Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Glossofaryngeusneuralgi


Publicerad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Glossofaryngeusneuralgi är ett ovanligt tillstånd som kännetecknas av ensidiga, periodiska smärtor i svalget, tungroten, halsmandeln eller örat – det vill säga områden som innerveras av hjärnnerv IX (glossofaryngeus) och X (vagus).
 • Trots att tillståndet har varit känt i många år och symtomen är typiska kan tillståndet vara svårt att diagnostisera, eftersom det är ovanligt.1

Förekomst

 • Relationen mellan incidensen för glossofaryngeusneuralgi och trigeminusneuralgi anges vara mellan 1:1002 och 1:6.3
 • Incidens:
  • I en epidemiologisk studie från Rochester i USA från perioden 1945–1984 var incidensen för glossofaryngeusneuralgi 0,7–0,8 fall per 100 000 per år, ungefär samma för kvinnor och män,4 medan incidensen för trigeminusneuralgi var 4,7 per 100 000 per år, knappt två gånger vanligare hos kvinnor än män5
 • Ålder:
  • Glossofaryngeusneuralgi debuterar vanligen i vuxen ålder, cirka hälften av patienterna (43 %) får symtom före 50 års ålder6

Etiologi och patogenes

 • Glossofaryngeusneuralgi har traditionellt uppfattats som ett idiopatiskt tillstånd.
 • På senare år har man kommit fram till att tillståndet i de flesta fall beror på kompression av nerven från en artär, oftast arteria cerebelli inferior posterior.7-9
 • Det förekommer även kompression av nerven från arteria vertebralis eller arteria cerebelli inferior anterior, men det är betydlig mer ovanligt.8-9
 • Vid trigeminusneuralgi är det ofta möjligt att påvisa vaskulär kompression med hjälp av MR-angiografi med specialsekvenser.10 Detta har visat sig vara svårare vid glossofaryngeusneuralgi.11
 • Om strukturella lesioner har uteslutits och patientens kliniska bild stämmer in på glossofaryngeusneuralgi bör man anta att det föreligger en vaskulär kompression mot nervus glossopharyngeus.
 • Glossofaryngeusneuralgi är ofta förknippad med samtidig vagal neuropati.1

Potentiella orsaker

 • De potentiella orsakerna till neuralgin är fortfarande omstridda.
 • Liksom vid trigeminusneuralgi har man pekat på att glossofaryngeusneuralgi kan vara ett så kallat hyperexitabilitetssyndrom, som i cirka 80–90 % av fallen beror på vaskulär kompression.7,12
 • Hypotesen om att sjukdom i hjärnnerver kan bero på vaskulär kompression är inte ny. Dandy13 rapporterade 1934 operationsresultaten för 215 patienter med trigeminusneuralgi. Han beräknade att vaskulär kompression var orsak till trigeminusneuralgi hos 45 % av patienterna.

ICD-10

 • G52 Sjukdomar i andra hjärnnerver
  • G52.1 Sjukdomar i nervus glossofaryngeus (nionde hjärnnerven)

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliniska kriterier för glossofaryngeusneuralgi, från International Headache Society.14
 • Paroxysmala anfall med ansiktssmärtor som pågår från några sekunder till mindre än två minuter.
 • Smärtan har minst fyra av följande egenskaper:
  • Unilateral lokalisation
  • Utstrålning till bakre delen av tungan, fossa tonsillaris, svalget eller nedanför käkvinkeln i underkäken eller till örat
  • Plötslig, skarp, stickande eller brännande karaktär
  • Hög smärtintensitet
  • Utlöses från triggerområden genom sväljning, tuggning, tal, hostande, gäspning, vissa smaker
 • Inga neurologiska bortfall.
 • Anfallen är stereotypa för den enskilde patienten.
 • Andra orsaker till smärtorna har uteslutits genom anamnes, klinisk undersökning och relevanta kliniska prov.

Differentialdiagnoser

 • Trigeminusneuralgi:
  • Framför allt vid affektion av tredje grenen, nervus mandibularis
 • Hortons huvudvärk.
 • Stylalgia (Eagles syndrom):
  • Beror på en förlängd eller frakturerad processus styloideus eller en förkalkad ligamentum stylohyoideum15-16
 • Tumörer i den cerebellopontina vinkeln.17
 • Arteriovenösa missbildningar.18
 • Parafaryngeala komprimerande lesioner.
 • Carcinom.19-20
 • Infektioner.21
 • Följdtillstånd efter tonsillektomi.22
 • Det finns också en del fall av glossofaryngeusneuralgi beskrivna som beror på multipel skleros.23

Anamnes

 • Tillståndet kännetecknas av ensidiga, periodiska smärtor i svalget, under käkvinkeln, tungroten, halsmandeln eller örat.
 • Anfallen:
  • Plötsliga, skärande, brännande smärtor
  • Smärtanfallen kan komma spontant eller utlösas av till exempel sväljning, tal, tuggning, vissa smaker och beröring av slemhinnan i svalget
  • Oftast är det flera anfall i timmen och obehandlat kommer man att kunna se en anhopning av anfall med en varaktighet från några veckor till månader, följt av anfallsfrihet under dagar till år6
  • Anfallen kan pågå från sekunder till minuter och de kan väcka patienten nattetid, men en vag bakgrundssmärta kan också förekomma
  • De allra flesta fall är unilaterala. Bilateral affektion och en kombination av glossofaryngeusneuralgi och trigeminusneuralgi har beskrivits6
  • Cirka 2 % av patienterna blir medvetslösa under anfall6
 • Kliniskt skiljs det på två typer utifrån smärtans utbredning:2
  • Tympanisk eller otalgisk typ med smärtutstrålning främst till örat
  • Orofaryngeal typ där smärtan främst strålar ned mot svalget och käken
 • Livskvalitet:
  • Tillståndet kan vara mycket invalidiserande
  • Depression och suicid har beskrivits
  • Eftersom sväljning och tuggning ofta utlöser smärtanfall går många patienter ned i vikt24

Kliniska fynd

 • Inga neurologiska bortfall.
 • Associerade autonoma symtom som hjärtarytmi och arteriell hypotoni kan förekomma i samband med smärtanfallen.

Andra undersökningar

 • CT och MR som led i differentialdiagnostik:
  • MR är den undersökning som föredras25

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet.

Checklista vid remittering

Glossofaryngeusneuralgi

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När började tillståndet? Akut eller långsam debut? Eventuell underliggande orsak? Utveckling?
  • Smärtanfall, varaktighet, smärtans karaktär? Lokalisering? Utlösande faktorer?
  • Behandlingsförsök, effekt?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd:
  • > Kranialnervundersökning, känsel i ansiktet?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inte nödvändigt för remiss

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga anfall.
 • Smärtlindring.
 • Undvikande av komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Akutbehandling med starka analgetika.
 • Förebyggande behandling med antiepileptika.
 • För patienter som inte svarar tillfredsställande på läkemedelsbehandling bör man överväga operation med mikrovaskulär dekompression.

Läkemedelsbehandling

Långtidsbehandling

 • Behandlingsresultaten med antiepileptika verkar inte vara lika bra som vid trigeminusneuralgi.15
 • Karbamazepin:
  • Är alltid förstahandsval26 och åtföljande hjärtrytmrubbningar kan också svara på behandlingen27
  • Långsam upptrappning från 100 mg x 2 till en underhållsdos, vid smärtfrihet, som oftast ligger på 600–1 200 mg dagligen
 • Gabapentin, pregabalin, fenytoin, valproat eller baklofen:
  • Kan prövas om effekten av karbamazepin är otillfredsställande28-29
  • Rapporter tyder på att pregabalin är värt att pröva29
 • Effekt har rapporterats av N-metyl-aspartat receptorblockad inducerat av ketamin.30
 • Effekten av läkemedel kan avta med tiden.
 • Alkoholinjektioner bör anses vara kontraindicerade på grund av risk för skada på nervus vagus.

Akut smärtbehandling

 • Vid akuta starka smärtor kan det bli nödvändigt att ge ett opiatanalgetikum intravenöst eller intramuskulärt.
 • Eventuellt lokalanestetikum i orofarynx.

Behandling av autonoma symtom

 • Vid åtföljande bradykardi, asystoli och/eller hypotoni kan atropin ges tills dess att pacemaker satts in.

Kirurgi

 • De kirurgiska behandlingarna kan i princip delas in i två typer:
  • Neurodestruktiva procedurer
  • Anatomiska procedurer
 • Neurodestruktiva procedurer:
  • Nerven skadas på olika sätt för att hindra impulstrafiken
  • De bästa resultaten av neurodestruktiv behandling har rapporterats av Taha & Tew,31 som publicerade en långtidsuppföljningsstudie av 14 patienter med glossofaryngeusneuralgi med en genomsnittlig observationstid på tio år:
   • De fann att intrakranial rhizotomi av nervus glossopharyngeus och de övre vagusfibrerna är en effektiv och säker behandlingsprocedur vid glossofaryngeusneuralgi
   • Problemet med behandlingen är att det är svårt för kirurgen att skaffa sig erfarenhet av en sådan procedur eftersom tillståndet är så ovanligt
   • Proceduren är långt ifrån riskfri
 • Anatomiska procedurer:
  • Mikrovaskulär dekompression är en anatomisk procedur eftersom nerven inte skadas, men trycket mot nerven från en komprimerande artär mildras
  • Denna praxis har stöd i litteraturen7,31-34
  • Man menar att en smärta som beror på nervskada inte bör behandlas med ytterligare nervskada
  • Vid mikrovaskulära dekompressioner är det avgörande att tillgripa atraumatisk teknik där nerven inte berörs
 • Invändningar mot öppen kirurgi:
  • Finns risk för allvarliga komplikationer
  • Operationsrisken måste vägas mot patientens ofta betydande besvär och risken för suicid
  • Extrakraniell rhizotomi av nervus glossofaryngeus bör övervägas hos patienter som inte klarar öppen intrakraniell kirurgi31

Förebyggande åtgärder

 • Om möjligt bör man försöka att dämpa effekten av utlösande faktorer, till exempel genom att täcka ansiktet med en halsduk när man går ut i kallt väder, använda ljummet vatten vid tandborstning, tugga på den sida som är minst påverkad, etc.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Recidiverande tillstånd.
 • Spontana remissioner som kan pågå under månader till år är inte ovanligt.6

Komplikationer

 • Viktminskning.
 • Depression och suicid.
 • Kardiovaskulärt:
  • Andra potentiellt livshotande komplikationer beror på åtföljande kardiovaskulära rubbningar som bradykardi, hypotoni och asystoli
  • Sådana rubbningar beror troligen på vagal instabilitet som antingen uppstår reflektoriskt via sinus caroticus eller som en följd av direkt kompression av nervus vagus från arteria cerebelli inferior posterior35-36

Prognos

 • Tillståndet kan vara invalidiserande.
 • Effekten av läkemedelsbehandling är inte alltid tillfredsställande och kirurgi kan bli aktuellt.
 • Recidivfrekvensen efter behandling är 3,6 % per år.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons