Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Hypertoni


Uppdaterad den: 2023-03-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hypertoni betyder att en person har blodtrycksvärden som leder till ökad risk för morbiditet och mortalitet:
  • Det är ingen sjukdom i sig och är definierad utifrån en riskvärdering och antagen fördel av behandling
  • Relationen mellan blodtrycket, kardiovaskulära och renala händelser är kontinuerlig. Detta gör det svårt att definiera gränsen mellan normotensiva och hypertensiva blodtrycksvärden
 • Ett systoliskt medelblodtrycksvärde ≥140 mmHg och/eller diastoliskt blodtrycksvärde ≥90 mmHg som mottagningsblodtryck benämns oftast som hypertoni:
 • Kategorier och klassificering:
  • Delas in i primär (essentiell) hypertoni där ingen identifierbar orsak föreligger och sekundär hypertoni där andra tillstånd (delvis) förklarar det förhöjda blodtrycket
  • Det finns en vidare klassificicering i mild, måttlig och svår hypertoni 
  • Vitrockshypertoni och maskerad hypertoni är begrepp som används för att benämna tillstånd där uppmätt blodtryck på vårdenhet och utanför vårdenhet inte är detsamma2-4

Förekomst

 • Prevalens:
  • Är helt beroende av vilka kriterier man använder för diagnosen5
  • I Sverige beräknas ungefär 25–30 % av den vuxna befolkningen (20 år och äldre) ha hypertoni (≥140/90 mmHg) vilket motsvarar ungefär 2 miljoner individer6
  • Merparten, 60 %, har mild hypertoni medan 30 % har måttlig hypertoni och 10 % svår hypertoni
  • Ungefär hälften beräknas ha en oupptäckt blodtrycksförhöjning
  • Prevalensen av vitrockshypertoni är 10–20 % och likaså för maskerad hypertoni4
 • Prevalensen av hypertoni är omkring 30–45 % av den medelåldes populationen med brant ökning med stigande ålder5,7
  • Systoliskt blodtryck ökar med åldern fram till 80 års ålder
  • Diastoliskt blodtryck ökar endast fram till cirka 50-årsåldern, därefter förblir trycket konstant eller går ned lite
  • Både prevalens och incidens stiger, sannolikt framför allt till följd av en åldrande befolkning samt bland annat mindre motion och ökande förekomst av övervikt7
 • I en tvärsnittsstudie (2018, UK) fann man en prevalens av primär hyperaldosteronism på 2,6 %, vilket är av betydelse för sekundär hypertoni.8

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Hos cirka 80–90 % hittar man ingen enskild orsak till hypertoni, och dessa patienter har primär (eller essentiell) hypertoni. 
 • Hos cirka 10–20 % kan man påvisa en orsak till hypertonin, dessa patienter har sekundär hypertoni. Se: differentialdiagnoser.

Patogenes för essentiell hypertoni

 • Blodtrycket är en produkt av hjärtminutvolymen och perifert motstånd. Dessa faktorer styrs av det sympatiska nervsystemet, renin-angiotensin-systemet och plasmavolymen (som styrs av njurarna).
  • Stimulering av renala sympatiska nerver och aktivering av renin-angiotensin-systemet främjar natrium- och vätskeretention
 • Blodtrycket börjar stiga när njurarna ökar plasmavolymen för att upprätthålla en normal perfusion. 
 • Isolerad systolisk hypertoni hos äldre är en separat sjukdomsgrupp som orsakas av ökande stelhet i de större (elastiska) artärerna med ökande ålder.
 • Isolerad diastolisk hypertoni:
  • Studier visar att isolerad diastolisk hypertoni vanligen inte leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom9

Predisponerande faktorer

Avser essentiell hypertoni, vid sekundär hypertoni hänvisas till de enskilda tillstånden.

 • Ålder:
  • Ökande ålder är associerat med högre blodtryck, särskilt systoliskt, och därmed ökad incidens av hypertoni.
 • Övervikt och viktuppgång.
 • Arv/Familjär predisposition:10-11
  • Hypertoni är ungefär dubbelt så vanligt hos individer som har en eller två föräldrar med hypertoni
  • Ungefär 30 % av all variation i blodtrycket kan förklaras av ärftliga faktorer
 • Etnisk tillhörighet:
  • Mörk hudfärg, till exempel hos afroamerikaner, är förknippat med högre förekomst av hypertoni, att den börjar tidigare i livet, är mer uttalad och leder till högre risk för organskada:
   • Orsakerna kan vara såväl biologiska (saltkänslighet) som sociala och kulturella 
 • Minskat antal nefroner:
  • Kan vara relaterat till bland annat arv samt intrauterina och perinatala omständigheter resulterande i låg födelsevikt i relation till graviditetslängd
 • Högt (natrium-)saltintag: 
  • Intag av mer än 3 gram NaCl per dag är associerat till ökad förekomst av hypertoni i befolkningsstudier, och förstärks vid högre saltintag
  • Omkring en tredjedel av alla hypertonifall uppskattas ha samband med för högt saltintag12
 • Fysisk inaktivitet:
  • Ger ökad risk för hypertoni och ökning av fysisk aktivitet kan minska blodtryck
  • Personer som bibehåller eller förbättrar konditionen som vuxen har en lägre risk att utveckla hypertoni13
 • Diabetes och dyslipidemi verkar ge ökad risk för hypertoni
 • Alkohol:
  • Kan vid högre intag ge hypertoni
  • Kan dessutom ge hypertoni under abstinensfasen
 • Personlighet och depression:
  • Hos patienter med aggressivitet och bristande tålamod samt hos patienter med depression verkar hypertoni vara vanligare
 • Vissa faktorer i arbetsmiljön:14
  • Personer som upplever att arbetssituationen innebär små möjligheter att påverka i kombination med alltför höga krav och de som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning har ökad risk för hypertoni14
  • Personer som arbetar skift eller exponeras för buller har ökad risk för hypertoni14
  • Det finns påvisade samband med exponering för asbest och bly i arbetsmiljön15
 • Stress:
  • Jobbstress i allmänhet hade enligt en stor uppföljningsstudie liten eller ingen effekt på blodtrycket16

ICD-10

 • I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)
 • I12 Hypertoni med njursjukdom
 • I13 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom
 • I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)

ICD-10 Primärvård

 • I10- Essentiell hypertoni
 • I13-P Hypertoni med hjärt- och njursjukdom
 • I15- Sekundär hypertoni

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Målsättning är att säkerställa diagnosen och klassificera den, bedöma om organkador har uppstått till följd av hypertoni och utföra en kardiovaskulär riskbedömning som ger underlag för optimal behandlingsstrategi.
  • Diagnosen hypertoni baseras på mätningar i sjukvårdsmiljö i vila (mottagningsblodtryck), 24 h blodtrycksmätning (ambulatorisk blodtrycksmätning) eller hemblodtryck
  • Mottagningsblodtryck har inte lika starkt samband med framtida hjärt-kärlsjukdom och död som resultat av mätningar utanför sjukvårdsmiljön
 • Diagnostiken är också inriktad på att bedöma om livsstilsfaktorer föreligger som kan bidra till ett ökat blodtryck och om sekundär hypertoni kan föreligga.
  • Screening för underliggande orsaker rekommenderas inte primärt utan rekommenderas framför allt vid avvikande fynd i anamnes, status och kompletterande prover, samt vid bristande blodtryckskontroll trots omfattande behandling (resistent hypertoni).

Klassificering av hypertoni

Klass/Diagnos

Systoliskt blodtryck
(mmHg)

  Diastoliskt blodtryck
(mmHg)
Optimalt <120 och <80
Normalt 120–129 och/eller 80–84
Högt normalt 130–139 och/eller 85–89
Mild/Grad 1-hypertoni 140–159 och/eller 90–99
Måttlig/Grad 2-hypertoni 160–179 och/eller 100–109
Svår/Grad 3-hypertoni 180 och högre och/eller 110 och högre

Hypertoni (24 h mätning)

 

 

 

Dag

135 eller högre

och/eller

85 eller högre

Natt

120 eller högre

och/eller

70 eller högre

Dygn

130 eller högre

och/eller

80 eller högre

Hypertoni (hemmätning) 135 eller högre och/eller 85 eller högre
Isolerad systolisk hypertoni ≥140 och <90
Isolerad diastolisk hypertoni <130–140 och ≥80–90
Vitrockshypertoni Fynd enligt ovan endast på vårdenhet, men inte i hemmet
Maskerad hypertoni Fynd enligt ovan endast utanför vårdenhet, men inte på mottagningen
Hypertensiv kris Oftast ett systoliskt tryck >200 mmHg samt ett diastoliskt tryck >120 mmHg i kombination med tecken på organskada

Observera att minst 2 mätningar efter screeningblodtryck bör utföras för att bekräfta diagnosen

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnosen består av orsaker till sekundär hypertoni:

 • Läkemedel (även receptfria) och andra substanser:
 • Akut eller kronisk njursjukdom (renal hypertoni):
 • Renovaskulär sjukdom:
 • Primär aldosteronism (hypertoni, lågt kaliumvärde och metabol alkalos):
 • Obstruktivt sömnapnésyndrom (vid tecken på andningsstörningar under natten)
 • Cushing's syndrom (sällsynt)
 • Hyper-/hypotyreos och hyperparatyreos 
 • Feokromocytom (ger paroxysmal hypertoni, men hos cirka 50 % också manifest hypertoni som ofta är behandlingsresistent)
 • Coarctatio aortae (särskilt barn och unga vuxna)

Anamnes

 • Sjukhistoria och hereditet:
  • Hjärt-kärlsjukdom i egen sjukhistoria (till exempel TIA, stroke, angina pectoris, myocardinfarkt, erektil dysfunktion eller perifer kärljukdom) och hos förstagradssläktingar (om insjuknande <65 år för kvinnor och <55 år för män)
  • Njursjukdom
  • Diabetes mellitus
 • Aktuellt:
  • Hypertoni ger i regel inga symtom17, så länge inte en hypertensiv kris föreligger:
  • Debut, duration och blodtrycksvärden
  • Tidigare och aktuell terapi
  • Graviditetskomplikationer (hypertoni eller diabetes)
 • Faktorer som kan tala för sekundär hypertoni:
  • Njursjukdom
  • Endokrin störning
  • Obstruktiv sömnapné
  • Tidig debut, positiv familjehistoria
  • Terapiresistens
 • Livsstilsfaktorer som har samband med hjärt-kärlsjukdom:
  • Matvanor
  • Alkoholvanor; använd vid behov AUDIT som frågeformulär
  • Tobak
  • Fysisk aktivitet
  • Stress och sömnvanor
 • Läkemedel och andra substanser som kan ge förhöjt blodtryck:
  • Se lista (välj Visa mer)

Kliniska fynd

 • Mät blodtrycket på ett standardiserat sätt eller använd information från ambulatorisk blodtrycksmätning eller hemmätningar:
  • Flera internationella och svenska källor rekommenderar ambulatorisk blodtrycksmätning för att bekräfta diagnosen; även hemmätningar har bättre förutsägande prognostiskt värde för kardiovaskulär sjukdom än mätningar på mottagningen6,18-21
  • Hemmätningar verkar ge en bättre följsamhet till behandlingen eftersom patienter på detta sätt involveras mer i diagnostik och behandling av tillståndet22
  • Det är oklart om ambulatorisk blodtrycksmätning eller hemmätningar är bättre än mottagningsblodtryck för att reducera hjärtkomplikationer
  • Observera att dessa mätningar har andra referensvärden
  • Mätning i arm och ben:
   • Särskilt hos unga med hypertoni med risk för oupptäckt coarctatio aortae23
   • Stor skillnad mellan blodtryck i armarna och ett av benen (minst 20 mmHg) talar för betydelsefull coarctatio aortae24
 • Undersökning av hjärta, lungor, njurar och njurartärer, aorta och perifera kärl:
  • Hjärta:
   • Tecken på förstorad vänsterkammare, klaffsjukdom, arytmi?
   • Blåsljud som kan tala för coarctatio aortae?
  • Lungor:
   • Tecken på hjärtsvikt, annan lungsjukdom?
  • Njurar och njurartärer:
   • Förstorade njurar?
   • Blåsljud över njurartärer (tecken på njurartärstenos)?
  • Bukaorta:
   • Tecken på aneurysma (markör för ateroskleros), blåsljud?
  • Perifera kärl:
   • Tecken på perifer kärlsjukdom?
   • Minskad eller fördröjd puls i ljumsken jämfört med pulsen i a. radialis (arm) talar för coarctatio aortae
 • Längd, vikt (och beräkning av BMI) samt midjemått eller eventuellt bukhöjd.

Mätning av blodtryck

 • Blodtrycket ska mätas på ett standardiserat sätt.
 • Använd validerad och kalibrerad utrustning:
  • Konventionell blodtrycksmätning (auskultatorisk) rekommenderas vid screening och uppföljning
  • Helautomatisk validerad utrustning utgör ett alternativ
 • Patienten bör sitta bekvämt med ryggstöd och fötterna på golvet (eller liggande) och med armen vilande; manschetten i hjärthöjd.
 • Mät efter 3–5 minuters vila i lugn och ro; inga samtal eller aktiviteter.
 • Inget kaffe eller tobak de senaste 30 minuterna.
 • Använd manschett på överarmen med rätt manschettstorlek (normalt 12 cm vid ett armomfång på 22–32 cm, bredare vid större och smalare vid mindre omfång).
 • Minst två mätningar, fler om >5 mm Hg skillnad; avläs på närmast jämn siffra och använd medelvärde.
 • Mät i båda armar första gången. Välj därefter höger arm, eller om olika värde (>10 mm Hg skillnad) välj den sida som har högstvärde.
 • Mät också i stående efter 1 (och 3 minuter) hos äldre, diabetespatienter eller när ortostatisk hypotension kan befaras (>20 mmHg sänkning i systoliskt tryck i upprätt position definieras som ortostatisk hypotension, eller tryck som sjunker till <90 mmHg).
 • Notera hjärtfrekvens i vila (och i stående); hög hjärtfrekvens är en riskmarkör.
 • Eventuellt båda armar och ett ben (se Kliniska fynd ovan). 

Källa: Läkemedelsverket (2015). Kahan T, Bengtsson Boström K. Hypertoni.25

Ambulatorisk blodtrycksmätning (24 h blodtrycksmätning) och hemblodtrycksmätningar

Indikationer för blodtrycksmätning utanför sjukvårdmiljön

 • Det är i många fall befogat att verifiera en behandlingskrävande hypertoni genom blodtrycksmätning utanför sjukhusmiljön.
 • Misstanke om vitrockshypertoni ("white coat hypertension"), till exempel mild hypertoni på mottagningen eller hypertoni hos individer med låg kardiovaskulär risk utan tecken på organpåverkan:
  • Blodtrycket vid vitrockshypertoni kan vara påtagligt förhöjt26
 • Misstanke om vitrockseffekt (stress vid sjukvårdskontakter, white coat effect).
 • Misstanke om maskerad hypertoni, till exempel individer med hög kardiovaskulär risk eller lätt förhöjt blodtryck på mottagningen och tecken på organpåverkan eller patologisk blodtrycksstegring under arbete.
 • Oväntade symtom eller biverkningar.
 • För att utvärdera och följa behandling.
 • Öka patientens delaktighet och följsamhet till behandling.
 • Högriskpatienter och gravida i behov av strikt kontroll.
 • Isolerad systolisk hypertoni, ett tillstånd där blodtryck utanför mottagningen ofta är lägre.
 • Utredning av resistent hypertoni.

Mätmetod och tolkning av hemblodtryck

 • Använd validerad halvautomatisk utrustning avsedd för överarm och mät under samma standardiserade betingelser som för konventionellt uppmätt blodtryck.
 • Mätningar kan göras av patienten själv eller någon annan.
 • Mät morgon och kväll, två mätningar vid varje tillfälle med 1–2 minuters mellanrum.
 • Mät under minst tre dagar men helst alla sju dagar under en vecka för diagnostik, för att värdera läkemedelsförändringar eller inför mottagningsbesök. Exkludera första dagens värden och medelvärdesberäkna sedan alla mättillfällen.
 • Mät minst en gång i veckan vid långsiktig uppföljning.
 • Registrera mätresultatet i en loggbok eller elektroniskt direkt efter mätningen.
 • Patienten ska kontakta ansvarig läkare om resultaten är avvikande och avråds från att på egen hand förändra medicineringen.
 • Vid arytmi blir mätresultaten osäkra och flera mätningar kan krävas.
 • Tolkning:27
  • Grad 1-hypertoni: blodtryck ≥135 mmHg systoliskt och/eller ≥85 mmHg diastoliskt 
  • Grad 2-hypertoni: blodtryck ≥150 mmHg systoliskt och/eller ≥95 mmHg diastoliskt 

Procedur och tolkning av ambulatorisk blodtrycksmätning

 • Ambulatorisk blodtrycksmätning innebär automatiserade mätningar av trycket på överarmen över en 24-timmarsperiod medan patienten utför sina dagliga aktiviteter.
 • Använd validerad utrustning och mät under en vardag/arbetsdag med normal aktivitet.
 • Tre mätningar per timme under hela dygnet rekommenderas (färre mätningar nattetid kan öka osäkerheten avsevärt) och > 70 % av mätningarna dag och natt bör finnas för att undersökningen ska vara tillfredsställande; då är enskilda avvikande värden av ringa betydelse.
 • Använd dagbok för aktiviteter och eventuella symtom under dygnet.
 • Utvärdera undersökningen på ett strukturerat sätt. Beräkna medelvärde för dag, natt och dygn och förändring natt/dag. 
 • Tolkning:27
  • Grad 1-hypertoni: Blodtryck ≥130 mmHg systoliskt och/eller ≥ 80 mmHg diastoliskt över dygnet, ≥135 mmHg och/eller ≥85 mmHg dagtid och ≥120 mm Hg och/eller ≥70 mmHg under natten
  • Grad 2-hypertoni: Blodtryck ≥150 mmHg systoliskt och/eller ≥95 mmHg diastoliskt dagtid
  • Medelblodtrycket nattetid ger starkast prognostisk information, men de andra värden är också överlägsna mottagningsblodtryck. Relationen natt-/dagblodtryck har prognostisk betydelse men ger lite tilläggsinformation utöver medelvärdena

Källa: Läkemedelsverket (2015). Kahan T, Bengtsson Boström K. Hypertoni.25

Information om blodtrycksmätningsmetoder

 • Mätning med auskultatorisk metodik på mottagning är grunden för all diagnostik och behandling.
  • Väl validerad halvautomatisk mätning med oscillometrisk metodik är dock enklare att använda, kräver mindre träning och är ett alternativ
  • www.bhsoc.org eller www.dableducational.org finns information om aktuella validerade instrument
 • Kvicksilvermanometern tycks ha den bästa mätnoggrannheten, men används inte idag av miljöskäl28
 • Aneroidmanometrar är instabila och måste kalibreras ofta
 • Oscillatoriska apparater som mäter blodtrycket vid handleden eller finger har inte en tillräckligt god validitet och rekommenderas därför inte29-30
 • 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning verkar ha bättre prognostiskt värde:
  • Blodtrycksvärdena är bäst korrelerade till målorganskador31
 • Det finns stöd för att upprepad automatiserad blodtrycksmätning, ambulatorisk 24-timmars blodtrycksmätning och hemblodtrycksmätning förbättrar mätnoggrannhet och ger en mer korrekt uppfattning vid diagnostik och behandling av högt blodtryck:32

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover tas för att bedöma om risk för sekundär hypertoni kan föreligga, om skada har uppstått till följd av hypertoni samt ge underlag för behandling med läkemedel:
  • Hb, CRP, kalium, kalcium, albumin, kreatinin och/eller eGFR, fasteglukos samt totalkolesterol med LDL, HDL och triglycerider (om <80–85 år) och eventuellt urat 
  • Högkänsligt CRP rekommenderas inte rutinmässigt hos patienter med hypertoni men kan övervägas om patientens villighet till behandling kan påverkas av svaret
  • Utvidgad screening för sekundär hypertoni rekommenderas inte för alla hypertonipatienter (screening) utan bara hos dem med terapiresistens och därigenom en misstanke på sekundär hypertoni
 • Urinprov för semikvantitativ bedömning av albumin/kreatinin kvot eller mikroalbuminuri:
  • En kvot <3 (morgonurin) är normal medan värden mellan 3–30 talar för mikroalbuminuri. Värden högre än 30 talar för albuminuri
 • EKG för bedömning av rytm, överledningsrubbningar, vänsterkammarhypertrofi (VKH):
  • Om Smax i V1 + Rmax i V5 eller V6 >35 mm talar det för VKH:
  • Tecken på genomgången hjärtinfarkt
  • Höger- eller vänstergrenblock 

Andra undersökningar

 • Överväg fördjupad utredning (se även nedan) såsom ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtrycksmätning:
  • Vid misstanke om sekundär hypertoni (till exempel vid terapiresistens)
  • Vid tidig sjukdomsdebut (< 30–35 års ålder)
  • Vid svår hypertoni utan hereditet eller känd orsak
  • Vid svårkontrollerat blodtryck trots tre eller fler klasser av läkemedel i fulldos (resistent hypertoni) eller plötslig försämrad kontroll av blodtrycket
 • Särskilt vid mycket höga blodtrycksvärden (hypertensiv kris) eller misstanke på sekundär hypertoni kan utvidgad fysisk undersökning göras:
 • Överväg ekokardiografi vid misstanke på hjärtsvikt och koronar patologi med kardiell dysfunktion.

När ska man misstänka sekundär hypertoni?

 • Allmänt:
  • Allvarlig eller resistent hypertoni
  • Plötslig stegring av blodtryck trots tidigare stabila värden
  • Debut av hypertoni före puberteten
  • Debut av hypertoni före 30–35 års ålder utan hereditet för hypertoni och utan övervikt
 • Renovaskulära sjukdomar (njurartärstenos):
  • En akut stegring av S-kreatinin med 30 % eller mer efter insättning av ACE-hämmare eller ARB
  • Hypertoni grad 2 eller 3 med spridd ateroskleros, ensidig liten njure eller asymmetri mellan njurar uppgående till minst 1,5 cm som inte förklaras av annan orsak
  • Hypertoni grad 2 eller 3 med återkommande perioder av lungödem
  • Debut av hypertoni grad 2 eller 3 hypertoni efter 55 års ålder (ateroskleros)
  • Systoliskt eller diastoliskt blåsljud över buken
 • Njurparenkymsjukdom:
  • Förhöjt kreatininvärde
  • Abnormala fynd på urinsticka (proteinuri, hematuri)
 • Hypertoni i samband med vissa läkemedel och substanser
 • Feokromocytom:
  • Paroxysmala blodtrycksförhöjningar, blekhet
  • Kombination huvudvärk, palpitationer och svettning
 • Primär hyperaldosteronism:
  • Vanligaste orsaken till sekundär hypertoni38
  • Riktlinjer från USA (2016) rekommenderar utredning för primär hyperaldosteronism vid hypertoni trots 3 antihypertensiva (och tre mätningar av blodtrycket >150/100 mmHg) eller vid kontrollerad hypertoni med 4 eller fler antihypertensiva läkemedel, vid spontan eller diuretikautlöst hypokalemi, vid hypertoni och sömnapnésyndrom, vid hypertoni och binjureincidentalom, hypertoni och ärftlighet för tidig hypertoni eller hjärt-kärlsjukdom (<40 år) och vid ärftlighet för primär aldosteronism39 
  • Oförklarad hypokalemi:
   • Ses dock hos <50% med primär hyperaldosteronism38
 • Cushing's syndrom:
  • Cushingutseende i ansikte, central fetma, proximal muskelsvaghet och intradermala blödningar (striae)
  • Eventuellt anamnes på bruk av glukokortikoider
 • Sömnapnésyndrom:
  • Vanligt vid patienter med resistent hypertoni, framför allt vid samtidig övervikt eller fetma
  • Snarkningar eller nattliga apnéer
  • Trötthet dagtid och minskad koncentration på morgonen
 • Hypotyreos:
  • Symtom på hypotyreos samt ökning av TSH
 • Primär hyperparatyreos:
  • Förhöjt S-Kalcium
 • Coartatio aortae:
  • Stor skillnad mellan blodtryck i armarna och benen (minst 20 mmHg)
  • Minskad eller fördröjd puls i ljumsken
  • Biljud vid auskultation av hjärtat

Kardiovaskulär riskbedömning

 • Hypertonipatienter kan indelas, beroende på vilken grad av hypertoni de har och om riskfaktorer, organpåverkan och andra sjukdomar föreligger, i grupper med låg, måttlig, hög och mycket hög risk för död i hjärt-kärlsjukdom:
  • Grupperingen är viktig då det styr behandlingen och anger om förändrade levnadsvanor rekommenderas eller inte och om lipidsänkande behandling är indicerad
  • Det finns även ett annat system för att gradera patienter i liknande grupper (SCORE-tabeller) där kön, ålder, rökning, blodtryck och totalkolesterol ingår. Se dokument om kardiovaskulär riskbedömning 
  • SCORE anger dock riskskattning för en oselekterad population och därför kan en annan strategi för riskbedömning användas (se bild) 
  • SCORE-algoritmen: Finns på heartscore.org för hög- och lågrisk populationer (Sverige tillhör länderna med lågriskpopulation)
 • Nedanstående figur är hämtad från Läkemedelsverkets rekommendation om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (2014) och anger risknivåerna. Riskfaktorer finns listade här.

Riskfaktorer 

 • Manligt kön
 • Ålder (kvinnor ≥65 år; män ≥55 år); Pulstryck hos äldre ≥60 mmHg
 • Rökning
 • Lipidrubbning (totalkolesterol >4,9 mmol/L och/eller LDL >3,0 mmol/L och/eller HDL <1,0 mmol/L (män) eller <1,2 mmol/L (kvinnor) och/eller triglycerider >1,7 mmol/L)
 • Diabetes och nedsatt glukostolerans:
  • Nedsatt glukostolerans: Fasteglukos (6,1–6,9 mmol/L i plasma) och/eller nedsatt glukostolerans vid oral belastning (2 tim: 7,8–11,0 mmol/L)
  • Diabetes: Fasteglukos (≥7,0 mmol/L i plasma) eller ≥11,1 mmol/L efter 2 tim vid oral belastning, och/eller HbA1c ≥ 48 mmol/L; två patologiska värden krävs för diagnos
 • Fetma (≥30 kg/m2) och/eller ökat bukomfång ≥88 cm (kvinnor) eller ≥102 cm (män)
 • Tidig debut av hjärt-kärlsjukdom (<65 års ålder för kvinnor och < 55 års ålder för män) hos förstagradssläktingar
 • Vänsterkammarhypertrofi med EKG eller med ekokardiografi:
  • EKG: till exempel Sokolow-Lyon >35 mm (SV1 + RV5 eller största S + största R), RaVL >11 mm eller Cornell voltage duration product > 2 440 mm × ms [för män (RaVL + SV3 i mm) × QRS-duration i ms och för kvinnor (RaVL + SV3 + 8 i mm) × QRS-duration i ms];
  • Ekokardiografi: vänsterkammarmassa >115 g/m2 för män och >95 g/m2 för kvinnor; ökad risk vid koncentrisk hypertrofi med relativ väggtjocklek >0,42 (tjocklek av septum + bakvägg/vänsterkammardiameter i diastole)
 • Albumin/kreatinin kvot i urin 3–30 mg/mmol eller mikroalbuminuri (30–300 mg/24 h)
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar:
  • Kronisk njursvikt (CKD) stadium 3 (eGFR 30–60 mL/min/1,73 m2 kroppsyta)
  • Kronisk njursvikt (CKD) stadium 4–5 (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2 kroppsyta) eller makroalbuminuri (>300 mg/24 h)
  • Transitorisk ischemisk attack (TIA)/stroke
  • Koronar hjärtsjukdom
  • Kronisk hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt vänsterkammarfunktion
  • Symtomgivande perifer artärsjukdom, ankel/armindex <0,9
  • Avancerad retinopati (Keith-Wagner stadium III–IV)  
 • Övriga:
  • Pulsvågshastighet i aorta >10 m/s (artärstyvhet)
  • Ökad intima-mediatjocklek (>0,9 mm) eller förekomst av plack i karotisartärer

Andra undersökningar

Inom den specialiserade sjukvården

När remittera?

 • Vid snabbt accelererande hypertoni., framför allt hos yngre patienter.
 • Vid dålig behandlingseffekt, efter att ha kombinerat tre eller fyra läkemedelsklasser i adekvata doser (misstanke om resistent hypertoni).
 • Vid misstanke om njursjukdom (albuminuri).
 • Gravida.
 • Vid osäkerhet rörande utredning vid misstanke om sekundär hypertoni.

Viktiga gränsvärden

 • Inläggning akut vid:
  • Hypertensiv kris, det vill säga svår hypertoni med plötsligt påkomna neurologiska eller kardiella symtom eller akut njursvikt eller malign hypertoni (vilket definieras som fundus hypertonicus grad III-IV vid oftalmoskopi)
  • Blodtryck som är svårt att kontrollera samtidigt med allvarliga komplikationer, till exempel hjärtsvikt, koronara och cerebrala symtom
  • Graviditet med preeklampsi eller eklampsi
 • Rådgör med sjukhusspecialist vid särskilt högt blodtryck, till exempel:
  • >220–250 mmHg systoliskt eller
  • >125–130 mmHg diastoliskt

Checklista vid remittering

Hypertoni

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Behandlingsresistens? Övrigt?
 • Anamnes
  • När började tillståndet? Hur länge har det varat? Utveckling?
  • Vilken blodtrycksapparatur används? Beskriv mätmetod och resultat?
  • Eventuella symtom? Stressnivå?
  • Interventioner – livsstil? Fysisk aktivitet? Rökning? Läkemedel? Effekter?
  • Familjär predisposition? Kardiovaskulär sjukdom? Andra relevanta sjukdomar?
  • Aktuella läkemedel?
  • Följsamhet till ordinerad läkemedelsterapi (en mycket vanlig orsak till terapisvikt)
 • Kliniska fynd:
  • Blodtryck. Övervikt?
  • Puls, auskultation av hjärta, perifer cirkulation, eventuellt tecken på retinopati.
  • Vad är totalrisken? Använd riskbedömning för hypertoniker eller SCORE-algoritmen: Finns på heartscore.org (Sverige tillhör lågriskpopulation).
 • Kompletterande undersökningar:
  • Blodprover: glukos, urinsticka (U-albumin/kreatinin), HbA1c, elektrolyter, kreatinin (eGFR), totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider.
  • EKG – tecken på vänsterkammarhypertrofi eller efterverkningar av infarkt?
  • Eventuellt resultat av tidigare bildundersökningar (slätröntgen, DT, MRT)?

Behandling

Nationella rekommendationer

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nedan redovisade åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt prioriteringsskalan 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har högst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Tobaksbruk

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som snusar (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
  • Webbaserad intervention till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak.

Riskbruk av alkohol

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)
  • Rådgivande samtal till gravida med bruk av alkohol (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda:
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år med bruk av alkohol (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om alkohol.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda
  • Familjestödsprogram till barn 2–12 år med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om fysisk aktivitet och Stöd för samtal om matvanor.

Inför planerad operation

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin) till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)

Till: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018.

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2014)

Riskbedömning

 • Mycket hög risk:
  • Dokumenterad tidigare kardiovaskulär sjukdom (sekundärprevention)
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE ≥10 %
  • Kronisk njursjukdom med GFR <30 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • Hög risk:
  • Markant förhöjning av enskilda riskfaktorer, till exempel:
   • Totalkolesterol >8 mmol/L
   • Systoliskt blodtryck >180 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥110 mmHg
   • Rökare med >20 paket/år (antal paket à 20 cigaretter per dag × antal år)
   • Före eller under behandling
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 5 % – <10 %
  • Kronisk njursjukdom med GFR 30–59 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • Måttlig risk:
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 1 % – <5 %
 • Låg risk:
  • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE <1 %
 • SCORE-algoritmen:
  • Finns på heartscore.org. Personer över 65 år inkluderas inte, men har ökande risk med stigande ålder
 • Riskbedömning vid diabetes:
  • Det svenska Nationella Diabetesregistret, NDR, har konstruerat egna modeller för riskskattning vid typ 1- och typ 2-diabetes som finns på ndr.nu/risk. Därigenom kan hjärt-kärlrisken för diabetiker skattas på ett mer finkalibrigt sätt

Hypertonibehandling

 • För de flesta patienter med hypertoni är målblodtrycket <140/90 mmHg, för diabetiker <140/85 mmHg. Tillgänglig dokumentation stödjer behandling upp till åtminstone 85 års ålder.
 • Hur intensiv blodtrycksbehandling som bör erbjudas styrs till stor del av vilka andra riskfaktorer patienten har.
 • Vid okomplicerad hypertoni rekommenderas antingen angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare eller angiotensin II-antagonister (ARB), kalciumantagonist av dihydropyridintyp eller diuretikum av tiazidtyp (bendroflumetiazid, hydroklortiazid, klortalidon).
 • Vid initialt högre tryck och vid otillräcklig effekt bör ACE-hämmare eller ARB kombineras med kalciumantagonist av dihydropyridintyp eller med diuretikum av tiazidtyp. Om målblodtryck inte nås rekommenderas en kombination av alla tre klasserna av läkemedel:
  • ACE-hämmare alternativt ARB
  • Kalciumantagonist av dihydropyridintyp
  • Diuretikum av tiazidtyp
 • Kombinationsbehandling med ACE-hämmare och ARB är olämplig på grund av ökad risk för biverkningar.
 • Beta-receptorblockerare är indicerade vid vissa andra samtidiga sjukdomar (till exempel ischemisk hjärtsjukdom, kronisk hjärtsvikt, arytmier, migrän), eller som tillägg vid otillräcklig effekt.
 • Mineralkortikoid-receptorantagonister (aldosteronantagonister) och alfa-receptorblockerare är värdefulla tillägg vid otillräcklig blodtryckssänkning eller vid andra samtidiga sjukdomar.

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2014)

Behandlingsmål

 • Hypertoni är, tillsammans med andra, en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och behandling av hypertoni och andra riskfaktorer syftar till att minska kardiovaskulär sjukdom och om möjligt reducera total mortalitet.
 • För de flesta patienter gäller målblodtryck <140/90 mmHg, se nedan. 
 • För de flesta patienter består behandlingen av livsstilsförändringar och en eller fler läkemedel, se under behandlingen i korthet.

Målvärden blodtrycksvärden6 

 • Svenska riktlinjer (2015):
  • Målnivån för blodtryck är <140/90 mmHg (Rekommendationsgrad A)
  • Målnivån för blodtryck hos diabetiker är <140/85 mmHg och kan lägre värden kan även övervägas vid yngre patienter (Rekommendationsgrad A)
  • Målnivån för blodtryck hos patienter med diabetisk och icke-diabetisk nefropati med makroalbuminuri är 130/80 mmHg (Rekommendationsgrad B)
  • Hos patienter med hög eller mycket hög risk är det extra viktigt att uppnå målblodtrycket (Rekommendationsgrad B)
  • Målnivån för blodtryck hos äldre patienter är omkring 150/90 mmHg:
   • Riktlinjer från USA rekommenderar detta mål (<150 mmHg systoliskt) hos personer som är 60 år eller äldre; vid manifest hjärt-kärlsjukdom eller hög kardiovaskulär risk kan ett målvärde <140 mmHg övervägas40
 • Europeiska riktlinjer från 2018:41
  • Åldersgruppen 18–65 år: målnivån är 120–130/<80 mmHg om det tolereras
  • Åldersgruppen >65 år: målnivån är 130–139 mmHg om det tolereras
 • Den tyska allmänmedicinska fackföreningen DEGAM rekommenderar:42
  • Blodtrycksmål ≤140/90 mmHg 
  • Blodtrycksbehandling hos personer >80 år har individuella mål, sänkning <150 mmHg (systoliskt) har otillräcklig evidens
 • NICE-guidelines (Storbritannien):43
  • Blodtrycksmål <140/90 mmHg (vårdinrättning) eller <135/85 mmHg (ambulatorisk mätning eller hemmätningar)

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen kan bestå av såväl icke-farmakologisk (egenvård) som farmakologisk behandling:
  • Hos patienter är låg och måttlig risk är icke-farmakologisk behandling under en viss tid indicerad för att se om blodtrycket normaliseras
  • Farmakologisk behandling består av olika typer av mediciner, som styrs av patientens ålder och sjukhistoria (riskfaktorer). Nyare riktlinjer rekommenderar kombinationsbehandling vid debut av behandlingen hos de allra flesta
  • Även behandling för eventuell dyslipidemi ingår
 • Behandling av hypertoni har bevisad effekt upp till hög ålder (minst 85 till 90 års ålder).
 • Behandlingsstrategin beror på patientens samlade riskbedömning för hjärt-kärlsjukdom. Särskild hänsyn bör tas till samsjuklighet hos äldre med risk för biverkningar av blodtryckssänkning. En behandlingsöversikt finns i nedanstående bild:

Egenbehandling 

Allmänt

 • Egenbehandling består av att ändra på eventuella ohälsosamma levnadsvanor som kan leda till ökad risk eller som genom ändring kan sänka blodtrycket:
  • Patientundervisning
  • Viktminskning/vikstabilisering vid övervikt/fetma
  • Minskning av natriumsaltintag och ändrad kost till mera hjärtvänlig (medelhavskost, nordisk kost)
  • Fysisk aktivitet
  • Minskat alkoholintag
  • Övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som inte direkt minskar blodtrycket såsom rökstopp, behandling av sömnapné och stresshantering:
   • Det saknas dock evidens för att avslappningsövningar och andra metoder för stressreduktion, som enda åtgärd, förbättrar blodtryckskontrollen hos hypertoniker44

Patientundervisning

 • Multifaktoriell behandling inkluderande patientundervisning rekommenderas.45
 • Kartlägg patientens motivation att genomföra livsstilsändringar:
  • Insikt i hur viktigt det är att påverka risken för hjärt-kärlsjukdom är central – det är totalrisken som är mest avgörande

Diet (kost, salt, alkohol) 

 • Minskat intag av koksalt (se även nedan) kan leda till lägre blodtryck hos såväl patienter utan som med hypertoni:
  • Vissa individer är extra känsliga för salt och här har saltrestriktion mest effekt
  • Rekommendationen är maximalt intag av 6 gram av salt per dag46
  • Det finns ingen säker evidens för om minskat saltintag leder till minskad morbiditet och mortalitet hos personer med hypertoni
  • I en större prospektiv studie (2018) fann man ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och stroke endast när det genomsnittliga intaget var >5 gram natrium eller >12,5 gram salt per dag (i en population utan manifest kardiovaskulär sjukdom)47 
 • Matvanor kan påverka blodtrycksnivåer:48
 • Lågt till måttligt alkoholintag har visat sig kunna minska total mortalitet till följd av kardiovaskulära händelser, men är även kopplat till kost och måltidsordning:51
  • Socialstyrelsen rekommenderar åtgärder hos patienter med riskbruk av alkohol (över 9 enheter per vecka hos kvinnor och över 14 enheter per vecka hos män)
  • Det saknas andra rekommendationer för alkoholbruk hos hypertonipatienter

Koksalt och hypertoni

 • Enligt Livsmedelsverket ligger saltintaget i Sverige på 10–12 g/dag i snitt och rekommendationen är högst 6 g/dag vilket kommer överens med 2,3 gram natrium (en tesked)46
  • WHO och europeiska riktlinjer rekommenderar maximalt 5 g salt per dag41,52
  • En Cochranerapport från 2013 förespråkar en minskning till 3 gram salt per dag53 
 • Måttlig minskning av salt (från 9–12 till 5–6 g/dag) leder till signifikant blodtryckssänkning hos såväl patienter med hypertoni som normotensiva54-55; lågt intag har inte visat sig vara negativt:56
  • Användning av saltersättningsmedel (ofta kaliumsalt) är associerad med en sänkning av systoliskt blodtryck på 4,6 mmHg57
 • Minskat intag av salt har visats minska blodtrycket även hos barn.58
 • Resultat från studier:
  • I en epidemiologisk, modellerad studie har forskarna dragit slutsatsen att 1,65 miljoner dödsfall globalt under 2010 var orsakade av kardiovaskulär sjukdom och att dessa hade samband med en saltkonsumtion över 5 g/dag59
  • I en nordamerikansk kohortstudie med tio års uppföljningstid av drygt 2 600 äldre (71–80 år) fann man däremot inget signifikant stöd för att saltintaget, mätt med upprepade frågeenkäter, hade samband med mortalitet och kardiovaskulär sjukdom60
  • En stor observationsstudie visade att:
   • Vid 7,5–15 gram salt per dag är risken för död och kardiovaskulär sjukdom lägre än vid både högre och lägre intag61
   • Kalium, som finns rikligt i bland annat frukt- och grönsaker, tycks kunna balansera ett högre intag av natrium61
   • Det råder ett icke-linjärt samband mellan blodtryck och intag av natrium och kalium. Detta samband är starkast hos individer med högt saltintag, hypertoni och över 55 års ålder62
   • Resultaten är baserade på observationsstudier, varför inga orsakssamband kan fastslås
  • En metaöversikt kunde fastslå en linjär relation mellan intag av salt och blodtrycket med störst effekt vid högre blodtryck63

2,5 g koksalt/natriumklorid = 1 g natrium

Fysisk aktivitet och övervikt 

 • Det finns god evidens för att aerob fysisk aktivitet leder till sänkt blodtryck; tillägg av isometrisk träning (styrketräning med vikter utan att muskler förkortas) kan också rekommenderas:64-66
  • En ökning av den fysiska aktiviteten ger även positiva effekter på andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom
  • Vardagsmotion har också positiva effekter på blodtrycket
 • Effekt:65,67
  • Aktiviteter med förhållandevis låg till måttlig intensitet ger sannolikt samma effekt på högt blodtryck som mer intensiv aktivitet
  • Måttlig till högintensiv aerob träning kan sänka blodtrycket med i medeltal 11/5 mmHg. Isometrisk träning kan ge motsvarande effekt:68
   • Störst effekt av isometrisk träning har setts vid unilateral isometrisk träning av armstyrka hos män över 45 år69
  • Rekommendationen för aerob fysisk aktivitet är minst 150 minuter per vecka (måttlig intensitet) eller minst 75 minuter per vecka (hög intensitet)
  • I en större studie från Korea fann forskare att fysisk aktivitet minskar risken för allvarliga hjärt-kärlhändelser/stroke:70
 • Både aktiviteter som påverkar uthållighet och styrka är bra för personer med hypertoni:
 • Viktminskning kan leda till blodtrycksminskning. Effekten är inte klarlagd och det är oklart om viktminskning i sig leder till minskad morbiditet eller mortalitet:71-74
  • Hos vuxna med övervikt/fetma rekommenderas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig inormation, remiss till dietist, eller särskild uppföljning75
  • Ibland finns indikation för kirurgisk åtgärd

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • Farmakologisk behandling är indicerad hos patienter med hypertoni grad 1–3 (se klassifikation av hypertoni) där måltrycket inte uppnåtts med enbart anpassning av ohälsosamma levnadsvanor:1,6
  • Överordnade mål är behandling utan biverkningar, normalisering av blodtrycket och dokumenterad effekt på sjukdom och död
  • Europeiska riktlinjer (2018):
   • Rekommenderar att man överväger läkemedelsbehandling hos patienter med 130–139/85–89 mmHg med mycket hög risk (patienter med kardiovaskulär sjukdom, särskilt koronarsjukdom)41
   • Rekommenderar att man startar med kombinationspreparat vid start av behandling41
 • Vanliga läkemedel är ACE-hämmare (angiotensin converting enzyme), ARB (angiotension-receptorblockerare), kalciumantagonist av dihydropyridtyp eller diuretikum av tiazidtyp:
  • Alla läkemedel har ungefär lika stor effekt på blodtrycket (ungefär 5–10/5 mmHg sänkning)
  • Typ av blodtrycksbehandling har uppvisat könsskillnader, men inga sådana behandlingsrekommendationer finns:76
 • Kombination av synergistiskt verkande läkemedel föredras framför upptrappning till maximal dosering av enskilda läkemedel på grund av risk för biverkningar:77-78
  • Fasta kombinationer av läkemedel finns; dessa rekommenderas för att höja följsamhet/compliance till behandling och ökad måluppfyllelse
  • Vid hög eller mycket hög risk rekommenderas direkt insättning av två läkemedelsgrupper, ofta i fast kombination  

Förslag på farmakologisk behandling

Steg Kommentar Åtgärder
 1 Okomplicerad hypertoni och isolerad systolisk hypertoni hos äldre och sköra patienter, annars kan man överväga att gå direkt till steg 2

Monoterapi med ett av följande alternativ:

 • ACE-hämmare eller ARB
 • Kalciumantagonist
 • Tiaziddiuretikum
 2 Otillräcklig effekt av steg 1, eller som start av behandling

Kombination av två av följande:

 • ACE-hämmare eller ARB
 • Kalciumantagonist
 • Tiaziddiuretikum 
 3 Otillräcklig effekt av steg 2 Trippelbehandling med ACE-hämmare eller ARB, kalciumantagonist och tiaziddiuretikum
 4 Otillräcklig effekt av steg 3

Tillägg av beta-receptorblockerare

 • Även indicerat vid ischemisk hjärtsjukdom, kronisk hjärtsvikt, arytmier, migrän m.m.
 5 Otillräcklig effekt av steg 4

Tillägg av mineralkortikoid-receptorantagonister (MRA) och/eller alfa-receptorblockerare

Överväg remiss till hypertonispecialist

Steg 1
 • Monoterapi med ett av följande alternativen hos patienter med låg–måttlig risk (särskilt hos äldre och sköra patienter):
 • Vid hög eller mycket hög risk rekommenderas insättning av två läkemedel samtidigt (kombinationspreparat), med fördel ACE-hämmare/ARB med antingen kalciumantagonist eller tiaziddiuretikum:
  • Europeiska riktlinjer (2018) rekommenderar att alltid börja med kombinationspreparat, men det finns än så länge inga svenska rekommendationer som rekommenderar detta41
  • NICE-riktlinjer från England rekommenderar monoterapi vid uppstart79
  • En Cochranerapport konkluderar att det saknas dokumentation för att rekommenderar mono- eller duoterapi som förstahandsval80
 • Hos äldre rekommenderas monoterapi i första hand. Loopdiuretika eller alfa-receptorblockerare rekommenderas inte för behandling av enbart hypertoni hos äldre på grund av ökad risk för ortostatism och fall.41 
Steg 2
 • Behandling med ACE-hämmare eller ARB enligt steg 1.
 • Tillägg av kalciumantagonist eller tiaziddiuretikum enligt steg 1:
  • Studier har visat att ACE-hämmare plus kalciumantagonist leder till större minskning av antalet komplikationer81-82
Steg 3
 • Behandling med ACE-hämmare eller ARB, kalciumantagonist och tiaziddiuretikum enligt steg 1.
Steg 4
 • Tillägg av beta-receptorblockerare:
  • Exempel är metoprolol depottablett 50–100 mg 1x1
 • Dessa läkemedel är även indicerade vid ischemisk hjärtsjukdom, kronisk hjärtsvikt, arytmier, migrän m.m.
 • Överväg eventuell förekomst av vitrockseffekt, bristande följsamhet och sekundär hypertoni som orsak till behandlingssvikt (resistent hypertoni):
  • En mycket vanlig orsak är att patienten av olika skäl glömt eller inte vill ta sin blodtrycksmedicin på grund av till exempel verkliga eller befarade biverkningar, bristande motivation och eget missbruk
 • Överväg remiss till hypertonispecialist.
Steg 5
 • Tillägg av mineralkortikoid-receptorantagonister och/eller alfa-receptorblockerare:
  • Det finns evidens för att tilläggsbehandling med spironolakton sänkte systoliskt blodtryck mer än doxazosin och bisoprolol vid terapiresistent hypertoni83
  • Mineralkortikoid-receptorantagonister är kontraindicerade vid hyperkalemi och bör dosanpassas och användas med försiktighet vid njursvikt
  • Exempel på mineralkortikoid-receptorantagonister är spironolaktion 50–100 mg 1x1
  • Exempel på alfa-receptorblockerare är doxazosin depottablett 4 mg 1x1 
 • Observera risken för hyperkalemi vid mineralkortikoid-receptorantagonister och risk för hypotoni vid alfa-receptorblockerare.
 • Överväg remiss till hypertonispecialist.
Okontrollerat blodtryck trots steg 1–5
 • Överväg eventuell förekomst av vitrockseffekt, bristande följsamhet och sekundär hypertoni:
 • Kateterbaserad renal denervering är en metod som kan vara aktuellt hos vissa utvalda patienter med resistent hypertoni. Forskning och utvecklingsarbete pågår.

Läkemedel (preparat)

ACE-hämmare

 • ACE-hämmare utövar effekten genom blockering av angiotensin converting enzyme (ACE) och därmed blockering av renin-angiotensin-aldosteronssystemet:
  • De olika ACE-hämmarna har likartad effekt på blodtrycket 
  • Alla preparat har visat sig förhindra kardiovaskulära händelser, progressiv njurskada samt uppvisar gynnsam effekt vid diabetesnefropati och systolisk vänsterkammardysfunktion
  • ACE-hämmare (och ARB) minskar risken för förmaksflimmer/flimmerarytmi och diabetes
 • Hosta är en vanlig, reversibel biverkning; ses oftare hos kvinnor och patienter med KOL. En mer allvarlig biverkning är angioneurotiskt ödem, till exempel på läppar och övre luftvägar:
  • Risken för dessa komplikationer är lägre för angiotension II typ-1 receptorblockerare (ARB)84
 • Hos patienter med ett aktiverat renin-angiotensin-aldosteronsystem kan blockering av ACE leda till farliga blodtrycksfall.
 • Både ACE-hämmare och ARB kan ge en övergående lätt försämring av njurfunktionen:
  • Dosreducering bör övervägas vid njurfunktionsstörningar
  • Vid kreatininstegring på >30 % efter en månad bör dosen justeras och njurfunktionen följas oftare
  • Efter insättning av ACE-hämmare och ARB rekommenderas kontroll av kalium och kreatinin efter insättandet och vid bestående njursvikt även inom några månader
  • Läs mer om påverkan på kreatinin och/eller kalium i texten om Kronisk hjärtsvikt (Behandling – Läkemedelsgrupper – ACE-hämmare)

ARB

 • Angiotension II typ-1 receptorblockerare (ARB) blockerar renin-angiotensin-aldosteronssystemet och ger därmed sänkt blodtryck:
  • De olika preparaten har likartade effekter på morbitet och mortalitet
  • Såväl ARB som ACE-hämmare har gynnsamma effekter vid till exempel hjärtsvikt och diabetesnefropati (se ACE-hämmare)
 • ACE-hämmare och ARB ska inte kombineras vid behandling av hypertoni.
 • ARB saknar hosta som biverkan, annars är biverkningsprofilen ungefär densamma som ACE-hämmare.85-86
  • Behandling av äldre hypertoniker (från 65 år) med angiotensinreceptorblockerare (ARB) har framför allt effekt på risken för stroke, men risken för akuta njurskador, hypotension och hyperkalemi bör observeras87
 • Varken ACE-hämmare eller ARB bör ges till gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som saknar antikonception på grund av risken för teratogena biverkningar.

Kalciumantagonister (dihydropyridiner)

 • Kalciumantagonister av dihydropyridintyp ger perifer vasodilatation och därmed sänkt blodtryck:
  • Det finns omfattande dokumentation för effekt på morbiditet och mortalitet88
 • Biverkningar är dosberoende och vanliga; de är relaterade till vasodilatationen:
  • Huvudvärk, ansiktsrodnad, värmekänsla och yrsel brukar vara övergående medan ödem och ankelsvullnad sällan försvinner. Ödem och ankelsvullnad motverkas av ACE-hämmare eller ARB, eventuellt i kombination med ett lågdosdiuretikum

Diuretika 

 • Både tiaziddiuretika och loopdiuretika kan minska blodtrycken men tiaziddiuretika har starkare (dosberoende) effekt.
 • Tiaziddiuretika ökar utsöndringen av natrium och vätska och ger därmed lägre blodtryck:
  • De har en långsamt insättande verkan
  • Låga doser kan ge adekvat blodtryckssänkning medan stark diures och negativa metabola effekter uteblir
  • De har en bra dokumentation för prevention av morbiditet och mortalitet
  • De kan motverka osteoporos
  • Vid nedsatt njurfunktion är effekten av tiazider lägre och kan man istället ge loopdiuretika, som dock saknar dokumentation på effekt på morbiditet och mortalitet
  • Klortalidon har en dokumentation för att förebygga kardiovaskulära händelser hos äldre patienter med systolisk hypertoni (SHEP) och är likvärdigt med andra antihypertensiva läkemedel för kardiovaskulär prevention i allmänhet (ALLHAT), dock med en bättre effekt på prevention av hjärtsvikt
 • Diuretika påverkar (dosberoende) glukosomsättningen negativt och ger en (övergående) stegring av kolesterolvärden och triglycerider:
  • Kombinationen med betablockerare ökar risken för nydebuterad diabetessjukdom
  • Tiaziddiuretika kan ge en försämring av symtomgivande gikt och bör i sådana fall undvikas
 • Om ett diuretikum läggs till eller dosen ökas krävs kontroller av elektrolyter och GFR inom en månad – och därefter fortsatta noggranna kontroller.
 • Vid låga eGFR (<30 mL/min/1,73 m2) rekommenderas loopdiuretika istället för tiazider på grund av försämrad effekt av tiaziddiuretika:
  • Det har inte påvisats några väsentliga skillnader i blodtryckssänkande effekt mellan olika loopdiuretika89

Beta-receptorblockerare

 • Beta-receptorblockerare har blodtryckssänkande effekter vid låga doser:
  • De är väl dokumenterade vid vissa hjärtsjukdomar (ischemisk hjärtsjukdom) och är lämpliga vid samtidig förekomst av hypertoni
  • De verkar dock förebygga stroke sämre än övriga läkemedelsklasser och effekten på hjärtinfarkt och dödlighet är liten:
   • I flera metaanalyser och i flera länder drar man slutsatsen att betablockerare inte bör utgöra förstahandsval i behandlingen av hypertoni90-93
   • Effekten av betablockerare (framför allt atenolol) är enligt metaanalyser svagare än för övriga läkemedelsklasser94
   • Behandling med betablockerare kan ge biverkningar i form av bradykardi utan att (i högre doser) sänka blodtrycket mer än marginellt95
 • Beta-1-selektiv receptorblockad minskar risken för metabola sidoeffekter, samt biverkningar från luftvägar och perifer cirkulation:
  • Icke-selektiva betablockerare ger mer biverkningar (framför allt bradykardi) och har mindre blodtryckssänkande effekt än selektiva betablockerare
 • Biverkningar kan bestå av försämrad glukostolerans, sömnstörningar, trötthet, minskad fysisk prestationsförmåga, bronkkonstriktion, viktuppgång och försämrad lipidprofil (dyslipidemi):
  • De metabola biverkningarna förefaller mindre med nyare så kallade vasodilaterande beta-receptorblockerare
  • Kombinationen med tiaziddiuretika ökar risken för nydebuterad diabetessjukdom

Mineralkortikoid-receptorantagonister

 • Preparaten har dokumenterad effekt som tillägg vid svårbehandlad hypertoni eller vid hjärtsvikt:
  • Spironolaktion kan ge biverkningar som hyperkalemi, hyponatremi, och antiandrogena effekter kan ge gynekomasti och sexuell dysfunktion
  • Eplerenon har mindre biverkningar men har svagare blodtryckssänkande effekt
 • Undvik dessa preparat vid måttligt till svårt nedsatt njurfunktion eller kaliumnivåer över 4,5 mmol/L.

Alfa-receptorblockerare

 • Selektiva alfa-1-receptorblockerare sänker blodtrycket och är väl dokumenterade som tillägg till annan behandling av hypertoni:
  • Ett exempel på substans är doxazosin
  • Däremot saknas dokumentation om prevention av morbiditet och mortalitet 
 • Biverkningar är relativt vanliga och består av till exempel ortostatisk hypotension, nästäppa, huvudvärk och muntorrhet.
 • Ibland används alfa-1-receptorblockerare som behandling av benign prostatahypertrofi varvid blodtryckseffekter (hypotension) kan uppstå som biverkan.

Behandling vid komorbiditet

Dyslipidemi

 • Behandlingen av hypertoni är densamma som för patienten utan dyslipidemi men patienten bör rekommenderas statinbehandling vid hög eller mycket hög risk, numera ofta på en vidgad indikation:
  • Riskbedömning görs specifikt för hypertonipatienter
 • Se artikel om riskbedömning och behandlingsmål för lipidnivåer.
 • Se artikel om metabola syndromet

Diabetes

 • Vid diabetes är ACE-hämmare eller ARB förstahandsval.
 • Se för övrigt artikel om typ-2 diabetes.
 • Se artikel om metabola syndromet

Hjärtsjukdom

 • Vid koronarsjukdom är beta-receptorblockerare och/eller kalciumantagonister (av non-dihydropyridintyp) lämpliga.
 • Vid systolisk vänsterkammardysfunktion (hjärtsvikt) är ACE-hämmare eller ARB, beta-receptorblockerare och aldosteronantagonister lämpliga.
 • Vid tidigare hjärtinfarkt minskar sekundärprevention med beta-receptorblockerare mortaliteten.
 • ACE-hämmare och ARB kan minska risken för förmaksflimmer.
 • Vid arytmier kan beta-receptorblockerare och/eller kalciumantagonister vara indicerade.

Njursjukdom med eller utan proteinuri

 • Vid kronisk njursvikt utan albuminuri (U-albumin/kreatinin >30 g/mol) är det rekommenderade blodtrycket <140/90 mmHg.
 • Vid kronisk njursvikt med albuminuri (U-albumin/kreatinin >30 g/mol) rekommenderas ett blodtryck på högst 130/80 mmHg.
 • ACE-hämmare eller ARB rekommenderas i första hand:
 • Vid samtidigt ödem kan diuretika läggas till:
  • Tiaziddiuretika har sämre effekt vid eGFR <30 mL/min/1,73 moch byte till loopdiuretika (furosemid till exempel) rekommenderas
 • Vid minskad njurfunktion kan kalciumantagonister (av dihydropyridintyp) och beta-receptorblockerare användas då elimineringen av dessa inte går via njurarna.

Lungsjukdom

 • KOL-patienter drabbas oftare av biverkningar av ACE-hämmare (hosta).
 • Oselektiva beta-receptorblockerare kan leda till akut luftvägsobstruktion och bör undvikas.
 • Kalciumantagonister av dihydropyridintyp kan ge svag bronkdilaterande effekt och kan därmed vara till fördel vid samtidig KOL, eller hos rökare som inte förmått att sluta.
 • Undvikt beta-receptorblockerare hos patienter med astma.

Gikt

 • Tiazider rekommenderas inte, medan kalciumblockerare och ARB (lostartan) kan minska uratnivåer.96 

Smärta

 • Behandling med NSAID kan leda till blodtrycksstegring.
 • Paracetamol:
  • En studie hittade att regelbundet intag av paracetamol 4 gram dagligen ger en systolisk blodtrycksstegring på cirka 5 mmHg

Behandling vid graviditet

 • Essentiell hypertoni hos gravida bör i de flesta fall medföra remittering till specialistmödravården på grund av ökad risk för preeklampsi.
 • En RELIS-utredning från 2010 har angivit följande rekommendation för behandling av essentiell hypertoni under den första trimestern:
  • Metyldopa anses vara förstahandsval vid behandling av hypertoni hos gravida
  • Kalciumblockerare anses vara ett andrahandsval (nifedipin)
  • Betablockerare som labetalol, metoprolol och propranolol kan också användas
  • ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister är absolut kontraindicerade vid graviditet på grund av teratogena effekter97
  • Tiazider rekommenderas inte
 • Hypertoni hos gravida innebär betydande risk för komplikationer.98
 • Se också vår text om Preeklampsi och eklampsi där behandlingsförslag vid hypertoni ingår.  

Effekt av behandling

 • Hälften av alla med förhöjt blodtryck är ovetande om sin diagnos. Strax under hälften får ingen antihypertensiv behandling. Bland dem som behandlas når 40–50 % inte behandlingsmålet99
 • Effekt av behandling:
  • Störst relativ effekt på risken för stroke, mindre på risken för koronarsjukdom
  • Blodtryckssänkning ger ungefär samma relativa skydd mot insjuknande i ny hjärt-kärlsjukdom oavsett ursprunglig risknivå100-101
  • Behandlingsvinsten blir större hos dem som också har andra riskfaktorer, som övervikt/fetma, rökning och tidigare hjärt-kärlsjukdom
  • Om man inriktar blodtrycksbehandling på personer med förhöjd risk kan hjärt-kärlsjukdom förebyggas hos fler
  • Hos personer över 60 år med måttlig-svår hypertoni har man visat att blodtrycksbehandling leder till minskad mortalitet, kardiovaskulär mortalitet, cerebrovaskulär mortalitet och morbiditet, samt mortalitet och morbiditet på grund av koronarsjukdom102
 • Målvärden:
  • Det finns en pågående diskussion om målvärden vid hypertoni:
 • Behandling av mild hypertoni är en omstridd fråga:
 • Det är något oklart om isolerad systolisk hypertoni leder till högre risk för framtida hjärt-kärlhändelser. Europeiska riktlinjer (2018) rekommenderar enbart levnadsvaneåtgärder och noggrann uppföljning.41
 • Kombinationsbehandling:
  • Beta-blockad och alfa-blockad i kombination är inte förstahandsval: 114
  • Bilden nedan beskriver kombinationerna mellan olika preparat och dess effektivitet: 6,115

Annan behandling

 • Hemmätning av blodtryck och egenkontroll av behandlingen efter fastställda algoritmer kan bli ett alternativ till traditionell behandling:
  • I en undersökning blev måluppfyllelsen bättre vid egenmätning och egenadministrerad behandling jämfört med traditionell behandling116
 • Renal sympatikusdenervation kan möjligen vara en terapilösning för vissa patienter med resistent hypertoni, men resultaten från kliniska studier är inte helt samstämmiga: 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Läkemedelsbehandling av högt blodtryck har visat sig ge störst relativ riskreduktion för stroke, mindre sådan för koronarsjukdom. Progress av njursjukdom kan förlångsammas.

Komplikationer

 • Cerebrovaskulär sjukdom:
  • TIA, stroke, vaskulär demens
  • En effektiv blodtryckssänkande behandling motverkar det mesta av den hypertonibetingade riskökningen126
 • Koronar hjärtsjukdom:
  • Angina pectoris och hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Annan blodtrycksrelaterad hjärtsjukdom:
  • Vänsterkammarhypertrofi med associerad diastolisk dysfunktion, vänsterkammardilatation och hjärtsvikt predisponerar för plötslig död
  • Plötslig hjärtdöd utgör 10–20 % av alla dödsfall i västvärlden
 • Perifer vaskulär sjukdom.
 • Njurskada.
 • Retinasjukdom.

Prognos

 • Obehandlat högt blodtryck ger efter många år ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och död. Även risken för kognitiv funktionsnedsättning och vaskulär demens kan öka.
 • Prognosen är i hög grad beroende av hur högt blodtrycket är, hypertonins varaktighet och övriga riskfaktorer.
 • Även hos personer med hypertoni som har uppnått målvärden (<140/90 mmHg) finns en ökad risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser/stroke jämfört med personer som inte är normotensiva.70
 • Absolut riskreduktion vid adekvat behandling har i bästa fall i studier (äldre studier) visats vara cirka 1,4 % för stroke och 1,5 % för total död per år.
 • Framinghamstudien har visat att systoliskt tryck (egentligen pulstryck) är den bästa prediktorn för kardiovaskulär sjukdom efter 50 års ålder127

Uppföljning

Plan

 • Utvärdering av effekten:
  • Vid livsstilsåtgärder som enda åtgärd bör effekten utvärderas efter 3 veckor till 6 månader, beroende på riskbedömningen
  • Vid läkemedelsbehandling kan efter 2–4 veckor effekten utvärderas:
   • Alla läkemedelsklasser sänker blodtrycket med cirka 10/5 mmHg
   • Vid utebliven effekt bör byte till annan läkemedelsklass övervägas
   • Utvärdera blodtryckskontroll, dostitrering, följsamhet till behandlingen och biverkningar
   • Vid ACE-hämmare, ARB och diuretika bör även elektrolyter och njurfunktionen följas upp, se nedan
 • Efter några månader kan läkemedelsbehandlingen följas upp av läkare för att bedöma om andra åtgärder är indicerade:
  • Detta beror även på komorbiditet, läkemedelsklass och dosering.
  • Vid behandlingens början:
   • Kontrollera elektrolyter (natrium och kalium) och kreatinin efter cirka tre månader efter behandlingsstart med diuretika. Vid gikt kan även nivåer urat kontrolleras
   • Kontrollera lipider, glukos och kalium cirka tre månader efter behandlingsstart med beta-receptorblockerare eller tiazider
   • Kontrollera kreatinin 14 dagar efter påbörjad behandling med ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister hos äldre, och vid känd hjärt-kärlsjukdom
  • Årlig kontroll av livsstilsfaktorer, blodtryck samt laboratorieprover såsom kalium, natrium, kreatinin, lipidstatus, fasteglukos, kreatinin, albumin/kreatininkvot i urinen, längd, vikt, BMI:
   • Utför även ny riskbedömning vid behov
   • Onormala prover bör kontrolleras oftare
 • Efter stabilisering:
  • Kontroll av blodtrycket, riskbedömning och motivations- och behandlingsföljsamhethöjande åtgärder 1–2 gånger per år
  • Tecken på sekundär organskada bedöms med laboratorieprover varje år
  • Man har visat på lika goda resultat med kontroller var sjätte månad som var tredje månad128
 • Bristande behandlingseffekt:
  • Orsaken kan vara dålig patientmedverkan och framför allt suboptimalt läkemedelsintag
  • Vitrockseffekt kan förekomma och kan bekräftas med ambulatorisk blodtrycksmätning

Egenkontroll

 • Användning av validerad elektronisk mätapparatur ger ökade möjligheter för patienten att själv kontrollera blodtrycket.129
 • En systematisk översikt drar slutsatsen att effektiv uppföljning av patienter med hypertoni kräver rigorös hantering med regelbundna kontroller och villighet att intensifiera läkemedelsbehandlingen.130
  • En alternativ lösning där läkarens kontroll över behandlingen bibehålls, är att låta patienten mäta blodtrycket själv på läkarmottagningen131
 • Antalet patienter som uppnådde målsättningen (<140/90 mmHg) var signifikant bättre i en grupp med egenmätning, webbrapportering och återkoppling från farmaceut, jämfört med motsvarande mätning utan webbaserad återkoppling, eller jämfört med vanlig blodtryckskontroll på mottagning:132

Avsluta behandlingen

 • Hos patienter med ett blodtryck som har varit väl kontrollerat med låga doser av läkemedel kan man försöka att dosreducera och sätta ut läkemedel:
  • Det är då viktigt att följa upp patienten några år för att se om inte hypertonin återkommer
  • Äldre patienter med omfattande komorbiditet och kort beräknad återstående livslängd (cancer, demens, KOL) bör vanligen inte fortsätta med antihypertensiv läkemedelsbehandling                         

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Högt blodtryck är inte en sjukdom utan en riskfaktor och ger i huvudsak inte några symtom.
 • Det är viktigt att minska totalrisken för hjärt- och kärlsjukdom, inte bara blodtrycket.
 • Läkemedel kan inte ersätta hälsosamma levnadsvanor, men utgöra ett komplement.
 • Läkaren bör göra en totalbedömning och ge råd, det är särskilt viktigt att diskutera eventuella avvikande föreställningar eller skepsis till behandling med patienten samt lyssna på patientens egen uppfattning och rädsla för biverkningar.
 • Det är patienten som måste avgöra om och på vilket sätt han eller hon kan reducera sin risk, men säkerställ god vägledning och tydliga rekommendationer.

Läkemedelsbehandling

 • Att erbjuda förebyggande behandling stadgas i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), men patienten avgör själv sin inställning till erbjuden behandling (informerat samtycke, "shared decision making").
 • Behandlingen bör under ideala förhållanden baseras på att patienten har informerats om effekten av behandling, till exempel i form av absolut riskreduktion (ARR) eller NNT (number needed to treat to prevent an event) som är 1/ARR.

Skriftlig patientinformation

Hypertoni

 • Hypertoni, översikt
 • Hypertoni, orsaker
 • Hypertoni, symtom
 • Hypertoni, utredning
 • Hypertoni, egenbehandling
 • Hypertoni, läkemedelsbehandling
 • Hypertoni, komplikationer
 • Hypertoni, malign
 • Hypertoni, ögonskador

Egenbehandling

Animationer

 • Så fungerar hjärtat
 • Blodtrycket

Patientföreningar

Hjärt-kärlriskbedömning

Fördjupning

 • Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet (för patienter)
 • Borgs skala – subjektiv gradering av ansträngning
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons