Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos


Uppdaterad den: 2020-01-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Trombotisering av en ytlig ven med samtidig lokal kärlväggsinflammation (flebit):
  • Kallas också för ytlig ventrombos

Epidemiologi

 • Relativt vanlig åkomma.
 • Incidens:
  • Incidensen är högre än incidensen av DVT som är cirka 1 per 1000 fall
 • Ålder:
  • Riskfaktorer för trombos ökar med åldern vilket gör att förekomsten av ytlig tromboflebit ökar med åldern
 • Kön:
  • Kvinnor utgör 50–70 % av alla fall

Etiologi och patogenes

 • Varicer:
  • Mycket vanlig orsak till ytlig tromboflebit
 • Skada på venens endotel predisponerar för tillståndet:
  • Till exempel efter intravenösa kanyler, injektioner, akuta eller kroniska infektioner, vid kirurgi
 • Stas predisponerar för tillståndet:
  • Till exempel postoperativt och post partum, immobilisering, hjärtsvikt, stroke och trauman
 • Hyperkoagulabilitetstillstånd:
  • Medfödda och förvärvade tillstånd
  • Kan i vissa fall vara det första symtomet vid cancersjukdom
 • Recidiverande eller migrerande fall:
  • Kan vara associerade med malign sjukdom och då handlar det nästan alltid om långt gången cancersjukdom

ICD-10

 • I80 Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit (inflammation och blodpropp i ven)
 • O22.2 Ytlig tromboflebit under graviditet
 • O87.0 Ytlig tromboflebit under barnsängstiden

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESC (European Society of Cardiology)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Patienten söker ofta till vården efter att ha noterat ömhet, värme, erytem och lokal svullnad utefter en ven.
 • Predisponerande faktorer (Se Etiologi)
 • Mer omfattande bensvullnad, -rodnad eller dyspné talar för symtomgivande DVT respektive LE. Tillståndet kan vara en delsymtom av DVT.

Kliniska fynd

 • Lokalisation:
  • Ytlig tromboflebit är i 90 % av fallen lokaliserad till underextremiterna
  • Vid tromboflebit i knävecket eller i närhet av den (≤5 cm) finns risk för att det djupare kärlsystemet är involverad med ökad risk för DVT
  • Kan också finnas i armen
 • Lokala fynd:
  • En tromboserad ytlig ven kan palperas som en linjär, hård, öm sträng med lokala inflammationstecken
  • Det andra benet kan också ha drabbats och undersökning av båda ben rekommenderas
 • En ytlig tromboflebit kan ge lätt feber.

Utredning av ytlig tromboflebit

 • Oftast är de kliniska fynden så karakteristiska att det inte behövs några ytterligare undersökningar.
 • Ultraljud rekommenderas vanligen vid proximala eller utbredda tromboflebiter i Sverige, men internationella källor rekommenderar att alla med symtomatisk ytlig tromboflebit bör göra ultraljud för att bedöma om DVT föreligger.

Differentialdiagnoser

 • Erysipelas, flegmone
 • Lymfangit
 • Djup ventrombos
 • Erythema nodosum

Behandling av ytlig tromboflebit

 • Distala tromboflebiter (distalt om knäet):
  • Tillståndet kräver vanligen ingen specifik behandling bortsett från åtgärder för att minska obehag
  • Behandling med antikoagulantia vid hög risk för samtidig DVT
 • Proximala tromboflebiter (proximalt om knäet):
  • Behandling med fondaparinux eller lågmolekylärt heparin

Egenbehandling

 • Högläge av det benet som är påverkat.
 • Elastisk binda eller strumpa under 1–2 veckor vid tydligt ödem kan vara minska symtomen och rekommenderas hos alla som tolererar den behandlingen.
 • Eventuellt varma omslag.

Läkemedelsbehandling

 • Lokal antiinflammatorisk salva:
  • Kan minska besvären, men verkar inte förebygga progress till DVT
  • Exempelvis ketoprofen gnids in i påverkad hud två–tre gånger dagligen
  • Ett alternativ är peroral NSAID, med liknande effektivitet
 • Utvärtes medel med heparin:
  • Oklart evidensläge men kan minska symtom
  • Finns kvar i svenska rekommendationer, men saknas i flera internationella översikter/behandlingsrekommendationer
 • Antikoagulation:
  • Hos personer med högre risk för samtidig DVT-förekomst rekommenderas antikoagulantia
  • Riskfaktorer består av:
   • Proximal tromboflebit
   • Utbredda tromboser (≥5 cm)
   • Anatomisk närhet (≤5 cm) till det djupa vensystemet (ljumske, knäveck)
   • Tidigare DVT
   • Trombofili
   • Malignitet
   • Östrogenbehandling
  • Vid osäkerhet rekommenderas kontakt med hematolog för ställningstagande till behandling
 • Läkemedel:
  • Fondaparinux dosering; 2,5 mg 1x1 i 45 dagar
  • Lågmolekulärt heparin, till exempel dalteparin eller tinzaparin, i 2–6 veckor. Dosen kan halveras efter 10 dagar
  • NOAK, rivaroxaban 10 mg 1x1 har i en studie visat sig vara minst lika bra som fondaparinux (45 dagar)

Annan behandling

 • Vid mer kroniska besvär bör kirurgisk intervention övervägas.

Komplikationer

 • Komplikationer är ovanliga.
 • Hyperpigmentering
 • Septisk flebit:
  • Bild med feber och sjukdomskänsla
 • Djup ventrombos
 • Lungemboli

Prognos

 • Prognosen är god, men beror på eventuell underliggande sjukdom.

Uppföljning

 • Förnyad klinisk bedömning rekommenderas efter några veckor. Ibland behöver behandlingen förlängas.
 • Vid tecken på progression rekommenderas ultraljud för att bedöma förekomsten av DVT.

Källor

 • Evans NS, Ratchford EV. Superficial vein thrombosis. Vasc Med. 2018;23(2):187–189.
 • Scovell SD, Ergul EA, Conrad MF. Medical management of acute superficial vein thrombosis of the saphenous vein. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2018;6(1):109–117. 
 • Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD004982. 
 • Nasr H, Scriven JM. Superficial thrombophlebitis (superficial venous thrombosis). BMJ. 2015;350:h2039. 

Annons
Annons
Annons

Annons