Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kirurgi

Allvarliga följder vid värmeförlust under operation

Perioperativ hypotermi är ett allvarligt tillstånd som kan påverka kroppens alla organ och riskerar leda till generell reducering av livsviktiga funktioner. Att beakta påverkan på exempelvis cirkulation och koagulation under det perioperativa skeendet är därför av största vikt. 


Lovisa
Publicerad den: 2020-02-03

Allvarliga följder vid värmeförlust under operation
Annons

Perioperativ hypotermi definieras som en kärntemperatur på 36 grader eller lägre. Generellt gäller att ju lägre kroppstemperatur – desto större organpåverkan. Risken att utveckla hypotermi är inte försumbar men kan med rätt kunskap både påverkas och reduceras.

Hjärtat

Initialt leder hypotermi till stress med takykardi, hyperventilation samt stigande blodtryck. I kombination med att tillgången på syre i myokardcellerna minskar så ökar också risken för att hjärtsjuka patienter ska drabbas av ischemi. Vid en kroppstemperatur från 32 grader kan dessutom förmaksarytmier uppträda, och från 30 grader ventrikulära arytmier. Från 28 grader och lägre finns risk för såväl ventrikelflimmer som asystoli.

Infektion

En låg kroppstemperatur innebär minskat antal cirkulerande neutrofiler och påverkar därigenom sårläkningsförmågan. Hypotermi har till exempel visat sig ge en trefaldig ökning av sårinfektioner i samband med kolonresektion och en signifikant ökning av infektioner efter kolecystektomi.

Annons
Annons

Koagulationspåverkan

Det är inte helt ovanligt att hypoterma patienter utvecklar koagulationsrubbningar och diffusa blödningar. Det har delvis att göra med att antalet cirkulerande trombocyter minskar kraftigt. Dessutom ökar blödningsbenägenheten till följd av att koagulationsfaktorer påverkas negativt av låg kroppstemperatur.

Farmakologisk påverkan 

Generellt är den farmakologiska effekten av läkemedel temperaturberoende. Ju lägre temperatur, desto högre proteinbindning och desto långsammare insättande effekt av läkemedlet. Hypotermi leder dessutom till långsammare nedbrytning av läkemedel. Det är därför viktigt att vara beredd på både sämre och långsammare insättande effekt samt längre ihållande effekt när den väl infinner sig. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.