Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fingerledsluxationer


Publicerad den: 2013-01-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Det skiljs mellan luxationer (dislokationer) i MCP-, PIP- och DIP-leden.1-3

Förekomst

 • Fingerluxationer är inte ovanliga och de förekommer särskilt vid bollspel.
 • Vanligast är luxation av lillfingret eller tummen, men alla leder på alla fem fingrar kan luxera.
 • Luxation av PIP-leden är den vanligaste luxationen och är en förhållandevis vanlig skada vid olika former av bollspel.
 • Oftast sker luxationerna dorsalt i PIP- och DIP-lederna.

Klinisk anatomi

 • PIP-leden:
  • Leden mellan inner- och mittfalangen
  • Stabiliseras primärt av intilliggande ledplattor samt stödvävnad som kollateralligament och volarplattan

Etiologi och patogenes

Direkt trauma mot leden eller kraft mot toppen av fingret

 • Stöt längst ut på fingret.

Dislokation av DIP-leden

 • Förorsakas vanligtvis av en krosskada och det påföljande traumat kan komplicera behandlingen.4

Dislokation av PIP-leden

 • Dislokationer kan ske dorsalt, volart eller lateralt.
 • Dorsal PIP-leddislokation är vanligast och kan skada volarplattan eller förorsaka avslitningsfraktur i mellanfalangen.5-6

Dislokation av MCP-leden

 • Som oftast dorsala luxationer som följd av hyperextensionstrauma. Dessa kan delas in i enskilda som kan reponeras utan operation och komplicerade som måste opereras.

Predisponerande faktorer

 • Fall- och idrottsskador.

ICD-10

 • S63 Luxation/stukning/sträckning/ruptur av led/ledband i handled eller handregionen
  • S63.0 Luxation i handled
  • S63.1 Luxation i finger eller tumme
  • S63.2 Multipla luxationer i fingrar
  • S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
  • S63.4 Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled och interfalangealled
  • S63.5 Distorsion i handled
  • S63.6 Distorsion i finger eller tumme
  • S63.7 Distorsion i andra och icke specificerade delar av hand

ICD-10 Primärvård

 • S636Distorsion i finger eller tumme
 • S635Distorsion i handled
 • S631PLuxation i finger eller tumme

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs baserad på anamnes, typiska kliniska fynd och uteslutning av fraktur vid röntgenundersökning.

Differentialdiagnoser

 • Fingerfraktur.
 • Skada på fingersenan.

Anamnes

 • Svullnad, ömhet, felställning och begränsad rörlighet.
 • Vid dorsal luxation av PIP-leden är patienten öm i volarplattan och det föreligger en uppenbar deformitet.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgen för att utesluta avslitningsfraktur.
 • Efterkontroll med röntgen ska alltid utföras för att bekräfta att en reponerad fingerled sitter på plats.

När remittera?

 • Vid problem med reponering.
 • Vid misstanke om brott.

Behandling

Behandlingsmål

 • Få leden på plats och återvinna funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Reponering utförs enklast omedelbart efter skadan genom att läkaren drar i fingrets längdriktning, och eventuellt hyperextenderar något medan falangen proximalt från luxationen hålls med hans/hennes andra hand.2 Om reponering är svår att utföra, bör läkaren försöka att med ha MCP-leden i flexion för att relaxera lateralbanden.
 • Skadan utvärderas igen hos läkare, varvid särskilt kollateralligamenten kontrolleras. Röntgen tas.
 • Fingret immobiliseras till grannfingret med gips eller tejp i cirka tre veckor, vilket följs av träning.7
 • Grannfingret tejpas i ytterligare några veckor vid idrottsaktivitet.

Dislokation av DIP-leden

 • Sker ofta vid trauman där det kan förekomma fraktur och mjukdelsskada.
 • Okomplicerad dislokation reponeras genom traktion och eventuellt dorsalt tryck.
 • Efter en vecka bör en stabil led immobiliseras i flexion i två till fyra veckor med tejpning till grannfingret och uppföljning med röntgenkontroll.

Dislokation av PIP-leden

 • Okomplicerad dislokation reponeras genom traktion och eventuellt volart/dorsalt tryck.
 • Efter en vecka bör en stabil led immobiliseras i flexion i två till fyra veckor med tejpning till grannfingret och uppföljning med röntgenkontroll.

Dorsal dislokation

 • Reponering:
  • Utförs genom distal traktion av det skadade fingret medan ett volart riktat tryck samtidigt anbringas på mittenfalangen. Det märks tydligt när leden "klickar" på plats
  • Om traktion och volart tryck inte hjälper, bör läkaren hyperextendera den distala delen för att "låsa upp" leden och fortsätta att använda traktion och volart riktat tryck
 • Anestesi:
  • Om reponeringen utförs omedelbart är inte anestesi nödvändig
  • Om reponeringen blir fördröjd i mer än en timme är krävs ofta digital nervblockering8
 • Immobilisering:
  • Om reponeringen lyckas bör PIP-leden immobiliseras – till exempel genom tejpning till grannfingret i lätt flexion (30°)9 eller gipsning i en till två veckor3
  • En stabil led immobiliseras i flexion i tre till fem veckor beroende på skadans allvarlighetsgrad
  • Det är omdiskuterat huruvida mobiliserande rörelser bör utföras3,10, men efter okomplicerade dorsala PIP-dislokationer rekommenderas kortvarig gipsning i flexion och därefter aktiva rörelser i ett tidigt skede, och styrkeövningar hellre än immobilisering
 • Komplikationer:
  • Om röntgen påvisar ett större frakturfragment eller om reponeringen misslyckas ska en remiss till ortoped eller handkirurg skickas
  • Den volara senplattan kan interponera och omöjliggöra reponering på sådant sätt att kirurgi blir nödvändig

Lateral dislokation

 • Är mer ovanlig.
 • Reponeras genom tryck på mittfalangen medan den proximala falangen stabiliseras.
 • Behandlingen bör fokusera på mjukdelsskada och inkludera kontrollröntgen.

Volar dislokation

 • Är sällsynt och svårare att reponera.
 • Skadan kan förorsaka en spricka i den centrala delen av extensorsenan.
 • Läkaren kan försöka reponera genom att hyperflektera mittenfalangen för att låsa upp leden och sedan använda traktion.
 • Ett sådant försök bör bara göras en gång då det ofta är omöjligt att reponera en sådan dislokation slutet. Om det lyckas bör leden immobiliseras i sex veckor i fullständig extension, MCP och DIP ska vara mobila.
 • Vid misslyckad reponering, eller om en avslitningsfraktur involverar mer än 1/3 av leden bör patienten remitteras till ortoped eller handkirurg. Det finns då en risk för att leden inte låter sig extenderas fullständigt och en permanent deformitet kan uppstå.

Dislokation av MCP-leden

 • En enkel dislokation innebär att inget mjukdelsinterponat förekommer och reponering bör försökas.2
 • Oftast föreligger en komplicerad dislokation som involverar mjukdelsinterponat (ligament, muskulatur, fascia) och som kräver kirurgi.
 • Reponering utförs på samma sätt som för PIP- och DIP-dislokationer.
 • Immobilisering beror på riktningen av dislokationen:
  • En reponerad dorsal MCP-dislokation kommer att ha förstörda volara strukturer på ett sätt som gör att leden måste immobiliseras utan fullständig extension
  • Vid volar dislokation föreligger skadade dorsala strukturer och immobilisering bör utföras för att upprätthålla extensionen
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Prognosen är god.7
 • Nedsatt rörlighet förekommer ofta – särskilt i PIP-lederna – i flera månader efter skadan, och permanenta sequelae kan också förekomma.
 • Svullnad i leden – förtjockad led – kan bestå i upp till ett år.
 • Idrottsaktivitet kan påbörjas fem till sex veckor efter skadan, men fingret måste skyddas genom att det tejpas till grannfingret.

Uppföljning

 • Röntgen bör användas för att omedelbart kontrollera att ledytorna sitter korrekt i förhållande till varandra11 och en ny kontroll bör göras efter en vecka för att kontrollera läget.
 • Kollateralligamenten bör testas och aktiv flexion och extension bör utvärderas med avseende på senornas funktion.
 • Patientens samarbetsvilja har stor betydelse för prognosen och kontroller bör ofta göras i fall av bristande compliance.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons