Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Tarminvagination, barn


Uppdaterad den: 2019-08-27

Annons

Bakgrund

 • Tarminvagination innebär att ett tarmavsnitt skjuts in i efterföljande tarmavsnitt, vilket leder till cirkulationsstörning, tarmobstruktion och akut buk.
 • Det vanligaste är att invaginationen startar runt ileocekalklaffen och att jejunum skjuts in i kolon.

Epidemiologi

 • Tarminvagination är den vanligaste orsaken till intestinal obstruktion mellan 3 månader och 6 års ålder, med en topp mellan 5–9 månader.
 • Incidensen är 1,4–2 per 1 000 levandefödda per år.
 • Förhållandet pojkar:flickor är 4:1.

Etiologi och patogenes

 • Hypermotilitet och hypertrofi av Peyerska plack efter tarminfektion (bakterier eller virus) misstänks som etiologiska faktorer.
 • I en retrospektiv studie fann man att risken var betydligt förhöjd under de sex första månaderna efter en bakteriell tarminfektion.
 • I sällsynta fall är orsaken en anomali i tarmväggen, exempelvis Meckels divertikel, polyp eller tumör.
 • Vid en invagination trycks mesenteriet i den invaginerade delen av tarmen:
  • Om trycket överstiger det arteriella blodtrycket kan det leda till venstas, ödem i det invaginerade tarmavsnittet med ischemi och gangrän
Annons
Annons

ICD-10

 • K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
  • K56.1 Invagination

Anamnes

 • Den klassiska symtomtriaden omfattar:
  • Anfallsvisa smärtanfall
  • Kräkningar
  • Blodigt slem ("röd vinbärsgelé") eller blodig avföring per rektum 
 • Kräkningar ökar i regel i takt med ökande obstruktion.
 • Blodigt slem kan vara ett sent symtom.
 • Slöhet eller irritabilitet kan också vara huvudsymtom, utan tydliga buksymtom.

Kliniska fynd

 • I inledningsfasen kan symtomen vara sparsamma eller frånvarande i de symtomfria intervallen.
 • Med tiden ökande symtom med peritonitfynd.
 • Feber förekommer och kan bli så hög som 41 °C.
 • Vid chockutveckling kan andningen vara ytlig och stönande och pulsen snabb och svag.
 • Inspektion/palpation:
  • Utspänd buk
  • Invaginationen kan ofta palperas som en resistens, oftast i övre högra bukkvadranten
 • Rektal undersökning:
  • Blodig vätska eller slem kan ses på handsken

Utredning av tarminvagination

 • Ultraljudsundersökning:
  • Förstahandsval för bekräftande diagnositik
  • Sensitivitet och specificitet på 98–100 % hos tränad personal
 • Buköversikt:
  • Visar ileus och vid tillförsel av kontrastmedel per rektum syns en typisk fyllnadsdefekt
  • Kan dock inte utesluta invagination, stor andel med tarminvagination har har normal buköversikt.
 • Kolonröntgen (luft eller kontrastvätska):
  • Om kontraindikation inte föreligger
  • Ileo-ileala invaginationer syns inte alltid med kolonröntgen, men ses vanligen med ultraljud
  • Som del av behandlingen
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Spädbarnskolik
 • Akut appendicit
 • Meckels divertikel
 • Akut gastroenterit
 • Ileus av annan orsak

Behandling av tarminvagination

 • Akutinläggning på kirurgisk avdelning för diagnostik och reponering vid klinisk misstanke om sjukdomen.
 • Vätskebehandling (NaCl eller Ringer) påbörjas omedelbart, innan ytterligare diagnostiska och terapeutiska åtgärder eftersom barnet kan vara allvarligt dehydrerat.
 • Diagnos och reponering med luftinblåsning under genomlysning:
  • Förstahandsval om det inte föreligger sepsis eller chock
  • Vid recidiv upprepas reponeringen
 • Saltvattensreponering under genomlysning:
  • Är alternativ
 • Bariumundersökning och reponering?
  • Används mindre på sämre resultat och högre stråldoser
 • Reponering är smärtsamt och kräver analgetika och övervakning.
 • Om reponering inte uppnås genom ovanstående måste kirurgiskt ingrepp utföras.

Komplikationer

 • Recidiverande invagination uppges inträffa i 5–8 % av fallen och ses oftast efter reponering med luft eller vätska:
  • De flesta recidiv inträffar <48 timmar efter repositionen
 • Mekanisk ileus.
 • Tarmgangrän och eventuellt perforation.
 • Peritonit.

Prognos

 • Utan behandling är tarminvagination ett livshotande tillstånd, men vid tidig behandling är prognosen god.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.