Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Beteendesyndrom


Uppdaterad den: 2022-05-17

Annons

Bakgrund

 • Upprepat och långvarigt mönster av aggressivt eller utmanande beteende, som tydligt bryter mot sociala förväntningar och normer i förhållande till åldern.
 • Innefattar trotssyndrom och uppförandestörning.
 • Trotssyndrom:
  • Tappar lätt besinningen, blir arg, grälar, trotsar aktivt vuxnas uppmaningar och gör avsiktligt sådant som retar andra eller lägger ofta skulden på andra.
 • Uppförandestörning:
  • Allvarligt normbrytande beteende såsom att ignorera andra människors rättigheter genom exempelvis stöld, rymning, fysiskt våld, hot och trakasserier.
 • Graden av det utmanande beteendet, varaktigheten över tid och i vilken mån symtomen medför en allvarlig funktionsnedsättning för individen och/eller lidande för omgivningen avgör om diagnoserna trotssyndrom och/eller uppförandestörning kan ställas.

Epidemiologi

 • Prevalens:
  • Trotssyndrom 2–5 %
  • Uppförandestörning 2–3 %
 • Vanligare bland pojkar.
 • I tonåren blir prevalensen trotssyndrom lika bland flickor och pojkar.

Etiologi och patogenes

 • Ärftliga, sociala och psykologiska faktorer interagerar och påverkar utveckling av beteendestörning.
Annons
Annons

ICD-10

 • F91 Beteendestörningar av utagerande slag
  • F91.0 Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang
  • F91.1 Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning
  • F91.2 Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning
  • F91.3 Trotssyndrom
 • F92 Blandade störningar av beteende och känsloliv
  • F92.0 Depressiv beteendestörning
  • F92.8 Andra specificerade blandade störningar i beteende och känsloliv

Anamnes

 • Grundlig anamnes, helst från flera informationskällor:
  • Barnets utveckling
  • Aktuella diagnostiska symtom
  • Aktuell funktion i förhållande till familjemedlemmar, jämnåriga, vänner, förskola/skola, fritid
 • Medicinsk anamnes.
 • Familjeanamnes:
  • Förekomst av motsvarande problem hos andra i familjen
  • Psykosociala belastningsfaktorer
  • Förekomst av substansmissbruk och kriminalitet
  • Föräldrarnas hanteringsstrategier
 • Individuell undersökning:
  • Samtal med barnet. Eventuell beteendeobservation med avseende på kontakt, tillit, empati, humör, impulskontroll, ansvarskänsla för egna handlingar och missbruksproblem
 • Kompletterande information från skola eller förskola.

Kliniska fynd

 • I en intervjusituation kan man eventuellt få fram:
  • Avvikande kontakt – ger lite kontakt, visar lite tillit, eventuellt okritisk kontaktform
  • Liten inlevelse med andra
  • Irritabilitet, labilt humör
  • Svag impulskontroll
  • Skyller på andra, bristande ansvarskänsla för egna handlingar
  • Uppfattar andras handlingar som fientliga

Utredning av beteendesyndrom

Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Psykosnära tillstånd.
 • Intellektuell funktionsnedsättning.
 • Adhd.
 • Tourettes syndrom.
 • Dyslexi och andra specifika inlärningsproblem med sekundära beteendeproblem.
 • Depressioner, inklusive bipolära.
 • Substansmissbruk.
 • Posttraumatisk reaktion och anpassningsstörning.
 • Autismspektrumtillstånd.

Samsjuklighet

 • Flera av ovanstående differentialdiagnoser är också vanliga samtidigt förekommande tillstånd. Det är viktigt att diagnostisera dessa antingen som differentialdiagnoser eller som samtidigt förekommande tillstånd, särskilt när det finns specifika behandlingsåtgärder, till exempel vid Tourettes syndrom och adhd.

Behandling av beteendesyndrom

 • Behandling av beteendeproblem syftar till att förbättra relationen mellan barn och förälder och att minska bråk och konflikter. Barnet ska få mer kontroll över sitt eget beteende.
 • Behandlingen ska minska förekomsten av destruktiva beteenden som trots, normbrytande, missbruk och andra riskbeteenden. Barnets känslomässiga mående ska förbättras. Behandlingen ska stödja återgång i dagliga aktiviteter som skola eller praktik.
 • Långvarig samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst behövs som regel. Ofta i form av en gemensam vårdplan med tydligt identifierade målsättningar, fördelning av ansvarsområden och regelbunden uppföljning.
 • Läs mer om behandling i Riktlinje beteendesyndrom. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 2019.

Komplikationer

 • Beteendesyndrom kan förvärras över tid. Trotssyndrom kan när barnet blir äldre övergå till uppförandestörning och senare i vuxen ålder till antisocial personlighetsstörning.
 • Ökad risk för skolmisslyckanden, missbruk, annan psykisk ohälsa, kriminalitet och antisocial personlighetsstörning i vuxen ålder.

Prognos

Negativa prognostiska faktorer

 • Tidig debut.
 • Allvarlig svårighetsgrad.
 • Förekomst av "begränsade prosociala känslor".

Skyddande faktorer

 • Goda relationer och nära band till viktiga vuxna.
 • Positiv skolanknytning och prestationer.
 • Positiva umgängen och aktiviteter.
 • Positiva förhållningssätt och problemlösningar.
 • Medvetenhet och motivation hos den unge och/eller familjen .
 • Familjens ork, engagemang och stöd.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.