.
 • Kuo SH, Lee YT, Li CR, et al. Mortality in Emergency Department Sepsis score as a prognostic indicator in patients with pyogenic liver abscess. Am J Emerg Med 2013; 31(6): 916-21.

Annons
Annons
Annons

Annons