Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Djup ventrombos, DVT


Uppdaterad den: 2023-08-08

Annons

Bakgrund

 • Trombosbildning i de stora, djupt liggande venerna i vader, lår, bäcken eller arm-/skulderregion.
 • Provocerad DVT  – DVT som föregåtts, inom 2 månader, av övergående viktig klinisk riskfaktor:
  • Kirurgi, trauma, signifikant immobilisering, graviditet, puerperium, p-piller eller menopausal hormonbehandling (MHT)
 • Oprovocerad DVT – DVT som inte föregåtts av övergående viktig klinisk riskfaktor:
  • DVT vid aktiv cancer, trombofili eller familjehistoria med venös tromboembolism (VTE) anses vara oprovocerad episod eftersom riskfaktorerna kommer att kvarstå
 • Distal DVT – begränsad till underbenet.
 • Proximal DVT – ventrombos i lår och/eller bäcken.

Epidemiologi

 • Den åldersjusterade incidensen för venös tromboembolism, VTE (DVT och lungemboli), är omkring 130/100 000/år för män och 110/100 000/år för kvinnor.
 • Incidensen ökar exponentiellt med ålder och är cirka 300/100 000/år i åldern 65–69 år och cirka 500/100 000/år i åldern 75–79 år.

Etiologi och patogenes

Mekanismer för patologisk blodproppsbildning

 • Blodets sammansättning (sekundär hemostas = koagulering och fibrinolys).
 • Interaktion mellan venvägg och trombocyter (endotel- och primärhemostas).
 • Blodets strömningsförhållande (rheologi) – venös stas (komprometterat blodflöde).

Bakomliggande orsaker

 • Akut utlösande orsaker:
  • Fraktur, infektion, trauma, operation 
 • Underliggande sjukdom:
  • Bland annat cancersjukdom, särskilt patienter >50 år
 • Predisponerande tillstånd:
  • Trombofili, särskilt patienter <50 år och gravida
 • Hos  minst 20–30 % hittas ingen bakomliggande orsak trots utredning.
Annons
Annons

ICD-10

 • I80.2 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna
 • O22.3 Djup ventrombos under graviditeten
 • O87.1 Djup ventrombos under barnsängstiden

Anamnes

 • Typiska inflammationstecken som smärta, värme, rodnad, svullnad och nedsatt funktion – men symtomen finns inte alltid.
 • Patienten klagar ofta över ömhet eller smärta när hen står eller går.
 • Vanligtvis lindras smärtan av vila med det påverkade benet i högläge.
 • Smärta och svullnad efter hård träning kan tala för DVT i armen.

Kliniska fynd

 • Ensidigt ödem i vaden, rubor och temperaturökning på den påverkade sidan.
 • Venstas/prominenta ytliga vener.
 • Ömhet vid palpation av vaden som motsvarar de påverkade djupa venernas anatomiska förlopp.
 • Subfebrilitet är vanligt.
 • DVT kan debutera i form av komplikationer som lungemboli.
 • Typiska inflammationstecken som smärta, värme, rodnad, svullnad och nedsatt funktion finns inte alltid.
 • DVT i armen kan ge ökad kärlteckning på arm och bröstkorg, med konsistensförändring och ökat omfång i armen.

Utredning av djupventrombos

Wells score

 • Wells score tas för att avgöra klinisk sannolikhet för DVT.
 • Vid låg klinisk sannolikhet rekommenderas kontroll av D-dimer:
  • Låg klinisk sannolikhet och normal D-dimer utesluter i princip DVT
 • Vid hög klinisk sannolikhet ska patienten undersökas akut med bilddiagnostik för DVT, se nedan:
  • D-dimer behöver inte tas
  • D-dimer har inte heller något diagnostiskt värde vid graviditet 

Ultraljud

 • Ultraljud av vener i nedre extremiteter vid hög klinisk sannolikhet på Wells score för DVT eller låg klinisk sannolikhet på Wells score för DVT + förhöjd D-dimer.

Annan bilddiganostik

 • Om kompressionsultraljud är negativt: överväg ultraljudskontroll om en vecka, venografi eller DT-venografi (eller MR)

Vid graviditet

 • D-dimer i kombination med Wells score för klinisk sannolikhet kan inte användas vid graviditet:
  • Vid graviditet används kombinationen låg klinisk sannolikhet och negativt proximalt ultraljud för att utesluta DVT

 

Wells score DVT
Aktiv cancer, det vill säga aktiv/palliativ behandling under de senaste 6 månaderna +1
Paralys/pares i nedre extremiteter, eventuellt nyligen gipsat ben +1

Immobilisering >3 dagar, eventuellt större kirurgiskt ingrepp under de senaste 3 månaderna

+1
Lokal ömhet längst området kring det djupa vensystemet +1
Svullnad i hela nedre extremiteten (bör mätas) +1
Svullnad av vad >3 cm jämfört med asymtomatisk sida (mäts 10 cm under tuberositas tibiae) +1
Pittingödem, som mest uttalad i aktuellt ben +1
Utvidgning av ytliga vener i det aktuella benet (inte åderbråck) +1
Tidigare objektivt påvisad DVT +1
Alternativ diagnos mer sannolik än DVT -2
Total poäng  0–9 (ev. -2)
Tolkning av Wells score DVT
Poäng Risk
≥ 2 DVT sannolik (hög risk, prevalens 27 %)
0-1 DVT osannolik (låg risk, prevalens 4 %)
Annons
Annons

Utredning av underliggande orsaker

 • Eftersom DVT ibland är sekundärt till trombofili, underliggande sjukdom eller särskilda utlösande orsaker kan det vara aktuellt att gå vidare i utredningen.

Utredning av trombostendens?

 • Aktuellt för patienter <50 år.
 • APC-resistens (Faktor V Leiden-mutation), antitrombin-brist (AT), protein C-brist (PC), protein S-brist (PS), PT- mutation (protrombin 20210 mutation), lupusantikoagulans eller fosfolipidantikroppar, homocystein:
   • Diskutera gärna med hematolog eller annan specialist med erfarenhet på området för rätt indikations- och provtagningsrutiner, samt för att undvika onödig screening

Malignitetsutredning?

 • Vid känd underliggande bidragande sjukdom till venös VTE förekommer ockult cancersjukdom hos bara 2–3 %, och screening är generellt inte indicerat.
 • Om känd underliggande sjukdom som kan bidra till VTE saknas förekommer ockult cancersjukdom hos 4–10 %, och screening kan vara mer rimligt att genomföra:
  • Enkel screening är oftast tillräckligt (anamnes, generell klinisk undersökning, relevanta labprover, lungröntgen samt ålders- och könsbaserad relevant klinisk undersökning och blodprover):
   • Mest aktuellt: bröst, cervix, colon, prostata
 • Utvidgad screening som också inkluderar ultraljud och/eller DT-torax/buk/bäcken bedöms på individuell bas och grad av cancermisstanke.

Differentialdiagnoser

 • Ytlig tromboflebit
 • Erysipelas
 • Akuta mjukdelsskador
 • Muskelbristning
 • Bakercysta (brusten)
 • Ödem/hjärtsvikt
 • Posttrombotiskt syndrom
 • Arteriell emboli/akut arteriell insufficiens

Behandling av djup ventrombos

 • Patienten bör remitteras till sjukhus för diagnostik och utvärdering av antikoagulationsbehandling.

Egenbehandling

 • Högläge vid sittande.
 • Eventuellt kompressionsstrumpor.
 • Tidig mobilisering.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Läkemedelsbehandling

Heparin

 • Medan man utreder en sannolik LE kan man ge LMH subkutant i terapeutiska doser. Aktuella preparat och doser:
  • Enoxaparin: 1,5 mg/kg x 1/dag subkutant eller 1,0 mg/kg subkutant x 2 dagligen eller
  • Dalteparin: 100 IE per kg x 2 dagligen eller 200 IE/kg x 1 eller
  • Tinzaparin: 175 IE/kg x 1 dagligen, subkutant

Antikogulantiabehandling med NOAK

 • NOAK är förstahandsval som sekundärprofylax vid DVT eller lungemboli.
NOAK vid DVT och lumgembolism, efter artikel i Läkartidningen (2018)
  LMH före NOAK Initial dos Dos de första 6 månaderna Dos efter 6 månader, endast vid låg trombosrisk
Apixaban Nej 10 mg x 2 i 7 dagar 5 mg x 2 2,5 mg x2
Dabigatran Ja, 5 dagar 150 mg x 2* 150 mg x 2* 150 mg x 2*
Edoxaban Ja, 5 dagar 60 mg x 1
30 mg x 1 vid eGFR <50**
60 mg x 1
30 mg x 1 vid eGFR <50**
60 mg x 1
30 mg x 1 vid eGFR <50**
Rivoraxaban Nej 15 mg x 2 i 3 veckor 20 mg x 1* 10 mg x 1
*Lägre doser av dabigatran och rivaroxaban har inte studerats i kliniska prövningar vid venös tromboembolism, men farmakokinetiska studier har visat att rivaroxaban 15 mg x 1 eller dabigatran 110 mg x 2 kan övervägas till patienter med njursvikt eller bedömd hög blödningsrisk, se FASS

**Obs NOAK är kontraindicerade eller rekommenderas inte vid:

 • Gravt nedsatt njurfunktion:
  • Kontraindikation för dabigatran: GFR <30 mL/min
  • Rekommenderas ej för apixaban, rivaroxaban och edoxaban: GFR <15 mL/min
  • Begränsade data för rivaroxaban och edoxaban: GFR 15–30 mL/min
  • Begränsade data för apixaban: GFR 15–25 mL/min
 • Mekanisk hjärtklaffprotes eller mitralisstenos (minst måttlig)
 • Graviditet och amning

Antikoagulationsbehandling med warfarin

 • Om NOAK inte rekommenderas eller är kontraidicerade bör warfarin väljas som sekundärprofylax istället för NOAK.
 • Om man väljer antikoagulationsbehandling med warfarin påbörjas behandlingen under den första dagen från att diagnosen är säker:
  • Warfarin 3 tabletter dagligen de första 2 dagarna, därefter justeras dosen efter uppmätt PK(INR)
  • Heparin sätts ut vid terapeutiskt PK(INR) på 2,0–3,0, uppnås vanligtvis efter 5–10 dagar
 • Warfarin är kontraindicerat eller rekommenderas inte vid:
  • Graviditet:
   • Kontraindicerat under graviditetens första trimester och sista 4 veckor, och bör undvikas under den övriga tiden
   • Vid graviditet hos patient med mekanisk hjärtklaff, eller indikation för warfarin av andra speciella skäl, ska specialist kontaktas
  • Svårigheter att följa angiven dosregim

Behandlingstid antikoagulantia

 • Behandlingstid för antikoagulantia avgörs av specialist/sjukhusavdelning som sätter in behandlingen.
 • Om det inte finns andra komplicerande faktorer är behandlingstiden för DVT oftast 3–6 månader:
  • Vid recidiv, koagulationsrubbning eller malignitet kan behandlingen förlängas

Förebyggande åtgärder

 • Sekundärprofylax med peroral antikoagulationsbehandling genomförs i primärvården.
 • Kombinations-p-piller rekommenderas inte efter lungemboli/DVT, inte heller östrogensubstitution i klimakteriet eller senare.
 • Utredning av trombostendens är aktuellt vid lungemboli/DVT <50 år se Trombofili ovan.

Komplikationer

 • Posttrombotiskt syndrom.
 • Lungemboli, vilket kan leda till dödsfall vid stor och central trombos och stor lungemboli.
 • Blödningar på grund av antikoagulantia.
 • Recidiv.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.