Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Protesinfektion i ben och leder


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion i ben eller leder, där en protes har satts in.
 • Beror på introduktion av bakterier i samband med det kirurgiska ingreppet eller senare hematogen spridning av bakterier.
 • Är ett allvarligt tillstånd eftersom protesen är en bestående ersättning för en förstörd led och avlägsnande av protesen kommer att kunna orsaka stora problem, såsom:
  • Förkortad extremitet
  • Ostabil led, om det inte är möjligt att utföra artrodes

Förekomst

 • I Sverige får varje år cirka 30 000 individer en höft- eller knäprotes och cirka 1 % av dessa kommer att bli infekterade.

Etiologi och patogenes

 • Infektion som uppstår som en följd av operationen.
 • Hematogen spridning av bakterier från annat fokus.

Predisponerande faktorer

 • Nedsatt allmäntillstånd, hög ålder, diabetes med mera.

ICD-10

 • M00 Varig artrit Arthritis pyogenes
 • T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat:
  • T84.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
  • T84.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation
  • T84.7 Infektion och inflammationsreaktion som orsakas av andra invändiga ortopediska proteser, implantat och transplantat

ICD-10 Primärvård

 • T85-P Komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Postoperativ infektion som uppstår kortare eller längre tid efter operationen.
 • Lokala infektionstecken och fastställd infektion vid aspiration av bakterier.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till protessvikt.

Anamnes

 • Smärtor vid belastning, vilovärk och nedsatt funktion är de vanligaste symtomen vid sent debuterande infektioner.
 • Infektion måste alltid misstänkas när det uppstår smärtor i en led där artroplastik har utförts. Har protesen satts in nyligen, inom 2–4 veckor före symtomen, och det finns tecken på bristande sårläkning/sårinfektion kan protesen räddas vid en snabb kirurgisk mjukdelsrevision kombinerat med specifik så kallad biofilmsaktiv antibiotikabehandling. Detsamma gäller vid akut hematogent nedslag i en "gammal" protes:
  • Att proteskomponenter lossnar kan bero på infektion, mekanisk brist eller båda
 • Relativt lågvirulenta organismer kan orsaka en låggradig infektion, som långsamt sprider sig ut i benet runt protesen.

Kliniska fynd

 • Tecken på lossning.

Andra undersökningar

 • Etiologiska agens:
  • Koagulasnegativa stafylokocker, till exempel Staphylococcus epidermidis
  • Staphylococcus aureus
  • Enterokocker, Gram-negativa tarmbakterier, hemolytiska streptokocker och Propionibacterium acnes förekommer också
 • Aseptisk provtagning är särdeles viktigt:1
  • Tidig provtagning är avgörande för prognosen
  • Vävnadsbiopsier och ultraljudssonikat från en extraherad protes ger det mest pålitliga odlingsresultatet
  • Aspirat från vätskeansamling runt fokus till mikroskopi och odling
  • Ledvätskeundersökning:
   • Celler: > 2 000 leukocyter/ml, varav > 80 % granulocyter vid punktion av protesled, talar starkt för kronisk ledprotesinfektion
 • Blododlingar vid systemiska infektionstecken.
 • MR är svårbedömd på grund av metallartefakter och skelettskintigrafi har dålig specificitet.

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet, och framför allt akut remiss vid misstanke om protesinfektion inom fyra veckor efter den primära protesoperationen.

Checklista vid remittering

Ortopediska infektioner, subakut eller kroniskt tillstånd som förvärras över tid

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Konservativ behandling? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut? Ursprunglig behandling? Förlopp och utveckling?
  • Symptom? Grad av funktionsnedsättning?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Stående läkemedel?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Feber?
  • Lokala fynd?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, SR, CRP, vita blodkroppar.
  • Bakteriologi?
  • Röntgenfynd? Resultat av annan bilddiagnostik – CT och MR är särskilt aktuellt.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen.
 • Bevarande av protesen vid tidig postoperativ eller sen hematogen infektion. Extraktion och reimplantation av protes i ett eller två steg vid sen infektion.

Allmänt om behandlingen

 • Kirurgisk intervention och provtagning måste utföras innan antibiotika ges.
 • Behandlingen styrs av när infektionen uppstått, bakteriens virulens och protesens mekaniska stabilitet.

Läkemedelsbehandling

 • Empirisk behandling
  • Kloxacillin 2 g x 3–4 intravenöst vid misstanke om Staphylococcus aureus
 • Vid akut allergi mot penicillin:
 • OBS: Vid misstanke om eller påvisade meticillinresistenta stafylokocker:
 • Revidera behandlingsupplägget när etiologin är känd.
 • Vid tidig postoperativ infektion med protesbevarande kirurgi, ersätts kloxacillin/vancomycin efter 1–2 veckor med biofilmsaktiv antibiotikabehandling om möjligt med rifampicin + kinolon (beroende på resistensmönster) under tre månader vid stafylokockgenes.

Livslång suppressiv peroral antibiotikabehandling

 • Kan vara nödvändig:
  • När protesen inte kan avlägsnas
  • Mikroben är lågvirulent

Annan behandling

 • Borttagning av protesen:
  • Vid tidig postoperativ eller sen hematogen infektion och adekvat behandling kan protesen bevaras i 90–95 % av fallen
  • Är protesen lös, måste den tas bort för rengöring av området, så att det blir möjligt att kurera infektionen:
   • All främmande vävnad och infekterad granulationsvävnad måste tas bort. Livsduglig vävnad bevaras
  • I några fall kommer inte ens avlägsnande av protesen att bidra till att infektionen läker ut
 • Reimplantation?
  • Om protesen måste bytas ut, kan reimplantation antingen göras i samma seans eller i ett två-stegsförfarande med mellanliggande antibiotikabehandling. Vid 2-stegsbyte används ofta en tillfällig så kallad "cementspacer", impregnerad med adekvat antibiotika
  • Man rekommenderar inte att proteser reimplanteras utan tidsintervall (enstegsbyte) vid infektion av en lågvirulent mikrob där biofilmsaktiv antibiotika inte är möjlig att använda
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Chansen till utläkning vid protesbyte – enstegs- eller tvåstegsbyte – är 80–90 %. Vid reinfektion och ytterligare protesbyte minskar sannolikheten för utläkning.

Komplikationer

 • Sepsis

Prognos

 • Beror på många faktorer såsom:
  • Ålder
  • Andra sjukdomar
  • Bakterievirulens
  • Tidig diagnostik och effektiv behandling

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Om protesinfektion

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons