Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Perifera neuropatier


Uppdaterad den: 2019-11-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

Definition

 • Kallas också polyneuropati eller bara neuropati.
 • Perifera neuropatier inkluderar alla allmänna sjukdomstillstånd i motoriska, sensoriska och autonoma nerver, men exkluderar sjukdomar i enstaka nerver (mononeuropatier).
 • Om nervrötter är särskilt involverade används termen polyradikulopati.
 • Perifera neuropatier kännetecknas av nedsatt nervledningsförmåga och därmed nedsatt funktion i de perifera nerverna.

Klassificering av neuropatier

 • Mononeuropati.
 • Multipel mononeuropati (mononeuropatia multiplex).
 • Polyneuropati:
  • Det finns många undertyper, vanligast är sensorisk polyneuropati

Förekomst

 • Prevalens:
  • Prevalensen generellt i befolkningen är 1–7 %, högst bland personer över 55 år
 • Incidens:
  • I ett nederländskt material var incidensen av polyneuropati 77 per 100 000 personår
 • Orsaker:
  • Den vanligaste orsaken är diabetes
  • Andra vanliga orsaker är metabola rubbningar, infektioner, vaskulit, neurotoxiska ämnen inklusive alkohol och läkemedel

Etiologi och patogenes

Polyneuropati

 • Hög ålder
 • Diabetes mellitus och andra endokrina sjukdomar
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Läkemedel med neurotoxisk effekt:
  • Bland annat flera cytostatika, metronidazol, nitrofurantoin och statiner
 • Läkemedel som kan ge B-vitaminbrist:
  • Bland annat fenytoin, metotrexat, trimetoprim, metformin, protonpumpshämmare, H2-blockerare, kolestyramin och L-dopa
 • Brist på tiamin, vitamin B12, folacin, vitamin eller koppar:
  • Gastric bypass kan leda till vitamin B- och kopparbrist
 • Överskott på vitamin B6 eller zink:
  • Zinköverskott kan ge kopparbrist
 • Exponering för neurotoxiska lösningsmedel och tungmetaller
 • Metabola störningar:
  • Bland annat leversvikt, njursvikt och amyloidos
 • Paraproteinemier:
  • MGUS, Mb Waldenström, lymfom och myelom
 • Maligniteter:
  • Framförallt småcellig lungcancer, bröstcancer, testikelcancer och ovarialcancer
 • Infektioner:
  • Bland annat HIV och hepatit C
 • Sekundära inflammatoriska neuropatier:
  • Vid systemiska bindvävssjukdomar som bland annat reumatoid artrit och SLE
 • Primära inflammatoriska neuropatier:
  • Guillain-Barré syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati och multifokal motorisk neuropati
 • Kryptogen polyneuropati:
  • När man inte kan identifiera orsaken

ICD-10

 • G61 Inflammatorisk polyneuropati
 • G62 Andra polyneuropatier
 • G63 Polyneuropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

Allmänt

 • Tidigare eller samtidiga andra besvär? Diabetes?
 • Nyligen haft infektionssjukdom?
 • Nyligen vaccinerad? Vissa vacciner ger en något ökad risk för Guillain-Barrés syndrom.
 • Nya läkemedel?
 • Exponering för toxiner som alkohol, tungmetaller eller organiska lösningsmedel?
 • Liknande besvär hos andra familjemedlemmar?
 • Varaktighet och förlopp?

Sensoriska symtom

 • Inkluderar parestesier, domningar, kuddkänsla under fötterna och ibland smärtor, en brännande känsla och hyperalgesi.
 • Nedsatt ledkinestesi.
 • Generellt är symtomen konstanta.
 • Symtomen börjar i tår och fötter, sprider sig uppåt underbenen och omfattar så småningom eventuellt även händer och underarmar.
 • Det förekommer inga framträdande pareser, men ENeG och EMG visar i allmänhet en subklinisk motorisk påverkan. Det kan också föreligga balanssvårigheter (sensorisk ataxi).

Motoriska symtom

 • Inkluderar distal muskelsvaghet och muskelatrofi och symtomen sprids långsamt proximalt.

Autonoma symtom

 • Postural hypotension kan ge yrsel och ortostatiska besvär.
 • Minskad svettning, erektil dysfunktion, obstipation eller diarré, torra ögon och torr mun, miktionssvårigheter eller urinretention, pupillförändringar.

Fintrådsneuropati

 • En form av polyneuropati som drabbar tunna myeliniserade och icke-myeliniserade nervfibrer mer eller mindre selektivt.
 • Smärt- och temperaturkänslan är nedsatt, medan övriga känselkvaliteter är intakta.
 • Sjukdomsbilden präglas av dysestesier – stickningar eller brännande känsla under fotsulor och i handflator.
 • Autonom dysfunktion är också vanligt.

Kliniska fynd

Allmänt

 • Bedömningen har som mål att fastställa utbredning, typ (demyeliniserande vs. axonala kännetecken), varaktighet och förlopp.

Tecken på axonal degeneration

 • Strump- och handskformat känselbortfall:
  • Monofilamenttest och test för vibrationskänsel och eventuellt även test för smärta och temperatur
 • Försvagade senreflexer som startar i perifert (akillesreflex till att börja med)
 • Motoriska bortfall i form av tilltagande slappa, perifera pareser – bilaterala droppfötter:
  • Pareserna startar ofta i fötter och underben, vanligtvis distalt (problem med tå- och/eller hälgång).

Tecken på demyeliniserande neuropati

 • Relativt bevarad muskelvolym trots uttalad försvagning av muskelkraften.
 • Selektiv förlust av känselkvaliteter med bevarande av smärt- och temperaturkänsel.

Fintrådsneuropati 

 • Bevarade reflexer.
 • Autonom dysfunktion.
 • Bevarad känsel för tryck, beröring, vibration och proprioception.
 • Kan förekomma isolerat eller progrediera till generell sensorimotorisk polyneuropati.

Utredning av perifera neuropatier

Neurofysiologiska undersökningar

 • Undersökning av nervledningshastighet med (ENeG) och EMG ska utföras hos alla med klinisk polyneuropati med tveksamhet kring diagnosen.
 • Kan fastställa neuropatityp:
  • Vid axonala neuropatier är ledningshastigheten nästan normal
  • Vid demyeliniserande neuropati är den starkt nedsatt:
   • Möjliga orsaker är i så fall begränsade till kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) och andra ovanliga inflammatoriska typer eller till hereditär typ (Charcot-Marie-Tooth typ 1 eller typ X)
  • KST (kvantitativt sensibilitets test) påvisar eventuell fintrådspåverkan, vilket inte fångas vid enbart undersökning med ENeG och EMG (dessa båda undersökningar ger information om funktionen i grova myeliniserade nervfibrer)

Differentialdiagnoser

 • Akut polyneuropati (inklusive Guillain-Barré).
 • Mononeuropati:
  • Glossofaryngeusneuralgi
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Trigeminusneuralgi
  • Ulnarisneuropati
 • Multipel skleros.
 • Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS):
  • De sensoriska symtomen kan likna symtom på rastlösa ben och ibland förbättras vid gång

Behandling av perifera neuropatier

 • Bakomliggande sjukdom behandlas.
 • Vid hög alkoholkonsumtion rekommenderas total avhållsamhet från alkohol.
 • Fysioterapi i form av rörelse- och balansövningar är användbart, liksom träning av muskulär uthållighet och styrka.
 • Andra åtgärder kan vara bra skor, eventuellt ankel-fot ortos, och formgjutna iläggssulor.

Läkemedelsbehandling

B12-brist

 • Vid vitamin B12-brist ges cyanokobalamin 1 mg intramuskulärt dagligen under 1–2 veckor, därefter 1–2 mg peroralt dagligen.

Neuropatisk smärta

Stark rekommendation

 • Pregabalin/gabapentin:
  • Behandling med dessa läkemedel medför ökad risk för beroendeutveckling/missbruk
 • Amitriptylin, nortriptylin och klomipramin (TCA):
  • Amitriptylin är förstahandsval. Dosering: 10–80 mg 2–3 timmar innan sänggåendet
 • Duloxetin och venlafaxin (SNRI):
  • Venlafaxin är mindre väldokumenterat för användning vid smärta än duloxetin
  • Startdos av duloxetin är 30 mg 1 gång dagligen och ökas till 60 mg x 1 efter en vecka; maximal dos 120 mg dagligen
  • Startdos av venlafaxin är 37,5 mg 1 gång dagligen och ökas till 75 mg x 1 efter en vecka; maximal dos är 225 mg dagligen

Svag rekommendation

 • Tramadol i depotberedning (låg dos) kan prövas:
  • Startdos 50 mg 1–2 gånger dagligen, ökning till maximalt 400 mg dagligen
 • Kapsaicinplåster och lidokainplåster kan prövas vid perifer (lokaliserad) neuropatisk smärta.
 • Få patienter har effekt av morfin och oxikodon men vissa patienter kan ha nytta. Bör sättas in i samråd med smärtspecialist.
 • Metadon och botulinumtoxin kan prövas (utförs av smärtspecialist).

Förlopp

 • Utvecklingen av en polyneuropati innebär vanligen en långsam försämring, därefter kronisk fas, eventuellt långsam förbättring, framför allt om grundsjukdomen kan behandlas.

Prognos

 • Beror på grundsjukdomen.

Källor

 • England JD, Asbury AK. Peripheral neuropathy. Lancet 2004; 363: 2151-61.
 • Callaghan BC, Price RS, Feldman EL. Distal Symmetric Polyneuropathy: A Review. JAMA. 2015 Nov 24;314(20):2172-81.
 • Polyneuropati. VISS Stockholms Läns Landsting, hämtad 2019-11-01.
 • Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna, 2017.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons