Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Primär skleroserande kolangit

Primär skleroserande kolangit, PSC, är en kronisk fibroserande inflammation i gallgångarna som till leder till levercirros och leversvikt. Typiska symtom är till exempel hepatisk klåda, trötthet och viktnedgång.


Uppdaterad den: 2019-04-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk fibroserande inflammation i intra- och extrahepatiska gallgångar som till leder till levercirros och leversvikt.

Bakgrund och epidemiologi

 • Cirka två tredjedelar (65–80 %) av de som får PSC är män.
 • Drabbar främst unga personer. Typisk ålder vid diagnos är 25–45 år. Sjukdomen kan även förekomma hos barn.
 • Förekommer nästan uteslutande hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (80 %), vanligtvis ulcerös kolit.

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är okänd, men man tror att genetiska och autoimmuna faktorer spelar en roll.
 • Inflammation i och skada på gallgångarna leder till fibros och multifokala strikturer av gångarna.

ICD-10

 • K83.0A Skleroserande kolangit

Anamnes och kliniska fynd

 • Hos många upptäcks sjukdomen innan symtom uppstår och sjukdomen är då asymtomatisk.
 • Typiska symtom:
  • Pruritus/hepatisk klåda
  • Fatigue/trötthet
  • Viktnedgång
  • Smärta under höger revbensbåge, krampliknande (tecken på kolangit)
  • Episoder med feber och frysningar (tecken på kolangit)
 • I ett senare skede kan ikterus uppträda (intermittent eller persisterande).
 • Kliniska fynd:
  • Det behöver inte föreligga några kliniska fynd
  • De vanligaste fynden vid diagnos är leverförstoring och mjältförstoring

Diagnostik och undersökning

 • Blodprover:
  • Förhöjda leverprover, särskilt ALP, är vanligast hos patienter med PSC
  • Transaminaserna är ofta 2–3 x övre normalvärdet, men de kan också vara normala
  • Bilirubinnivåerna är ofta normala vid diagnos men kan bli förhöjda senare
 • Kolangiografi med ERC eller MRC:
  • Visar växlande förträngningar och utvidgningar i gallgångarna och andra typiska tecken på PSC
  • MRC – magnetresonanskolangiografi rekommenderas i första hand som diagnostisk metod, på grund av att det är en icke-invasiv undersökning
  • ERC kan övervägas om MRC inte är konklusivt eller tillgängligt
 • Leverbiopsi i vissa fall.
 • Koloskopi på grund av samsjuklighet med IBD.

Differentialdiagnoser

 • Primär biliär cirros.
 • Kronisk hepatit.
 • IgG4-associerad kolangit.
 • Sekundära orsaker till skleroserande kolangit:
  • Kirurgiska skador, gallstenar, recidiverande pankreatit, cancersjukdom

Allmänt

 • Det finns ingen läkemedelsbehandling som ger garanterad effekt.
 • Olika immunsuppressiva och antiinflammatoriska ämnen har studerats, men inga har uppvisat konsekventa resultat.

Annan behandling

 • Dilatation via ERCP:
  • Kan övervägas vid besvärande symtom (klåda, smärta), men man har inte tydligt visat några positiva effekter
  • Ger möjlighet till borstprov/endoskopisk biopsi
 • Levertransplantation:
  • Görs vid cirrosrelaterade komplikationer, recidiverande kolangitattacker och fynd av dysplasier
  • PSC är den vanligaste indikationen för levertransplantation

Förlopp

 • Sjukdomen kan progrediera till levercirros och är en viktig orsak till leversvikt hos unga.

Prognos

 • Genomsnittstiden från diagnos till dödsfall eller levertransplantation är cirka 20 år.

Komplikationer

 • Levercirros och leversvikt.
 • Ökad risk för kolangiokarcinom, utvecklas hos upp till 10–20 %.
 • Ökad risk för kolorektal cancer vid samtidig ulcerös kolit.

Uppföljning

 • Leverprover:
  • Bör följas 2–4 gånger per år
  • Leverfunktionen (albumin, PK-INR)
  • Trombocyter
 • Årliga koloskopier rekommenderas för att bedöma om dysplasi föreligger.
 • Många rekommenderar upprepad MRC med ERC vid fynd som talar för malignitet.

Källor

 • Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2012.
 • EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. J Hepatol 2009:51;237–267.
 • Bergquist A, Prytz H, Björnsson E. Svårt bromsa primär skleroserande kolangit. Läkartidningen 2010; 21: 1392-95.

Annons
Annons
Annons

Annons