Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Glomerulonefriter


Uppdaterad den: 2022-02-17

Annons

Bakgrund

 • Inflammatorisk njursjukdom av varierande etiologi som orsakar strukturella och funktionella förändringar i glomeruli:
  • En grupp sjukdomar som i de flesta fall kännetecknas av inflammatoriska förändringar i de glomerulära kapillärerna och det glomerulära basalmembranet
  • Skadan kan involvera delar av eller hela glomeruli. När sjukdomen har funnits ett tag, eller är mycket aktiv, påverkas även det tubulära systemet och interstitium

Epidemiologi

 • Glomerulonefriter är förhållandevis sällsynta tillstånd.
 • I Sverige är IgA-nefrit den vanligaste glomerulonefriten bland vuxna.
 • Hos barn är minimal change-glomerulonefrit vanligast.

Etiologi och patogenes

Minimal change-nefropati

 • Är den vanligaste formen av glomerulonefrit hos barn, men förekommer även hos vuxna.
 • Akut debuterande glomerulopati, ibland förknippad med virusinfektion i de övre luftvägarna, men är oftast utan känd utlösande orsak.
 • Ljusmikroskopiskt nästan normalt. Elektronmikroskopisk påvisas utplånade fotutskott.
 • Visar sig oftast som ett nefrotiskt syndrom med uttalad proteinuri, hypoalbuminemi, ödem och hyperlipidemi. Ofta normal njurfunktion. Hypertoni är sällsynt.
 • Hos barn är bilden så klassisk att prednisolonbehandling vanligtvis sätts in utan föregående biopsi.
 • I de flesta fall är det god remission vid prednisolonbehandling, men återfall är frekventa. Kronisk njursvikt utvecklas vanligtvis inte
 • Vid avsaknad av effekt av prednisolon eller snabbt återfall efter avslutad prednisolonbehandling görs vanligtvis en njurbiopsi och ytterligare immunsuppressiv behandling av olika slag ges.
 • Viktigaste differentialdiagnos är fokal segmentell glomeruloskleros:
  • Detta är den näst vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom hos barn, svarar dåligt på prednisolonbehandling och medför ofta kronisk njursvikt med tiden

IgA-nefrit

 • Den vanligaste glomerulonefriten i Sverige, ses både hos barn och vuxna.
 • Ljusmikroskopiskt påvisas mesangial cellökning och ökad matrix.
 • Immunfluorescens visar mesangiala depositioner av färdigbildade immunkomplex (oftast IgA, förenligt med "mesangioproliferativ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit").
 • Kliniskt ses nästan alltid hematuri och som regel proteinuri, i sällsynta fall nefrotiskt syndrom.
 • Njurfunktionen är vanligtvis normal tidigt i förloppet, många har högt blodtryck.
 • Runt hälften får remission under prednisolonbehandling. Patienter med ihållande proteinuri efter försök med prednisolonbehandling utvecklar i vissa fall terminal njursvikt efter många år.

Endokapillär proliferativ glomerulonefrit

 • Detta är den klassiska "postinfektiösa glomerulonefriten", utlöst av streptokocktonsillit. Den kan också ses vid andra bakteriella infektioner, till exempel endokarditer, shuntinfektioner, viscerala abscesser och så vidare.
 • Ljusmikroskopi visar cellökning (endotelceller) och "oblitererade" kapillärer med granulocyter i lumen.
 • Immunfluorescens visar granulära depositioner mesangialt och längs kapillärerna med komplexbildning i basalmembranen.
 • Kliniskt ses massiv proteinuri och hematuri och ödem och hypertoni.
 • Sjukdomen botas spontant om infektionen elimineras. Immunsuppressiv behandling ges endast i ett fåtal fall med gravt nedsatt njurfunktion eller när glomerulonefriten inte går i remission.

Membranös glomerulonefrit

 • Kronisk glumerulopati som kan vara idiopatisk eller sekundär till ett antal sjukdomar, varav de viktigaste är malign sjukdom, hepatit B och C samt SLE.
 • Ljusmikroskopi kan visa förtjockat basalmembran. Det finns ingen cellproliferation.
 • Immunfluorescens detekterar immunkomplexnedbrytning mellan basalmembran och epitelceller:
  • Man räknar med att immunkomplex bildas på platsen när cirkulerande immunglobuliner känner igen nativa eller främmande antigener lokaliserade i de glomerulära kapillärerna mot det subepiteliala rummet. Antikroppar mot PLA2R-antigen kan detekteras vid primär membranös glomerulopati, men ses vanligtvis inte vid sekundär sjukdom
 • Är den vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom hos vuxna.
 • Cirka 1/3 återhämtar sig spontant och cirka 1/3 utvecklar kronisk njursvikt. Ihållande (>6 månader) nefrotisk proteinuri signalerar dålig prognos. Hos dessa patienter prövar man immunsuppressiv behandling, effekten är dock varierande.
 • Vid membranös glomerulopati associerad med hepatit B eller C kan specifik hepatitbehandling leda till fullständig remission av nefrotiskt syndrom.
 • Membranös glomerulopati förknippad med cancer går vanligtvis i remission vid framgångsrik cancerbehandling.

Membranproliferativ glomerulonefrit

 • Kronisk glomerulonefrit som kan vara idiopatisk eller sekundär till andra sjukdomar, till exempel SLE, kronisk aktiv hepatit C, parasitära och maligna sjukdomar.
 • Ljusmikroskopiskt ses stora glomeruli, betydande cellökning i matrix, ökad segmentering inne i glomerulus och dubbelkontur i kapillärväggen ("räls" – beror på uppsplittring av basalmembranen) i silverfärgade snitt.
 • Immunfluorescens visar deposition subendotelialt och eventuellt mesangialt.
 • Kliniskt kan ses nefrotiskt syndrom och akut nefritiskt syndrom. Njurfunktionen är ofta nedsatt. Blodtrycket är vanligtvis förhöjt.
 • Tillståndet är kraftigt behandlingsresistent.

Snabbt progredierande glomerulonefrit

 • Kallas även för halvmåneglomerulonefrit.
 • Akut glumerulonefrit med snabbt sjunkande njurfunktion och varierande grad av njursvikt:
  • Sjukdomen är i sällsynta fall primär utan känd underliggande sjukdom, men är oftast sekundär till systemsjukdom
  • Exempel på sekundär glomerulonefrit är vaskulitsjukdomar med autoantikroppar anti-neutrofil cytoplasmatisk antikropp (ANCA) i plasma: granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)
 • Vissa fall kan bero på antikroppar mot det glomerulära basalmembranet (anti-GBM). Antikropparna kan också rikta in sig mot basalmembranet i lungkapillärerna och leda till lungblödning med varierande grad av andningssvikt. Tillståndet kallas då Goodpastures syndrom.
 • Kan ses som ett inslag i flera andra typer av glomerulonefriter och talar då för ett allvarligare förlopp.
 • Ljusmikroskopisk ses ofta segmentella fibrinoida nekroser i glomerulusnystanet och extrakapillär proliferation av epitelceller och makrofager (halvmånebildning).
 • När halvmåneglomerulonefriterna ses vid ANCA-associerade vaskuliter finns endast få eller inga immundepositioner.
Annons
Annons

ICD-10

 • N00 Akut glomerulonefrit
 • N01 Snabbt progredierande glomerulonefrit
 • N03 Kronisk glomerulonefrit

Anamnes

Generellt

 • Glomerulonefriter kan visa sig på olika sätt.
 • Förloppet kan vara akut, snabbt progredierande eller kroniskt.
 • Många glomerulonefriter är asymtomatiska och upptäcks av en tillfällighet på grund av lätt/måttlig proteinuri eller hematuri.
 • Två vanligt förekommande kliniska bilder är akut nefritiskt syndrom och njursvikt.
 • Många glomerulonefriter presenterar sig mer ospecifikt, med trötthet, huvudvärk, illamående, röd urin, svullnad i benen eller runt ögonen:
  • Efterhand utvecklas eventuellt ödem, hypertoni, hematuri och oliguri

Akut nefritiskt syndrom

 • Snabbt stigande kreatinin, ödem, hypertoni, oliguri, hematuri och proteinuri.

Snabbt progredierande glomerulonefrit

 • Njursvikt inom loppet av dagar/veckor.
 • Proteinuri, hematuri (erytrocytcylindrar).
 • Har ofta andra symtom/tecken på systemsjukdom, exempelvis vaskulit.

Kronisk njursvikt

 • Långsamt ökande s-kreatinin, efterföljt av anemi, elektrolytrubbningar och metabola förändringar.
 • Symtomen kan vara trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar och klåda. Senare påverkas också sensoriska och mentala funktioner.

Nefrotiskt syndrom

 • Proteinuri (>3,5 gram/24 timmar), hypoalbuminemi (<30 g/L), perifert ödem och hyperkolesterolemi.
 • Patienten kan klaga över trötthet, illamående och dålig aptit, men allmäntillståndet kan vara förvånansvärt gott. Ofta är njurfunktionen normal.

Viktiga anamnestiska uppgifter

 • Övriga anamnestiska uppgifter som kan peka mot rätt diagnos:
  • Immunologiska systemsjukdomar?
  • Maligna sjukdomar?
  • Infektionssjukdomar, bland annat nyligen genomgången halsinfektion, hepatit, hiv?
  • Konstgjorda hjärtklaffar?

Kliniska fynd

 • De kliniska fynden varierar kraftigt.
 • Vanliga fynd är nedsatt allmäntillstånd, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkning och klåda.
 • Perifera ödem och hypertoni.
 • Det kan finnas tecken på bakomliggande sjukdomar, exempelvis symtom från andningsorgan vid granulomatos med polyangit (GPA) eller hud- och ledsymtom vid SLE.

Utredning av glomerulonefriter

 • Blodprover:
  • Hb, TPK, LPK med diff.räkning, CRP, SR, kalium, kalcium, fosfat, kreatinin, s-albumin, kolesterol, leverprover
  • Eventuellt:
   • Serum- och urinelektrofores, p-ASAT, P och C ANCA, PR3-ELISA, MPO-ELISA, anti-GBM, ANA, anti-DNA, med flera
 • Urinsticka och mikroskopi:
  • Kan visa hematuri, proteinuri, cylindrar av röda och/eller vita blodkroppar och rikligt med hyalina cylindrar
  • U-albumin/u-kreatinin-kvot
 • Utred eventuellt underliggande sjukdom:
  • Primär glomerulonefrit är en uteslutningsdiagnos och patienten ska utredas för bakomliggande infektion, malignitet och immunologiska systemsjukdomar
 • Ultraljud av njurarna:
  • Kan visa små njurar med minskad parenkymbredd och ökad ekogenicitet
 • Njurbiopsi:
  • Viktigaste undersökningen för att ställa rätt diagnos
  • Njurbiopsi görs oftast inte på barn med nefrotiskt syndrom där den dominerande typen är minimal change-nefropati, som vanligtvis svarar bra på behandling. Vid återfall biopsieras också barn
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

  • Andra orsaker till akut njursvikt:
   • Akut interstitiell nefrit
   • Akut tubulär nekros
  • Avflödeshinder.
  • Kronisk pyelonefrit.
  • Njurtrauma.
  • Diabetesnefropati.
  • Amyloidos.
  • Akut hemorragisk cystit.

Behandling av glomerulonefriter

 • Specifik immunmodulerande behandling:
  • Är relevant hos många patienter efter att resultatet av njurbiopsi är tillgängligt
 • Kortikosteroider:
  • Kan dämpa de njurdestruktiva processerna vid vissa glomerulonefriter
 • Lindrig sjukdom:
  • Patienter med isolerad hematuri, minimal eller ingen proteinuri och normal GFR har god prognos och behöver ofta ingen specifik behandling utöver någon antihypertensiv och proteinuri-reducerande behandling med ACE-hämmare eller A-II-receptorblockerare5
 • Måttlig till svår sjukdom:
  • Patienter med hematuri, proteinuri och minskad GFR
  • Kan behöva specifik behandling riktad mot eventuellt underliggande orsak
  • Icke-specifika åtgärder som minskar proteinuri och hypertoni (RAS-blockad)
 • Nefrotiskt syndrom:
  • Glomerulonefriter med snabbt progredierande förlopp ska som regel behandlas aggressivt med immunmodulerande läkemedel
  • Vid nefrotiskt syndrom kommer ett stort proteinläckage i urinen med tiden att predisponera för förlust av njurfunktionen
  • ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister minskar effektivt proteinurin:
   • Är ofta mindre effektiva hos patienter vid uttalat nefrotiskt syndrom än vid exempelvis kronisk njursvikt eller IgA-nefropati
 • Hypertoni:
  • God blodtryckskontroll är viktigt för alla patienter med glomerulonefrit
  • Det första valet är ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonist
 • Vätskeretention:
  • Eventuellt loopdiuretika för att begränsa vätskeretentionen i den akuta fasen och som del i blodtrycksbehandlingen. Loopdiuretika måste ofta doseras två gånger dagligen.
 • Dialys:
  • Kan vara relevant i vissa fall av akut glomerulonefrit, och när kroniskt progressiv glomerulonefrit når terminalfasen
 • Plasmaferes ingår i behandlingen av anti-GBM-nefrit (Goodpasture syndrom)
Glomerulonefrit Klinisk presentation Serologiska markörer Specifik behandling (initialt)
Postinfektiös glomerulonefrit Nefritiskt syndrom Antikroppar mot streptokocker, låga komplement ibland  antibiotika, sällan kortikosteroider
IgA-nefrit Ofta asymtomatisk  hematuri. Nefritiskt syndrom Ingen Kortikosteroider kan ibland prövas
Anti-GBM-nefrit Snabbt progredierande glomerulonefrit Anti-GBM Plasmaferes, puls metylprednisolon, cyklofosfamid
ANCA-vaskulit Snabbt progredierande glomerulonefrit ANCA (a-PR3, a-MPO) Puls metylprednisolon, rituximab, cyklofosfamid
Lupusnefrit, klass I Mild form av glomerulonefrit Anti-DNA Ingen specifik behandling
Lupusnefrit, klass II Mikroskopisk hematuri och/eller proteinuri Anti-DNA Ingen specifik behandling
Lupusnefrit, klass III och IV Nefritiskt syndrom Hypokomplementemi och förhöjt anti-DNA Puls metylprednisolon, cyklofosfamid, mykofenolat (MMF)
Lupusnefrit, klass V Nefrotisk syndrom Hypokomplementemi och förhöjt anti-DNA Mykofenolat (MMF), puls metylprednisolon, cyklofosfamid
Minimal change-nefropati Nefrotisk syndrom Ingen Perorala steroider, eventuellt rituximab, cyklofosfamid
Fokal segmentell glomeruloskleros Nefrotisk syndrom Ingen Behandla underliggande orsak, antiproteinuri-åtgärder, perorala steroider, immunsuppressiva
Membranös nefropati Nefrotisk syndrom med långsam progression Beror på underliggande etiologi Perorala steroider och cyklofosfamid, eventuellt rituximab CNI9

Egenbehandling

 • Protein- och saltrestriktion:
  • Minskat saltintag är alltid viktigt. Proteinbegränsning till <1 g/kg/dag kan vara lämpligt hos utvalda patienter, främst för att undvika uremiska symtom vid terminal njursvikt

Komplikationer

 • Hypertoni.
 • Akut njursvikt.
 • Kronisk njursvikt.
 • Dödsfall.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Beror på glomerulonefrittypen och eventuell bakomliggande sjukdom.
 • Som regel god prognos vid minimal change-glomerulonefrit och postinfektiös glomerulonefrit.
 • 30–40 % av patienter med IgA-nefropati utvecklar en behandlingskrävande njursvikt inom loppet av 20 år.
 • Låg GFR, uttalad proteinuri, hypertoni och fibros i njurinterstitiet vid biopsi är dåliga prognostiska faktorer vid de flesta former av glomerulonefrit, och aggressiv behandling måste övervägas.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.