Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Tarminvagination, barn


Uppdaterad den: 2019-07-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Tarminvagination innebär att ett tarmavsnitt skjuts in i efterföljande tarmavsnitt, vilket leder till cirkulationsstörning, tarmobstruktion och akut buk.
 • Det vanligaste är att invaginationen startar runt ileocekalklaffen och att jejunum skjuts in i kolon.

Epidemiologi

 • Tarminvagination är den vanligaste orsaken till intestinal obstruktion mellan 3 månader och 6 års ålder, med en topp mellan 5–9 månader.
 • Incidensen är 1,4–2 per 1 000 levandefödda per år.
 • Förhållandet pojkar:flickor är 4:1.

Etiologi och patogenes

 • Hypermotilitet och hypertrofi av Peyerska plack efter tarminfektion (bakterier eller virus) misstänks som etiologiska faktorer.
 • I en retrospektiv studie fann man att risken var betydligt förhöjd under de sex första månaderna efter en bakteriell tarminfektion.
 • I sällsynta fall är orsaken en anomali i tarmväggen, exempelvis Meckels divertikel, polyp eller tumör.
 • Vid en invagination trycks mesenteriet i den invaginerade delen av tarmen:
  • Om trycket överstiger det arteriella blodtrycket kan det leda till venstas, ödem i det invaginerade tarmavsnittet med ischemi och gangrän

ICD-10

 • K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
  • K56.1 Invagination

Anamnes

 • Den klassiska symtomtriaden omfattar:
  • Anfallsvisa smärtanfall
  • Kräkningar
  • Blodigt slem ("röd vinbärsgelé") eller blodig avföring per rektum 
 • Kräkningar ökar i regel i takt med ökande obstruktion.
 • Blodigt slem kan vara ett sent symtom.
 • Slöhet eller irritabilitet kan också vara huvudsymtom, utan tydliga buksymtom.

Kliniska fynd

 • I inledningsfasen kan symtomen vara sparsamma eller frånvarande i de symtomfria intervallen.
 • Med tiden ökande symtom med peritonitfynd.
 • Feber förekommer och kan bli så hög som 41 °C.
 • Vid chockutveckling kan andningen vara ytlig och stönande och pulsen snabb och svag.
 • Inspektion/palpation:
  • Utspänd buk
  • Invaginationen kan ofta palperas som en resistens, oftast i övre högra bukkvadranten
 • Rektal undersökning:
  • Blodig vätska eller slem kan ses på handsken

Utredning av tarminvagination

 • Ultraljudsundersökning:
  • Förstahandsval för bekräftande diagnositik
  • Sensitivitet och specificitet på 98–100 % hos tränad personal
 • Buköversikt:
  • Visar ileus och vid tillförsel av kontrastmedel per rektum syns en typisk fyllnadsdefekt
  • Kan dock inte utesluta invagination, stor andel med tarminvagination har har normal buköversikt.
 • Kolonröntgen (luft eller kontrastvätska):
  • Om kontraindikation inte föreligger
  • Ileo-ileala invaginationer syns inte alltid med kolonröntgen, men ses vanligen med ultraljud
  • Som del av behandlingen

Differentialdiagnoser

 • Spädbarnskolik
 • Akut appendicit
 • Meckels divertikel
 • Akut gastroenterit
 • Ileus av annan orsak

Behandling av tarminvagination

 • Akutinläggning på kirurgisk avdelning för diagnostik och reponering vid klinisk misstanke om sjukdomen.
 • Vätskebehandling (NaCl eller Ringer) påbörjas omedelbart, innan ytterligare diagnostiska och terapeutiska åtgärder eftersom barnet kan vara allvarligt dehydrerat.
 • Diagnos och reponering med luftinblåsning under genomlysning:
  • Förstahandsval om det inte föreligger sepsis eller chock
  • Vid recidiv upprepas reponeringen
 • Saltvattensreponering under genomlysning:
  • Är alternativ
 • Bariumundersökning och reponering?
  • Används mindre på sämre resultat och högre stråldoser
 • Reponering är smärtsamt och kräver analgetika och övervakning.
 • Om reponering inte uppnås genom ovanstående måste kirurgiskt ingrepp utföras.

Komplikationer

 • Recidiverande invagination uppges inträffa i 5–8 % av fallen och ses oftast efter reponering med luft eller vätska:
  • De flesta recidiv inträffar <48 timmar efter repositionen
 • Mekanisk ileus.
 • Tarmgangrän och eventuellt perforation.
 • Peritonit.

Prognos

 • Utan behandling är tarminvagination ett livshotande tillstånd, men vid tidig behandling är prognosen god.

Källor

 • Chahine AA. Intussusception. Medscape. Updated Dec 18, 2018.
 • Nylund CM, Denson LA, Noel JM. Bacterial enteritis as risk factor for childhood intussusception: a retrospective cohort study. J Pediatr 2010; 156: 761-5.

Add heading here...

 • Add content here...

Annons
Annons
Annons

Annons